36. posiedzenie Senatu RP, spis treści , poprzednia część stenogramu


(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 02)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Bogdan Borusewicz oraz wicemarszałek Marek Ziółkowski )

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam posiedzenie.

Macie państwo na swoich miejscach prezenty z okazji dwudziestolecia Senatu. Jutro prezenty otrzymają nasi goście, a dzisiaj państwo senatorowie.

Proszę o ciszę.

Do spisu treści

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jedenastego porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw.

Drugie czytanie tego projektu odbyło się na trzydziestym czwartym posiedzeniu Senatu w dniu 28 maja 2009 r. Senat, po uprzedniej dyskusji, skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej i do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w celu ustosunkowania się przez komisje do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków i przygotowania dodatkowego sprawozdania w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 492X.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Jana Rulewskiego, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Do spisu treści

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Istotnie trzy wymienione przez pana marszałka komisje spotkały się 16 czerwca i pochyliły się właściwie nad jedną poprawką rozpisaną na dwa punkty. Przypominam, że poprawka dotyczyła uprawnień propracowniczych rzecznika praw dziecka. I trzy wymienione komisje zgodnie rekomendują Wysokiej Izbie przyjęcie tej poprawki.

Dziękuję, Panie Marszałku.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawców w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić takie zapytanie? Nie.

Dziękuję bardzo.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawioną poprawką - przypominam, druk nr 492X, a następnie nad uchwałą dotyczącą całości - druk nr 492S - ze zmianami wynikającymi z ewentualnie przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną poprawką.

Poprawka zmierza do uściślenia brzmienia przepisu przejściowego w zakresie stosowania nowych przepisów oraz zaliczania do stażu pracy okresu zajmowania stanowiska rzecznika praw dziecka.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Dziękuję.

Wyniki.

Na 89 senatorów 88 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 1)

Poprawka została przyjęta.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki, a także nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana senatora Mieczysława Augustyna do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Dziękuję.

Na 90 senatorów 89 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 2)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Mieczysława Augustyna do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Do spisu treści

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwunastego porządku obrad: zmiana w składzie komisji senackiej.

Przypominam, że wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie zawarty jest w druku nr 594.

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Zbigniewa Szaleńca, o przedstawienie wniosku komisji.

Do spisu treści

Senator Zbigniew Szaleniec:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Chciałbym w imieniu Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich zarekomendować przyjęcie uchwały, która w art. 1 mówi, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu odwołuje senatora Krzysztofa Zarembę z Komisji Spraw Zagranicznych.

Proszę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie.

Do spisu treści

Przystępujemy zatem do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackiej.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Dziękuję.

Do spisu treści

Na 89 obecnych senatorów 76 głosowało za, 3 - przeciw, 9 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 3)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie zmiany w składzie komisji senackiej.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek - druk nr 584A.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Proszę nacisnąć przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Dziękuję.

Proszę o wyniki.

Do spisu treści

Na 91 senatorów 61 głosowało za, 1 - przeciw, 29 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 4)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

(Senator Zdzisław Pupa: Panie Marszałku, ja w sprawie formalnej.)

Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Zdzisław Pupa:

Miałem kłopoty z głosowaniem. (Rozmowy na sali)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Może niech pan po prostu sprawdzi, czy karta jest dobrze włożona. (Rozmowy na sali)

Dobrze. Czy ktoś jeszcze miał kłopoty?

(Głosy z sali: Nie.)

Nie. Rozumiem, dziękuję za sygnał. Ale ja uważam, że ta maszyna działa dobrze. (Wesołość na sali)

(Senator Zdzisław Pupa: Proszę ze mnie nie żartować, koledzy widzieli, że miałem kłopoty...)

Dobrze. Jeżeli będzie pan miał jakieś problemy, proszę to sygnalizować.

(Rozmowy na sali)

Przepraszam państwa, jesteśmy w trakcie głosowania, proszę zachować powagę.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy - Prawo bankowe.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 583Z.

Proszę sprawozdawcę komisji senatora Piotra Gruszczyńskiego o przedstawienie sprawozdania.

Do spisu treści

Senator Piotr Gruszczyński:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiam dodatkowe sprawozdanie do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy - Prawo bankowe.

Komisja na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2009 r. ustosunkowała się do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków. Poprawka pierwsza nie zyskała poparcia komisji, zaś poprawki druga, trzecia i czwarta zostały poparte przez komisję. Nad poprawkami drugą i trzecią należy głosować łącznie.

