Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 767, do druku 767, 863, 863-A

druki senackie nr 243, 243 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Ustawa przewiduje implementację dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dyrektywa Ptasia) oraz dyrektywy w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa). Ponadto ustawa ma na celu usprawnienie zarządzania obszarami Natura 2000 oraz zapewnienie właściwego nadzoru przez organ wydający decyzje dotyczące reglamentowania korzystania z zasobów środowiska.

Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 5 września 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 września 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 października 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 10 września 2008 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w tej sprawie odbyły się 10 i 17 września 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (26) (druk nr 243 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Wojtczak.