Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

druki sejmowe nr 631, 979, 979-A

druki senackie nr 341, 341 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa zmierza do doprecyzowania przesłanek uzasadniających przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania oraz rozszerza gwarancje procesowe osób zatrzymanych. Zmiany te są podyktowane koniecznością wzmocnienia ochrony wolności obywateli oraz realizacją orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie.

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 24 października 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 października 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 listopada 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 października 2008 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Praw Człowieka i Praworządności,

¦ Komisji Ustawodawczej.

Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 4 listopada 2008 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 341 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Piotrowicz.