Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (2058) z 104. posiedzenia

Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

w dniu 3 marca 2011 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 71. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 11)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Kazimierz Wiatr)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Otwieram posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardzo gorąco witam panią minister nauki i szkolnictwa wyższego, profesor Barbarę Kudrycką. Witam pana ministra Zbigniewa Marciniaka oraz pozostałych przedstawicieli ministerstwa - panią Ewę Sieczek, pana Andrzeja Kurkiewicza, panią Katarzynę Pęczyńską-Karbownik, pana Pawła Orzeszkę, panią Elżbietę Bobrowską i pana Wojciecha Niewierko. Witam pana profesora Józefa Lubacza, przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, witam panią Kingę Kurowską, przewodniczącą Krajowej Reprezentacji Doktorantów, i panią Dominikę Kitę, przewodniczącą Parlamentu Studentów RP. Witam państwa senatorów i wszystkich zebranych.

Proszę państwa, przedmiotem naszego posiedzenia i naszym zadaniem jest przegłosowanie poprawek, które zgłosiła komisja na poprzednim posiedzeniu, a także tych poprawek, które zostały zgłoszone przez senatorów w trakcie debaty.

Proponuję, abyśmy od razu przystąpili do rozpatrywania poszczególnych wniosków. Tych wniosków jest dużo, bo w sumie jest sto czterdzieści sześć poprawek, dlatego gdybyśmy każdej poświęcili dwie minuty, to sumie zajęłoby to pięć godzin, z tolerancją do pięciu minut. Dlatego proponuję, abyśmy postępowali tak, jak poprzednio, czyli pan legislator będzie czytał poprawki, pani minister będzie mówiła, czy rząd popiera, czy nie popiera, a w sytuacji, gdy będą jakieś wątpliwości, bardzo proszę o zabieranie głosu, bo jeśli nie usłyszę uwag, to od razu będziemy głosowali.

Zatem przystępujemy do rozpatrywania wniosków do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Bardzo proszę pana legislatora o odczytanie pierwszego wniosku.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:

Pierwszy wniosek to wniosek o odrzucenie ustawy.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Nie popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Czy są w tej sprawie jakieś uwagi? Nie ma.

Zarządzam głosowanie.

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (0)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (2)

Czterech senatorów jest przeciw...

(Głos z sali: Wniosek o odrzucenie...)

Tak.

(Głos z sali: Ja przeciw odrzuceniu nie jestem, przecież...)

Proszę kolejną...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Liczymy jeszcze raz, bo jest wątpliwość.

Wniosek o odrzucenie ustawy.

Kto jest za? (0)

Kto jest przeciw? (5)

Kto się wstrzymał? (2)

Dziękuję bardzo.

Proszę, kolejna poprawka.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:

Poprawki pierwsza i sto dwudziesta pierwsza to poprawki pana senatora Bendera.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Może pan przeczyta te poprawki? Mamy je przed sobą? Nie wiem... Proszę przeczytać.

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz: Mam je czytać, czy omawiać, skoro i tak wszystkim wiadomo...)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Głos z sali: Panie Przewodniczący, to tylko wydłuży nasze posiedzenie.)

Proszę bardzo.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Nie popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? (0)

Kto jest przeciw? (4)

Czy dobrze pan policzył? Jeszcze raz.

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (3)

Dziękuję bardzo.

Poprawka druga.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:

Poprawka druga wraz z jej konsekwencją, czyli poprawką sto czterdziestą piątą. Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawką sto czterdziestą szóstą.

(Przewodniczący Kazimierz Wiatr: Ale niech pan powie jednym zdaniem, czego to dotyczy.)

Poprawka pana senatora Andrzejewskiego ma na celu skreślenie pktu 2 w art. 1, czyli punktu nadającego nowe brzmienie art. 3 ustawy dotyczącego liberalizacji zasad przyznawania nazw uniwersytetom technicznym.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Jakie jest stanowisko rządu?

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Jesteśmy za poprawką trzecią... przeciwko... Jeśli poprawka trzecia zostanie przyjęta, wyklucza to głosowanie nad poprawką sześćdziesiątą trzecią.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Ale my jesteśmy przy poprawce drugiej, Pani Minister.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

A, przepraszam. Nie popieramy tej poprawki. Jeszcze raz przepraszam.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Zarządzam głosowanie.

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (0)

Kto jest przeciw? (5)

Kto się wstrzymał? (2)

Dziękuję.

Poprawka trzecia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Jeszcze raz powtórzę, że przyjęcie poprawki trzeciej wyklucza głosowanie nad poprawką sześćdziesiątą trzecią. I w tej sytuacji popieramy przyjęcie tego wniosku trzeciego.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (1)

Dziękuję.

Poprawka czwarta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Nie popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

A wiemy, o co w ogóle chodzi? Ja nie uzasadniałem tych poprawek z mównicy, więc tylko w dwóch słowach powiem, że chodzi tu o ograniczenie wzrostu liczby studentów o 2%.

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (2)

Kto jest przeciw? (5)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Powinienem mówić: poprawka nie została przyjęta, a poprzednio tego nie mówiłem. Ale to jest dosyć oczywiste ze względu na wyniki głosowań, tak że może nie będę tego mówił.

Poprawka piąta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Czy można prosić o głosowanie w bloku nad poprawkami piątą, szóstą i siódmą? My wszystkie te trzy poprawki popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

My przyjęliśmy, że jeżeli poprawki są merytorycznie rozłączne, to głosujemy nad nimi oddzielnie.

Poprawka piąta.

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (7)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka szósta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (7)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka siódma.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (7)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka ósma.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Nie popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (0)

Kto jest przeciw? (5)

Kto się wstrzymał? (2)

Poprawka dziewiąta zmierza do zmniejszenia limitów i zamiany "50%" na "20%", jeśli chodzi o podmianę, że tak powiem, doktorów na magistrów i doktorów habilitowanych na doktorów.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Nie popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (2)

Kto jest przeciw? (5)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Kolejna poprawka, senatora Andrzejewskiego.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Nie popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (0)

Kto jest przeciw? (5)

Kto się wstrzymał? (2)

Poprawka jedenasta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Proszę pana legislatora o przeczytanie tej poprawki, ponieważ muszą tu być pewne korekty w pisemnej wersji.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:

W obecnym brzmieniu poprawka ma następującą treść. Lit. a: "w pkt 10, w art. 11 w ust. 4 użyte dwukrotnie wyrazy «art. 9b» zastępuje się wyrazami «art. 9b lub art. 9c»".

I lit. b: "w pkt 11, w art. 11a w ust. 2 i 3 wyrazy «art. 9b» zastępuje się wyrazami «art. 9b i art. 9c»".

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Przecież mieliśmy to już uzgodnione, że w ust. 4 nie będzie sformułowania "użyte dwukrotnie", tylko "po raz pierwszy", a więc zamieniamy "użyte dwukrotnie" na "po raz pierwszy". I reszta jest w porządku. A w lit b - to jest ostatni wers - w sformułowaniu "wyrazami art. 9b i art. 9c" zamieniamy "i" na "lub".

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz: Zarówno w ust. 2, jak i ust. 3 art. 11a. Tak?)

W poprawce w lit. a jest "art. 9b lub", czyli nie ma tu "i", dlatego to "i" w lit. b tej poprawki też zamieniamy na "lub".

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz: W dwóch ustępach - i w ust. 2, i w ust. 3.)

Tak.

Ale jeszcze zwracam uwagę, że bardzo ważne jest wpisanie wyrazów "po raz pierwszy" w ust. 4, czyli "użyte po raz pierwszy wyrazy", a nie "użyte dwukrotnie wyrazy". Wynika to z tego, że standardy kształcenia dla nauczycieli nie oznaczają, że jest to zawód regulowany, tak jak te siedem zawodów regulowanych w dyrektywie europejskiej. Standardy mogą oznaczać tylko pewną specjalizację na takich kierunkach, jak fizyka, matematyka et cetera, i są wprowadzone mniej więcej na semestr - to zależy od liczby punktów ECTS, jaka może być zrealizowana w ciągu semestru czy w ciągu roku. Stąd też nie możemy tych specjalizacji dla kierunku studiów traktować tak, jak zawodów regulowanych.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Proszę o uściślenie. Czy chodzi o pierwsze użycie art. 9b... Tak?

