Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.

druki sejmowe nr 374, 420

druki senackie nr 127, 127 A, 127 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Konwencja pogłębia współpracę międzynarodową w Europie oraz podwyższa standardy ochrony praw człowieka, zwłaszcza dzieci i kobiet, które są najczęściej ofiarami handlu ludźmi. Konwencja przewiduje system monitoringu jej przestrzegania.

Sejm uchwalił ustawę na 14. posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 kwietnia 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 25 maja 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 5 maja 2008 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Praw Człowieka i Praworządności,

¦ Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności w tej sprawie odbyło się 6 maja 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 127 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Piotrowicz.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 7 maja 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 127 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Włodzimierz Cimoszewicz.