Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe.

druki sejmowe nr 470, do druku nr 470, 980

druki senackie nr 330, 330 A, 330 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa dotyczy zniesienia tzw. zasady walutowości, wymagającej wyrażania zobowiązań pieniężnych na obszarze Polski jedynie w walucie polskiej oraz określa, że przeliczanie zobowiązań pieniężnych w walutach obcych na PLN odbywać się będzie według średniego kursu NBP, z dnia wymagalności roszczenia.

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 23 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2008 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Gospodarki Narodowej,

¦ Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 października 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 330 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk Woźniak.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 30 października 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 330 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.