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: Tak.)

A tu jest napisane: dwukrotnie.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Tak.

Zmiana w lit. a ma polegać na zastąpieniu słowa "dwukrotnie" wyrazami "po raz pierwszy", a w lit. b - tam, gdzie jest mowa o "art. 9b i art. 9c - na zastąpieniu słowa "i" wyrazem "lub".

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Proszę państwa, w takim razie musi to być zgłoszone jako autopoprawka komisji.

Pan senator Wach ją zgłasza. Tak?

Senator Piotr Wach:

Formalnie to były chyba moje poprawki, wobec tego proszę o tę modyfikację.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Tak, ale komisja musi to przegłosować. Wydaje się, że to jest sensowna poprawka, więc musimy przegłosować tę zmianę.

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (7)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Zatem głosujemy nad poprawką w poprawionym brzmieniu.

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (7)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka dwunasta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (1)

Poprawka trzynasta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Tutaj prosimy o korektę, ponieważ w lit. a zgubiono wyrazy "i ust. 4". Jeśli można - chodzi o to, co jest w cudzysłowie - prosilibyśmy dodać na końcu "i ust. 4". Jest to po prostu przepisane w art. 11b ust. 4, tylko bez ust. 4... Zmieniło się odwołanie w zakresie dwójki, bo dwójka jest teraz oznaczona jako ust. 2b, i naszym zdaniem ten ust. 4 po prostu wypadł.

(Głos z sali: Błąd techniczny.)

Tak, błąd techniczny.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

To znaczy, ja patrzę teraz na tę poprawkę i w art. 11c nie widzę ust. 2b.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

To jest propozycja wprowadzenia ust. 2b, przyjęta przez komisję...

(Przewodniczący Kazimierz Wiatr: Tak, tak, rozumiem.)

W przypadku negatywnej opinii PKA minister właściwy do spraw szkolnictwa wydaje decyzję...

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

I łącznie to procedujemy. Tak, tak, już to widzę.

Kto jest za przyjęciem tej autopoprawki? (7)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Głosujemy nad poprawką.

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (7)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka czternasta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (7)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka piętnasta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Nie popieramy.

Tu jest proponowane monitorowanie uczelni we współpracy z organizacjami absolwentów. Chodzi o to, że nie wszystkie uczelnie mają stowarzyszenia absolwentów czy jakieś inne zorganizowane formy, szczególnie te nowe, więc nie możemy... Ale oczywiście nikt nie zabrania tej współpracy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Tak jest. Dziękuję za uzasadnienie.

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (2)

Kto jest przeciw...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

To powtórzmy.

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (1)

Kto jest przeciw? (5)

Kto się wstrzymał? (1)

Dziękuję.

Poprawka szesnasta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Czy możemy poprosić również tutaj o pewną korektę? Otóż tam, gdzie jest mowa o zwrocie kosztów podróży, zgubiliśmy rzecznika dyscyplinarnego przy komisji dyscyplinarnej funkcjonującej przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dlatego prosimy dopisać w lit. b ust. 4 wyrazy "oraz Rzecznikowi Praw Absolwenta, i rzecznikowi dyscyplinarnemu przy komisji dyscyplinarnej" i potem dalej...

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Pani Minister, a czy tych rzeczników nie wymienia się w następnej poprawce?

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Tak, tylko że ona dotyczy innej kwestii - kwestii rozporządzenia.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Ja miałbym uwagę do pana legislatora. To wszystko bardzo szybko się odbywało, a pan, omawiając te poprawki, niestety, nie wspomina, którego artykułu ustawy one dotyczą, co niesłychanie utrudnia nam analizę. To się zdarzało już w przypadku tego żółtego druku. Dla nas zapanowanie nad tym wszystkim jest niezwykle trudne.

Pani Minister, w którym miejscu miałoby być to dopisane?

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

W poprawce szesnastej dodaje się lit. b i ust. 4 - to jest w szóstym wersie - gdzie jest sformułowanie "oraz Rzecznikowi Praw Absolwenta". Po tych wyrazach proponujemy postawić przecinek i dopisać słowa: "i rzecznikowi dyscyplinarnemu przy komisji dyscyplinarnej" i dalej niech będzie tak, jak przewiduje to poprawka. Chodzi o zwrot kosztów podróży. Jest to techniczna sprawa...

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za tą zmianą? Proszę o podniesienie ręki. (7)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Zatem głosujemy nad poprawką.

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (7)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka siedemnasta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (7)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję bardzo.

Poprawka osiemnasta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki? (7)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję bardzo.

Poprawka dziewiętnasta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (1)

Poprawka dwudziesta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka dwudziesta pierwsza.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka dwudziesta druga.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka dwudziesta trzecia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka dwudziesta czwarta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka dwudziesta piąta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka dwudziesta szósta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka dwudziesta siódma.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Nie popieramy tej poprawki. Chodzi o to, że za sprawą tej poprawki nie możemy podłączyć, że tak powiem, uczelni niepublicznych pod nadzór ministrów właściwych, de facto do tego sprowadza się ta propozycja. Uczelnie niepubliczne, przynajmniej na razie, na tym etapie ich rozwoju, powinny podlegać ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego. Na takich specjalistycznych...

(Przewodniczący Kazimierz Wiatr: Ale tu nie ma takiego zapisu o uczelniach niepublicznych.)

Tak, ale do tego sprowadza się cała poprawka, jako że w art. 37a skreśla się ust. 4.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (1)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (1)

Dziękuję.

Poprawka dwudziesta ósma.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka dwudziesta dziewiąta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka trzydziesta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka trzydziesta pierwsza.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka trzydziesta druga.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka trzydziesta trzecia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka trzydziesta czwarta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka trzydziesta piąta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Nie popieramy tej poprawki. Ona dotyczy innego trybu powoływania rektorów uczelni wojskowych.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (1)

Kto jest przeciw? (5)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka trzydziesta szósta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Nie popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

To jest moja poprawka. Ona wiąże się z tym, że konwent we wszystkich uczelniach jest opcjonalny, a w uczelniach zawodowych - obligatoryjny.

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (2)

Kto jest przeciw? (3)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka trzydziesta siódma.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Nie popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (0)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (2)

Poprawka trzydziesta ósma.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Nie popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

A czym to się różni?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

To jest tylko obniżenie tych kryteriów wiekowych. Tak?

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (0)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (2)

Poprawka trzydziesta dziewiąta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Nie popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (0)

Kto jest przeciw? (5)

Kto się wstrzymał? (1)

Poprawka czterdziesta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Nie popieramy. Chodzi o podstawowe miejsce pracy rektorów w uczelniach niepublicznych.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Tak.

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (2)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka czterdziesta pierwsza.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Nie popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (2)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka czterdziesta druga.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka czterdziesta trzecia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Nie popieramy. Ta poprawka dotyczy ograniczenia kadencyjności, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

W senacie uczelni. To będzie nowość w demokracji, jak to przejdzie.

(Głos z sali: Dlaczego?)

Bo ciała zbiorowe nigdy nie miały kadencyjności.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

We wszystkich organach zarządzających nauką jest nie tylko kadencyjność, ale i ograniczenie kadencyjności do dwóch. W wielu organizacjach jest ograniczenie kadencyjności. Proszę zauważyć...

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Ale nie w przypadku ciał zbiorowych, tylko jednoosobowych.

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: Tak, ale...)

