Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów oraz o zmianie innych ustaw.

druki sejmowe nr 218, 219, do druku nr 218, do druku nr 219, 613

druki senackie nr 187, 187 A

Były to projekty ustaw: rządowy oraz poselski.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Znowelizowana ustawa znosi ograniczenia podmiotowe po stronie wierzycieli zabezpieczonych wierzytelności, upraszcza zasady określania zabezpieczonej wierzytelności, upraszcza postępowanie rejestrowe poprzez ograniczenie sądowego badania wniosków o wpis do rejestru. Ustawa zmienia m.in. przepisy dotyczące ustanawiania zastawu rejestrowego, przedmiotu zastawu rejestrowego, przeniesienia i wygaśnięcia zastawu rejestrowego, zaspokojenia zastawnika, rejestru zastawów oraz uchyla przepisy dotyczące postępowania zabezpieczającego.

Sejm uchwalił ustawę na 18 posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 lipca 2008 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (6) (druk nr 187 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Wyrowiński.