Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach morskich.

druki sejmowe nr 522, 823

druki senackie nr 234, 234 A, 234 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa wykonuje wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie naruszenia przez Polskę gwarantowanego przez art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności prawa do rzetelnego postępowania sądowego przed niezawisłym sądem. W opinii Trybunału, izby morskie w kształcie nadanym im ustawą z 1961 r. nie spełniają wymogów stawianych organowi orzekającemu, tzn. nie są bezstronne i niezawisłe. Niniejsza ustawa zakłada, że w izbach morskich będą orzekać sędziowie sądów powszechnych, znający tematykę zagadnień morskich.

Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 4 września 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 4 września 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 4 października 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 5 września 2008 r. skierował ustawę do:

- Komisji Praw Człowieka i Praworządności,

- Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 18 września 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 234 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk.

Posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności w tej sprawie odbyły się 16 i 23 września 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 234 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.