W przypadku rektora, dziekana.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Tak, w przypadku rektora jest ograniczona kadencyjność, z tym że jak przez jedną kadencję nie jest on rektorem, to potem znowu może być wybrany.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Nie, ja to sprawdzałem, tam jest słowo "kolejnych" i to jest ważne słowo. Ale dla małych uczelni będzie to ogromny kłopot, no i pewne novum demokracji, bo nigdzie indziej tego nie ma. Nie jest przecież tak, że posłem można być tylko przez dwie kolejne kadencje, nie ma takiego ograniczenia.

Senator Ryszard Górecki:

Ja chcę o coś zapytać. Czy dziekan, który, na przykład, przez dwie kadencje...

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: Jest ograniczona kadencyjność dziekanów, więc...)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Nie, nie, pan senator chciał zapytać o co innego. Jeśli ktoś był przez dwa lata w senacie, a potem ma być wybrany na dziekana, to jest to zastrzeżenie...

Senator Ryszard Górecki:

Przepraszam, jeśli chodzi o rektora, to wiadomo. Ale jeśli ktoś jest w senacie przez dwie kadencje i potem jest wybierany na dziekana...

(Głos z sali: Może być wybrany?)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Tak, może być. Jest wyłączenie.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Jest taki zapis, jest.

(Senator Ryszard Górecki: To dobrze.)

My to sprawdzaliśmy, jest zapis, że pewne funkcje z urzędu są wyłączone. W drugą stronę to jest dość oczywiste - jeżeli ktoś był przez dwie kadencje dziekanem, to potem nie może zostać, że tak to określę, senatorem z wyboru.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Nie, może.

(Przewodniczący Kazimierz Wiatr: A dlaczego?)

Może, to nie dotyczy funkcji, więc jeśli ktoś był dziekanem przez dwie kolejne kadencje...

(Przewodniczący Kazimierz Wiatr: Tam takiego zapisu...)

...i był z mocy...

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Ale to jest interpretacja, Pani Minister, takiego zapisu tam nie ma.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

To wprowadzimy.

Senator Ryszard Górecki:

Ja zapomniałem o tym powiedzieć, bo, jak to czytałem, mi też brakowało takiego doprecyzowania.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

To znaczy, w drugą stronę jest to oczywiste, ale może być problem z interpretacją, że tak powiem, do tyłu.

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (4)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

No, to nie moja wina.

Kto jest przeciw...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Okazuje się, że dyskusja merytoryczna szkodzi pracy komisji - to jest też pewne novum, trzeba będzie to zapisać. (Wesołość na sali)

Jeszcze raz głosujemy nad poprawką czterdziestą trzecią

Kto jest za tą poprawką...

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Jeśli można, przeczytam: "nie dotyczy to osób wchodzących w skład senatu lub konwentu w związku z pełnieniem funkcji organu jednoosobowego uczelni".

Czyli jeśli ktoś był dziekanem przez dwie kadencje, to już nie będzie. A jeśli był wcześniej w senacie, a potem dostał funkcję, to też nie będzie to wchodzić w grę.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Poprawka czterdziesta trzecia.

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (2)

Kto jest przeciw? (3)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję bardzo.

Poprawka czterdziesta czwarta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Nie popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (2)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka czterdziesta piąta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka czterdziesta szósta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

To jest poprawka komisji, legislacyjna, tu jest lepiej sformułowane odniesienie.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (5)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Chyba mało precyzyjnie liczy pan głosy.

(Senator Adam Massalski: Nie wszyscy muszą głosować.)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Poprawka czterdziesta siódma.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Czterdziestej siódmej nie popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Chodzi o finansowanie uczelni niepublicznych.

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (2)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka czterdziesta ósma.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Dotyczy tego samego. Nie popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (2)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka czterdziesta dziewiąta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka pięćdziesiąta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka pięćdziesiąta pierwsza.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (4)

Kto jest przeciw? (1)

Kto się wstrzymał? (1)

Poprawka pięćdziesiąta druga.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (4)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (2)

Poprawka pięćdziesiąta trzecia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka pięćdziesiąta czwarta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka pięćdziesiąta piąta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy poprawkę pięćdziesiątą piątą.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka pięćdziesiąta szósta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Nie popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (1)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka pięćdziesiąta siódma.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Nie popieramy.

Ona dotyczy tego, aby katalog opłat studenckich nie obowiązywał, to znaczy, aby zakaz pobierania opłat od studentów nie dotyczył uczelni niepublicznych. Nie popieramy tej poprawki.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (0)

Kto jest przeciw? (5)

Kto się wstrzymał? (1)

Dziękuję.

Poprawka pięćdziesiąta ósma.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Nie popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (2)

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: To będzie bardzo kosztochłonne...)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (0)

Przepraszam, głosowaliśmy, jak Pani Minister mówiła. Jeszcze raz przepraszam i dziękuję.

Poprawka pięćdziesiąta dziewiąta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Tu jest uwaga państwa legislatorów, że przyjęcie tej poprawki wyklucza głosowanie nad poprawką sześćdziesiątą.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Powstaje pytanie, co to zmienia, ale to...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:

To są poprawki dotyczące art. 100 ustawy i planów rzeczowo-finansowych uczelni. W poprawkach pięćdziesiątej dziewiątej i sześćdziesiątej są dwa konkurencyjne rozwiązania.

(Przewodniczący Kazimierz Wiatr: Ale co wnosi nasza zmiana?)

Komisyjna zmiana przesądza, że uczelnia publiczna prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego i zgodnie z ustawą o finansach publicznych, uczelnia niepubliczna natomiast prowadzi tę gospodarkę na podstawie ustawy o finansach publicznych tylko w zakresie środków z budżetu państwa, środków publicznych.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Chodzi o to, aby uczelnie niepubliczne nie musiały prowadzić gospodarki finansowej zgodnie z przepisami dotyczącymi sektora finansów publicznych w odniesieniu do całości swoich funduszy, a tylko w takim zakresie, w jakim dysponują środkami publicznymi, czyli środkami z funduszy strukturalnych i z budżetu państwa, na przykład z funduszu pomocy materialnej. To jest bardzo dobra poprawka.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Analizując tę poprawkę, można dojść do przekonania, że finanse pozabudżetowe nie muszą być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: Tak.)

(Senator Ryszard Górecki: Właśnie o to chodziło wszystkim...)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: To jest udogodnienie dla wszystkich typów uczelni.)

A co z transparencją i konstytucyjną równością podmiotów?

(Senator Ryszard Górecki: O to zabiegali rektorzy.)

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (4)

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: My jesteśmy za.)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (2)

No, gdyby pani minister nam nie pomogła, to byłoby źle.

Poprawka sześćdziesiąta upadła. Tak?

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Jesteśmy przeciw.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

To teraz sześćdziesiąta pierwsza.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Jesteśmy przeciw.

Chodzi o programy naprawcze. Chcemy, żeby programy naprawcze pozostały.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Tak, tak.

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (2)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka sześćdziesiąta druga.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Jesteśmy przeciw.

Poprawka ta dotyczy docentów i tego, aby pozostała bardziej skomplikowana i mniej przejrzysta struktura stanowisk, żeby można było zatrudniać...

(Głos z sali: Nie, no bez przesady.)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (0)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (2)

Dziękuję.

Poprawka sześćdziesiąta trzecia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Jesteśmy przeciw.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki...

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz: Przepraszam, ona została wykluczona przez przyjęcie poprawki trzeciej, więc nie głosujemy.)

Poprawka sześćdziesiąta czwarta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Jesteśmy za.

Ona dotyczy korekty nazw szpitali.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka sześćdziesiąta piąta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Jesteśmy przeciw.

Ta poprawka także dotyczy docentów.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za tą poprawką? (0)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (2)

Dziękuję.

Poprawka sześćdziesiąta szósta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Jesteśmy przeciw.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za tą poprawką? (0)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (2)

Poprawka sześćdziesiąta siódma.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Jesteśmy przeciw.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Senator Adam Massalski: Powinno być nie "na uczelni publicznej", tylko "w uczelni publicznej"...)

