Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

druki sejmowe nr 768, do druku 768, 864, 864-A

druki senackie nr 244, 244 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

W ustawie określono zasady i tryb postępowania podczas udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, ocenach oddziaływania na środowisko oraz zasady udziału społeczeństwa w ochronie środowiska. Ponadto na mocy ustawy zostanie powołany nowy organ właściwy w tych sprawach - Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i jego regionalni odpowiednicy. Głównym zadaniem tych wyspecjalizowanych służb będzie usprawnienie procesu zarządzania środowiskiem. Regionalni dyrektorzy mają przejąć od wojewodów zadania dotyczące ocen oddziaływania na środowisko, ochronę obszarów Natura 2000 i innych przyrodniczo cennych terenów. Będą też zajmować się zapobieganiem szkodom wyrządzanym środowisku.

Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 5 września 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 września 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 października 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 września 2008 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w tej sprawie odbyły się 10 i 17 września 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (46) (druk nr 244 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Wojtczak.