Prace komisji

 

W dniach 19-21 kwietnia 2011 r. w Brukseli - na zaproszenie Komisji Europejskiej - odbyła się wizyta studyjna przewodniczących i wiceprzewodniczących senackich i sejmowych komisji, zaangażowanych w realizację parlamentarnego wymiaru Prezydencji. Komisję Gospodarki Narodowej reprezentował przewodniczący komisji senator Jan Wyrowiński, senator Grzegorz Banaś oraz senator Stanisław Jurcewicz.

Program pobytu przewidywał spotkanie z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem, komisarzem ds. programowania finansowego i budżetu Januszem Lewandowskim, komisarzem ds. energii Guentherem Oettingerem, przewodniczącą Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych (ECON) Sharon Bowles, przewodniczącym Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) Malcolmem Harbourem oraz wiceprzewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Januszem Wojciechowskim. Odbyło się także szereg spotkań z udziałem urzędników europejskich - członków gabinetów m.in. przewodniczącego Rady Europejskiej Hermana Van Rompuya i przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso oraz komisarza ds. polityki spójności i komisarza ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa.

Problematyka poszczególnych etapów wizyty dotyczyła m.in. Wspólnej Polityki Rolnej, negocjacji przyszłych wieloletnich ram finansowych, przyszłości polityki spójności, Partnerstwa Wschodniego, implementacji prawa europejskiego w państwach członkowskich UE oraz priorytetów polskiej Prezydencji.

W odniesieniu do przedmiotowego zakresu działania Komisji Gospodarki Narodowej bardzo ważnym było spotkanie z komisarzem ds. energii Guentherem Oettingerem oraz przewodniczącym Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Malcolmem Harbourem.

Komisarz Guenther Oettinger nawiązał m.in. do III pakietu energetycznego i systemu wdrażania czystych technologii węglowych CCS (Carbon Capture and Storage) oraz związanych z tym wyzwań dla Polski. Wskazał kwestie energetyczne jako jedne z ważniejszych i jednocześnie trudnych zadań dla polskiej prezydencji. Tworzenie zewnętrznej polityki energetycznej wymaga bowiem wypracowania rozwiązań zabezpieczających zarówno interesy wspólne jak i poszczególnych krajów członkowskich.

W dyskusji - polscy parlamentarzyści przedstawili działania Polski dotyczące wdrażania zaleceń unijnych w zakresie energetyki oraz prosili o wsparcie (poprzez przyjęcie rozwiązań derogacyjnych) wobec konieczności ograniczenia wydobycia węgla i zamykania kopalń oraz przy wprowadzaniu nowych technologii. Nawiązano również do bezpieczeństwa energetycznego i dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych oraz przyszłości elektrowni jądrowych.

Przewodniczący Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) Malcolm Harbour poinformował, że 13 kwietnia br. Komisja Europejska opublikowała "Akt o jednolitym rynku" (Single Market Act), zawierający 12 priorytetów, służących ożywieniu jednolitego rynku do 2012 r. (m.in. dotyczące funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych oraz rynku zamówień publicznych). Nadmienił również o prowadzonych konsultacjach w sprawie hazardu w internecie - w kontekście ochrony praw konsumentów - oraz o przeglądzie prawodawstwa w zakresie europejskiego systemu normalizacji.

W odniesieniu do polskiej prezydencji wskazał - jako przewidywane zadanie - pełne wdrożenie dyrektywy usługowej oraz odniósł się do planowanego w październiku Forum Rynku Wewnętrznego w Krakowie.

Przewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, senator Jan Wyrowiński, poinformował o pracach komisji nad dokumentami unijnymi w zakresie spraw rynku wewnętrznego oraz nawiązał do planowanych w Polsce, w maju i w trakcie prezydencji, spotkań z Komisją IMCO oraz ich tematyki.