Nauczyciel akademicki... wystarczy, żeby... Jesteśmy przeciw.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Tu jest ograniczenie do uczelni publicznych. Tak?

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: Tak, ale...)

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (0)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (2)

Poprawka sześćdziesiąta ósma.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Jesteśmy przeciw, dlatego że ten problem został rozwiązany we wcześniejszej, komisyjnej poprawce, która będzie przyjęta.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (0)

Kto jest przeciw? (5)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka sześćdziesiąta dziewiąta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Jesteśmy przeciw.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (1)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (1)

Poprawka siedemdziesiąta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Jesteśmy przeciw.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Chodzi o określenie warunków przedłużania w statucie.

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (2)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka siedemdziesiąta pierwsza.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Przeciw.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? (0)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (1)

Dziękuję.

Poprawka siedemdziesiąta druga.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Przeciw.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Ona jest bardzo podobna do poprawki siedemdziesiątej trzeciej.

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (0)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (1)

Poprawka siedemdziesiąta trzecia.

Chodzi o dwie negatywne oceny zamiast jednej.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Ale w odstępie co najmniej roku, a u nas jest co najmniej dwóch lat.

Jesteśmy przeciw.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Generalnie chodzi o to, że dwukrotnie, a nie raz.

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (2)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka siedemdziesiąta czwarta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Jesteśmy przeciw.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za tą poprawką? (0)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (2)

Poprawka siedemdziesiąta piąta, dotycząca zgody organów kolegialnych na rozwiązanie stosunku pracy. Pod tą poprawką jest długa lista podpisów senatorów: Wittbrodt, Rachoń, Wiatr, Cichoń, Klima.

Jaka jest opinia pani minister?

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Jesteśmy przeciw, konsekwentnie.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (2)

Kto jest przeciw? (2)

Kto się wstrzymał? (2)

Czyli poprawka nie uzyskała poparcia, bo wynik jest 2:2:2. No, takiego totolotka jeszcze nie było.

Poprawka siedemdziesiąta szósta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Jesteśmy przeciw.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za tą poprawką? (0)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (1)

Poprawka siedemdziesiąta siódma.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Przeciw.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za tą poprawką? (0)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (1)

Dziękuję.

Poprawka siedemdziesiąta ósma.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Jesteśmy za.

Poprawka doprecyzowuje kwestię dodatkowego zatrudnienia.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka siedemdziesiąta dziewiąta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszą o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka osiemdziesiąta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Nie popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Chodzi o wprowadzenie nowej kwoty bazowej.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Tak. Ja to konsultowałam dziś rano z Ministerstwem Finansów. Nie możemy poprzeć tej poprawki.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (2)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka osiemdziesiąta pierwsza.

(Głos z sali: Wykluczona przez osiemdziesiątą.)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Nie popieramy.

(Głosy z sali: Wykluczona.)

Tak, wykluczona.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Wykluczona? Przez którą?

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz: Przez osiemdziesiątą, osiemdziesiątą czwartą i sto czterdziestą...)

Ale one nie zostały przyjęte.

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: Osiemdziesiąta nie została przyjęta.)

Osiemdziesiąta pierwsza.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Nie popieramy.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Tak, tak, to jest ta długa poprawka, głosowaliśmy nad nią w komisji i wtedy ona upadła.

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (1)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (1)

Poprawka osiemdziesiąta druga.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Powiem, o co chodzi. Została dopisana maksymalna kwota wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym. Z tym że mielibyśmy problem, ponieważ ta kwota jest przekraczana, między innymi, przez finansowanie płac z dochodów własnych uczelni. I w tej sytuacji - dotyczy to w szczególności grupy profesorów - płace profesorów nie mogłyby przekraczać pewnej kwoty maksymalnej. Zastanawialiśmy się nad jakimiś wyłączeniami, ale to by była ekwilibrystyka prawna, a to, co zaproponowano w tej poprawce, jest najlepszym rozwiązaniem.

(Senator Ryszard Górecki: Czyli z kosztów własnych można będzie...)

Tak jest w tej chwili. Chodzi o to, żeby ta maksymalna stawka była wykreślona i żeby uczelnia mogła dawać wyższe wynagrodzenia, niż to, co jest wpisane w ustawie.

(Senator Ryszard Górecki: Jak ma pieniądze...)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Nasuwa mi się pewien komentarz, ale się powstrzymam.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw?(0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka osiemdziesiąta trzecia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Jesteśmy przeciw.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za tą poprawką? (0)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (2)

Poprawka osiemdziesiąta czwarta.

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz: Była...)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Przeciw.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

To już było. Tak?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Poprawka osiemdziesiąta piąta.

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz: Wykluczona przez osiemdziesiątą...)

Przez którą?

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz: Poprawka osiemdziesiąta piąta wykluczona przez osiemdziesiątą drugą.)

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: Tak, skoro nie będzie górnego limitu, to ona już jest nieważna.)

Osiemdziesiąta szósta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Jesteśmy przeciw.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (2)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka osiemdziesiąta siódma.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Może ja tylko wyjaśnię, że jesteśmy przeciw ze względu na deregulację i ze względu na to, żeby nie centralizować zadań.

Jesteśmy przeciw poprawce osiemdziesiątej siódmej.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki.(2)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka osiemdziesiąta ósma.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Osiemdziesiąta ósma... Jesteśmy przeciw.

To wszystko zostanie określone w suplemencie, tutaj nie musimy tego dodawać.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (2)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka osiemdziesiąta dziewiąta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Jesteśmy za.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za tą poprawką? (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka dziewięćdziesiąta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Jesteśmy za.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za tą poprawką? (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Proszę państwa, minęła już połowa naszego czasu, ale poprawek mamy odrobionych, że tak powiem, już dużo, tak że sytuacja jest korzystna.

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: Gratulujemy panu przewodniczącemu.)

No, to jest zasługa całego zespołu, pani minister i...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Poprawka dziewięćdziesiąta pierwsza.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Poprawka dziewięćdziesiąta pierwsza zmierza do pewnego uelastycznienia poprzez wskazanie tylko dolnego limitu czasowego studiów.

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka dziewięćdziesiąta druga.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Ona dotyczy strażaków, strażacy walczyli o to...

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Lobby strażackie jest w parlamencie bardzo silne.

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: Tylko zapominają wodę zabrać, jak gaszą samochód.)

Zapominają, Pani Minister, bo to są, tak zwani zapaleni strażacy, cokolwiek by to miało znaczyć.

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: Tak...)

Poprawka dziewięćdziesiąta druga, strażacka.

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka dziewięćdziesiąta trzecia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Jesteśmy za.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka dziewięćdziesiąta czwarta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Jesteśmy za.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Ale my podobną poprawkę już mieliśmy. Co się z nią stało?

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: To jest poprawka, która...)

Przecież komisja przyjęła taką poprawkę.

(Głos z sali: Tak, tylko chodziło o przejazdy, a tu chodzi o uprawnienia...)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Tamta poprawka dotyczyła przejazdów, ta zaś dotyczy uprawnień studentów na przykład do tego, żeby mogli być w samorządzie studentów po skończeniu studiów.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Proszę państwa, to jest dość istotna sprawa, żebyśmy sobie wyjaśnili, czym się różni poprawka dziewięćdziesiąta czwarta od poprawki dziewięćdziesiątej piątej.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Dziewięćdziesiąta piąta jest, według mnie, lepsza.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

My przeanalizowaliśmy obie te poprawki i doszliśmy do wniosku, że dziewięćdziesiąta czwarta jest lepsza od dziewięćdziesiątej piątej. Poprawka dziewięćdziesiąta piąta została zaproponowana przez studentów i my po analizie doszliśmy do wniosku, że dziewięćdziesiąta czwarta dotyczy tego samego - dzięki niej uzyskujecie państwo dokładnie to samo - ale zapis jest po prostu lepszy pod względem legislacyjnym.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

To znaczy, sytuacja jest taka, że jeżeli ktoś ukończy studia pierwszego stopnia 15 września...

