Wydarzenia - Senat RP

Informacje przygotowywane na bieżąco

Diariusz Senatu nr 66
1-15 stycznia 2011 r.

 • Posiedzenie Senatu
 • Prezydium Senatu
 • Z prac komisji senackich
 • Wydarzenia
 • Posiedzenie Senatu

  11 i 12 stycznia 2011 r. odbyło się 68. posiedzenie Senatu.

  Poprawki Senatu do ustawy budżetowej na rok 2011

  Ustawa została uchwalona przez Sejm na 81. posiedzeniu, 17 grudnia 2010 r. Ustalono w niej m.in. łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa na 273,3 mld zł, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 313,5 mld zł, deficyt budżetowy nie większy niż 40,2 mld zł. Rząd planuje, że wpływy z prywatyzacji wyniosą 15 mld zł wobec 25 mld zł zaplanowanych w budżecie na 2010 r. Zamrożone mają być płace w sferze budżetowej. Na marzec 2011 r. zaplanowano wzrost emerytur i rent o 2,7%, na wrzesień - 7-procentowe podwyżki dla nauczycieli.

  Przedstawiając sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, senator Kazimierz Kleina stwierdził na wstępie, że po uwzględnieniu różnych uwarunkowań i dużej niepewności w kwestii czynników zewnętrznych, "rząd zgodnie z zachowaniem zasady ostrożności zdecydował się na oparcie budżetu państwa na konserwatywnym scenariuszu makroekonomicznym". Jak zaznaczył, trwałe efekty restrykcyjnej polityki fiskalnej można uzyskać, podejmując działania mające na celu obniżenie skali wydatków publicznych. Podwyżki podatków zaś muszą być bardzo umiarkowane. Senator poinformował też, że według sporządzonych prognoz, wzrost produktu krajowego brutto w ujęciu realnym ma wynieść 4% wobec wzrostu o 3,4% w 2010 r. Przyjęto również, że nastąpi jedynie niewielkie przyspieszenie dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, czyli inflacji, która średniorocznie wyniesie 2,3%. Prognozuje się wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce o 3,7% do prawie 3 360 zł, wzrost liczby zatrudnionych o 1,8% przy jednoczesnym zmniejszeniu o 20% liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia o 2,4 punktu procentowego do 9,9%. Nastąpi ponadto umocnienie złotówki wobec dolara i euro oraz pogorszenie salda obrotów bieżących.

  Z powodu nałożonej przez Radę Unii Europejskiej na Polskę procedury nadmiernego deficytu w związku z przekraczaniem relacji deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do wartości referencyjnej (3% PKB) powinna nastąpić stosowna redukcja deficytu do tego poziomu do końca roku 2012. Jednocześnie Rada zobowiązała Polskę do corocznego obniżania deficytu o 1,25 punktu procentowego. Po zniesieniu procedury nadmiernego deficytu konieczne jest utrzymanie deficytu strukturalnego na poziomie 1% PKB.

  Sejmowa Komisja Finansów Publicznych zmniejszyła w stosunku do projektu rządowego dochody budżetu państwa o 29 mln 194 tys. zł, a zwiększyła wydatki na łączną kwotę 101 mln 414 tys. zł. Zmniejszono też rezerwy celowe o 66 mln 456 tys. zł. Zwiększono środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych. Podczas trzeciego czytania w Sejmie dokonano wielu zmian w poszczególnych częściach budżetu i zmniejszono planowane wydatki o 58 ml 553 tys. zł.

  Senator K. Kleina przedstawił też informacje na temat przewidywanych oszczędności w budżecie państwa w związku z przyjętymi ustawami okołobudżetowymi. W imieniu senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych zaproponował wprowadzenie 11 poprawek do ustawy. Reprezentujący jej mniejszość senator Stanisław Karczewski zaś wniósł o uchwalenie 3 zmian.

  Podczas debaty senator Grzegorz Banaś ocenił, że choć deficyt budżetowy określono oficjalnie na ponad 40 mld zł, to - według niego - w rzeczywistości deficyt, powiększony m.in. o deficyt środków europejskich, odpis na Fundusz Rezerwy Demograficznej, refundację składek do OFE, wyniesie 85,4 mld zł. Jego zdaniem, budżet dotknie najuboższych, zmniejsza bowiem o 5 mld zł wydatki na cele socjalne, PFRON, na aktywizację bezrobotnych. Senator stwierdził, że "ten budżet Polsce nie służy". Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski mówił o niskich nakładach na naukę i szkolnictwo.

  Zabierając głos w czasie senackiej debaty, minister finansów Jacek Rostowski zaznaczył, że "polska gospodarka i polskie finanse publiczne są na dobrej drodze (...), jeśli chodzi o skutki wewnętrzne wzrostu gospodarczego i ustabilizowanie finansów publicznych". Ostrzegł jednak przed skutkami kryzysu finansowego, które mogą przyjść z zewnątrz. Poinformował także, że po 3 budżetach kryzysowych ten na 2011 r. jest pierwszym konsolidującym finanse publiczne. Kryzysowe budżety zawierały rosnące deficyty, ale "taka ewolucja była słuszna i naturalna". Minister poinformował, że w 2011 r. deficyt nie przekroczy 40,2 mld zł i będzie co najmniej o 12 mld zł mniejszy od przewidzianego w budżecie na 2010 r. Dodał, że decyzje podjęte w kwestii budżetu na 2011 r., dodatkowe dochody z prywatyzacji i wzrost gospodarczy oraz reforma OFE powinny obniżyć deficyt sektora finansów publicznych łącznie o prawie 1/3. Zaznaczył, że deficyt sektora finansów publicznych w 2012 r. będzie co najmniej o połowę niższy niż w 2010 r., ale rząd polski chciałby, aby w 2012 r. był poniżej 3% PKB. Minister poinformował także o przedłużeniu tzw. elastycznej linii kredytowej (FCL) z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, co zapewni dostęp do finansowania 3/4 tegorocznych potrzeb pożyczkowych.

  Podczas debaty senatorowie: Witold Idczak, Alicja Zając, Zdzisław Pupa, Maciej Klima, Kazimierz Kleina, Zbigniew Cichoń, Tadeusz Skorupa, Stanisław Karczewski, Michał Okła, Władysław Ortyl, Przemysław Błaszczyk, Bohdan Paszkowski, Stanisław Kogut, Kazimierz Wiatr, Grzegorz Banaś, Jan Rulewski, Tadeusz Gruszka, Władysław Dajczak, Bogdan Borusewicz, Grzegorz Wojciechowski, Bronisław Korfanty, Stanisław Piotrowicz, Piotr Ł.J. Andrzejewski, Piotr Kaleta, Wiesław Dobkowski i Lucjan Cichosz, zgłosili propozycje poprawek do ustawy budżetowej na 2011 r. Łącznie zaproponowano 100 zmian.

  Ostatecznie, w wyniku głosowań, Izba przyjęła ich 18. Za podjęciem uchwały w sprawie ustawy budżetowej na rok 2011 w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek głosowało 55 senatorów, 36 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

  Senatorowie zwiększyli wydatki o 2 mln 180 tys. zł, z czego na archiwa o 1 mln zł, na Państwowy Fundusz Kombatantów o 0,5 mln zł oraz na rezerwę celową, przeznaczoną na wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji - 680 tys. zł, kosztem zmniejszenia o 2 mln 180 tys. zł wydatków na rezerwę celową, związaną z likwidacją gospodarstw pomocniczych. Dodano także plany finansowe: IGB - Centrum Usług Wspólnych, IGB - Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, IGB - Centrum Usług Logistycznych oraz Centralnego Ośrodka Sportu jako instytucji gospodarki budżetowej. Senat zwiększył też limit poręczeń i gwarancji do 60 mld zł. Zwiększono również o 2 mln zł dotację na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą kosztem zmniejszenia wydatków majątkowych w tym samym rozdziale i części budżetowej, a także wydatki budżetowe Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, kosztem zmniejszenia wydatków bieżących centralnych administracyjnych jednostek wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, z przeznaczeniem na opłacenie składki z tytułu członkostwa RP w Grupie Państw przeciwko Korupcji (GRECO). Zdecydowano też o zwiększeniu o 2 mln 828 tys. zł wydatków bieżących rezerwy celowej, przeznaczonej na wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji, kosztem zmniejszenia dotacji na partie polityczne. Ponadto zwiększono o 40 mln zł dotację na rezerwę celową, przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, kosztem zmniejszenia dotacji na partie polityczne. W innej poprawce umożliwiono bezpośrednie finansowanie analiz antydopingowych w formie dotacji celowej dla Instytutu Sportu dzięki zwiększeniu w ramach budżetu kultury fizycznej dotacji o 2 mln 250 tys. zł kosztem zmniejszenia wydatków bieżących Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Dodano plany finansowe 6 instytucji gospodarki budżetowej, utworzonych z gospodarstw pomocniczych funkcjonujących przy zakładach karnych. Kolejna zaakceptowana poprawka - dzięki aktualizacji planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - służyła zapewnieniu spójności danych, uwzględnieniu wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz finansowaniu w 2011 r. kosztów budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba. Senatorowie zwiększyli także o 16 mln 492 tys. zł wydatki bieżące jednostek budżetowych w części: rezerwy celowe, z przeznaczeniem na implementację polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji, kosztem zmniejszenia o 10 mln zł wydatków majątkowych placówek zagranicznych w części: sprawy zagraniczne i kosztem zmniejszenia o 6 mln 672 tys. zł rezerwy celowej przeznaczonej na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa. Zmniejszono o 1 mln zł wydatki majątkowe w części: rozwój wsi, w rozdziale dotyczącym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wprowadzając do rezerwy nową pozycję: "Dofinansowanie obchodów uroczystości wydarzeń niepodległościowych roku 1981" z kwotą 1 mln zł. O 150 tys. zł zwiększono wynagrodzenia dla osób zajmujących stanowiska kierownicze w Urzędzie Transportu Kolejowego, a o 4 mln zł - dotacje i subwencje w rozdziale: pozostałe instytucje kultury kosztem rezerwy celowej i dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Senatorowie zdecydowali również o zwiększeniu o 360 tys. zł rezerwy płacowej na zmiany organizacyjne i nowe zadania oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej kosztem środków przeznaczonych na Inspekcję Farmaceutyczną.

  Senackie zmiany wprowadzone do ustawy budżetowej na rok 2011 rozpatrzy teraz Sejm.

  Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych
  za rażące naruszenie prawa - przyjęta z poprawkami

  Izba 53 głosami odrzuciła wniosek o odrzucenie tej ustawy i przyjęła ją z 10 doprecyzowującymi poprawkami. Stanowisko takie poparło 54 senatorów, 34 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Senat doprecyzował m.in. że pierwszym dniem stosowania ustawy powinien być dzień jej wejścia w życie, a nie jak uchwalił Sejm - dzień następujący po dniu wejścia w życie ustawy.

  Ustawa normująca zasady odpowiedzialności odszkodowawczej urzędników za rażące naruszenie prawa została uchwalona na podstawie projektu poselskiego na 80. posiedzeniu Sejmu, 16 grudnia 2010 r. Zgodnie z ustawą, funkcjonariusz publiczny będzie ponosić odpowiedzialność majątkową na rzecz Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innego podmiotu wykonującego władzę publiczną, jeśli swoim działaniem lub zaniechaniem rażąco naruszy prawo, powodując powstanie szkody, za którą odszkodowanie zapłacił podmiot odpowiedzialny (Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub inny podmiot wykonujący władzę publiczną). Urzędnik będzie odpowiadać materialnie do kwoty nie większej niż dwunastokrotność jego miesięcznego wynagrodzenia, jeśli zaś działał lub zaniechał działania umyślnie, to będzie odpowiadać do wysokości wypłaconego odszkodowania.

  Postępowanie w sprawie o odszkodowanie będzie się toczyć zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Wprowadzono jednak wymóg przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przez prokuratora okręgowego. Obowiązek złożenia wniosku o przeprowadzenie takiego postępowania nałożono na kierownika jednostki organizacyjnej, która wypłaciła odszkodowanie w związku z rażącym naruszeniem prawa przez urzędnika, w ciągu 14 dni od dnia wypłaty odszkodowania.

  Sprawozdawca Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senator Stanisław Piotrowicz podkreślił, że w opinii komisji, urzędnicy powinni ponosić odpowiedzialność za decyzje, które powodują szkodę, ale aby dochodzić roszczeń, nie jest potrzebny kolejny akt prawny, do tego niespójny i krytykowany m.in. Krajową Radą Sądownictwa i Sąd Najwyższy. Komisja uznała, że ustawa jest "złym instrumentem" do realizacji celów, jakie zamierza się osiągnąć, i dlatego rekomendowała Izbie jej odrzucenie. Zdaniem senatora S. Piotrowicza, tego rodzaju odpowiedzialność może spowodować, że nikt nie będzie chciał podejmować ważnych decyzji, a to może sparaliżować administrację państwową.

  Z opinią tą nie zgodzili się przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Mariusz Witczak i podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona. Podkreślili, że ustawa dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy zostało w rażący sposób naruszone prawo, a takich spraw jest niewiele. Wiceminister Z. Wrona poinformował też, że w 2008 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wypłaciło ponad 2,5 mln zł z tytułu odszkodowań za działania swoich urzędników, Ministerstwo Infrastruktury zaś - ok. 4,6 mln zł.

  Senator Leon Kieres stwierdził, że ustawa ta dowodzi pewnej bezradności. "Nie potrafiliśmy sobie poradzić z przypadkami patologii, w związku z tym tworzymy nowy, ustawowy akt prawny, który ma sprawić, że sytuacje omawiane głośno w mediach, bulwersujące opinię publiczną, w przyszłości zostaną usunięte" - mówił senator. Zaproponował też 2 poprawki, które wprowadzają obligatoryjne, a nie fakultatywne rozstrzygnięcie przez sąd, czy działanie lub zaniechanie urzędnika stanowiło rażące naruszenie prawa.

  Pracujące nad ustawą Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rekomendowała jej odrzucenie, a Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej - przyjęcie z 8 poprawkami.

  Teraz senackie poprawki rozpatrzy Sejm.

  Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
  oraz o zmianie Kodeksu cywilnego - przyjęta bez poprawek

  Izba jednomyślnie, 88 głosami, przyjęła tę ustawę bez poprawek. Takie też były rekomendacje Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej.

  Ustawę, zawierającą przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej, Sejm uchwalił na 80. posiedzeniu, 16 grudnia 2010 r., na podstawie przedłożenia rządowego. Zmieniono art. 13 ustawy w celu pełnej implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych oraz związanych z tym gwarancji. W ustawie jednoznacznie stwierdzono, że jeśli sprzedawca lub producent, określając warunki gwarancji, uchybia wymaganiom dotyczącym wydania gwarancji i jej treści, nie wpływa to na ważność gwarancji.

  Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

  Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody
  - przyjęta bez poprawek

  Nowela została uchwalona na podstawie projektu rządowego na 81. posiedzeniu Sejmu, 17 grudnia 2010 r. Ma ona celu przeciwdziałanie awariom sieci elektroenergetycznych, powodowanym przez przewracające się na nie drzewa lub krzewy. Nowela zakłada, że Lasy Państwowe mogą zezwolić operatorom energetycznym na dostęp do linii energetycznych biegnących przez ich tereny oraz na wycinkę drzew spod tych linii. Ma to ułatwić utrzymanie sieci elektroenergetycznych w należytym stanie, za co odpowiadają operatorzy. Zgodnie z nowelizacją, przedsiębiorcy energetyczni po ustanowieniu przez Lasy Państwowe tzw. służebności przesyłu lub służebności drogowej uzyskają stały dostęp do swoich urządzeń. Umożliwi im to przeprowadzenie prac eksploatacyjnych, modernizacyjnych, a także sprawniejsze usuwanie awarii. O ustanowieniu służebności drogowej lub służebności przesyłu będzie mógł zdecydować nadleśniczy za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Sejm postanowił, że usunięcie drzew lub krzewów może nastąpić bez zgody właściciela nieruchomości, jedynie na wniosek właściciela urządzeń energetycznych.

  Ustawa zobowiązuje firmy energetyczne do wypłaty właścicielowi gruntu odszkodowania za usunięte drzewa lub krzewy oraz za przeprowadzenie wycinki. Nie będzie natomiast rekompensat przyrodniczych, to znaczy np. obowiązku zalesienia innego terenu. Odszkodowanie będzie ustalane w umowie między właścicielem urządzeń a właścicielem nieruchomości, na której są one zlokalizowane. Zgodnie z ustawą, gdy usunięcie drzew lub krzewów jest konieczne do utrzymania bezpiecznej pracy urządzeń, opłata nie będzie pobierana. Za służebność drogową - możliwość dojazdu do urządzeń energetycznych - wynagrodzenie ma się ustalać na ogólnych zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym.

  Komisja Środowiska i Komisja Gospodarki Narodowej wniosły o przyjęcie ustawy bez poprawek, ich mniejszość zaś zaproponowała 5 zmian, zmierzających do tego, aby za wszelkiego rodzaju postępowania geodezyjne obciążane były przedsiębiorstwa energetyczne, na rzecz których ma być ustanawiana służebność. Za przyjęciem ustawy bez poprawek opowiedziało się 55 senatorów, 31 było przeciw.

  Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

  Ustawa o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego
  w Rzeczypospolitej Polskiej - przyjęta bez poprawek

  Ustawa, uchwalona przez Sejm na 80. posiedzeniu, 16 grudnia 2010 r., z inicjatywy rządu, zakłada likwidację komisji majątkowej 1 marca 2011 r. Zdaniem projektodawcy, likwidacja komisji jest podyktowana istotnym spadkiem liczby wniosków o wszczęcie tzw. postępowań regulacyjnych. W uzasadnieniu projektu ustawy napisano też, że likwidacja komisji majątkowej spowoduje oszczędności w budżecie państwa w wysokości 900 tys. zł, a sądom do rozstrzygnięcia pozostanie ok. 220 niezałatwionych w komisji spraw.

  Ustawa zobowiązuje komisję majątkową do przedstawienia do 28 lutego 2011 r. sprawozdania ze swojej działalności ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, Sekretariatowi Konferencji Episkopatu Polski i Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski. Ponadto w tym samym terminie komisja ma przekazać ministrowi spraw wewnętrznych i administracji dokumentację prowadzonych przez nią postępowań regulacyjnych, a także wnioski o wszczęcie takiego postępowania, które nie zostały rozpatrzone przed dniem wejścia w życie tej ustawy.

  Komisja została powołana w 1989 r. i składa się z 6 przedstawicieli MSWiA oraz 6 przedstawicieli Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski. Rozpatrywała ona wnioski o przywrócenie kościelnym osobom prawnym własności bezprawnie odebranych nieruchomości lub ich części. Media donosiły, że większość decyzji komisji zapadała bez konsultacji z samorządami czy zarządcami nieruchomości, były też zaniżane wyceny gruntów.

  Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wniosły o przyjęcie ustawy bez poprawek. W trakcie dyskusji wniosek o odrzucenie ustawy zgłosił senator Stanisław Piotrowicz, uznając, że likwidacja komisji majątkowej dla Kościoła katolickiego jest przejawem nierównego traktowania podmiotów. Poprawki zaproponowali senatorowie: Piotr Ł.J. Andrzejewski, Ryszard Bender, Zbigniew Cichoń, Bohdan Paszkowski i Czesław Ryszka. W wyniku głosowań Izba odrzuciła wniosek senatora S. Piotrowicza (poparło go 8 senatorów, 67 było przeciw, 11 wstrzymało się od głosu) i przyjęła ustawę bez poprawek (59 senatorów za, 27 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu).

  Ustawa trafi do podpisu prezydenta.

  Izba zmieniła także swój regulamin i dokonała zmian w składach Komisji Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W Regulaminie Senatu obowiązek dołączania do projektu ustawy informacji o jego zgodności z prawem unijnym zastąpiono obowiązkiem zażądania takiej informacji od ministra do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej jedynie w wypadku uzasadnionych wątpliwości. Obowiązek ten będą mieć wnioskodawcy lub komisje rozpatrujące projekt. Zgodnie z tzw. ustawą kooperacyjną termin: "akt prawodawczy" zastąpiono terminem: "akt ustawodawczy".

  Oświadczenia

  Po wyczerpaniu porządku 68. posiedzenia oświadczenia złożyli senatorowie: Małgorzata Adamczak, Mieczysław Augustyn, Józef Bergier, Przemysław Błaszczyk, Lucjan Cichosz, Ryszard Górecki, Piotr Gruszczyński, Tadeusz Gruszka, Witold Idczak, Piotr Kaleta, Maciej Klima, Marek Konopka, Norbert Krajczy, Krzysztof Kwiatkowski, Władysław Ortyl, Bohdan Paszkowski, Czesław Ryszka, Eryk Smulewicz, Andrzej Szewiński, Marek Trzciński, Grzegorz Wojciechowski i Piotr Zientarski.

   

  do góry

  Prezydium Senatu

  11 stycznia 2011 r. odbyło się 76. posiedzenie Prezydium Senatu.

  Prezydium rozpatrzyło wniosek przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senatora Stanisław Piotrowicza o wprowadzenie zmian w uchwale z 7 stycznia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wypłacania senatorom uposażenia, dodatków do uposażenia, uposażenia dodatkowego oraz odprawy parlamentarnej. Proponowana zmiana dotyczyła przyznania członkom komisji dodatku do uposażenia.

  Jak zaznaczył senator S. Piotrowicz, opierając się na zestawieniu statystycznym, zawierającym dane o pracach komisji senackich od 1 stycznia 2009 r. do 11 stycznia 2011 r., Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji jest jedną z najbardziej obciążonych pracą komisji senackich. Różnorodność i liczba rozpatrywanych ustaw i petycji pociągają za sobą konieczność zwoływania dużej liczby posiedzeń, dlatego wydaje się, iż szczególne zaangażowanie w pracę powinno znaleźć odzwierciedlenie w uposażeniach senatorów.

  Prezydium zdecydowało odłożyć decyzję w tej sprawie do swojego kolejnego posiedzenia. Marszałek Bogdan Borusewicz zwrócił się natomiast z prośbą o przygotowanie zestawienia finansowego kosztów ponoszonych przez Kancelarię Senatu w zakresie przyznanych dodatków do uposażenia oraz zestawienia obrazującego zmiany w składach komisji senackich.

  Prezydium rozpatrzyło następnie wniosek przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senatora Kazimierza Wiatra o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji "Polska piłka nożna przed Euro 2012". Jej celem ma być wymiana informacji i doświadczeń na temat rozwoju tej dyscypliny sportu z uwzględnieniem zagadnień treningowych i propagowania jej w środowisku młodzieżowym, a także społecznego wymiaru piłki nożnej. Przewidywany jest udział w senackim spotkaniu delegacji komisji Parlamentu Ukrainy, zajmującej się tą problematyką. Odbędzie się także wspólne posiedzeniu obu komisji. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji 1 marca 2011 r. i zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

  Następnie zapoznano się z informacją Biura Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej Kancelarii Senatu, dotyczącą udzielenia pełnomocnictw dla delegacji Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy na rok 2011. Prezydium udzieliło pełnomocnictw senatorom: Ryszardowi Benderowi, Piotrowi Wachowi, Michałowi Wojtczakowi jako członkom tej delegacji oraz senatorom: Bronisławowi Korfantemu, Januszowi Rachoniowi i Jadwidze Rotnickiej jako zastępcom członków.

  Podczas obrad prezydium, na wniosek wicemarszałka Marka Ziółkowskiego, wyraziło zgodę na powołanie Zespołu Doradców ds. Zmian w Prawie Samorządowym. Zespół będzie działał przy Prezydium Senatu. Proponowany skład:

  • prof. Jerzy Regulski - prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
  • prof. Michał Kulesza - kierownik Zakładu Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Jerzy Stępień - wiceprezes FRDL,
  • Adam Kowalewski - przewodniczący Rady Nadzorczej FRDL,
  • dr Stanisław Srocki - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku.

  Pracę zespołu będzie koordynował wicemarszałek M. Ziółkowski, a obsługę merytoryczną zapewni Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu. Ponadto prezydium zdecydowało, że na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy ewentualne uzupełnienie składu zespołu i powoła jego sekretarza.

  Na zakończenie posiedzenia prezydium przyjęło do wiadomości informację o zmianie terminów zaplanowanych konferencji:

  • konferencja Komisji Środowiska "Gospodarka wodna - stan aktualny i zadania na przyszłość" odbędzie się 1 lutego 2011 r.,
  • konferencja Senackiego Zespołu Infrastruktury, dotycząca kondycji publicznego transportu zbiorowego, odbędzie się 8 lutego 2011 r.

   

  do góry

  Z prac komisji senackich

  3 stycznia 2011 r.

  Na swym posiedzeniu Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, zgodnie z art. 73 ust. 2 Regulaminu Senatu, rozpatrzyła skierowaną przez marszałka Senatu 23 grudnia 2010 r. ustawę budżetową na rok 2011 w następujących częściach:

  • część 30 - oświata i wychowanie (zał. nr 1, 2, 4, 10, 11, 12), budżet środków europejskich z zał. 4, 15, 16, 17, 18, 19,

  - część 85 - budżety wojewodów w zakresie działów: 801 - oświata i wychowanie (zał. nr 1, 2, 8, 10 ) 854 - edukacyjna opieka wychowawcza (zał. nr 2,8),

  - część 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie części oświatowej (zał. nr 2)

  - część 83 - rezerwy celowe . 10,11,26,38,46, 53),

  - część 38 - szkolnictwo wyższe (zał. nr 1, 2, 8, 9, 10); środki europejskie z zał. 3, 4, 15, 16,17, 18 19,

  • część 28 - nauka (zał. nr 1, 2, 8, 9, 10, 11); środki europejskie z zał. 4, 15, 16,17, 18 19. Plan finansowy Funduszu Nauki i Technologii z zał. nr 6; programy wieloletnie z zał. nr 11; ekspozycja Centrum Nauki Kopernik (zał. 14), plan finansowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
  • część 67 - Polska Akademia Nauk (zał. nr 2, 8),
  • część 25 - kultura fizyczna (zał. 1, 2, 8,10); fundusze celowe z zał. nr 6 plan finansowy funduszu zajęć sportowych dla uczniów oraz plan finansowy Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
  • część 27 - informatyzacja,
  • część 61 - Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (zał. 1, 2 i 10),
  • część 64 - Główny Urząd Miar (zał. 1, 2 i 10),
  • część 65 - Polski Komitet Normalizacyjny (zał. 1, 2, i 10),
  • plan Finansowy Polskiego Centrum Akredytacji (zał. 14).

  Po wysłuchaniu informacji przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych, a także w wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisja Nauki, Edukacji i Sportu pozytywnie zaopiniowała ustawę budżetową na rok 2011 w częściach dotyczących: oświaty i wychowania, nauki, szkolnictwa wyższego, Polskiej Akademii Nauk, informatyzacji, Urzędu Patentowego RP, Głównego Urzędu Miar, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz planu finansowego Polskiego Centrum Akredytacji. Odnośnie do części budżetu dotyczącej kultury fizycznej komisja postanowiła zgłosić poprawkę.

  Ustalono, że opinię komisji podczas posiedzeniu Komisji Budżetu i  Finansów Publicznych przedstawi senator Kazimierz Wiatr.

  Zaproponowana przez komisję zmiana (na wniosek senatora Józefa Bergiera) dotyczyła załącznika nr 2 w części 25 - kultura fizyczna:

  a) w rozdziale 92603 - Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie zmniejsza się wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 2250 tys. zł,

  b) w rozdziale 92695 - pozostała działalność zwiększa się dotacje i subwencje o kwotę 2250 tys. zł.

  Uzyskane w ten sposób środki mają być przeznaczone na zwiększenie dotacji celowej dla Instytutu Sportu w Warszawie na zadania związane z utrzymaniem akredytacji Światowej Agencji Antydopingowej na finansowanie laboratoryjnych analiz antydopingowych.

