Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

druki senackie nr 48, 48 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem został upoważniony senator Piotr Zientarski.

Przedstawiony projekt zmian w Regulaminie Senatu zmierza do zniesienia stanowiska zastępcy Szefa Kancelarii Senatu.

Marszałek Senatu w dniu 16 stycznia 2008 r. skierował projekt uchwały do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 5 lutego 2008 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek (druk nr 48 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.