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: ...to zachowuje uprawnienia studenta...)

...tylko do końca października.

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: Tak, do końca października, bo nabywa je...)

A gdyby chciał rozpocząć studia drugiego stopnia w styczniu?

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: To już ma... Od listopada do grudnia...)

Ja muszę powiedzieć...

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: Jest zachwiana...)

...że byliśmy wielokrotnie epatowani taką wiedzą, że proces boloński prowadzi do takiej elastyczności, że studia drugiego stopnia mogą się zaczynać w semestrze zimowym albo letnim. A tu, jak widać, jest wyraźne usztywnienie. I tym jestem troszeczkę zaskoczony.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

To znaczy, trzeba by było wydawać dwa razy legitymacje studentowi i absolwentowi i pozostałyby mu prawa do pomocy materialnej, jako absolwentowi, przez pół roku...

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Na poprzednim posiedzeniu komisji ja pytałem, między innymi, o te sprawy materialne i socjalne.

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: Tak.)

I zostałem uspokojony, że w tym brzmieniu, jeśli chodzi o te sześć miesięcy, wszystko jest dobrze...

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: Nie.)

A teraz widzę, że pomiędzy posiedzeniami komisji coś się wydarzyło.

Ja jestem przekonany, że wszystkie studia pierwszego stopnia, które mają nieparzystą liczbę semestrów, a wygląda na to, że w zasadzie będzie to dość powszechna praktyka...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Czyli parzystą?

Jeśli będzie parzysta, to będzie kłopot. Dlatego wydaje się, że ta poprawka komisyjna jest zdecydowanie lepsza.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Ale to dobrze, to rozwiązanie pasuje akurat do nieparzystych, bo student ma jeszcze pół roku - kończy w zimie i ma pół roku. Ale jest kłopot z parzystymi.

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: Nie, nie. W jednym i w drugim przypadku to rozwiązanie jest dobre, bo jeżeli skończy w marcu, to do 31 października...)

A jak skończy we wrześniu, Pani Minister?

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: To też do 31 października, i pół roku...)

Czyli sześć tygodni.

(Senator Ryszard Górecki: To rozwiązuje sprawę...)

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: Tak, tak.)

Nie rozwiązuje, ponieważ jeżeli studia drugiego stopnia zaczynają się w styczniu...

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: Od 1 października...)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ale studia drugiego stopnia mogą się zaczynać w semestrze letnim, Panie Ministrze. Sami tego państwo chcieliście.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

To wówczas ten student miałby rok przerwy. Na to nie możemy się zgodzić...

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Pół roku.

(Głos z sali: Ja nie znam ani jednego przypadku studiów, które by się zaczynały w połowie roku, a nie 1 października...)

Przepraszam, na AGH studia drugiego stopnia zaczynają się w semestrze letnim.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

W pierwszym też się zaczynają.

Chodzi o to, że na danym kierunku studiów rok akademicki rozpoczyna się i w październiku, i w marcu - mówimy o tym samym kierunku studiów. W związku z tym ta poprawka jest naprawdę najbardziej korzystna dla studentów. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której by korzystali dłużej...

(Głos z sali: ...niż przez rok.)

Tak.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Ja o to pytałem na posiedzeniu komisji i mimo wszystko nadal uważam, że ta poprawka jest asymetryczna, to znaczy, ja nie widzę powodu, dla którego semestr letni ma być lepszy od zimowego albo na odwrót. I tu te sześć miesięcy było akurat, ponieważ to rozwiązanie byłoby zabezpieczeniem w obu sytuacjach. Przecież może być tak, że ktoś ukończy studia pierwszego stopnia już po zakończeniu rekrutacji na studia drugiego stopnia, taka sytuacja jest bardzo możliwa.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Zgodnie z rozporządzeniem ministra legitymacje stemplowane są do 31 października. Gdyby to miało trwać dłużej, to znaczy gdyby te legitymacje miały być stemplowane po 31 października, wówczas narazilibyśmy uczelnie na koszt wystawiania dodatkowych legitymacji absolwenckich. My patrzymy na to z tego punktu widzenia i nie chcemy narażać uczelni na dodatkowe koszty. Jesteśmy bardzo otwarci na propozycje studentów i chcemy, żeby zgodnie z ich wolą zostało wprowadzone takie rozwiązanie, które im pomoże zachowywać te funkcje i przywileje, na przykład, ulgi komunikacyjne. Niemniej jednak nie możemy doprowadzić do tego, że będzie to trwało przez cały rok, bo wówczas możemy zacząć dyskutować, czemu nie dwa, trzy lata. Nam zależy na zachowaniu ciągłości. Kiedy jest zachowana ciągłość studiów i ta przerwa nie przekracza w zasadzie trzech miesięcy, wtedy student może korzystać z tych wszystkich przywilejów, o których tu powiedzieliśmy, czyli może być nadal przewodniczącym parlamentu studentów czy też korzystać z ulg komunikacyjnych. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Zarządzam głosowanie.

Kto jest za tą poprawką...

(Senator Ryszard Górecki: Czy można?)

Tak, proszę bardzo.

Senator Ryszard Górecki:

Ja myślę, że to jest dobra poprawka. No, studentów, którzy kończą studia pierwszego stopnia w terminie styczniowo-lutowym, zwykle jest nie więcej jak 30%. Cała reszta broni się dopiero w marcu, jako że studenci mają na obronę trzy miesiące, marzec też jest dobrym miesiącem na obronę. Tak że to jest dobre rozwiązanie. A ci, którzy powinni się bronić w czerwcu, często bronią się we wrześniu, i tu też byłoby w porządku, choć w tym przypadku ten okres byłby krótszy, to jest jasne. Dziękuję.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Panie Profesorze, marzec jest dobry na różne rzeczy.

(Rozmowy na sali)

Jak widać, procedujemy ustawy...

(Wypowiedź poza mikrofonem) (Wesołość na sali)

Proszę bardzo.

Senator Ryszard Górecki:

Panie Przewodniczący, proszę o przegłosowanie poprawki dziewięćdziesiątej czwartej.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Taka jest naturalna kolej rzeczy, zaraz będziemy głosować.

(Głos z sali: Właśnie o to chodzi.)

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (4)

Kto jest przeciw? (2)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka dziewięćdziesiąta szósta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Dziewięćdziesiąta piąta...

(Głos z sali: Nie, nie.)

A, dobrze, dziewięćdziesiąta szósta.

Jesteśmy przeciw.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (2)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (1)

Dziękuję.

(Głos z sali: Ja byłem przeciw.)

Powtarzamy głosowanie.

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (2)

Kto jest przeciw? (5)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję bardzo.

Poprawka dziewięćdziesiąta siódma.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Jesteśmy za.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

To jest dość oczywista sprawa.

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (7)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka dziewięćdziesiąta ósma.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Poprawka technicznolegislacyjna. Jesteśmy za.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za tą poprawką? (7)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka dziewięćdziesiąta dziewiąta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Chodzi o ujednolicenie nazw.

Dziękujemy za pomoc.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka setna.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy, ona porządkuje...

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (7)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka sto pierwsza.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

To jest postulat studentów - 10% dla każdego kierunku studiów.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Słucham?

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz: Czy ta poprawka nie wymaga drobnej korekty?)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak. Chodzi o to, że wcześniej było to 10% dla całej uczelni. Studenci się obawiają, że na niektórych kierunkach mogą mieć ograniczoną...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Ja mam wątpliwość, czy przyjęcie poprawki sto pierwszej wyklucza głosowanie nad poprawką sto drugą. To dla mnie wcale nie jest oczywiste, przecież one dotyczą innej materii. Pytam o to pana legislatora.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: W sto pierwszej, jeśli można...)