  Ustawa budżetowa na rok 2011 zakłada nominalny wzrost nakładów na edukację o ponad 5% w stosunku do ubiegłorocznego budżetu. Jak mówiła Krystyna Szumilas, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, wydatki budżetu państwa w 2011 r. na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowane zostały w ogólnej kwocie 39,25 mld zł, tj. o 5,4% więcej niż w planie na 2010 r. Największą część (niemal 37 mld zł) wydatków na edukację stanowi oświatowa subwencja ogólna, przekazywana z budżetu państwa jednostkom samorządu terytorialnego, które są organami prowadzącymi szkoły. Ta subwencja najbardziej wzrosła w budżecie na 2011 r. Jak wyjaśniła wiceminister, wzrost ten jest podyktowany kontynuacją podwyżek dla nauczycieli. Zaplanowano, że płace nauczycieli wzrosną o 7% we wrześniu 2011 r.

  W trakcie dyskusji senatorowie pytali m.in. o tegoroczne plany wykorzystania przez rząd środków unijnych przeznaczonych na edukację, a także o realizację programu "Radosna szkoła". Wiceminister K. Szumilas poinformowała, że środki unijne są wykorzystywane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na udoskonalanie systemu egzaminów zewnętrznych, przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na modernizację systemu rozwoju regionalnego, usprawnienie sieci instytucji zajmujących się doskonaleniem nauczycieli (ośrodki szkoleniowe, biblioteki pedagogiczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne). Ponadto resort przeznacza środki unijne na pomoc w kształceniu polskich dzieci, przebywających za granicą tam, gdzie nie ma polskiej szkoły. Dzięki tym funduszom powstają podręczniki i strony internetowe, ułatwiające naukę języka polskiego, historii i geografii Polski.

  Mówiąc o programie "Radosna szkoła", wiceminister edukacji poinformowała, że 80% szkół podstawowych w Polsce ma już odpowiednio wyposażone świetlice dla najmłodszych uczniów, tzw. wewnętrzne place zabaw, około 800 szkół natomiast zbudowało place zabaw na zewnątrz. "Program jest tak zaprojektowany, żeby docelowo każda szkoła miała zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny plac zabaw" - stwierdziła wiceminister.

  Podczas rozpatrywania przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu części ustawy budżetowej obejmującej wydatki na naukę i szkolnictwo wyższe podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Witold Jurek poinformował, że na szkolnictwo wyższe na 2011 r. zaplanowano w budżecie łączne wydatki w kwocie 10,1 mld zł, z tego z budżetu państwa przeszło 9,5 mld zł, a ze środków europejskich 620 mln zł. Oznacza to, że w stosunku do 2010 r. te wydatki wzrastają nominalnie o 4,4%. Największą część (7,5 mld zł) stanowią dotacje podmiotowe, które uczelnie publiczne dostają na swoją działalność. Jak wyjaśniał wiceminister, dotacja ta wzrosła w stosunku do 2010 r., ale, niestety, niewiele, ponieważ zamrożono wynagrodzenia na uczelniach, a zwaloryzowano jedynie kwotę na wydatki materialne uczelni. Reszta wydatków to stypendia lub dopłaty do kredytów i pożyczek studenckich, a także środki na współpracę międzynarodową, np. prawie 5 mln zł przeznaczono na naukę języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich.

  Ponadto z budżetu państwa są finansowane programy wieloletnie, w ramach których wspierane są inwestycje trzech uczelni. W tym roku będzie to kosztowało 206,5 mln zł. Chodzi tu o program dla Uniwersytetu Jagiellońskiego - 55 mln zł, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza - prawie 84 mln i biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego - 67 mln zł. Kolejne 620 mln zł dla uczelni pochodzi z Unii Europejskiej. Do projektów finansowanych z tych środków Polska dopłaci 109 mln zł. Na naukę w budżecie na 2011 r. przewidziano 4,6 mld zł (w budżecie na 2010 r. było o 200 mln zł mniej). Resort nauki dysponuje ponadto 762 mln zł ze środków unijnych, łącznie więc na naukę w tym roku zaplanowano wydać 5,4 mld zł. Jak poinformował wiceminister W. Jurek, nominalnie budżet nauki wzrósł o 4,96% w stosunku do 2010 r., realnie o 2,6%.

  Pieniądze te zostaną przeznaczone na finansowanie działalności instytucji naukowych, naukową współpracę międzynarodową i upowszechnianie nauki. Przede wszystkim jednak na granty badawcze. Projekty badawcze będą finansowane m.in. za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki. Pierwsza z tych instytucji będzie ogłaszać konkursy na badania w dziedzinie nauk stosowanych, druga w naukach podstawowych. Jak mówił podczas obrad wiceminister nauki, do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju mają być przekazane środki w wysokości 627,6 mln zł; 610 mln zł to środki na realizację strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w tym na prace na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Do Narodowego Centrum Nauki planowane jest przekazanie 305 mln zł, a 300 mln zł ma trafić do Funduszu Nauki i Technologii. Resort planuje sfinansowanie z tego funduszu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Centrum Nauki Kopernik dostanie 20,6 mln zł.

  Komisja Nauki, Edukacji i Sportu pozytywnie zaopiniowała też część ustawy budżetowej zawierającą środki na działalność Polskiej Akademii Nauk. Jak wyjaśnił senatorom wiceminister nauki W. Jurek, od 2011 r. po zmianie prawa dysponentem środków na działalność PAN jest resort nauki. Wydatki Polskiej Akademii Nauk przewidziane na 2011 r. wynoszą 80,1 mln zł. W stosunku do 2010 r. oznacza to wzrost o prawie 26,5 mln zł, z tego 13 mln zł ma być przeznaczone na działalność korporacji uczonych i jej organów, np. komitetów problemowych PAN. Z tych pieniędzy sfinansowane zostaną nowo tworzone Komisja ds. Etyki w Nauce i Akademia Młodych Uczonych. Ponadto 45,8 mln zł z budżetu PAN zaplanowano na działalność pomocniczych jednostek naukowych. To biblioteki w Gdańsku i w Kórniku (woj. wielkopolskie), Muzeum Ziemi w Warszawie oraz dwa archiwa: w Warszawie i Krakowie. Te środki są również przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania zagranicznych stacji naukowych: w Berlinie, Brukseli, Paryżu, Rzymie, Wiedniu i Moskwie. W ramach tej sumy 50 tys. zł przewidziano na wykonanie dokumentacji technicznej. Chodzi o modernizację dachu zamku kórnickiego.

  Na działalność kancelarii PAN, współpracę naukową z zagranicą oraz pokrycie bieżących kosztów eksploatacji budynków ma być przeznaczone 21,2 mln zł. W ramach tej kwoty zaplanowano środki na zakup sprzętu informatycznego i wdrożenie systemu informatycznego. Jak powiedział prezes PAN Michał Kleiber, z satysfakcją przyjmuje tę propozycję, biorąc pod uwagę aktualną sytuację akademii. Dodał, że cieszy się ze wsparcia, jakie otrzymają z budżetu biblioteki w Kórniku i Gdańsku. "To są dwa flagowe i będące w centrum naszego zainteresowania narodowe zasoby biblioteczne, położone we wspaniałych budynkach" - podkreślił.

  * * *

  Podczas posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich rozpatrzono ustawę budżetową na rok 2011w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji, dotyczących: Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Krajowego Biura Wyborczego oraz Kancelarii Senatu.

  W obradach wzięli udział przedstawiciele: Kancelarii Prezydenta - zastępca szefa Krzysztof Hubert Łaszkiewicz, dyrektor Biura Finansowego Grażyna Druś; Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - podsekretarz stanu Adam Świętosław Jasser, p.o. dyrektora generalnego Rafał Łykawy i główna księgowa Jadwiga Misiak; Kancelarii Sejmu - szef i zastępca szefa Lech Czapla i Jan Węgrzyn, dyrektor Biura Finansowego Walentyna Kopcińska; Krajowego Biura Wyborczego - zastępca kierownika Barbara Tokaj i główna księgowa Lidia Krzysiak; Kancelarii Senatu - szef Ewa Polkowska, dyrektor i wicedyrektor Biura Finansowego Marianna Wąsowska i Agnieszka Szlęzak, dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski oraz dyrektor Biura Informatycznego Stanisław Włodarz.

  Po wysłuchaniu informacji przedstawicieli poszczególnych instytucji na temat planowanych budżetów, a także prac legislacyjnych nad rozpatrywanymi częściami ustawy budżetowej na 2011 r. i po dyskusji komisja pozytywnie, nie proponując żadnych poprawek, zaopiniowała ustawę w częściach dotyczących: Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Krajowego Biura Wyborczego. Na wniosek senatora Piotra Ł.J. Andrzejewskiego Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich postanowiła natomiast zgłosić poprawkę w części 03 - Kancelaria Senatu, w rozdziale 75195 - pozostała działalność (Opieka nad Polonią i Polakami za granicą), dotyczącą zwiększenia dotacji i subwencji o 2000 tys. zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o 2000 tys. zł.

  Opinię w tej sprawie przekazano Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Na sprawozdawcę podczas obrad tej komisji powołano senatora Piotra Zientarskiego.

  W drugim punkcie porządku dziennego senatorowie rozpatrzyli wniosek senatora Andrzeja Grzyba o odwołanie go z Komisji Środowiska i powołanie do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu komisja postanowiła jednogłośnie przedłożyć Senatowi projekt uchwały zgodnie z wnioskiem senatora. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Zbigniewa Szaleńca.

  * * *

  Podczas posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrywano ustawę budżetową na rok 2010 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.

  • część 12 - Państwowa Inspekcja Pracy, dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2;
  • część 14 - Rzecznik Praw Dziecka, dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2;
  • część 31 - Praca, dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 10;
  • część 44 - Zabezpieczenie społeczne, dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, dotacje celowe z zał. nr 8, wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 10;
  • część 63 - Rodzina, dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, dotacje celowe z zał. nr 8, wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 10;
  • część 72 - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2;
  • część 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2;
  • część 83 - Rezerwy celowe, w zakresie poz. 6, 15, 25, 27, 28, 33, 35, 39, 40, 65, 66;
  • część 85 - Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działów: 852 - Pomoc społeczna, dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, dotacje celowe z zał. nr 8; 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wydatki z zał. nr 2, wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 10;
  • plan finansowy Funduszu Pracy z zał. nr 6;
  • plan finansowy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych z zał. nr 6;
  • plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z zał. nr 6;
  • plan finansowy Funduszu Emerytur Pomostowych z zał. nr 6;
  • plan finansowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z zał. nr 6;
  • plan finansowy Funduszu Administracyjnego (KRUS) z zał. nr 6;
  • plan finansowy Funduszu Emerytalno - Rentowego (KRUS) z zał. nr 6;
  • plan finansowy Funduszu Prewencji i Rehabilitacji (KRUS) z zał. nr 6;
  • plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zał. nr 6;
  • program wieloletni - Poprawa Bezpieczeństwa i Warunków Pracy z zał. nr 11;
  • program wieloletni - Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie z zał. nr 11;
  • program wieloletni - Pomoc państwa w zakresie dożywiania z zał. nr 11;
  • środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z zał. nr 15 i 16.

  W obradach komisji uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - wiceministrowie Czesława Ostrowska i Marek Bucior, wicedyrektor Departamentu Świadczeń Rodzinnych Janina Szumlicz, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Przemysław Żółtowski, dyrektor Biura Budżetu i Finansów Piotr Śliwonik, główna księgowa resortu Maria Kałuska, wicedyrektor Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Irena Wiaderna, wicedyrektor Departamentu Funduszy Elżbieta Rawicz-Ostrowska, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - prezes Zbigniew Derdziuk, członek zarządu do spraw ekonomiczno-finansowych Mirosława Boryczka, dyrektor Departamentu Finansów Funduszy Radosław Socha, dyrektor Departamentu Statystyki Hanna Zalewska, wicedyrektor Departamentu Finansów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Marek Szymala, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - prezes i wiceprezes Wojciech Skiba i Andrzej Sochaj, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - zastępca prezesa Bogusław Ulijasz, główna księgowa Barbara Szubert, dyrektor Biura Ekonomicznego Agnieszka Sałata oraz dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Mariusz Ulicki, a także główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając, rzecznik praw dziecka Marek Michalak, rzecznik ubezpieczonych Halina Olędzka oraz przedstawiciele Ministerstwa Finansów.

  Komisja po wysłuchaniu przedstawionych przez przedstawicieli ministerstw i urzędów centralnych informacji oraz przeprowadzonej dyskusji, postanowiła zaproponować Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przyjęcie bez poprawek rozpatrzonych części ustawy budżetowej na rok 2011. jak ustalono, opinię komisji podczas posiedzenia tej komisji przedstawi senator Łukasz Abgarowicz.

  * * *

  Podczas posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzono ustawę o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

  Przebieg prac sejmowych nad ustawą, uchwaloną na podstawie projektu wniesionego przez posłów PO, omówił poseł sprawozdawca Marek Wójcik. Ustawa zmierza do uregulowania zasad regresywnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za działanie lub zaniechanie stanowiące rażące naruszenie prawa. Zakłada, że do odpowiedzialności będą pociągani ci urzędnicy, którzy swoim działaniem lub zaniechaniem rażąco naruszą prawo, powodując powstanie szkód dla obywateli lub przedsiębiorców.

  Jak podkreślił senator Mariusz Witczak, funkcjonariusz publiczny, podejmując decyzję, powinien kierować się dobrem obywatela. Poseł M. Wójcik wyjaśnił, że reguły interpretacyjne wykreślono z ustawy podczas prac sejmowych.

  W trakcie dyskusji senator Władysław Ortyl pytał obecnych na posiedzeniu przedstawicieli rządu o reagowanie na donosy, często rodzące skutki finansowe poprzez kilkakrotne uruchamianie aparatu publicznego dla ich sprawdzenia. Jak wyjaśnił poseł M. Wójcik, rozpatrywana ustawa nie dotyczy tej sytuacji, ponieważ odpowiedzialność majątkowa funkcjonariusza powstaje dopiero wówczas, gdy przez instytucję publiczną zostanie wypłacone odszkodowanie za naruszenie przez niego prawa.

  Senator Władysław Dajczak interesował się natomiast przyczynami wyłączenia z ustawy niektórych funkcjonariuszy publicznych, np. pracowników sądowych. Senator Bohdan Paszkowski pytał o art. 2 ustawy, mówiący o rażącym naruszeniu prawa.

