Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym.

druk sejmowy nr 12

druk senacki nr 15

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Projekt powinien wejść w życie z dniem 5 grudnia 2007 r., w przeciwnym wypadku doradcy podatkowi stracą prawo do wykonywania czynności polegających na prowadzeniu, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, a także nie będą mogli wykonywać zawodu, uczestnicząc jako osoba fizyczna prowadząca działalność we własnym imieniu i na własny rachunek lub jako uczestnik spółki niemającej osobowości prawnej.

Sejm uchwalił ustawę na 2 posiedzeniu w dniu 24 listopada 2007 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 listopada 2007 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 grudnia 2007 r.

Marszałek Senatu w dniu 26 listopada 2007 r. skierował ustawę do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbędzie się 27 listopada 2007 r. (wtorek) o godz. 16. 30. w sali 176.