Dlaczego, według pana, sto pierwsza wyklucza sto drugą?

(Głos z sali: Ja myślę, że nie.)

Też mi się tak wydaje.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

My poprawkę sto drugą też popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

To wobec tego wykreślamy tę uwagę o wykluczaniu się poprawek i będziemy je kolejno głosować.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:

Przepraszam bardzo, te dwie poprawki się wykluczają, ponieważ poprawka sto pierwsza skreśla zdanie drugie, a poprawka sto druga dotyczy właśnie tego zdania drugiego. Poprawka sto pierwsza jest szersza zakresowo.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Przepraszam, mamy jeszcze propozycję pana legislatora, bardzo techniczną, dotyczącą korekty poprawki sto pierwszej. Chodzi o wykreślenie słowa "są" w sformułowaniu "studentów przyznawane są w liczbie". I tam jest jeszcze "i" do skreślenia. Tak?

(Głos z sali: Tak.)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Czyli jednak się wykluczają, Panie Senatorze.

(Głos z sali: Z powodu skreślenia zdania drugiego.)

Mamy dylemat, ale pani minister powiedziała, że popiera poprawkę sto pierwszą.

Głosujemy.

Kto jest za poprawką sto pierwszą? Proszę o podniesienie ręki...

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: Proszę o chwileczkę...)

Jeśli tylko pan senator Bergier nie będzie mnie dyscyplinował, to oczywiście czasu udzielam.

(Rozmowy na sali)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Dobrze. W tej sytuacji ja tylko powiem, co ustaliliśmy. Poprawka sto pierwsza konsumuje sto drugą.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Tak jest, ustaliliśmy to.

Kto jest za poprawką sto pierwszą? Proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (0)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Pan senator Bergier powinien być pocieszony tym, że poprawka sto pierwsza uwzględnia jego postulaty.

(Senator Józef Bergier: Skonsumowała.)

Sto trzecia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Jeśli można, chciałabym powiedzieć, że skoro przyjęcie poprawki sto trzeciej wyklucza głosowanie nad poprawką sto czwartą, to, naszym zdaniem, poprawka sto czwarta jest lepsza pod względem legislacyjnym. I dlatego jesteśmy przeciwko przyjęciu poprawki sto trzeciej, a za przyjęciem poprawki sto czwartej, którą popieramy.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Chodzi o to, że stypendia dla studentów są przyznawane nie tylko z budżetu państwa, są jeszcze stypendia zamawiane przez firmy...

(Przewodniczący Kazimierz Wiatr: Jasna sprawa.)

...i stypendia ze środków strukturalnych.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za poprawką sto trzecią? Proszę o podniesienie ręki. (0)

Kto jest przeciw? (5)

Kto się wstrzymał? (2)

Poprawka sto czwarta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Jesteśmy za.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (7)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka sto piąta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

To rozwiązanie zostało zaproponowane przez studentów. Popieramy je.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (5)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (3)

Poprawka sto szósta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Zamiast "oraz" ma być "lub". To jest ważne.

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (8)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Witamy pana senatora, który dołączył do nas po innych ważnych zajęciach.

Poprawka sto siódma - bardzo rozbudowana - wyklucza sto ósmą, poprawkę pana senatora Bergiera, sto trzynastą...

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Jesteśmy przeciw, bo popieramy poprawki sto ósmą, sto trzynastą i sto czterdziestą czwartą.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Sto siódma.

Kto jest za sto siódmą? Proszę o podniesienie ręki. (2)

Kto jest przeciw? (5)

Kto się wstrzymał? (1)

Poprawka sto ósma i okolice, że tak powiem, bo tak traktujemy...

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (8)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Sto dziewiąta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Ona jest podobna do poprzedniej, ale...

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (8)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Bardzo prosimy o pilnowanie sto dwudziestej drugiej i sto czterdziestej pierwszej.

(Rozmowy na sali)

Poprawka sto dziesiąta została wykluczona, sto dwudziesta trzecia też wykluczona...

(Głos z sali: Sto jedenasta.)

Sto jedenasta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Tu, w tej poprawce, uelastycznia się zapis o nostryfikacji.

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (8)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję bardzo.

Poprawka sto dwunasta. Już była?

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Nie.

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za poprawką sto dwunastą? Proszę o podniesienie ręki. (8)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka sto trzynasta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (5)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (2)

(Senator Ryszard Górecki: Chciałbym zabrać głos.)

Poprawka sto czternasta.

(Senator Ryszard Górecki: Proszę o głos.)

Pan senator Górecki.

Senator Ryszard Górecki:

To jest poprawka, którą zgłosiliśmy i przegłosowaliśmy na pierwszym posiedzeniu komisji w tej sprawie. Ona dotyczy zwiększenia uprawnień akademickich. Ja zgłosiłem wtedy poprawkę, że w jednostce ma być zatrudnionych co najmniej sześciu profesorów. Ale po różnych dyskusjach dochodzę do wniosku, że może warto rozważyć konsensus i wnieść autopoprawkę: "w tym co najmniej trzech profesorów". Tak, żeby to zostało zaakceptowane przez Sejm.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Dziękuję. Dobrze. To w tej sytuacji popieramy tę poprawkę.

(Senator Ryszard Górecki: To nam rozwiąże różne problemy.)

Bardzo dziękuję za konsensus.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Uprawnienie do nadawania...

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: ...w tym co najmniej trzech osób posiadających tytuł profesora.)

(Senator Ryszard Górecki: W tym co najmniej trzech profesorów.)

Trzech. A ja zapisałem, że czterech.

W ust. 2.

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: Czyli trzeba by głosować w sprawie korekty.)

(Senator Ryszard Górecki: Tak, musi być głosowanie w sprawie korekty, autopoprawki, a potem dopiero głosowanie nad poprawką.)

(Rozmowy na sali)

Czyli mamy doktorów habilitowanych i profesorów, a dodatkowo wyróżniamy profesorów.

(Rozmowy na sali)

Proszę państwa, głosujemy w sprawie autopoprawki.

(Rozmowy na sali)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Proszę bardzo. Ja myślałam, że pan senator już głosuje, bo zawsze pan przyspiesza...

Senator Józef Bergier:

Staram się być bardzo zdyscyplinowany. Poprosiłem o głos, bo kiedy dyskutowaliśmy nad tą poprawką, wtenczas powiedziałem, że za bardzo te wymogi zwiększamy, więc teraz chcę powiedzieć, że przychylam się do poprawki pana profesora.

(Głos z sali: Dziękuję uprzejmie, ślicznie dziękuję.)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

No, no, tylko bez czułości, proszę. (Wesołość na sali)

Proszę państwa, zarządzam głosowanie w sprawie autopoprawki.

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (8)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

A zatem głosujemy nad poprawką sto czternastą.

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (8)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka sto piętnasta wydłuża...

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

...czas pracy centralnej komisji na wyznaczenie recenzentów z czterech tygodni do sześciu.

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (8)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka sto szesnasta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

My bardzo ostro się sprzeciwiamy przyjęciu tej poprawki, ponieważ jeśli komisja składa się z siedmiu osób, w tym recenzentów, którzy przedstawiają swoje opinie podczas dyskusji, to oni nie mogą potem głosować przeciwko tym przedstawionym opiniom. Wydaje się, że to przeczy jakiejkolwiek transparentności i odpowiedzialności za słowo osób oceniających kariery naukowe innych osób. Najwyższa pora, żebyśmy z tym skończyli.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Jeśli pozwolą państwo, chciałbym w tym miejscu powiedzieć dwa krótkie zdania. Ja powiem tak, tu są tak zwane plusy dodatnie i ujemne. Z jednej strony jesteśmy przyzwyczajeni, że w świecie akademickim wszystkie głosowania personalne są tajne, a z drugiej strony rzeczywiście słuszne jest to, co powiedziała pani minister, że ktoś pod przykrywką tajności, no, robi komuś niedobrze. Mnie się wydaje, że jest wiele takich głosowań. Kiedy my głosujemy w Sejmie i w Senacie, to każdy wyborca może to sprawdzić. A tutaj... No, ja jestem rozdarty, bo widzę obie strony medalu.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

A ja jeszcze dodam, że ostatecznie stopień nadaje rada wydziału i uzasadnienie komisji musi być jawne. W sytuacji, gdy są odrębne zdania, profesorowie przygotowujący te opinie potem i tak będą musieli pomóc uzasadnić radzie wydziału, bo to rada wydziału będzie nadawać stopnie.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Wtedy to będzie już tajne. Prawda?