  Podczas obrad przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu przedstawił opinię, zawierającą uwagi systemowe, a także dotyczące konkretnych zapisów rozpatrywanej ustawy oraz propozycje stosownych poprawek. Do uwag senackiego biura legislacyjnego ustosunkowała się Dorota Kramarczyk, wicedyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jej zdaniem, ustawa w wyniku prac sejmowych jest spójna i reguluje tylko odpowiedzialność materialną w określonych sytuacjach.

  Poprawki zaproponowane przez senackie biuro legislacyjne postanowił zgłosić przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator M. Witczak. Pierwsza ze zmian dotyczyła zmiany tytułu ustawy, nie uzyskała jednak akceptacji komisji. Senatorowie poparli natomiast wniosek, zgodnie z którym art. 1 otrzymuje brzmienie: "Art. 1. Ustawa określa zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych wobec Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych podmiotów ponoszących odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej, za działania lub zaniechania prowadzące do rażącego naruszenia prawa oraz zasady postępowania w przedmiocie takiej odpowiedzialności". Na kolejnymi poprawkami głosowano łącznie. Ogółem zaproponowano 8 zmian o charakterze doprecyzowującym zapisy ustawy sejmowej.

  Ponieważ nie było dalszych wniosków, przewodniczący senator M. Witczak poddał pod głosowanie całą ustawę o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa wraz z przyjętymi poprawkami. Poparło ją 5 senatorów, a 2 osoby były przeciw. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora M. Witczaka.

  W drugim punkcie porządku dziennego obrad przystąpiono do rozpatrywania ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjęcie nowelizacji, uchwalonej z przedłożenia rządowego, rekomendował senatorom Tomasz Siemoniak, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rozpatrywana nowela uchyla przepisy stanowiące podstawę prawną funkcjonowania Komisji Majątkowej.

  Senatorowie zapoznali się także z opinią senackiego biura legislacyjnego, które przedstawiło swojej uwagi i zaproponowało stosowne propozycje poprawek. Do uwag senackiego biura legislacyjnego odniósł się wiceminister T. Siemoniak, wyjaśnił m.in. wątpliwości dotyczące terminu wejścia w życie rozpatrywanej nowelizacji.

  W trakcie dyskusji senator B. Paszkowski interesował się rozmowami z przedstawicielami innych wyznań na temat ewentualnej likwidacji pozostałych komisji majątkowych. Jak poinformował wiceminister T. Siemoniak, została zakończona pierwsza tura takich rozmów. Przypomniał również, że komisje majątkowe innych wyznań rozpoczęły działalność znacznie później i mają pracować do rozwiązania najważniejszych kwestii.

  W wyniku głosowania, na wniosek senatora M. Witczaka, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej postanowiła zarekomendować Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wyznaczono senatora Stanisława Jurcewicza.

  Tego samego dnia Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzyła ustawę budżetową na rok 2011 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:

  • część 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
  • część 17 - administracja publiczna,
  • część 27 - informatyzacja,
  • część 34 - rozwój regionalny,
  • część 43 - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne,
  • część 49 - Urząd Zamówień Publicznych,
  • część 56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne,
  • część 75 - Rządowe Centrum Legislacji,
  • część 80 - Regionalne Izby Obrachunkowe,
  • część 82 - subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego,
  • część 86 - samorządowe kolegia odwoławcze ogółem,

  • plan finansowy Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
  • plan finansowy Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,
  • wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2011 r.,
  • plan finansowy Centralnego Ośrodka Informatyki.

  Zgodnie z przedmiotowym zakresem działania komisji rozpatrzono także:

  • część 83 (zał. nr 2) - rezerwy celowe,
  • część 85 (zał. nr 1 i 2) - budżety wojewodów ogółem,
  • zał. nr 3 - dochody budżetu środków europejskich w 2011 r.,
  • zał. nr 4 - wydatki budżetu środków europejskich na 2011 r.,
  • zał. nr 7 - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
  • zał. nr 8 - wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji w 2011r.,
  • zał. nr 15:

  - plan dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2011-2013 w zakresie Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej;

  - plan wydatków budżetu środków europejskich i budżetu państwa na 2011 r. na realizację programów operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej;

  • zał. nr 16 - wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej;
  • zał. nr 17 - wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów nieujętych w załączniku 16;
  • zał. nr 18 - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności;
  • zał. nr 19 - prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

  W obradach komisji wzięli udział przedstawiciele poszczególnych resortów i instytucji, których palny budżetowe rozpatrywano. Podstawowe założenia budżetu na 2011 r. omówił Dariusz Atłas, dyrektor Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej w Ministerstwie Finansów. W swoim wystąpieniu przedstawił także zmiany wprowadzone przez Sejm w rządowym projekcie ustawy budżetowej.

  W trakcie dyskusji senator Jadwiga Rotnicka pytała o przyczyny zmniejszenia środków przeznaczonych na finansowanie nauki i przesunięcia ich na inny cel. Senator Władysław Ortyl pytał o nowy algorytm podziału subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, prace nad rozporządzeniem dotyczącym tego podziału oraz o stanowisko korporacji samorządowych w tej kwestii. Senator chciał także uzyskać informacje o zagadnieniach dotyczących oświaty i budżetów wojewodów w dziale 801, wydatków majątkowych dotyczących potrzeb kuratorów oświaty oraz o zakupie samochodów.

  Odpowiadając, Krystyna Szumilas, wiceminister edukacji narodowej, wyjaśniła kwestie algorytmu podziału subwencji oświatowej w 2011 r., planu budżetu wojewodów, który wynika z podziału kompetencji i przypisuje kuratorów do budżetów wojewódzkich. Jak mówiła, różnice planowanych wydatków w budżetach wojewodów wynikają z różnej sytuacji w wyposażeniu kuratorów. Uzupełniając wyjaśnienia wiceminister edukacji w kwestii dochodów w budżetach wojewodów, dyrektor D. Atłas dodał, że zostały zlikwidowane gospodarstwa pomocnicze, a kwoty zakładane na zakup samochodów nie są zbyt wygórowane.

  Senator B. Paszkowski interesował się środkami przeznaczonymi na przygotowanie Polski do prezydencji w Unii Europejskiej. Pytał m.in. o przewidywane w tym okresie przygotowania administracji publicznej, które wymagają zagwarantowania aż tak wysokich środków w budżecie. Senatora interesowało również wejście w życie ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w administracji publicznej, która nie jest uwzględniona w budżecie. Interesował się także środkami w budżecie Ministerstwa Zdrowia na różne programy zdrowotne, których kwoty są bardzo zróżnicowane. Przedstawicieli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów senator B. Paszkowski pytał o środki przewidywane na spotkania premiera podczas polskiej prezydencji w UE.

  Podsekretarz stanu w KPRM Adam Jasser wyjaśnił, że środki te są przeznaczone na oficjalne wizyty przedstawicieli Unii Europejskiej w Polsce i polskich urzędników w Brukseli. P.o. dyrektora generalnego KPRM Rafał Hykawy przedstawił szczegółowo budżet kancelarii. Poinformował również o przyjętym kalendarzu spotkań w czasie polskiej prezydencji. Wyjaśniał też kwestie dotyczące roli kancelarii w obsłudze medialnej prezydencji i koordynacji sieci administracyjnej w Unii.

  Kwestię środków na realizację ustawy o racjonalizacji zatrudnienia omówił prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek. Jak stwierdził, ustawa nie ma wpływu na budżet w 2011 r., nie rodzi także skutków finansowych w następnych latach, a poziom funduszu wynagrodzeń zostanie zachowany na tym samym poziomie.

  Wiceminister zdrowia Cezary Rzemek wyjaśnił, że różnice w wysokości środków przewidzianych na programy zdrowotne wynikają z tego, iż nie wszystkie są finansowane w całości ze środków resortu. Część dofinansowują Narodowy Fundusz Zdrowia lub inne instytucje.

  Senator W. Ortyl interesował się programem wieloletnim związanym z przewodniczeniem Polski w Unii Europejskiej w części 46 - zdrowie, przede wszystkim w kontekście zabezpieczenia medycznego i środków na to zabezpieczenie w związku ze zwiększoną liczbą zadań. Jak wyjaśnił wiceminister C. Rzemek, resort zdrowia nie przekazuje na te cele środków, ponieważ objęte jest to umowami międzynarodowymi i rozliczenia następują między poszczególnymi krajami.

  Senator W. Ortyl zwrócił uwagę na brak środków na gotowość medyczną podczas spotkań zagranicznych w czasie prezydencji i zapowiedział zgłoszenie w tej kwestii poprawki. Senator pytał również, czy w budżecie uwzględniono rezerwę z funduszu solidarności związaną z klęskami żywiołowymi. Jak wyjaśniał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Piotr Kołodziejczyk, w tym funduszu przewidziane są środki na usuwanie skutków powodzi, sprawy związane z polską prezydencją są traktowane przez resort spraw wewnętrznych wielowymiarowo i przewidziano na ten cel odpowiednie środki finansowe.

  Senator B. Paszkowski interesował się opieką zdrowotną w ramach programu opieki psychiatrycznej nad osobami chorymi psychicznie, które dokonały czynów zabronionych, a także realizacją orzeczeń sądowych o umieszczeniu tych osób w ośrodkach zamkniętego lecznictwa psychiatrycznego. Wiceminister zdrowia C. Rzemek poinformował, że co roku podwyższana jest kwota na ten cel. Jeśli chodzi o realizację orzeczeń sądowych, odpowiedź zostanie przekazana na piśmie.

  Ponieważ nie było dalszych pytań ani nie zostały zgłoszone żadne wnioski o wprowadzenie poprawek, przewodniczący obradom senator M. Witczak zaproponował przedstawienie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych opinii w sprawie przyjęcia przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzonych części ustawy budżetowej na rok 2011 bez żadnych uwag. Na sprawozdawcę opinii komisji w tej sprawie wybrano senatora Ireneusza Niewiarowskiego.

  * * *

  Podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej rozpatrzono ustawę budżetową na rok 2011 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.

  Informację o wydatkach obronnych państwa w 2011 r. przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Marcin Idzik, a uzupełnił ją dyrektor Departamentu Budżetowego w tym resorcie gen. bryg. Grzegorz Sodolski, który zaprezentował szczegółowo dane dotyczące budżetu ministerstwa i pozostałych wydatków obronnych. Jak poinformował, nakłady na obronę narodową w dziale 752 - obrona narodowa spełnią ustawowy wymóg 1,95% PKB, wydatki w części 29 budżetu państwa zwiększą się natomiast w stosunku do 2010 r. nominalnie o 7,1%, realnie o 4,8%. Łącznie na wydatki obronne przeznaczono ponad 27,5 mld zł, budżet MON w 2011 r. wyniesie natomiast 27 259 614.tys.

  W trakcie dyskusji pytania do przedstawicieli resortu obrony skierowali senatorowie: Bronisław Korfanty, Maciej Klima, Henryk Górski, Andrzej Owczarek i Maciej Grubski. Dotyczyły one rzeczywistego wykonania budżetu obronnego w 2011 r., wydatkowania środków NSIP, zakupów sprzętu i uzbrojenia wojskowego, wydatków na misje, budżetu zadaniowego, współpracy wojskowej w ramach Weimarskiej Grupy Bojowej, szkolenia lekarzy wojskowych, a także wpływu zmiany cen paliw i materiałów pędnych na wykonanie budżetu.

  Na pytania odpowiadali wiceminister M. Idzik i dyrektor G. Sodolski. Jak zapewniali senatorów, budżet MON w 2011 r. będzie wykonany w całości. Wiceminister obrony narodowej podkreślił, że już od pewnego czasu pojawia się tendencja do zakupu polskiego uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Poinformował również o inwestycjach wykonanych ze środków NATO, których celem jest gromadzenie paliw i materiałów pędnych.

  Senatorowie zapoznali się także z informacją o budżecie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, którą przedstawiła Agnieszka Wieliczko, główny specjalista w Biurze Prawno-Organizacyjnym Kancelarii Prezydenta. Poinformowała senatorów o wysokości i strukturze wydatków w 2011 r., a także o zadaniach realizowanych przez biuro.

  Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami senator Maciej Klima zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy budżetowej w zakresie wydatków obronnych bez poprawek. Wniosek poparło 5 senatorów, a 3 wstrzymało się od głosu. Jednomyślne poparcie uzyskał natomiast wniosek o przyjęcie ustawy budżetowej w zakresie budżetu Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

  Komisja Obrony Narodowej skierowała do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych następującą opinię:

  "Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu 10 grudnia 2010 r. wysłuchała informacji na temat projektu budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej i pozostałych wydatków obronnych państwa oraz zapoznała się z projektem budżetu Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

  3 stycznia 2011 r. komisja rozpatrzyła uchwaloną przez Sejm 17 grudnia 2010 r. ustawę budżetową na rok 2011 w zakresie wydatków obronnych państwa oraz budżetu Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

  Wydatki obronne państwa w 2011 r. obejmują:

  Część 29 - obrona narodowa - budżet MON (zał. 1 i 2)

  pozostałe części budżetowe w zakresie działu 752 - Obrona narodowa (zał. nr 2).

  Ponadto Komisja rozpatrzyła inne fragmenty budżetu państwa na 2011 rok, które stanowią:

  • Część 01 - Kancelaria Prezydenta RP (rozdział 75103)
  • Część 42 - Sprawy wewnętrzne (rozdział 71032)
  • Rezerwy celowe część 83 (zał. nr 2).

  Komisja zapoznała się z planami finansowymi Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych oraz Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, które wspierają realizację zadań obronnych. Komisja rozpatrzyła również plany finansowe nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej Agencji Mienia Wojskowego oraz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, które wykonują zadania na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

  Wydatki Ministerstwa Obrony Narodowej przedstawiono również w załącznikach nr 7, 8, 9 i 11 ustawy budżetowej. Informacje i zestawienia przedstawione w tych załącznikach dotyczą zadań państwowych zleconych samorządom terytorialnym odrębnymi ustawami. Załączniki te obejmują również wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe oraz celowe, zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych, a także zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowych.

