Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

druki sejmowe nr 107, 133

druki senackie nr 53, 53 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Ustawa zmienia nazwę Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zmiana nazwy, poparta wolą Senatu uczelni, wynika z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Sejm uchwalił ustawę na 7. posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 stycznia 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 lutego 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 29 stycznia 2008 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 30 stycznia 2008 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 53 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Massalski.