Bardzo dziękuję za to ważne uzupełnienie, bo to nam bardzo porządkuje...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Józef Bergier:

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja dostrzegam tylko plusy dodatnie i zachęcam do poparcia tej poprawki.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Ja bym nawet uzupełnił, że plusy zawsze są dodatnie.

(Wypowiedź poza mikrofonem) (Wesołość na sali)

Jestem aż tak bardzo za, że nawet przeciw.

Proszę państwa, zarządzam głosowanie.

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (0)

Kto jest przeciw? (8)

Kto się wstrzymał? (0)

(Sygnał telefonu komórkowego) (Wypowiedź poza mikrofonem)

To był telefon, proszę państwa, w sprawie poprawek do ustawy, ale jeszcze nie doszliśmy do tego punktu, w sprawie którego ten pan dzwonił. (Wesołość na sali)

Poprawka sto siedemnasta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy. To jest poprawka porządkująca.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Proszę?

(Głos z sali: To może być niebezpieczne...)

Ale to jest jawne i to nie jest lobbing zakazany prawem...

(Głos z sali: My tego nie słyszeliśmy.)

Ja też nie słyszałem, bo pan się tylko zdążył przedstawić.

Proszę państwa, kto jest za poprawką sto siedemnastą? Proszę o podniesienie ręki. (7)

Kto jest przeciw? (0)

(Głos z sali: Panie Przewodniczący, wszyscy są za.)

No, nie wszyscy. To musimy jeszcze raz policzyć.

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (8)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Jeszcze tylko krótki komentarz. Czasami się dziwię, skąd ludzie mają numer mojego telefonu komórkowego. Ale już to zostawmy.

(Wypowiedź poza mikrofonem) (Wesołość na sali)

Muszę zmienić.

Poprawka sto osiemnasta. Chodzi o tryb i terminy.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (8)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Proszę państwa, proszę wybaczyć, że pozwalamy sobie na takie dygresje, ale, po pierwsze, jesteśmy już nieco zmęczeni, a po drugie, mamy jednak troszkę luzu czasowego, więc chcielibyśmy, żeby to wszystko było w miarę dobrze przeprowadzone.

Poprawka sto dziewiętnasta.

Nagrody.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (8)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka sto dwudziesta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Tu coś dopisujemy. Tak?

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: Tak, dopisujemy...)

Centralną komisję.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Ponieważ do składu centralnej komisji wybierane są osoby w drodze wyborów powszechnych wśród środowiska akademickiego, to ci, którzy już wcześniej zaczęli pracę w innych organach zarządzających, w momencie wyboru tracą z mocy ustawy członkostwo...

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (7)

Kto jest przeciw? (1)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka sto dwudziesta pierwsza jest wykluczona. Tak?

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Myśmy już głosowali.

Poprawka sto dwudziesta druga - wykluczona, sto dwudziesta trzecia - wykluczona, sto dwudziesta czwarta...

Poprawka sto dwudziesta czwarta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

To dotyczy poprawki, o której mówiliśmy wcześniej. Chodzi o to, aby podczas przechodzenia na emeryturę profesorów w okresie powszechnego systemu emerytalnego nie było konkursów.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (8)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Sto dwudziesta piąta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Sto dwudziesta siódma.)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Sto dwudziesta siódma.

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz: Panie Przewodniczący...)

Proszę bardzo.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:

Wysoka Komisjo!

Poprawka sto dwudziesta siódma dotyczy nowych zasad przyznawania wynagrodzeń w Polskiej Akademii Nauk. Tego samego przedmiotu dotyczą poprawki sto dwudziesta ósma i sto czterdziesta druga. Wydaje się, że poprawka sto dwudziesta siódma, poprawka komisyjna, nie zawiera konsekwencji, czyli przepisu, który by ewentualnie opóźniał termin wejścia w życie tego rozwiązania. Gdyby Wysoka Komisja wyraziła zgodę na taką modyfikację, przepis ten mógłby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., co pozwoliłoby - w przypadku oczywiście przyjęcia tej zmiany - na uniknięcie kłopotów związanych z wejściem tego przepisu w trakcie roku.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Muszę powiedzieć, że my nie możemy poprzeć tej poprawki, zresztą tłumaczyłam to już wcześniej. Przyjęcie tej poprawki doprowadziłoby do sytuacji, w której znacząco obniżono by wynagrodzenia w niektórych instytutach Polskiej Akademii Nauk. Ja podawałam państwu informację, że różnice w wynagrodzeniach profesorów w szkolnictwie wyższym są jak 1:2, a w Polskiej Akademii Nauk jak 1:4. Zastosowanie przepisów o szkolnictwie wyższym w stosunku do pracowników Polskiej Akademii Nauk spowoduje, że, po pierwsze, będą musiały być obniżone wynagrodzenia, a po drugie, w momencie, kiedy wpiszemy te zasady - zresztą na to w żadnym wypadku nie zgadza się minister finansów - należałoby podnieść pułap najniższych wynagrodzeń, co mogłoby skutkować nawet grupowymi zwolnieniami. Ponieważ nie mamy w tej chwili możliwości zwiększenia finansowania z budżetu państwa - i tak będzie jeszcze co najmniej przez dwa lata, w 2011 i 2012 - więc będziemy pracować, jak już powiedziałam, nad systemem poprawy wynagrodzeń, ale w inny pod względem legislacyjnym sposób niż ta kwietniowa nowelizacja.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

W takim razie zapytam: czy rząd popiera poprawkę sto dwudziestą ósmą?

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Nie, oczywiście, że nie.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

A zatem zarządzam głosowanie.

Poprawka sto dwudziesta siódma.

Kto jest za jej przyjęciem...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ale co możemy zmodyfikować?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:

Możemy zmodyfikować termin wejścia w życie, tak aby to było z dniem 1 stycznia. Możemy również skreślić zmianę drugą, czyli słowa "uchyla się art. 104". Ta zmiana wydaje się legislacyjnie zbędna.

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: Ale my nie popieramy tej poprawki ze względów merytorycznych.)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Rozumiem.

Przepraszam, co pan powiedział o tej zmianie drugiej, że się uchyla art. 104?

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz: Uchyla się art. 104...)

To jest niepotrzebne.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Szymon Giderewicz:

Tak, to uchylenie jest niepotrzebne, ponieważ ono i tak jest zawarte w tych rozwiązaniach art. 105.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Może faktycznie - taka jest podpowiedź ministerstwa - tylko zmiana terminu wejścia w życie byłaby tu zasadna...

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Jest propozycja przegłosowania autopoprawki, zanim będziemy głosowali w sprawie poprawki. Wydaje się, że ta autopoprawka jest konieczna, niezależnie od wyników głosowania nad samą poprawką.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak.

Kto jest za autopoprawką dotyczącą poprawki sto dwudziestej siódmej w zakresie wejścia w życie ustawy? Proszę o podniesienie ręki. (8)

Kto jest przeciw? (0)

Bardzo dziękuję.

A zatem głosujemy nad poprawką sto dwudziestą siódmą.

Opinię rządu znamy.

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (3)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał? (1)

Dziękuję bardzo.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Proszę państwa ja pod koniec posiedzenia komisji będę zgłaszał wniosek mniejszości, w którym będzie także ta poprawka.