  Łączne wydatki obronne państwa, obejmujące limity wydatków obronnych w części 29: obrona narodowa wynoszą 27 536,2 mln zł. Spełniony jest zatem parametr 1,95% udziału wydatków obronnych w Produkcie Krajowym Brutto, określony w ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP. Budżet zapewnia też spełnienie zapisu art. 7 wymienionej ustawy, czyli przeznaczenie kwoty nie mniejszej niż 20% na wydatki majątkowe (6636,7 mln zł).

  Środki budżetowe przeznaczone na finansowanie wydatków obronnych w pozostałych częściach budżetowych obejmują: środki na sfinansowanie projektów badawczych - 154,8 mln zł, program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych - 48,8 mln zł, zabezpieczenie realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki - 73,0 mln zł.

  Komisja Obrony Narodowej poparła wniosek o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2011, w zakresie środków przeznaczonych na realizację potrzeb obronnych państwa oraz planu wydatków Biura Bezpieczeństwa Narodowego, bez poprawek".

  Komisja upoważniła senatora Henryka Górskiego do reprezentowania swojego stanowiska na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

  * * *

  Odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, podczas którego rozpatrzono ustawę budżetową na rok 2011 w częściach właściwych zakresowi pracy komisji:

  • część 05 - Naczelny Sąd Administracyjny,
  • część 08 - Rzecznik Praw Obywatelskich,
  • część 04 - Sąd Najwyższy,
  • część 52 - Krajowa Rada Sądownictwa,
  • część 13 - Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
  • część 88 - powszechne jednostki organizacyjne prokuratury,
  • część 42 - sprawy wewnętrzne,

  - zał. nr 7 - plan finansowy Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego,

  - zał. nr 7 - plan finansowy Funduszu Wsparcia Policji,

  - zał. nr 7 - plan finansowy Funduszu Wsparcia Straży Granicznej;

  • część 43 - wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne,
  • część 15 - sądy powszechne,
  • część 37 - sprawiedliwość,

  - zał. nr 7 - plan finansowy Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej,

  - zał. nr 7 - plan finansowy Funduszu Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy,

  • część 10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
  • część 06 - Trybunał Konstytucyjny,
  • część 54 - Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
  • część 57 - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • część 59 - Agencja Wywiadu,
  • część 56 - Centralne Biuro Antykorupcyjne.

  Podczas obrad informację na temat budżetów swoich instytucji przedstawili: prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Roman Hauser, zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk, pierwszy prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski, wiceprezes IPN Maria Dmochowska i p.o. dyrektora generalnego instytutu Krzysztof Świeboda, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Roman Kęska, pierwszy zastępca prokuratora generalnego Marek Jamrogowicz, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Piotr Kołodziejczyk z MSWiA, wiceminister sprawiedliwości Igor Dzialuk, a także wicedyrektor Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej w Ministerstwie Finansów Grażyna Żywiecka.

  Na prośbę przewodniczącego komisji senatora Stanisława Piotrowicza goście omówili możliwe skutki cięć w budżetach reprezentowanych przez nich instytucji, wprowadzonych w projekcie ustawy budżetowej w wyniku debaty sejmowej.

  Następnie przeprowadzono dyskusję, w której udział wzięli senatorowie: S. Piotrowicz, Jacek Swakoń, Paweł Klimowicz. Zbigniew Cichoń, Zbigniew Romaszewski, Piotr Wach, Jan Rulewski, a także przedstawicielka Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

  W wyniku głosowania Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji postanowiła zarekomendować Komisji Budżetu i Finansów Publicznych poprawki zmierzające do zwiększenia: budżetu rzecznika praw obywatelskich o 150 tys. zł (zgłoszona przez senatora J. Rulewskiego), Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych o 10 000 tys. zł, do 19 000 tys. zł, kwoty przeznaczonej na wypłaty świadczeń z Państwowego Funduszu Kombatantów (zgłoszona przez wicemarszałka Z. Romaszewskiego) oraz prokuratury o 12 000 tys. zł (zgłoszona przez senatorów Z. Romaszewskiego i S. Piotrowicza). Dodatkowe pieniądze dla prokuratury miałyby zostać przeznaczone na postępowania przygotowawcze. Wydatki prokuratury w 2011 r. oszacowano w projekcie na 1,7 mld zł. Jak mówił podczas posiedzenia zastępca prokuratora generalnego M. Jamrogowicz, rok 2011 będzie trudny finansowo dla prokuratury. Jak informował w listopadzie 2010 r. prokurator generalny Andrzej Seretem, Prokuraturze Generalnej i jednostkom prokuratury w budżecie na 2011 r. brakuje ponad 50 mln zł, przede wszystkim na zakup siedziby i postępowania prokuratorskie. Zgodnie z przyjętą przez komisję poprawką, dodatkowe środki na funkcjonowanie prokuratury mają pochodzić z puli przeznaczonej na subwencje i dotacje dla partii politycznych.

  Nie uzyskała natomiast poparcia większości komisji poprawka zgłoszona przez senatora Zbigniewa Cichonia, który proponował zwiększenie budżetu rzecznika praw obywatelskich o 500 tys. zł w celu realizacji przez niego nowych zadań ustawowych.

  Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wybrano wicemarszałka Z. Romaszewskiego.

  Senatorowie z Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nie zgłosili natomiast uwag do innych części ustawy budżetowej, odnoszących się do wymiaru sprawiedliwości, m.in. Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, IPN, ABW, AW i CBA.

  4 stycznia 2011 r.

  Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyli ustawę o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

  Przyjęcie nowelizacji, uchwalonej przez Sejm na podstawie projektu rządowego, rekomendował senatorom sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak. Nowelizacja ma na celu uchylenie od 1 marca 2011 r. przepisów stanowiących podstawę prawną funkcjonowania Komisji Majątkowej. Nowelizację przewidującą jej likwidację rząd przyjął w końcu listopada 2010 r. Postanowiono zlikwidować komisję m.in. ze względu na pojawiające się ostatnio kontrowersje wokół jej funkcjonowania. Chodzi m.in. o to, że większość jej decyzji zapadała bez konsultacji z samorządami czy zarządcami nieruchomości. Media donosiły także, że nie weryfikowano wycen gruntów przedstawianych przez rzeczoznawców kościoła i często miały one być zaniżane.

  Ustawa z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w RP określiła m.in. sytuację prawną i majątkową Kościoła. Komisja Majątkowa przez ponad 20 lat działalności rozpatrywała wnioski dotyczące przywrócenia albo przekazania własności nieruchomości lub ich części. W jej 12-osobowym składzie zasiadało po 6 przedstawicieli resortu spraw wewnętrznych i Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski.

  Jak podkreślono w uzasadnieniu rządowego projektu, likwidacja Komisji Majątkowej spowoduje, że budżet państwa zaoszczędzi 900 tys. zł, a sądom do rozstrzygnięcia pozostanie niewiele, bo około 220 spraw niezałatwionych dotąd przez komisję. Od początku działalności rozpatrzyła ona około 2,8 tys. spraw. W projekcie zakłada się, że do zakończenia działalności komisja przedstawi sprawozdanie Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Sekretariatowi Konferencji Episkopatu Polski oraz Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu.

  W dyskusji na temat ustawy głos zabrali: senatorowie Paweł Klimowicz, Jan Rulewski, Piotr Wach, Stanisław Piotrowicz i Zbigniew Romaszewski, wiceminister spraw wewnętrznych T. Siemoniak, dyrektor Departamentu Prawnego w tym resorcie Andrzej Rudlicki, reprezentująca Konferencję Episkopatu Polski Katarzyna Kasińska, a także przedstawicielka Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu. Senatorów interesowała m.in. liczba złożonych i rozpoznanych wniosków o zwrot własności kościelnej. Pytano również o sytuację pozostałych kościołów i związków wyznaniowych i wynagrodzenia członków Komisji Majątkowej. Poruszano problem równego traktowania podmiotów w dochodzeniu roszczeń.

  Po wysłuchaniu opinii senackiego biura legislacyjnego senator S. Piotrowicz zaproponował poprawkę dotyczącą określenia terminu wejścia w życie rozpatrywanej ustawy. Proponowana zmiana nie uzyskała poparcia w wyniku głosowania. W kolejnym głosowaniu Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Jacka Swakonia.

  W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia rozpatrywano ustawę o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. Ma ona na celu uregulowanie zasad regresowej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za działanie lub zaniechanie stanowiące rażące naruszenie prawa (w tym działanie bez podstawy prawnej). Ustawa, autorstwa posłów PO, zakłada, że do odpowiedzialności będą pociągani ci urzędnicy, którzy swoim działaniem lub zaniechaniem rażąco naruszą prawo, powodując powstanie szkód dla obywateli lub przedsiębiorców.

  Procedura będzie uruchamiana, gdy urzędnik doprowadzi do szkody, a skarb państwa zapłaci za nią odszkodowanie. Wówczas kierownik jednostki, w której taki urzędnik pracuje, będzie zgłaszał sprawę do prokuratury. Decyzję o tym, czy ktoś zostanie ukarany, podejmować będzie sąd. Funkcjonariusze publiczni będą odpowiadać materialnie do kwoty nie większej niż dwunastokrotność ich miesięcznego wynagrodzenia.

  W trakcie dyskusji, w której udział wzięli senatorowie: S. Piotrowicz, J. Rulewski, P. Wach, P. Klimowicz i Z. Romaszewski, zgłoszono szereg zastrzeżeń do rozpatrywanej ustawy. W konsekwencji wicemarszałek Z. Romaszewski przedstawił wniosek o odrzucenie ustawy sejmowej, który Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zaakceptowała w wyniku głosowania. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora S. Piotrowicza.

  * * *

  Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu zwołano w celu rozpatrzenia ustawy budżetowej na rok 2011 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:

  • część 24 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
  • część 09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji,
  • część 01 - Kancelaria Prezydenta RP.

  W związku ze wstępnym rozpatrzeniem przez komisję projektu ustawy budżetowej na 2011 r. jej przewodniczący senator Piotr Ł.J. Andrzejewski zaproponował, aby omówić jedynie zmiany wprowadzone w trakcie prac sejmowych w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.

  Dyrektor Departamentu Ekonomicznego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wojciech Kwiatkowski, przedstawiając zmiany w części 24, zwrócił uwagę, że wydatki budżetowe na 2011 r. uchwalone przez Sejm są wyższe w stosunku do 2010 r. o 10,9%. Poinformował też, że zostały utworzone rezerwy celowe: w poz. 62 - na utworzenie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w poz. 67 - na kontynuację prac rewaloryzacyjno-remontowych zespołu budynków klasztornych w Supraślu oraz w poz. 68 - dla Zamku Królewskiego w Warszawie w związku z przewodnictwem Polski w Radzie UE w II połowie 2011 r.

  Senatorowie Krzysztof Piesiewicz i Piotr Zientarski zgłosili wniosek, aby w części 19 - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, w rozdziale 75 823 - partie polityczne, zmniejszyć dotacje i subwencję o kwotę 30 000 tys. zł i przeznaczyć ją na wydatki majątkowe w części 24 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92 118 - muzea. Wniosek został przyjęty 8 głosami, nikt nie był przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu.

  Następnie ustawę budżetową w części 09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji omówił przewodniczący KRRiT Jan Dworak. Jak poinformował, podczas prac sejmowych wydatki budżetowe na 2011 r. zmniejszono o 2700 tys. zł, choć w stosunku do 2010 r. to wzrost mniej więcej o 2000 tys. zł. Przewodniczący podkreślił, że ze względu na zwiększone obowiązki KRRiT, wynikające z nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji z 6 sierpnia 2010 r., oraz z implementacji dyrektywy audiowizualnej szczególnie dotkliwe jest zmniejszenie środków na wynagrodzenia osobowe o 320 tys. zł.

  Senatorowie Barbara Borys-Damięcka i Andrzej Grzyb zgłosili wniosek o zwiększenie budżetu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o 320 tys. zł, z rezerwy budżetowej Rady Ministrów. Wniosek został przyjęty 6 głosami za, nikt nie był przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu.

  Podczas obrad część 01 - Kancelaria Prezydenta RP (rozdział 92 123) nie budziła zastrzeżeń senatorów i została zaopiniowana pozytywnie.

  Przewodniczący obradom senator P.Ł.J. Andrzejewski poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2011 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji z zaaprobowanymi wcześniej poprawkami. Komisja przyjęła przedstawiony wniosek (4 głosy za, 4 wstrzymujące się). Opinię w tej sprawie przekazano Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Ustalono, że podczas jej obrad w imieniu Komisji Kultury i Środków Przekazu głos zabierze senator K. Piesiewicz.

  * * *

  Senatorowie z Komisji Ustawodawczej rozpatrzyli ustawę o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

  Nowelizację, uchwaloną przez Sejm na podstawie projektu wniesionego przez Radę Ministrów, omówiła przedstawicielka Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu. Jak wskazała, ma ona na celu dostosowanie polskiego prawa do wymagań unijnych w zakresie sprzedaży towarów konsumpcyjnych oraz związanych z tym gwarancji i zapewnienia ochrony konsumentom na co najmniej minimalnym poziomie, określonym w unijnej dyrektywie. Legislatorka nie zgłosiła żadnych uwag o charakterze legislacyjnym.

  Senatorowie Leon Kieres i Piotr Zientarski pytali o sposób implementacji dyrektywy, prawidłowość przyjętych rozwiązań, a także o przyczynę wprowadzania zmian dopiero po kilku latach obowiązywania unijnej dyrektywy. Przyczyny opóźnienia w przygotowaniu stosownej inicjatywy wyjaśniła wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Kozak. Przedstawiła także stanowisko Polski wobec uwag i uzasadnionej opinii w związku z podejrzeniem naruszenia przez Polskę zobowiązań traktatowych. Dodała, że po zwróceniu Polsce przez Komisję Europejską uwagi na błędy w implementacji dyrektywy (przełom 2008 i 2009 r.) Polska broniła przyjętych rozwiązań. Dopiero po otrzymaniu uzasadnionej opinii - na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2010 r.) - zdecydowano się przygotować odpowiedni projekt ustawy, uwzględniający uwagi Komisji Europejskiej.

  Po zapoznaniu się z tymi wyjaśnieniami senator P. Zientarski poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony wniosek. Na sprawozdawcę jej stanowiska podczas obrad plenarnych Izby wybrano senatora L. Kieresa.

