Ustawa o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

druki sejmowe nr 280, 357

druki senackie nr 102, 102 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.

Ustawą tą Senat wyrazi zgodę na ratyfikację przez Prezydenta RP Traktatu z Lizbony.

Punkt ten będzie rozpatrywany pod warunkiem uchwalenia ustawy przez Sejm w dniu 1 kwietnia 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 kwietnia 2008 r. skierował ustawę do:

¦ Komisji Spraw Unii Europejskiej,

¦ Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 1 kwietnia 2008 r.

Komisje rekomendują Senatowi przyjęcie ustawy (druk nr 102 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Edmund Wittbrodt.