Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Andrzeja Persona

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego RP Zbigniewa Ćwiąkalskiego

Szanowny Panie Ministrze!

Zwracam się z prośbą o podjęcie działań wyjaśniających postępowanie Prokuratury Rejonowej we Włocławku, która bada zasadność przekazania Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku udziału w prawie wieczystego użytkowania działki wraz z budynkami, położonej we Włocławku przy ulicach Piwnej 3 i Wyszyńskiego 10, należącej do Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego.

1 października 1998 r. w obecności notariusz Iwony Walter sporządzono umowę sprzedaży udziału do 2/3 części w prawie do wieczystego użytkowania nieruchomości wraz z budynkami za cenę 725 milionów zł (akt notarialny repertorium A nr 16622/1998).

W 2003 r. prezes zarządu WTW Dariusz Witold Dorsz i sekretarz klubu Dariusz Jerzy Koźmiński, działając w tajemnicy przed członkami Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego i wbrew jego interesom, w porozumieniu z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku (na jej korzyść, czym był bezpłatny dar w postaci części nieruchomości) zawarli akty notarialne zmieniające wielkości udziałów w podziale działki. Było to działanie niezgodne ze statutem WTW, który precyzyjnie określa tryb zbycia nieruchomości o wartości powyżej 10 tysięcy zł. Panowie Dariusz Witold Dorsz i Dariusz Jerzy Koźmiński, dysponując majątkiem WTW, w rażący sposób naruszyli swoje uprawnienia wynikające ze statutu. Sporządzający obydwa akty notarialne notariusz Mirosław Jacek Sulikowski dopuścił się nieprawidłowości, nie żądając przedłożenia statutu WTW i wynikającej z niego uchwały walnego zgromadzenia upoważniającej do zbycia części działki. Notariusz sporządził niedopuszczalny akt notarialny zawierający tak zwane oświadczenie prostujące. Oświadczenie zawierające zmianę udziału we współwłasności jest nową umową dotyczącą stosunku prawnego między stronami. Niedopuszczalne jest, aby miało formę oświadczenia prostującego. Powinno być uznane za nieważną czynność prawną.

Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie we Włocławku już po raz trzeci wstępuje do Sądu Rejonowego we Włocławku w sprawie unieważnienia aktu notarialnego repertorium A nr 813/2003, sporządzonego dnia 4 lutego 2003 r. przed notariuszem Mirosławem Jackiem Sulikowskim w jego kancelarii we Włocławku, dotyczącego umowy o zniesienie współwłasności, oraz aktu notarialnego repertorium A nr 1913/2003 z dnia 27 marca 2003 r., sporządzonego również przed notariuszem Mirosławem Jackiem Sulikowskim w jego kancelarii we Włocławku, zawierającego oświadczenie prostujące. Już dwukrotnie Prokuratura Rejonowa we Włocławku oddaliła wniosek WTW, nie stwierdzając uchybień prawnych w działalności Notariusza Mirosława Jacka Sulikowskiego. Takie stanowisko wydaje się być niezrozumiałe dla członków Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, którzy od paru lat oczekują unieważnienia bezprawnie podpisanej umowy.

Szanowny Panie Ministrze, proszę o wnikliwe zbadanie sprawy i zajęcie stanowiska. Włocławskie Towarzystwo Wioślarskie, założone w 1886 r., jest zasłużoną nie tylko dla regionu organizacją sportową. Od chwili swego powstania służyło krzewieniu kultury fizycznej i patriotyzmu, a także odrodzeniu się polskiej państwowości.

Z poważaniem
Andrzej Person
senator RP

 


Spis oświadczeń