  * * *

  Podczas posiedzenia Komisji Spraw Unii Europejskiej rozpatrzono ustawę budżetową na rok 2011 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:

  • część 45 - sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
  • część 83 - rezerwy celowe,
  • część budżetowa 84 - środki własne Unii Europejskiej.

  Po wysłuchaniu informacji przedstawionych przez wiceminister finansów Hannę Majszczyk i wicedyrektora Departamentu Unii Europejskiej w tym resorcie Krzysztofa Sajdaka, a także przez wiceministra spraw zagranicznych Jana Borkowskiego, komisja postanowiła zaproponować przyjęcie ustawy budżetowej na rok 2011 w rozpatrzonych częściach bez poprawek. Stanowisko Komisji Spraw Unii Europejskiej podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przedstawi senator Janusz Rachoń.

  Następnie Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowała następujące projekty aktów prawnych UE:

  Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1 ustawy

  • Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ataków na systemy informatyczne i uchylającej decyzję ramową Rady 2005/222/WsiSW wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie; sygnatura Komisji Europejskiej KOM(2010) 517.

  Instytucja wiodąca: Ministerstwo Sprawiedliwości.

  Referent: senator Maciej Klima.

  Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Igor Dzialuk.

  Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady.

  • Wnioski nierozpatrywane - propozycja zaakceptowana przez Komisję Spraw Unii Europejskiej:

  - w trybie art. 6 ust. 1 - KOM(2010) 730, KOM(2010) 710, KOM(2010) 708, KOM(2010) 707, KOM(2010) 706, KOM(2010) 705, KOM(2010) 690, KOM(2010) 689, KOM(2010) 688, KOM(2010) 686, KOM(2010) 473,

  - w trybie art. 8 ust. 1 - Trade H6/2 RP (2010) 927468, D/2010/726961.

  * * *

  Na swym posiedzeniu Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpatrywała ustawę budżetową na rok 2011 w częściach właściwych swojemu przedmiotowemu zakresowi działania.

  W obradach wzięli udział przedstawiciele: Ministerstwa Finansów - podsekretarz stanu Hanna Majszczyk oraz kierownictwo departamentów: Administracji Podatkowej, Służby Celnej, Polityki Regionalnej i Rolnictwa, Instytucji Płatniczych, Rozwoju Rynku Finansowego, Finansów Resortu, Budżetu Państwa Kamila Markiewicz, Reformy Finansów, Ochrony Interesów UE, Długu Publicznego, Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki, a także rzecznik ubezpieczonych Helena Olendzka, dyrektor zarządzający Pionem Operacyjnym w Komisji Nadzoru Finansowego Stanisław Sołtys, prezes Głównego Urzędu Statystycznego Józef Oleński oraz wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Stanisław Jarosz.

  Wiceminister finansów H. Majszczyk zapoznała senatorów z najważniejszymi założeniami ustawy budżetowej na rok 2011. Wprowadziła także w problematykę szczegółową, m.in. w sposoby kreowania wydatków w poszczególnych sektorach budżetu.

  Następnie przedstawiono poszczególne części budżetowe właściwe przedmiotowemu zakresowi działania Komisji Budżetu i Finansów Publicznych:

  • Najwyższa Izba Kontroli - wiceprezes S. Jarosz,
  • Główny Urząd Statystyczny - prezes J. Oleński,
  • Komisja Nadzoru Finansowego - dyrektor S. Sołtys i główna księgowa Alina Pirek,
  • Plan finansowy Rzecznika Ubezpieczonych - rzecznik H. Olendzka.

  Przedstawiciele resortu finansów omówili następnie części budżetowe i załączniki w zakresie: budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych, obsługi zadłużenia zagranicznego, obsługi długu krajowego, podatków i innych wpłat na rzecz budżetu państwa, rezerwy ogólnej, budżetów wojewodów oraz przychodów i rozchodów budżetu państwa.

  Zgodnie z przedmiotowym zakresem działania komisji omówiono także: Rezerwy celowe, Wydatki budżetu środków europejskich na 2011 r., Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami: Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji w 2011r., Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym, Plan dochodów i wydatków budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2011-2013 w zakresie Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej, Plan wydatków budżetu środków europejskich i budżetu państwa na 2011 r. na realizację programów operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej, Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich oraz Wspólnej Polityki Rolnej, Wykaz programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wraz z limitami wydatków budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie tych programów (nie ujętych w załączniku 16), Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

  Po zapoznaniu się z przedstawionymi budżetami Komisja Budżetu i Finansów Publicznych postanowiła nie zgłaszać żadnych uwag do rozpatrzonych części ustawy budżetowej na rok 2010.

  * * *

  Na swym posiedzeniu Komisja Gospodarki Narodowej rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

  Przyjęcie ustawy, uchwalonej przez Sejm na podstawie projektu rządowego, rekomendowała senatorom Małgorzata Kozak, wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nowelizacja dotychczas obowiązujących przepisów była niezbędna ze względu na konieczność wdrożenia do polskiego prawa przepisów unijnej dyrektywy w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji. Chodziło także o zapewnienie konsumentom ochrony co najmniej na minimalnym poziomie określonym w tej dyrektywie. Nowela zakłada, że na sprzedawcy będzie ciążył obowiązek wydania dokumentu gwarancyjnego nie tylko wówczas, gdy sam będzie udzielał gwarancji (sam będzie gwarantem), ale także wtedy, kiedy będzie występował w roli pośrednika między gwarantem, np. producentem, a konsumentem. Takie rozwiązanie nie zamyka jednak przed konsumentem - w razie nienależytej jakości towaru - możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z gwarancji.

  Senatorowie zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które nie zgłosiło żadnych uwag o charakterze legislacyjnym. Także w czasie dyskusji senatorowie nie przedstawili żadnych zastrzeżeń do zapisów ustawy sejmowej, dlatego przewodniczący obradom senator Jan Wyrowiński poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony wniosek. Na sprawozdawcę jej stanowiska podczas obrad plenarnych Izby wybrano senatora Stanisława Jurcewicza.

  Tego samego dnia Komisja Gospodarki Narodowej rozpatrzyła ustawę budżetową na rok 2011 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.

  Poszczególne części omówili:

  • 20 - gospodarka wraz planami finansowymi: Agencji Rezerw Materiałowych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Funduszu Urzędu Dozoru Technicznego i Funduszu Kredytu Technologicznego - podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Grażyna Henclewska;
  • 40 - turystyka wraz z planem finansowym Polskiej Organizacji Turystycznej - podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska;
  • 36 - Skarb Państwa wraz z planami finansowymi: Funduszu Reprywatyzacji, Funduszu Rekompensacyjnego, Funduszu Skarbu Państwa i Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców - podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski;
  • 74 - Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa - wiceprezes Piotr Rodkiewicz;
  • 60 - Wyższy Urząd Górniczy - prezes Piotr Litwa;
  • 50 - Urząd Regulacji Energetyki - p.o. prezesa Marek Woszczyk;
  • 53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - wiceprezes M. Kozak;
  • 76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej dyrektor generalny Marian Czyżak;
  • 26 - łączność - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych Namiotko;
  • 21 - gospodarka morska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury A. Wypych Namiotko;
  • 71 - Urząd Transportu Kolejowego - dyrektor generalny Lidia Ostrowska;
  • 39 - transport wraz z planami finansowymi: Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i Transportowego Dozoru Technicznego - podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Radosław Stępień;
  • 18 - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa wicedyrektor Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury Stanisław Kudroń.

  W trakcie dyskusji senatorowie pytali m.in. o realizację programu oczyszczania kraju z azbestu, system wparcia inwestorów, a także o wspieranie turystyki regionalnej, prywatyzację tzw. resztówek i realizację planów prywatyzacyjnych w ostatnich latach, obsługę arbitrażu inwestycyjnego, plany budowy dróg i autostrad oraz krajowy fundusz mieszkaniowy.

  Senator Stanisław Kogut zaproponował zwiększenie budżetu Urzędu Transportu Kolejowego o 10 mln zł. Ze względu na konieczność wskazania w ustawie budżetowej źródła finansowania przedstawionej propozycji, senator zapowiedział przygotowanie odpowiedniej poprawki i złożenie jej na posiedzeniu plenarnym.

  Przewodniczący obradom senator J. Wyrowiński poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie bez poprawek rozpatrzonych części ustawy budżetowej na rok 2011. Wniosek został przyjęty 6 głosami za, przy braku głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.

  Opinię w tej sprawie przekazano Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Ustalono, że podczas posiedzenia tej komisji przedstawi ją senator Kazimierz Kleina.

  * * *

  Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki NarodowejKomisji Środowiska zwołano w celu rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody. Nowelizację, uchwaloną na podstawie przedłożenia rządowego, przedstawiła Joanna Strzelec-Łobodzińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. Jak stwierdziła, nowela zmierza do zmniejszenia zagrożenia dostaw energii elektrycznej i innych mediów powodowanego przez przewracające się drzewa i krzewy.

  Nowela zakłada, że Lasy Państwowe mogą zezwolić operatorom energetycznym na dostęp do linii energetycznych biegnących przez ich tereny oraz na wycinkę drzew spod tych linii. Ma to ułatwić utrzymanie sieci elektroenergetycznych w należytym stanie, za co odpowiadają operatorzy. Zgodnie z nowelizacją, przedsiębiorcy energetyczni po ustanowieniu przez Lasy Państwowe tzw. służebności przesyłu lub służebności drogowej uzyskają stały dostęp do swoich urządzeń. Umożliwi im to przeprowadzenie prac eksploatacyjnych, modernizacyjnych, a także sprawniejsze usuwanie awarii. O ustanowieniu służebności drogowej lub służebności przesyłu będzie mógł zdecydować nadleśniczy za zgodą dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Sejm postanowił, że usunięcie drzew lub krzewów może nastąpić bez zgody właściciela nieruchomości, jedynie na wniosek właściciela urządzeń energetycznych.

  Jak uzasadniali autorzy projektu, właściciele urządzeń energetycznych - linii przesyłowych będą mogli już nie tylko likwidować skutki awarii, ale także sprawnie im zapobiegać. Nowe przepisy ułatwią też prowadzenie inwestycji związanych z rozbudową urządzeń energetycznych.

  Powierzchnia gruntu pod liniami elektroenergetycznymi na terenie Lasów Państwowych, liczona według szerokości pasa wycinki drzew, to prawie 274 mln m2. Pod sieciami przesyłowymi jest ich 241,2 mln m2, a pod przesyłowymi 32,8 mln m2. Wynagrodzenie dla lasów za ustanowienie służebności przesyłu ma odpowiadać wysokości podatków i opłat ponoszonych przez Lasy Państwowe od części udostępnionego terenu. Zgodnie z przepisami podatkowymi, sposób opodatkowania gruntów położonych pod liniami elektroenergetycznymi jest uzależniony od ich sklasyfikowania w ewidencji. Grunty takie mogą być obciążone podatkiem leśnym lub wielokrotnie wyższym podatkiem od nieruchomości. Szacuje się, że przy zastosowaniu średnich stawek dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą byłoby to około 191,8 mln zł, przy średnim podatku dla tzw. gruntów pozostałych - 82,2 mln zł, a przy minimalnym - 52,1 mln zł. Podatek leśny od tych gruntów, płacony obecnie przez Lasy Państwowe wynosi 821,9 tys. zł.

  Ustawa zobowiązuje firmy energetyczne do wypłaty właścicielowi gruntu odszkodowania za usunięte drzewa lub krzewy oraz za przeprowadzenie wycinki. Nie będzie natomiast kompensat przyrodniczych, to znaczy np. obowiązku zalesienia innego terenu. Odszkodowanie będzie ustalane w umowie między właścicielem urządzeń a właścicielem nieruchomości, na której są one zlokalizowane. Zgodnie z ustawą, gdy usunięcie drzew lub krzewów jest konieczne do utrzymania bezpiecznej pracy urządzeń, opłata nie będzie pobierana. Za służebność drogową - możliwość dojazdu do urządzeń energetycznych - wynagrodzenie będzie ustalane na ogólnych zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

  Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  Sejm uchwalił ustawę na swoim 81. posiedzeniu w brzmieniu uwzględniającym poprawkę złożoną podczas drugiego czytania, polegającą na przeznaczeniu na rzecz Lasów Państwowych przychodów z ustanowienia służebności.

  Podczas obrad senatorowie zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które wskazało na potrzebę wprowadzenia 2 poprawek o charakterze doprecyzowującym przepisy ustawy sejmowej.

  W trakcie dyskusji senator Wojciech Skurkiewicz zgłosił poprawki sugerowane przez senackie biuro legislacyjne. Zaproponował także 3 zmiany porządkujące kwestię kosztów i umów tworzonych w związku z ustanowieniem służebności przesyłu.

  Negatywną opinię na temat zgłoszonych wniosków przedstawił resort gospodarki. W wyniku głosowania połączone komisje odrzuciły proponowane poprawki. Poparła je natomiast mniejszość połączonych komisji, której sprawozdawcą został senator W. Skurkiewicz. Ostatecznie połączone komisje gospodarki i środowiska postanowiły zaproponować Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Stanisława Iwana.

  * * *

  Posiedzenie Komisji Zdrowia zwołano w celu rozpatrzenia ustawy budżetowej na rok 2011 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:

  • część 46 - zdrowie;
  • część 66 - rzecznik praw pacjenta.

  Rozpatrywane części budżetowe omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary Rzemek. Jak podkreślił, w ramach działu - ochrona zdrowia, realizowanego w różnych częściach ustawy budżetowej na 2011 r., zaplanowano wydatki na poziomie 6543 mln zł. Łącznie z rezerwami celowymi jest to 7519 mln zł. Wzrost wydatków na ochronę zdrowia w stosunku do znowelizowanej ustawy budżetowej na rok 2010 wynosi 9,3% i dotyczy przede wszystkim składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych finansowanych z budżetu wojewodów.

  W trakcie dyskusji wiceminister i towarzyszący mu przedstawiciele resortu zdrowia, a także przedstawiciele Ministerstwa Finansów odpowiadali na pytania senatorów.