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wnoszę o przyjęcie tej ustawy z poprawkami drugą, trzecią i czwartą. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Proszę sprawozdawcę mniejszości komisji, pana senatora Grzegorza Banasia, o przedstawienie wniosku mniejszości komisji.

Do spisu treści

Senator Grzegorz Banaś:

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

Proszę o poparcie wniosku mniejszości. On generalnie zrównuje w prawach i obowiązkach spółdzielcze kasy oszczędnościowe z bankami. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy senatorowie wnioskodawcy, pan senator Banaś i pan senator Woźniak, chcą jeszcze zabrać głos? Nie.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza polega na dodaniu do ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych przepisów wskazujących, że opłaty i prowizje pobierane przez krajową kasę oszczędnościowo-kredytową w związku z przeprowadzaniem rozliczeń, o których mowa w ustawie, nie mogą być ustalone w wysokości wyższej niż obowiązujące dla banków. Krajowa kasa oszczędnościowo-kredytowa ma ponadto uczestniczyć w rozrachunkach dokonywanych przez Narodowy Bank Polski na zasadach stosowanych w przypadku rozrachunków międzybankowych oraz brać udział w transakcjach zawieranych na rynku międzybankowym.

Proszę nacisnąć przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Dziękuję. Proszę o wyniki.

Na 91 obecnych senatorów 37 głosowało za, 54 - przeciw. (Głosowanie nr 5)

Poprawka została odrzucona.

Nad poprawkami drugą i trzecią głosujemy łącznie. Poprawki druga i trzecia dostosowują do aktualnego stanu prawnego odesłania do Wspólnotowego Kodeksu Celnego zawarte w przepisach ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz w prawie bankowym.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Dziękuję.

Na 90 obecnych senatorów 88 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 6)

Poprawki zostały przyjęte.

Poprawka czwarta dodaje do ustawy przepis przejściowy, na podstawie którego do realizacji wpłat gotówkowych oraz przelewów z tytułu należności publicznoprawnych rozpoczętych, a nie zakończonych do dnia wejścia w życie noweli, stosować się będzie przepisy dotychczasowe.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów 90 głosowało za, 1 - przeciw. (Głosowanie nr 7)

Poprawka została przyjęta.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy - Prawo bankowe w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów 78 głosowało za, 10 - przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 8)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy - Prawo bankowe.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk nr 582A.

Do spisu treści

Przystępujemy więc do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Dziękuję.

Do spisu treści

Na 91 obecnych senatorów 56 głosowało za, 35 - przeciw. (Głosowanie nr 9)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytowych mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 586Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Stanisława Bisztygę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Do spisu treści

Senator Stanisław Bisztyga:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Mam zaszczyt przedstawić w imieniu połączonych Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych stanowisko w sprawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.

Komisje obradowały w dniu wczorajszym i rekomendują Wysokiemu Senatowi przyjęcie wniosku oznaczonego rzymską jedynką, czyli przyjęcie ustawy bez poprawek.

Równocześnie informuję, że w trakcie posiedzenia senatorowie Grzegorz Wojciechowski i Piotr Łukasz Andrzejewski byli uprzejmi dokonać zmiany treści swoich wniosków. Dziękuję za uwagę.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos? Panowie senatorowie Wojciechowski, Andrzejewski?

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Chciałbym prosić Wysoką Izbę o poparcie poprawek zgłoszonych przeze mnie na tym posiedzeniu. Jest to łącznie sześć poprawek, które zmierzają do tego, aby ustawa faktycznie pomagała najuboższym, a nie prowadziła do rozchwiania budżetu państwa.

Poprawka pierwsza: "pomoc może być udzielona, jeśli przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za miesiąc ostatnio ogłoszony przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego jest co najmniej dwukrotnie wyższe od średniego miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w gospodarstwie domowym kredytobiorcy za ostatnie trzy miesiące poprzedzające złożenie wniosku". Chodzi o to, że jeżeli dochód na osobę jest wyższy od połowy średniego wynagrodzenia, to pomoc nie przysługuje. Jeżeli ten dochód jest faktycznie niski, niższy niż połowa tego wynagrodzenia, wtedy pomoc przysługuje.

Poprawka druga ogranicza pomoc tak, żeby dotyczyła lokali o mniejszych powierzchniach. Powierzchnia mieszkania to 70 m2 , a powierzchnia budynku mieszkalnego to 140 m2. Mieszkanie powyżej 70 m2 jest już stosunkowo duże i raczej, powiedziałbym, dla ludzi zamożniejszych.

Poprawka trzecia - powiem już krótko - daje uprawnienia staroście.

Poprawka czwarta również mówi o tym dochodzie, jest to konsekwencja poprawki pierwszej.

(Rozmowy na sali)

Poprawka piąta, zmierza do tego, aby...

(Rozmowy na sali)

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Proszę o spokój, tak aby pan senator mógł się wypowiedzieć.)

...był prowadzony rejestr osób, które otrzymały taką pomoc, i rejestr był jawny.

Bardzo istotna jest poprawka szósta. Większość czynności związanych z wydaniem decyzji wykonuje starosta. Starosta czy też urząd pracy podległy staroście otrzymuje 1% prowizji, zaś bank, który w zasadzie zyskuje na całej operacji, bo de facto on jest beneficjentem tych pieniędzy - on nie ponosi straty, nie musi zawiązywać rezerw obowiązkowych - otrzymuje 1,5%. Moim zdaniem ta prowizja powinna być przynajmniej równa, jednakowa dla banku i dla urzędu, i wynosić 1,5%. Dziękuję bardzo.

Do spisu treści

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

(Rozmowy na sali)

Proszę o spokój, bo będą pomyłki w głosowaniu.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz... Nie, tylko tych dwóch komisji, bo tu po raz drugi wpisano Komisję Gospodarki Narodowej. Głosujemy nad wnioskiem popartym przez połączone komisje o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Proszę nacisnąć przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki. Dziękuję.

Do spisu treści

Na 91 obecnych senatorów 61 głosowało za, 22 - przeciw, 7 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 10)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Obrony Narodowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 579Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Andrzeja Owczarka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Do spisu treści

Senator Andrzej Owczarek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji Obrony Narodowej i Komisji Gospodarki Narodowej, które rekomendują Wysokiej Izbie przyjęcie poprawek pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej, ósmej, dziewiątej, dziesiątej, jedenastej i dwunastej. Poprawka siódma zostaje wykluczona po pozytywnym przegłosowaniu poprawki szóstej. Dziękuję.

Do spisu treści

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos? Pytam panów senatorów Trzcińskiego i Owczarka. Nie. Dziękuję bardzo.

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza zmierza do ujednolicenia terminologii ustawy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów 89 głosowało za, 2 nie głosowało. (Głosowanie nr 11)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka druga usuwa wątpliwości interpretacyjne związane z początkowym terminem, od którego powinno się przechowywać dane zamieszczone w rejestrze oznaczeń.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 90 obecnych senatorów 90 głosowało za. (Głosowanie nr 12)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzecia usuwa wątpliwości interpretacyjne związane z ustaniem obowiązku przekazywania danych dotyczących pochodzenia i lokalizacji materiałów wybuchowych.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów 91 głosowało za. (Głosowanie nr 13)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czwarta ma charakter redakcyjno-porządkujący.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów 91 głosowało za. (Głosowanie nr 14)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka piąta skreśla zbędne i nieprecyzyjne powtórzenie.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów 91 głosowało za. (Głosowanie nr 15)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka szósta skreśla zbędne i nieprecyzyjne odesłanie.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów 92 głosowało za. (Głosowanie nr 16)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka ósma zastępuje nieadekwatne określenie "sprawowania nadzoru" określeniem "wytwarzania materiałów wybuchowych".

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów 91 głosowało za. (Głosowanie nr 17)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dziewiąta jednoznacznie przesądza, że obowiązek oznakowania materiału wybuchowego dotyczy materiału wcześniej nieoznakowanego, a nie materiału wytworzonego i już oznakowanego.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów 92 głosowało za. (Głosowanie nr 18)

Poprawka została przyjęta.

Nad poprawkami dziesiątą i dwunastą głosujemy łącznie. Zmierzają one do usunięcia w ustawie o materiałach wybuchowych zbędnego powtórzenia norm zawartych w ustawie o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu tymi materiałami.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów 92 głosowało za. (Głosowanie nr 19)

Poprawki zostały przyjęte.

Poprawka jedenasta doprecyzowuje przepisy ustawy, wskazując wprost na możliwość przechowywania znalezionych materiałów wybuchowych w tymczasowym magazynie.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów 91 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 20)

Poprawka została przyjęta.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 92 obecnych senatorów 92 głosowało za. (Głosowanie nr 21)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 581Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Stanisława Piotrowicza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Do spisu treści

Senator Stanisław Piotrowicz:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

W dniu 1 lipca 2009 r. odbyło się posiedzenie połączonych komisji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Komisje rozpatrzyły wnioski złożone w toku debaty w dniu 1 lipca 2009 r. nad ustawą o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy. Połączone komisje rekomendują Wysokiej Izbie przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy senator sprawozdawca, pani Grażyna Sztark, chce jeszcze zabrać głos?

(Senator Grażyna Sztark: Dziękuję.)

Dziękuję.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Ustawodawczej, popartym przez połączone komisje, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Do spisu treści

Na 92 senatorów 92 głosowało za. (Głosowanie nr 22)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, które przygotowały wspólne sprawozdanie, zawarte w druku nr 580Z.

Proszę pana senatora Piotra Zientarskiego o przedstawienie sprawozdania.

Do spisu treści

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisje na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2009 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w toku debaty o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski pierwszy i drugi. Dziękuję bardzo.

Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy senator wnioskodawca Zbigniew Cichoń chce zabrać głos?

(Senator Zbigniew Cichoń: Dziękuję.)

W takim razie przystępujemy do głosowania - najpierw nad poprawkami, potem nad całością ustawy.

Poprawka pierwsza zastępuje błędnie użyte w przepisie pojęcie dowodu pojęciem akt.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki.

Na 92 senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 23)

Poprawka przyjęta.

Poprawka druga eliminuje z katalogu przesłanek uzasadniających odmowę zgody na udostępnienie akt przesłankę zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 92 senatorów 91 głosowało za, 1 senator nie głosował. (Głosowanie nr 24)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzecia eliminuje z katalogu przesłanek uzasadniających odmowę zgody na udostępnienie akt przesłankę zagrożenia utrudnieniem postępowania przygotowawczego w inny bezprawny sposób.

Obecność?

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 92 senatorów 31 głosowało za, 56 - przeciw, 5 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 25)

Poprawka została odrzucona.

Do spisu treści

W takim razie teraz uchwała w sprawie całości.

Przycisk obecności, Wysoki Senacie.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 91 senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 26)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

Do spisu treści

Powracamy do punktu dziewiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W dniu wczorajszym przedstawiono sprawozdanie komisji o projekcie i została przeprowadzona dyskusja.

Do spisu treści

Przystępujemy do trzeciego czytania - to tylko głosowanie.

Proszę państwa, sprawozdanie jest w druku nr 538S wraz z poprawką wprowadzoną przez Senat.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił senatora Marka Trzcińskiego do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Do spisu treści

Proszę państwa, w takim razie przystępujemy do głosowania nad projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Do spisu treści

Na 92 senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 27)

Stwierdzam zatem, że Senat przyjął projekt ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Senator Marek Trzciński będzie reprezentantem Senatu.

Do spisu treści

Powracamy do punktu dziesiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie i została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania projektu ustawy, czyli głosowania. Sprawozdanie jest w druku nr 539S.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił senatora Zbigniewa Cichonia do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Do spisu treści

Na 92 senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 28)

Stwierdzam zatem, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Informuję, że Senat upoważnił senatora Zbigniewa Cichonia do reprezentowania Izby w dalszych pracach.

Wysoki Senacie, informuję, że porządek obrad został wyczerpany. Teraz będą komunikaty, a potem oświadczenia senatorów poza porządkiem obrad.

Bardzo proszę o odczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz
Przemysław Błaszczyk:

Ważny komunikat, Szanowni Państwo. Przypominamy, że w dniu wczorajszym odbyły się dwa posiedzenia Senatu, a nie wszyscy z państwa senatorów podpisali się na obu listach obecności. Bardzo proszę o wpisanie obecności - pokój nr 254.

(Rozmowy na sali)

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Jeszcze jeden komunikat, Wysoki Senacie.)

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w sprawie rozpatrzenia ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego w Hadze w dniu 5 sierpnia 2008 r., odbędzie się dnia 3 lipca o godzinie 9.00 w sali nr 307.

(Głos z sali: Będzie zmiana terminu...)

Będzie zmiana terminu, bo o 9.00 jest msza święta, jak pan przewodniczący zgłasza.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Proszę państwa, a teraz piętnaście sekund przerwy technicznej i potem... Czy ktoś się zgłosił do oświadczeń?

(Senator Przemysław Błaszczyk: Pan senator Trzciński...)

Panie Senatorze Trzciński, chce pan wygłosić oświadczenie?

(Senator Marek Trzciński: Tak.)

To zapraszam na mównicę i po piętnastu sekundach może pan zacząć mówić.

(Rozmowy na sali)

Do spisu treści

Senator Marek Trzciński:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

Mam przyjemność wygłosić w imieniu senatorów Bisztygi, Grubskiego, Gruszczyńskiego, Kowalskiego, Konopki, Olecha, Owczarka, Smulewicza, Swakonia oraz własnym...

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Proszę państwa, proszę o ciszę, pan senator wygłasza oświadczenie.)

...oświadczenie skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Szanowny Panie Prezesie!

W ostatnich tygodniach na terenie całego kraju, a w szczególności województwa łódzkiego, prezes Narodowego Funduszu przeprowadził w wielu powiatach konkursy, w których zostali wyłonieni świadczeniodawcy w zakresie ratownictwa medycznego. Konkursy zostały przeprowadzone w na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zarządzenia nr 86/2008/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 września 2008 r. w sprawie określenia kryteriów oceny oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W związku z ogromnym zainteresowaniem społecznym proszę pana prezesa o przedstawienie pana opinii co do zasadności stosowania trybu konkursowego na szczególnym rynku usług ratownictwa medycznego, który w praktyce zwykle ogranicza się do dwóch podmiotów, czyli przyszpitalnego pogotowia ratunkowego oraz jednej spółki konkurencyjnej.

Czy pana zdaniem realizacja konkursu w obecnej formie nie prowadzi do zdominowania usług ratowniczych przez jedną firmę i wyeliminowania z rynku publicznych jednostek przyszpitalnego pogotowia ratunkowego?

Czy pana zdaniem treść załącznika nr 1 do wspomnianego zarządzenia, na którego podstawie przyznawane są w konkursie punkty, przystaje do treści oraz intencji przywołanej ustawy? Szczególnie chodzi tutaj o art. 148. Czy pana zdaniem w tej materii nie doszło do nadużycia prawa?

Czy pana zdaniem w przypadku przegranej przyszpitalnego pogotowia ratunkowego w konkursie na świadczenie usług ratowniczych nie dochodzi do wyeliminowania raz na zawsze tej jednostki z rynku i wrogiego przejęcia tego rynku przez beneficjenta konkursu?

Jaka jest, pana zdaniem, ocena skutków przegranej w konkursie na świadczenie usług medycznych pogotowia przyszpitalnego, które w konsekwencji zmuszone jest do zwolnienia specjalistycznego personelu medycznego oraz do pozbycia się sprzętu medycznego, często nabytego dzięki wsparciu funduszy unijnych?

Jakie skutki wywołuje, pana zdaniem, konieczność zwrotu w takich przypadkach pieniędzy unijnych w związku z zaniechaniem realizacji projektu, który zyskał współfinansowanie?

Czy pan prezes widzi taką potrzebę i czy ewentualnie zamierza podjąć inicjatywę zmierzającą do zmiany przepisów regulujących konkursy na usługi medyczne, a w szczególności zmierzającą do zmiany opisu kryteriów, a także do wyeliminowania na pewien okres tych podmiotów, które w postępowaniu konkursowym składają nieprawdziwe oświadczenia.

Oczekujemy na pana odpowiedź. Z wyrami szacunku... i tutaj znajdują się podpisy dziesięciu wymieniowych na wstępie senatorów. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Pan senator Stanisław Gogacz, proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Stanisław Gogacz:

W dniu 15 czerwca zmarł Henryk Lewczuk, pseudonim "Młot".

Był synem Józefa i Władysławy, z domu Ostrowskiej. Urodził się 4 lipca 1923 r. w Chełmie w rodzinie kolejarskiej o bogatych tradycjach narodowych i patriotycznych. Ukończył Szkołę Powszechną im. ks. Stanisława Staszica, a następnie cztery klasy Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie. Dużą maturę zdał w Lublinie w 1948 r., a następnie powtórzył ją w języku francuskim w 1952 r. Studiował prawo i ekonomię na uniwersytecie w Lyonie.

Po 1 września 1939 r. wspólnie z kolegami ze szkolnej drużyny harcerskiej zorganizował obronę elektrowni miejskiej. Na początku 1941 r. został zaprzysiężony przez Związek Walki Zbrojnej, wcześniej w konspiracji znaleźli się jego ojciec i brat Kazimierz. W ramach trójek konspiracyjnych brał udział w samokształceniu, ćwiczeniach wojskowych i małym sabotażu. W 1944 r. ukończył tajną szkołę podchorążych AK. Na przełomie kwietnia i maja 1944 r. skierowany został do oddziału leśnego kapitana "Sędzimira" wchodzącego w skład 7. pułku piechoty AK. Pełnił funkcję dowódcy drużyny. Wziął udział w akcjach przeciwko Niemcom w Lasach Parczewskich, bitwach pod Kolonią Warszawską i Czółnami. Po rozformowaniu oddziału "Sędzimira" powrócił do rodziny do Chełma.

W połowie sierpnia 1944 r., chroniąc się przed aresztowaniem i wywiezieniem na Sybir, wstąpił do Oficerskiej Szkoły Artylerii w Chełmie. W szkole znalazł się wraz z bratem Kazimierzem i licznymi kolegami z AK. Mimo sowieckiego nadzoru, w szkole w tym czasie panował jeszcze duch polskości i patriotyzmu. Na porządku dziennym były kontakty z konspiracją akowską w mieście oraz kolportaż ulotek i prasy.

Po promocji na początku marca 1945 r. otrzymał kilkutygodniowy urlop, podczas którego wspólnie z kolegami z AK podjął decyzję o wstąpieniu do oddziału partyzanckiego. Po nawiązaniu kontaktu z konspiracją w Chełmie został skierowany w teren w celu zjednoczenia i podporządkowania Komendzie Obwodu ROAK licznych wtedy oddziałów poakowskich. Otrzymał, niewykonalne dotychczas dla wielu starszych wiekiem i stopniem, zadanie uporządkowania terenu. Uczynił to bardzo szybko.

Następnie mianowany został komendantem rejonu I ROAK, obejmującego południową część powiatu chełmskiego. Wydał bezwzględną walkę mnożącym się w zastraszającym tempie i często jawnie popieranym przez komunistyczne władze bandom rabunkowym. Modelowo wręcz zorganizowana sieć konspiracji spowodowała, że w latach 1945-1947 rejon stanowił swoistą rzeczpospolitą partyzancką, bez posterunków MO i sieci komunistycznej władzy. Rzeczywistym gospodarzem terenu był "Młot".

W rejonie utworzył zwarty, umundurowany i bardzo dobrze uzbrojony oddział zbrojny, zwany powszechnie od jego pseudonimu oddziałem "Młota". Był to w latach 1945-1947 jedyny oddział zbrojny działający w obwodzie chełmskim WiN. W oddziale utrzymywał tylko najbardziej sprawdzonych i zaufanych żołnierzy. Licznie napływającą młodzież odsyłał do szkół i na Ziemie Zachodnie.

Najważniejsze akcje zbrojne "Młota" to: rozbicie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Hrubieszowie, wykonanie wyroku na starostę chełmskiego Stefana Flisa, uwolnienie aresztowanego rannego oficera wywiadu WiN, przejęcie kasy pułkowej z Hrubieszowa.

W sierpniu 1946 r. uczestniczył w spotkaniu z angielskim dziennikarzem - był to Derek Selby - w majątku Władzin pod Uchaniami. Oddział "Młota", całkowicie umundurowany i doskonale uzbrojony, wywarł wielkie wrażenie na Angliku, który dał temu wyraz w opublikowanych artykułach na łamach londyńskiego dziennika "Times".

W lutym 1947 r. podczas odprawy u komendanta obwodu chełmskiego WiN podjęta została decyzja o ujawnieniu się w ramach ogłoszonej przez komunistów amnestii. "Młot" sam wybrał miejsce i czas ujawnienia oddziału i członków konspiracji terenowej. Po pertraktacjach UB zgodziło się na przyjazd komisji ujawnieniowej do Wojsławic, gdzie 16 marca, po mszy świętej w miejscowym kościele, przemarszu pod urząd gminy i ostatnim raporcie, oddział złożył broń. Ujawnili się również najbardziej zagrożeni członkowie konspiracji terenowej. W odróżnieniu od wielu innych tego typu ujawnień nie zdano archiwum rejonu i oddziału, nie przekazano też spisu członków konspiracji.

W czerwcu 1947 r. wraz z grupą swoich podkomendnych wyjechał do Wrocławia, gdzie podjął pracę w leśnictwie. Na wieść o licznych wtedy aresztowaniach, tajemniczych zniknięciach i zabójstwach powrócił do Chełma. Wobec coraz bardziej oczywistego zagrożenia ze strony UB postanowił opuścić kraj. Po nawiązaniu kontaktów z konspiracją 4 lipca 1948 r. wraz z żołnierzem WiN z Hrubieszowa Tadeuszem Lipowiczem pseudonim "Klosz" został przerzucony ze Szczecina do Berlina. Po służbie w polskich oddziałach wartowniczych w Monachium udał się do Francji.

Karierę zawodową na obczyźnie rozpoczął jako robotnik w fabryce, a zakończył na stanowisku dyrektora Centrum Obliczeń Komputerowych w Fontainbleau pod Paryżem. W międzyczasie przez wiele lat pracował na kierowniczych stanowiskach w cywilnych strukturach NATO we Francji.

Brał czynny udział w życiu politycznym emigracji polskiej. Odbył też specjalistyczne szkolenie wojskowe przygotowujące do działań zbrojnych na terytorium PRL na wypadek konfliktu zbrojnego z komunistami. W 1990 r. po raz pierwszy przyjechał do Chełma, a w 1992 r. powrócił do Polski na stałe.

W 1994 r. został radnym Rady Miejskiej w Chełmie, uzyskując rekordową w skali Chełma liczbę oddanych na jego kandydaturę głosów. Został wybrany na przewodniczącego rady. W latach 1997-1998 pełnił też funkcję członka Zarządu Miasta Chełma. W 1993 r. przystąpił do RdR. W 1995 r. był współorganizatorem Ruchu Odbudowy Polski, a w latach 1996-2002 był wiceprzewodniczącym...

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Panie Senatorze, poproszę jeszcze tylko o zdanie konkludujące. Już przekroczył pan czas o półtorej minuty.)

Dwa zdania, jeżeli można.

W latach 1998-2001 był radnym Sejmiku Województwa Lubelskiego. W 2002 r. został wybrany na posła do Sejmu RP czwartej kadencji. Był członkiem poselskiego koła ROP.

28 listopada 2008 r. prezydent RP podpisał postanowienie o nadaniu Henrykowi Lewczukowi za wybitne zasługi dla niepodległości Polski Krzyża Komandorskiego z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Dekoracji w imieniu prezydenta dokonał 16 stycznia 2009 r. były premier RP Jan Olszewski podczas uroczystości w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Chełmie.

Przez ostatnie dziesięć lat mieszkał w Milanówku, w 2008 r. powrócił do Chełma.

Cześć jego pamięci!

Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Proszę bardzo, teraz pan senator Chróścikowski.

Do spisu treści

Senator Jerzy Chróścikowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Oświadczenie kieruję do pana Andrzeja Czumy, ministra sprawiedliwości.

Szanowny Panie Ministrze!

Zwracam się do pana z prośbą o wyjaśnienie sytuacji, jaka występuje w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Radzyniu Podlaskim, w którym dyrektorem jest Jan Gil.

Jak poinformowali mnie mieszkańcy Radzynia Podlaskiego, dyrektor Jan Gil, będąc na podstawie ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. z późniejszymi zmianami administratorem, któremu powierzono zarządzanie nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej, to jest działką pod budynkiem i domem mieszkalnym, jako funkcjonariusz publiczny przekroczył uprawnienia, gdyż: samowolnie pobrał środki finansowe z zasobu funduszu remontowego w kwocie 7 tysięcy 506 zł 76 gr na przebudowę kanalizacji miejskiej, czyli kanalizacji niesłużącej wspólnocie; samowolnie wydatkował środki na inwestycje nieujęte w planie rocznym wspólnoty, co jest przekroczeniem art. 22 pkt 3 i pkt 5 cytowanej ustawy; samodzielnie wydatkował środki bez wymaganego ustawowego pełnomocnictwa udzielonego uchwałą ogólnego zebrania wspólnoty, art. 22 ust. 2 wspomnianej ustawy; nie prowadził wymaganej prawem, art. 64 ustawy - Prawo budowlane z 2003 r., książki obiektu budowlanego. Oprócz tego dokonana przebudowa nie była wpisana w książce awarii obiektu budowlanego, co jest sprzeczne z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. §3 pkt 1 i 2; "Dziennik Ustaw" z 2003 r. nr 120 poz. 1134. Ponadto dyrektor Gil nie powiadomił członków wspólnoty o wydatkowaniu środków na miejską przebudowę kanalizacji. O wydatkowaniu środków z funduszu remontowego wspólnoty w kwocie 7 tysięcy 506 zł 76 gr członkowie dowiedzieli się dopiero w dniu 1 marca 2007 r., to jest ze sprawozdania rocznego po upływie około ośmiu miesięcy.

