Objaśnienia skrótów i symboli używanych
w spisie treści i stenogramie.

D Kolumna tabeli oznaczająca dzień posiedzenia.
P Kolumna tabeli oznaczająca omawiany punkt porządku.
FKolumna tabeli oznaczająca fazę* obrad lub omawiania punktu obrad wg. poniższych oznaczeń.
pZatwierdzanie porządku obrad.
sSprawozdanie komisji, mniejszości komisji, wystąpienia wnioskodawców przed głosowaniami oraz inne wystąpienia o charakterze sprawozdań.
dDyskusja nad rozpatrywanym punktem porządku obrad.
rWystąpienie przedstawicieli rządu i innych instytucji.
zZapytania i odpowiedzi.
gGłosowania poprawek.
uPodjęcie uchwały.
oWygłaszanie oświadczeń senatorskich.
nPrzemówienia i oświadczenia niewygłoszone podczas posiedzenia (złożone do protokołu).
Do kont. pkt. ... Przejście do porzedniej pozycji spisu treści, dotyczącej omawianego punktu.
Do kont. pkt. ... Przejście do natępnej pozycji spisu treści, dotyczącej omawianego punktu.
Do spisu treści W treści stenogramu powrót do spisu treści w miejsce odpowiadające stenogramowi.
Do kont. pkt. ...Przejście do przemówień złożonych do protokołu w dniu, w którym Senat podjął uchwałę w danej sprawie.
Do kont. pkt. ...Przejście z pozycji dotyczącej przemówień złożonych do protokołu do procedowania punktu.
* Termin faza jest pozaregulaminowy, zapisy w kolumnie faza nie są identyczne z terminami regulaminu i mają jedynie na celu ułatwić orientację w spisie treści stenogramu.