  Obecny na posiedzeniu przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu nie miał żadnych uwag o charakterze legislacyjnym. Senatorowie po wnikliwej analizie przedstawionych dokumentów i wysłuchaniu przedstawicieli resortów zdrowia i finansów zaakceptowali ustawę budżetową na rok 2011 zgodnie z przedmiotowym zakresem działania Komisji Zdrowia. Opinię w tej sprawie przekazano Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Do jej przedstawienia podczas obrad tej komisji upoważniono senatora Stanisława Karczewskiego.

  * * *

  Posiedzenie Komisji Środowiska zwołano w celu rozpatrzenia ustawy budżetowej na rok 2011 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.

  Ustawę budżetową w odniesieniu do części 22 - gospodarka wodna oraz 41 - środowisko przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk. W swoim wystąpieniu przedstawił podstawowe dane dotyczące przychodów i wydatków w poszczególnych działach, odniósł się także do informacji i objaśnień przygotowanych przez resort na piśmie. Dochody budżetowe w części 41 - środowisko oszacowano na poziomie 604 464 tys. zł, wydatki budżetowe zaplanowano natomiast w wysokości 480 045 tys. zł.

  Podczas obrad senatorowie zgłosili szereg pytań do przedstawicieli rządu. Dotyczyły one m.in. wysokości środków przeznaczonych na inwestycje wodne. Senatorowie Alicja Zając i Zdzisław Pupa pytali o plany ochrony przeciwpowodziowej dla Podkarpacia. Jak wyjaśnił prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Leszek Karwowski, są już zaawansowane prace nad programem ochrony przeciwpowodziowej dla tego regionu, podobnym do programu dla rzeki Odry.

  Następnie plan finansowy Państwowej Agencji Atomistyki przedstawił prezes Maciej Jurkowski.

  Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Małgorzata Skucha przedstawiła plan finansowy funduszu. Udzieliła też odpowiedzi na szereg szczegółowych pytań senatora Wojciecha Skurkiewicza, dotyczących działalności finansowej tej instytucji.

  W trakcie dyskusji senator Michał Wojtczak zaproponował 2 poprawki do ustawy budżetowej. Pierwsza z nich dotyczyła przeniesienia z rezerwy celowej (poz. 19) środków przewidzianych na regionalne dyrekcje ochrony środowiska do właściwej, zdaniem senatora wnioskodawcy, części 41 - środowisko. Druga poprawka dotyczyła natomiast zmian w planie finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, spowodowanych wydzieleniem przez rząd dodatkowej pozycji na dalsze finansowanie zadań programu budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba z planowaną kwotą 325 300 tys. zł.

  W wyniku głosowania Komisja Środowiska przyjęła obie poprawki (7 głosów za, 4 wstrzymujące się). Opinię w tej sprawie przekazano Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Ustalono, że podczas jej obrad zaprezentuje ją senator M. Wojtczak.

  * * *

  Senatorowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywali ustawę budżetową na rok 2011 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: rolnictwo; rozwój wsi; rynki rolne; rybołówstwo; Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; rezerwy celowe; budżety wojewodów ogółem, a także plany finansowe: Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Funduszu Administracyjnego; Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych; Agencji Rynku Rolnego; Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Agencji Nieruchomości Rolnych; Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie; Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; Polskiego Klubu Wyścigów Konnych.

  W obradach komisji wzięli udział przedstawiciele: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - sekretarz stanu Kazimierz Plocke i dyrektor Departamentu Finansowego Aleksandra Szelągowska, Ministerstwa Finansów, Najwyższej Izba Kontroli, Agencji Rynku Rolnego - zastępca prezesa Lucjan Wolak i dyrektor Biura Finansowo-Księgowego Mirosława Migała, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - zastępca prezesa Bogusław Nadolnik i dyrektor Departamentu Finansowego Teresa Wrzosek, Agencji Nieruchomości Rolnych - prezes Tomasz Nawrocki i dyrektor Zespołu Finansowego Ryszard Brzezik, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - zastępca prezesa Bogusław Ulijasz, główna księgowa Barbara Szubert, dyrektor Biura Ekonomicznego Agnieszka Sałata oraz dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Mariusz Ulicki. W posiedzeniu uczestniczyli także przewodniczący komisji ds. wspólnej polityki rolnej Związku Zawodowego Wsi i Rolnictwa Solidarność Wiejska Tadeusz Kościuk oraz przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski.

  Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi K. Plocke przedstawił założenia do ustawy budżetowej na 2011 r. w części dotyczącej rolnictwa. Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo łącznie z wydatkami na KRUS stanowią 9,1% wydatków budżetu państwa i 1,91 % PKB. Budżet ministra rolnictwa na 2011 r. obejmuje: część 32 - rolnictwo, część 33 - rozwój wsi, część 35 - rynki rolne, część 62 - rybołówstwo. Do wydatków będących w dyspozycji resortu rolnictwa włączono częściowo wydatki na współfinansowanie programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, program operacyjny zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności w latach 2007-2013, a także na płatności uzupełniające. Pozostała kwota tych wydatków została zaplanowana w rezerwie celowej.

  Zdaniem eksperta komisji prof. Andrzeja Czyżewskiego z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w budżecie rolnym na 2011 r. pojawiły się wyraźne preferencje celowe. Do takich należy zaliczyć wydatki na melioracje wodne, na które przeznacza się w sumie 532, 6 mln zł. Kwota ta może być wsparta środkami z UE, zapisanymi w budżetach wojewodów na rzecz programów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 w łącznej wysokości 273,32 mln zł oraz środkami z rezerwy celowej wojewodów obejmującej 107,545 mln zł. Od lat widać niedostatek nakładów na konserwację urządzeń wodnych, koszenie, odmulanie, utrzymanie w należytym stanie wałów i urządzeń melioracji podstawowej. Powodzie i podtopienia w 2011 r. uświadomiły potrzebę działań w tym zakresie. Celowość tych wydatków budżetowych jest słuszna, i należy zrobić wszystko, by nakłady były jak największe. W budżecie rosną wydatki na cele komplementarne, jak spółki wodne czy prace urządzeniowo-geodezyjne na potrzeby rolnictwa. Ważną cechą budżetu jest konsekwentny, kolejny rok z rzędu, wzrost wydatków na oświatę i wychowanie na rzecz rozwoju rolnictwa, a dotyczące szkolnictwa zawodowego, dokształcania i doskonalenia nauczycieli, rozwoju internatów i burs szkolnych. W budżecie rolnym na 2011 r. uwidacznia się też zmiana podejścia do kwestii szeroko rozumianego postępu innowacyjnego w rolnictwie. Po raz pierwszy od lat rosną realne wydatki na Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, nakłady na ochronę roślin, postęp biologiczny w produkcji roślinnej, rolnictwo ekologiczne oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Zdaniem eksperta, plan wydatków w sektorze rolnym należy ocenić pozytywnie, przede wszystkim ze względu na wysoką ich celowość, ściślejszy i narastający związek z funduszami unijnymi.

  W trakcie dyskusji podnoszono, że zbyt mało środków w budżecie na 2011 r. przeznaczono na postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej, na inspekcję weterynaryjną. Ograniczono także środki na program "Owoce w szkole". Pytano także, czy na przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej zagwarantowano wystarczające środki, a także jaka jest ściągalność składki w KRUS. Senatorowie interesowali się również, czy w KRUS wykorzystano wszystkie możliwości oszczędzania środków publicznych. Zwracano uwagę na wysokość środków przeznaczonych na dopłaty do materiału siewnego, pytano także, czy środki przewidziane w budżecie dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa są wystarczające i czy nie będzie utrudnień w jej funkcjonowaniu w związku z wejściem w życie ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w administracji publicznej.

  Odpowiadając na pytania senatorów, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi K. Plocke stwierdził, że to kolejny bardzo dobry budżet dla rolnictwa. Poinformował, że minister rolnictwa wspólnie z Agencją Nieruchomości Rolnych oraz z minister nauki przygotowują program zbudowania rynku w zakresie postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej na podstawie spółek Skarbu Państwa. Planuje się powstanie banków materiału genetycznego, z zasobów których będą mogli korzystać rolnicy. Zadanie to ma być realizowane w 2011 r. i wówczas większe środki finansowe zostaną przeznaczone na jego realizację. Inspekcja weterynaryjna ma zaplanowane środki na dość dobrym poziomie. W 2010 r. w 100% nie wykorzystała funduszy z rezerwy celowej i zostały one przekazane do budżetu państwa. Dlatego resort jest zdania, że środki na 2011 r. są wystarczające. Jeżeli chodzi natomiast o program "Owoce w szkole", to wysokość środków zaplanowano na podstawie wydatków poniesionych w 2010 r. Zdaniem wiceministra rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bardzo dobrze realizuje swoje zadania. Jeżeli chodzi o zatrudnienie, ma możliwość indywidualnego zwrócenia się do premiera - na podstawie art. 16 ustawy o racjonalizacji zatrudnienia - w wypadku realizacji ważnych zadań państwowych wynikających ze zobowiązań międzynarodowych, które Polska zaciągnęła (np. realizacja wspólnej polityki rolnej). Jak do tej pory agencja ze swoich obowiązków i zadań wywiązuje się bardzo dobrze.

  Odpowiadając na pytania dotyczące KRUS, wiceprezes B. Ulijasz poinformował, że w 2010 r. ściągalność składki KRUS była prawie stuprocentowa. Jeżeli chodzi natomiast o 2011 r., spadnie prawdopodobnie do 96%. Jak poinformował wiceprezes, KRUS czyni cały czas wysiłki, by zminimalizować koszty funkcjonowania. Przez ostatnie trzy lata zredukowano zatrudnienie.

  W trakcie dyskusji senator Lucjan Cichosz zgłosił poprawkę, polegającą na zwiększeniu środków w części 32: rolnictwo, w rozdziale 01026 - dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich o kwotę 4150 tys. zł, a zmniejszeniu o tę kwotę środków zaplanowanych w części 32: rolnictwo, w rozdziale 01095 - pozostała działalność. W wyniku głosowania Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi odrzuciła tę zmianę 6 głosami, przy 3 wstrzymujących się.

  Ostatecznie po wysłuchaniu informacji zaprezentowanych przez przedstawicieli ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi, a także po uwzględnieniu przebiegu dyskusji Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowiła zaproponować przyjęcie bez poprawek ustawy budżetowej na rok 2011 w częściach właściwych jej zakresowi przedmiotowemu. Opinię w tej sprawie przekazano Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

  * * *

  Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych zwołano w celu rozpatrzenia ustawy budżetowej na rok 2010 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:

  - część 45: sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,

  - dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2,

  - zał. nr 14 - Plan finansowy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych,

  - część 83 (zał. nr 2) - rezerwy celowe w zakresie poz. 31 i 51,

  - zał. nr 8 - wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwoty tych dotacji w 2011 r.,

  - zał. nr 9 - zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i celowych,

  - zał. nr 11 - zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym.

  Podstawowe założenia budżetu na 2011 r. w części dotyczącej sprawy zagranicznych i członkostwa Polski w UE przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jan Borkowski. Swoje wystąpienie rozpoczął od podkreślenia, że resort kończy 2010 r. bez żadnego zadłużenia. Zwrócił także uwagę, że Polska uregulowała terminowo składki we wszystkich organizacjach międzynarodowych.

  Na 2011 r. przewidziano dochody MSZ w wysokości 114 mln. 310 tys. zł, podczas gdy limit wydatków zaplanowano na 1 mld 833 mln 536 tys. zł, co stanowi 117,8% wydatków określonych na 2010 r. Ten wzrost wydatków związany jest m.in. z przeznaczeniem 111 mln. 483 tys. zł na program przygotowania i obsługi polskiej prezydencji w Radzie UE. Ponadto w 2011 r. Polska po raz pierwszy będzie zobowiązana do przekazania środków do Europejskiego Funduszu Rozwoju, na ten cel przewidziano 147 mln. 500 tys. zł. Koszty funkcjonowania 158 polskich placówek zagranicznych wydatków pochłoną51%, składki do organizacji międzynarodowych - 19%. Na koniec wiceminister J. Borkowski poinformował, że w 2011 r. prace inwestycyjne będą prowadzone w 120 obiektach na całym świecie.

  W trakcie dyskusji, w której głos zabrali senatorowie Janusz Rachoń i Leon Kieres, mówiono m.in. o potencjalnych problemach budżetowych, które mogą spowodować różnice w kursach walut. Odniesiono się także do budowy nowych gmachów ambasad w Berlinie i Waszyngtonie i konsulatu we Lwowie, a także do konsekwencji finansowych likwidacji kilku polskich placówek dyplomatycznych.

  Wiceminister J. Borkowski poinformował, że został ogłoszony międzynarodowy konkurs na projekt architektoniczny ambasady w Berlinie, który zostanie rozstrzygnięty w marcu 2011 r. W przygotowaniu znajduje się studium wykonalności budowy nowej ambasady w Waszyngtonie, a w ciągu roku powinny zacząć funkcjonować nowe gmachy ambasady w Bagdadzie i konsulatu generalnego we Lwowie.

  W wyniku głosowania, na wniosek przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych senatora L. Kieresa, senatorowie zdecydowali jednomyślnie o poparciu ustawy budżetowej na rok 2011 w częściach odpowiadających przedmiotowemu zakresowi działania komisji. Opinię w tej sprawie przekazano Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. Ustalono, że podczas jej posiedzenia przekaże ją i uzasadni senator J. Rachoń.

  * * *

  Na wspólnym posiedzeniu zebrały się senacka i sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych, by zapoznać się z informacją ministra spraw zagranicznych na temat sytuacji na Białorusi.

  Jak stwierdził minister Radosław Sikorski, kampania poprzedzająca wybory prezydenckie na Białorusi odbywała się w atmosferze większej wolności niż w czasie poprzednich wyborów. Przypomniał, że prezydent Aleksandr Łukaszenka w okresie poprzedzającym wybory zwolnił część więźniów politycznych i umożliwił większą swobodę działania organizacji obywatelskich. Podczas liczenia głosów miały jednak miejsce fałszerstwa wyborcze. Dlatego obserwatorzy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie uznali wybory prezydenckie na Białorusi za niespełniające standardów demokratycznych. Według niezależnych badań opinii publicznej, prezydent A. Łukaszenka nie zdobył większości głosów w pierwszej turze i miałby kłopoty z pokonaniem kandydata w opozycji w drugiej turze.

