Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 65, 120

druki senackie nr 42, 42 A, 42 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Ustawa wdraża do polskiego systemu prawnego postanowienia dyrektywy Rady 2004/83/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej pomocy oraz dyrektywy Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w Państwach Członkowskich. Celem wdrażanych dyrektyw jest ograniczenie przepływu między państwami członkowskimi UE cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy ze względu na różnice w przepisach dotyczących ochrony.

Sejm uchwalił ustawę na 6. posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2008 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 stycznia 2008 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 lutego 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 15 stycznia 2008 r. skierował ustawę do:

- Komisji Praw Człowieka i Praworządności,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności w tej sprawie odbyło się 30 stycznia 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (13) (druk nr 42 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Piotrowicz.

Posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyły się 23 i 31 stycznia 2008 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (16) (druk nr 42 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Sławomir Sadowski.