Poprawka sto dwudziesta ósma. Opinię rządu znamy. Ona jest niejako bliźniaczo podobna do poprzedniej.

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (3)

Kto jest przeciw? (5)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka sto dwudziesta dziewiąta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy. Tu jest lepsze odwołanie...

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (8)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję bardzo.

Poprawka sto trzydziesta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (8)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka sto trzydziesta pierwsza.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (8)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka sto trzydziesta druga...

(Głos z sali: Była...)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Nie popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Była, tak? Dobrze.

Sto trzydziesta trzecia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Proszę państwa, to jest poprawka, która, że tak powiem, sumuje czas zatrudnienia, wymagany tą ustawą.

Zarządzam głosowanie.

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (5)

Kto jest przeciw? (3)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję.

Poprawka sto trzydziesta czwarta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Nie popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

To jest poprawka, którą zgłaszałem na posiedzeniu komisji. Tu senatorowie... No, dla mnie to jest trochę bez sensu. To jest problem proceduralny, bo skoro komisja zgłosiła poprawkę i w czasie debaty mamy do dyspozycji sprawozdanie, to zgłaszanie tej poprawki w debacie i dopisywanie w tym zestawieniu jest bezsensowne. Ja mam poważną wątpliwość, czy powinniśmy tu dopisywać panów senatorów, którzy zgłosili...

(Głos z sali: Nie znają dokumentu.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Że wniosek komisji jest równoprawny z wnioskami senatorów zgłaszanymi w czasie debaty.

Proszę państwa, poprawka sto trzydziesta czwarta, myślę, jest ważna, chociaż opinie na jej temat są różne. My zdajemy sobie sprawę, szczególnie ci z nas, którzy pracują na uczelni, że to rozwiązanie - żeby nie powiedzieć o plusach, które mogą być dodatnie i ujemne - ma wady i zalety, co do tego nie ma wątpliwości.

Pani Minister, bardzo proszę.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

My nie popieramy tej poprawki dlatego, że może doprowadzić do ustabilizowania się zasady, że takie osoby nie będą mogły awansować. Mowa jest o tych osobach, które były wcześniej zatrudnione na stanowisku z mocy mianowania i przechodzą na to samo stanowisko po wejściu w życie ustawy. Wpisanie dotychczasowych zasad oznacza nie tylko stosowanie do tych pracowników przepisów starych, czyli nierówne traktowanie, ale również ograniczanie ich możliwości zmiany warunków pracy i płacy, także poprzez poprawę tych warunków, a nie poprzez pogorszenie, systemy premiowania, dodatki do wynagrodzeń itd.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Czynniki społeczne, że tak powiem, widzą tylko zalety tych poprawek, nie widzą wad, ale być może trudno mi to oceniać.

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (3)

Kto jest przeciw? (5)

Kto się wstrzymał? (0)

Dziękuję bardzo.

I poprawka sto trzydziesta piąta, ona...

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

...skraca okres, w którym można być zatrudnionym więcej niż na jeden etat, jeśli dobrze pamiętam. Ta poprawka też wydaje się dosyć rygorystyczna. Ale pani minister powiedziała, że rząd popiera.

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (4)

Kto jest przeciw? (3)

Kto się wstrzymał? (1)

Dziękuję.

Poprawka sto trzydziesta szósta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (8)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka sto trzydziesta siódma. Nie wiem, czy już głosowaliśmy... Nie.

(Głos z sali: Nie.)

(Głos z sali: Sto trzydziesta siódma nie była głosowana.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Jesteśmy przeciw.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Kto jest za tą poprawką? Proszę o podniesienie ręki. (0)

Kto jest przeciw? (5)

Kto się wstrzymał? (3)

Dziękuję bardzo.

Poprawka sto trzydziesta ósma... Wykluczona.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Nie popieramy.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Sto trzydziesta dziewiąta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Nie popieramy.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Sto czterdziesta.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Jak to możliwe? W art. 37 skreśla się pkt 6. Czemu pan senator chce to skreślić?

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Sto czterdziesta szósta to jest bardzo dobra poprawka, my te ostatnie poprawki popieramy...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Nie, to jest ta sama poprawka.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Aha, bo sto czterdziesta piąta jest, że tak powiem, w transakcji wiązanej.

My popieramy poprawkę pana senatora Massalskiego. To rozwiązanie pozwala uczelniom na to, żeby z dniem 1 października dotyczyły ich inne, już nowe zasady uzyskiwania uprawnień do nazwy. A z tego piętrowego niejako przeniesienia wynikałoby, że my wprowadzamy troszeczkę zmniejszone wymagania uprawniające do określonej nazwy, głównie jeśli chodzi o uniwersytet czy tak zwany uniwersytet przymiotnikowy. Dlaczego? Dlatego że w tej chwili nie spełnia tych obecnych wymagań kilkadziesiąt uczelni. A więc mamy do czynienia z sytuacją tak naprawdę nielegalnego funkcjonowania uczelni, które mają nazwę, ale nie spełniają wymogów związanych z tą nazwą. Po wprowadzeniu tego rozwiązania od 1 października tylko dwie uczelnie nie będą spełniały tych wymogów i dlatego w odniesieniu do nich wprowadzamy te łagodniejsze zasady, które, no, po prostu uporządkują nam sytuację pod względem prawnym i nie narażą uczelni na niezgodne z prawem działania. Ten przepis wejdzie w życie 1 października i niektóre uczelnie będą mogły już 1 października rozpocząć procedurę przekształcenia się z uniwersytetu przymiotnikowego, na przykład, w uniwersytet.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Ja powiem krótko, to jest cudowny zapis, który zwiększa nam liczbę uniwersytetów.

(Głos z sali: Nie, nie zwiększa.)

Ale daje możliwość...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Sankcjonuje te, które są. W bardzo niewielkim stopniu pozwala na zwiększenie... Mówię "sankcjonuje", ponieważ jest wiele uczelni, które mają w nazwie słowo "uniwersytet", a...

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Pani Minister, w ostatnim głosowaniu musimy poprzeć wniosek pani minister.

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: Tak? Popieram.)

Czujemy taki przymus emocjonalny.

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: Dziękuję.)

Kto jest za poprawką sto czterdziestą szóstą? Proszę o podniesienie ręki. (8)

Kto jest przeciw (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Czy pozwolicie państwo, że...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Chciałbym zgłosić wnioski mniejszości i rozumiem, że... Nie wiem, czy ja w tej chwili muszę je wszystkie wymienić, czy...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak. Zgłaszam wnioski mniejszości w tych wszystkich kwestiach.

Druga sprawa...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Ja przygotuję zestawienie, to jest prosta sprawa.

Bardzo proszę o zgodę Wysokiej Komisji na to, aby sprawozdawcą był pan senator Górecki.

Widzę wyłącznie kiwanie głową, co w naszej kulturze oznacza zgodę.

Bardzo dziękujemy pani minister za wiele cennych uwag, za udział w naszych pracach i za życzliwość. Liczymy na więcej.

Bardzo proszę, Pani Minister.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka:

Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim członkom Wysokiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu i prezydium za tak sprawną pracę. Dziękuję za wszystkie zgłoszone poprawki. Dziękuję panom legislatorom za pomoc w poprawianiu warstwy legislacyjnej ustawy. Dziękuję także za wyniki głosowań nad zmianami, które na pewno podnoszą jakość merytoryczną i legislacyjną tej ustawy. Wysoka Komisjo, proszę przyjąć wyrazy uznania.

Przewodniczący Kazimierz Wiatr:

Bardzo dziękuję, Pani Minister, za te słowa. One nas zobowiązują do dalszej intensywnej pracy.

Bardzo dziękuję za udział w naszym posiedzeniu pani minister, panu ministrowi, paniom i panom z ministerstwa, przemiłym przedstawicielom studentów...

(Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka: Dziękujemy za wytrwałość.)

...i panom senatorom.

Zamykam posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 44)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów