Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008-2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE, sporządzonej w Brukseli dnia 17 lipca 2006 r.

druki sejmowe nr 41, 44

druk senacki nr 24

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Finansów oraz Minister Spraw Zagranicznych.

Celem umowy jest uzgodnienie między państwami członkowskimi sposobu wydatkowania środków finansowych w ramach pomocy udzielanej państwom Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz krajom i terytoriom zamorskim.

Sejm uchwalił ustawę na 3. posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2007 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 grudnia 2007 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 stycznia 2008 r.

Marszałek Senatu w dniu 12 grudnia 2007 r. skierował ustawę do Komisji Spraw Zagranicznych.