Prokurator rejonowy w Radzyniu Podlaskim postanowił - pismo KR76/79/07 z dnia 23 listopada 2007 r. - odmówić wszczęcia dochodzenia. Będę zobowiązany za zbadanie sprawy i udzielenie szybkiej odpowiedzi w sprawie tego postanowienia i przedstawionych wątpliwości. Mieszkańcy Radzynia Podlaskiego domagają się wyjaśnień i przeprowadzenia dodatkowego postępowania. Proszę o udzielenie odpowiedzi. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Pani senator Maria Pańczyk-Pozdziej.

Proszę bardzo, Pani Senator.

Do spisu treści

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Swoje oświadczenie kieruję do ministra środowiska profesora Macieja Nowickiego.

Zwracam się z prośbą o ponowne przeanalizowanie projektu budowy odcinka autostrady A1 przebiegającego przez teren gminy Bytom. Projekt proponowany przez grupę obywatelską mieszkańców Stolarzowic zakłada połączenie węzłów najkrótszą trasą i bez wyburzeń - zgodnie z Naturą 2000. Jest to trasa omijająca dzielnicę Stolarzowice. Podobnego zdania jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który w wyroku z dnia 11 marca bieżącego roku uchylił decyzję lokalizacyjną dotyczącą przebiegu autostrady przez proponowany wcześniej teren.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w art. 33 mówi: zabrania się podejmowania działań mogących w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w istotny wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.

Proponowany przez grupę obywatelską mieszkańców Stolarzowic nowy przebieg autostrady A1 omija obszary Natura 2000. Ponadto jest krótszy o 1 km, to jest o 10%, prostuje ten odcinek drogi, co zwiększa bezpieczeństwo, ogranicza konieczność budowy obiektów inżynierskich, zmniejsza koszty realizacji, łagodzi napięcia społeczne związane z koniecznością wyburzeń.

W związku z tym proszę o przeanalizowanie projektu, bo on nie blokuje środków unijnych na infrastrukturę, a wręcz przeciwnie, umożliwia ich pozyskanie, jest ponadto zgodny z prawem i ochroną obszaru Natura 2000. Z poważaniem senator RP Maria Pańczyk-Pozdziej.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.

I pan senator Zbigniew Cichoń, ostatni oświadczyciel.

Do spisu treści

Senator Zbigniew Cichoń:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ja występuję z oświadczeniem skierowanym do minister zdrowia w związku z istniejącymi, moim zdaniem, skandalicznymi praktykami braku dostępu do służby zdrowia w wielu ośrodkach.

Jako przykład podaję sytuację, kiedy osoba z istniejącym podejrzeniem procesu odklejania się siatkówki oka, skierowana przez lekarza na stosowne prześwietlenie, a konkretnie na USG, nie może uzyskać tej pomocy, bo tworzą się komitety kolejkowe. Ludzie przybywają o godzinie piątej, szóstej rano po to, żeby dowiedzieć się, że na określony dzień zakontraktowanych jest jedynie dwanaście prześwietleń. Jeżeli takie praktyki występują, to jest to jeden wielki skandal. Przecież istnieje odpowiednia aparatura, istnieje służba zdrowia, która jest w stanie takie badanie wykonać. Jedynie ograniczenia wynikające z kontraktu - zupełnie dowolne, aczkolwiek z powoływaniem się na rzekome uwarunkowania finansowe - prowadzą do tego, że ludzie są pozbawieni dostępu do opieki zdrowotnej i to w sytuacji, kiedy możliwe są bardzo poważne konsekwencje zdrowotne.

Dlatego wzywam panią minister, aby poprzez stosowny nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia położyła kres takim zdarzeniom. Jeżeli takie sytuacje będą się powtarzały, to nie ukrywam, że sam będę doradzał współobywatelom, żeby wnosili pozwy przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie, albowiem mają gwarantowany dostęp do służby zdrowia, płacą określone - i to niemałe - składki ubezpieczeniowe. Przypominam, że te składki są jednymi z najwyższych w Europie. W związku z tym państwo nie powinno czynić łaski, a raczej powinno robić wszystko, żeby wywiązać się ze wszystkich zobowiązań, które na nim ciążą. Dziękuję bardzo.

Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Informuję, że protokół trzydziestego szóstego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu, pokój nr 255, Biuro Prac Senackich.

Wysoki Senacie, zamykam trzydzieste szóste posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 54)


36. posiedzenie Senatu RP, spis treści , poprzednia część stenogramu