Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

druki sejmowe nr 548, 549, 550, 710 i 710A

druki senackie nr 210, 210 A

Były to rządowy oraz dwa poselskie projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa, która swoim zakresem ma objąć osoby pracujące za granicą (przynajmniej w jednym roku)
w okresie od 2002 do 2007 przewiduje m.in.:

  • umorzenie zaległości podatkowych wraz z należnymi odsetkami dla podatników, którzy nie dokonali rozliczenia z tytułu podatku dochodowego, pod warunkiem złożenia przez nich zeznania podatkowego,
  • zwrot podatku dochodowego dla podatników, którzy dokonali rozliczenia i zapłacili podatek,
  • uniemożliwienie pociągnięcia do odpowiedzialności karno-skarbowej podatników, którzy nie rozliczyli w Polsce dochodów z pracy uzyskanych za granicą,

Sejm uchwalił ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 lipca 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 sierpnia 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 lipca 2008 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (8) (druk nr 210 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bronisław Korfanty.