  Minister R. Sikorski podkreślił, że w obecnej sytuacji konieczna jest skoordynowana reakcja wspólnoty międzynarodowej. Dodał, że Polska pozostaje najaktywniejszym promotorem działań na rzecz demokratyzacji Białorusi. Mają one na celu, z jednej strony, międzynarodowy ostracyzm wobec reżimu i jego przedstawicieli, z drugiej - wspieranie białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego. Opisując podjęte działania, minister zaznaczył, że Polska zdecydowała o zniesieniu opłat za wizy dla obywateli Białorusi. Studenci białoruscy, relegowani za udział w demonstracjach, zostaną przyjęci na uczelnie polskie. Planowana jest też pomoc materialna dla osób represjonowanych. Wkrótce w Warszawie rozpocznie działalność centrum opozycji białoruskiej, a w lutym 2011 r. odbędzie się konferencja państw i organizacji gotowych do przekazania środków finansowych na pomoc dla Białorusi.

  Minister R. Sikorski zapowiedział objęcie zakazem wjazdu do Polski osób odpowiedzialnych za represje i notyfikowanie tego zakazu innym państwom będącym członkami strefy Schengen. Oświadczył również, że wysłał listy do swoich odpowiedników z państw członkowskich UE, w których zaapelował o wprowadzenie sankcji wizowych wobec osób odpowiedzialnych za represje i zawieszenie spotkań na wyższym szczeblu. Podkreślił jednocześnie, że celem polskiej strategii jest izolacja reżimu a nie społeczeństwa białoruskiego. Dlatego nasz kraj będzie działać na rzecz wzmocnienia kontaktów międzyludzkich oraz wymiany naukowej i handlowej z Białorusią. Istniejąca umowa o małym ruchu granicznym będzie respektowana.

  W dyskusji głos zabrali senator Włodzimierz Cimoszewicz oraz posłowie: Tadeusz Iwiński, Dariusz Lipiński, Adam Lipiński, Anna Sikora, Andrzej Ćwierz, Andrzej Gałażewski i Marek Borowski. Zwrócono uwagę na konieczność przeznaczenia przez UE większych środków na stypendia i staże dla Białorusinów, a także na działania zmierzające do zapewnienia im dostępu do niezależnych informacji na temat sytuacji międzynarodowej i na Białorusi. Posłowie będący członkami delegacji polskiej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy poinformowali, że podejmą starania, by zgromadzenie przeprowadziło debatę poświęconą sytuacji na Białorusi podczas najbliższej sesji (koniec stycznia 2011 r.).

  Obrady zakończyły się przyjęciem przez senacką Komisję Spraw Zagranicznych stanowiska w sprawie sytuacji na Białorusi, a przez Komisję Spraw Zagranicznych Sejmu - dezyderatu w sprawie sytuacji na Białorusi adresowanego do ministra spraw zagranicznych.

  W przyjętym przez senacką Komisję Spraw Zagranicznych stanowisku napisano:

  "Powrót władz w Mińsku do polityki represji wobec własnego społeczeństwa, opozycji demokratycznej oraz wolnych mediów wymaga stanowczej odpowiedzi ze strony Polski. Oprócz przywrócenia i rozszerzenia sankcji dyplomatycznych wobec odpowiedzialnych za tę politykę funkcjonariuszy reżimu, niezbędne jest wzmocnienie działań na rzecz społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Szczególnie ważne jest dziś zwiększenie  dostępu społeczeństwa białoruskiego do niezależnej informacji, edukacji w duchu wartości europejskich, pomocy prawnej i opieki nad ofiarami represji oraz możliwości swobodnego podróżowania.

  Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Ministra Spraw Zagranicznych o zwiększenie wsparcia finansowego dla:

  • niezależnych mediów elektronicznych nadających swoje programy na terytorium Białorusi - Telewizji Biełsat oraz Radia Racja;
  • Projektu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego, adresowanego do studentów białoruskich dotkniętych represjami politycznymi;
  • Projektu Centrum Dokumentacji i Pomocy Ofiarom Represji Politycznych na Białorusi, monitorującego przypadki prześladowań politycznych oraz udzielającego pomocy prawnej i finansowej ofiarom represji.

  Komisja Spraw Zagranicznych z uznaniem przyjmuje decyzję Rządu Polskiego o jednostronnym zniesieniu opłat wizowych dla obywateli Białorusi i wyraża nadzieję, że stanie się ona inspiracją dla działań innych państw Unii Europejskiej.

  Apelujemy jednocześnie, by sytuacja na Białorusi stała się tematem osobnej debaty w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy i w Parlamencie Europejskim".

  5 stycznia 2011 r.

  Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Budżetu i Finansów Publicznych rozpatrywali opinie komisji senackich w sprawie ustawy budżetowej na rok 2011.

  Otwierając obrady, przewodniczący komisji senator Kazimierz Kleina zwrócił się do senatorów sprawozdawców poszczególnych komisji o przedstawienie opinii na temat rozpatrzonych przez nie części ustawy budżetowej. Następnie swoje opinie przedstawiło 15 komisji, w tym Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. Wprowadzenie poprawek zaproponowało 5 komisji:

  • Komisja Kultury i Środków Przekazu - 2 poprawki dotyczące części 09 - Krajowa Rady Radiofonii i Telewizji w rozdziale - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaproponowano zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o 320 tys. zł, oraz części 19 dotyczącej budżetu, finansów publicznych, instytucji finansowych w rozdziale - Partie polityczne - zaproponowano zmniejszenie dotacji i subwencji o 30 000 tys. zł;
  • Komisja Nauki Edukacji i Sportu - 1 poprawka dotycząca budżetu kultury fizycznej, w rozdziale dotyczącym Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie - zaproponowano zmniejszenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 2.250 tys. zł;
  • Komisja Praw Człowieka Praworządności i Petycji - 3 poprawki dotyczące części 19 budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych w rozdziale partie polityczne - zaproponowano zmniejszenie dotacji i subwencji; w części 08 - Rzecznik Praw Obywatelskich - zaproponowano zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o 150 tys. zł; w części 54 - Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w rozdziale Państwowy Fundusz Kombatantów -zaproponowano zwiększenie świadczenia na rzecz osób fizycznych o 10.000 tys. zł., w części 88 - Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury w rozdziale Jednostki powszechne prokuratury - zaproponowano zwiększenie wydatków bieżących jednostek budżetowych o 12.000 tys. zł.
  • Komisja Regulaminowa Etyki i Spraw Senatorskich - 1 poprawka dotycząca części 03 - Kancelaria Senatu w rozdziale Pozostała działalność (Opieka nad Polonią i Polakami za granicą) - zaproponowano zwiększenie dotacji i subwencji o 2 000 tys. zł;
  • Komisja Środowiska - 2 poprawki: w części 41 Środowisko w rozdziale - Regionalne dyrekcje ochrony środowiska - zaproponowano zwiększenie wydatków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 6.303 tys. zł; w części 83 Rezerwy celowe w poz. 19 - Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjnie i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2010 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA - zaproponowano zmniejszenie wydatków na współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej o 6.303 tys. zł; w załączniku nr 10 w tabeli - Wyszczególnienie (członkowie korpusu służby cywilnej) części 41 Środowisko w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaproponowano zwiększenie wynagrodzenia o 5.414 tys. zł.

  Następnie przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przedstawił sprawozdania komisji gospodarki, samorządu i zdrowia, które nie proponowały żadnych zmian do ustawy budżetowej.

  Po wysłuchaniu przedstawionych opinii senackich komisji, a także stanowiska przedstawiciela rządu podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Hanny Majszczyk komisja zakończyła obrady.

  Tego samego dnia komisja zebrała się w celu przygotowanie sprawozdania w sprawie ustawy budżetowej na rok 2011. Senatorowie wysłuchali stanowiska Ministerstwa Finansów w sprawie proponowanych zmian, przedstawionego przez wiceminister Hannę Majszczyk.

  Następnie senator K. Kleina poddał pod głosowanie postulowane poprawki. Ogółem poparcie uzyskało 11 poprawek. Pozytywnie zaopiniowano wniosek, by przekazać 40 mln zł pochodzących ze zmniejszenia dotacji do partii politycznych na rezerwę celową zawierającą środki na opiekę nad dziećmi do lat 3. Inna poprawka, która uzyskała poparcie komisji, zakłada przekazanie 2,8 mln zł z tego samego źródła na rezerwę związaną m.in. ze wsparciem międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

  Komisja nie zgodziła się natomiast na przyjęcie kilku poprawek, które trafią pod głosowanie w postaci tzw. wniosków mniejszości. Przewidują one zwiększenie o 10 mln zł budżet Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, czy o 12 mln zł budżetu tzw. jednostek organizacyjnych prokuratur. Kolejne 150 tys. zł miałoby dodatkowo zasilić budżet Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Ustawa budżetowa na 2011 r. przewiduje maksymalny deficyt na poziomie 40,2 mld zł. Przyszłoroczne wydatki państwa mają wynieść 313,5 mld zł, a dochody - 273,3 mld zł. Rząd planuje, że wpływy z prywatyzacji wyniosą 15 mld zł wobec 25 mld zł zaplanowanych w budżecie na 2010 rok. Zamrożone mają być płace w budżetówce. Na marzec 2011 r. zaplanowano wzrost emerytur i rent o 2,7%. We wrześniu 2011 r. nauczyciele otrzymają 7% podwyżkę wynagrodzeń.

  10 stycznia 2011 r.

  Senatorowie z Komisji Spraw Zagranicznych spotkali się z kandydatem na ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Islamskiej Republice Pakistanu Andrzejem Ananiczem.

  Posiedzenie było zamknięte ze względu na informacje chronione ustawą z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.

  * * *

  Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Środowiska. Tematem obrad były zarządzanie środowiskiem w aspekcie deficytu wody pitnej, rola małej retencji i melioracji, a także ocena ich stanu w Polsce.

  Do udziału w posiedzeniu zaproszono podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Bernarda Błaszczyka, prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Leszka Karwowskiego, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - sekretarza stanu Kazimierza Plockego, dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią Zbigniewa Abramowicza i naczelnika Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Marka Kaczmarczyka, Annę Czyżewską - dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Najwyższej Izby Kontroli oraz Ministerstwa Infrastruktury.

  Informację na temat zarządzania środowiskiem w aspekcie deficytu wody pitnej przedstawił wiceminister środowiska B. Błaszczyk. Jak stwierdził, Polska jest krajem o małych zasobach wodnych. Pod względem ich ilości na mieszkańca zajmuje dopiero 22. miejsce wśród krajów europejskich. Na 20% terytorium naszego kraju odnotowuje się najniższe w Europie opady deszczu. Odstępstwem od tej reguły był jedynie 2010 r. W swoim wystąpieniu wiceminister zwrócił uwagę na skromne do tej pory środki budżetowe przeznaczane na cele gospodarki wodnej. Mówił także o wodochłonności polskiego przemysłu, która jest dwu-, trzykrotnie wyższa niż w krajach wykorzystujących nowoczesne technologie. Obecnie trwają prace nad dwoma dokumentami - "Polityka wodna państwa" oraz "Program rozwoju małej retencji". Podjęto również działania w celu wdrożenia dyrektyw Parlamentu Europejskiego dotyczących gospodarki wodnej.

  Zagadnienia związane z rolą i stanem małej retencji i melioracji w Polsce omówił następnie wiceminister rolnictwa K. Plocke. Jak stwierdził, zadania w tym zakresie wypełniają przede wszystkim władze samorządowe. Nie realizowano ich dotychczas w zadowalający sposób ze względu na skromne środki finansowe. Obecnie w Polsce ponad 20% gruntów wymaga natychmiastowej interwencji - bieżących napraw lub konserwacji. Wiceminister rolnictwa podkreślił, że w ustawie budżetowej na 2011 r. zaplanowano znacznie większe fundusze na poprawę stanu melioracji i małej retencji. Oprócz środków budżetowych do wykorzystania są fundusze unijne. Należy przypuszczać, że po dotychczasowych doświadczeniach zainteresowani będą chętnie korzystać z możliwości finansowych i środki te zostaną właściwie wykorzystane, co przyczyni się do stopniowej poprawy sytuacji w zakresie małej retencji i melioracji.

  Przedstawiciele resortów środowiska i rolnictwa zgodzili się, że stan melioracji wodnych i urządzeń wodnych w naszym kraju jest zły. Ich informację uzupełniła Alicja Gruszecka z Najwyższej Izby Kontroli. Jak mówiła, kontrole prowadzone przez NIK nie tylko potwierdzają tę opinię, ale też na ich podstawie można stwierdzić, że w niektórych regionach stan budowli hydrotechnicznych i melioracji jest wręcz katastrofalny.

  Wiceminister rolnictwa K. Plocke zaproponował przeprowadzenie szerokiej debaty na temat koniecznych zmian w prawie wodnym, które mogłyby zmienić niekorzystne zasady konserwacji urządzeń wodnych. Jego zdaniem, resort rolnictwa nie może tylko pełnić funkcji przekazującego środki finansowe na utrzymanie urządzeń wodnych, ale też powinien mieć wpływ na podejmowaną działalność.

  W trakcie dyskusji wskazywano m.in. na brak planów przebiegu melioracji na terenach "poniemieckich", niszczenie melioracji poprzez zalesianie gruntów "zdrenowanych", pozostawienie bez pomocy indywidualnych właścicieli, gruntów mających problemy z zalewaniem, podtopieniami czy niesprawną melioracją. Zwracano uwagę, że jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest zmniejszanie się liczby spółek wodnych.

  Ustalono, że Komisja Środowiska będzie kontynuowała prace nad problematyką gospodarki wodnej podczas konferencji "Gospodarka wodna - stan aktualny i zadania na przyszłość", którą organizuje w Senacie 1 lutego 2011 r.

  11 stycznia 2011 r.

  Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przystąpiono do pierwszego czytania dwóch projektów ustaw, wniesionych przez Komisję Ustawodawczą, dotyczących nowelizacji ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (druki senackie nr 1012 i 1037).

  Przewodniczący obradom senator Piotr Zientarski zaproponował wspólną dyskusję nad tymi projektami, ponieważ dotyczą tej samej ustawy i zbliżonej materii.

  Rozwiązania zawarte w obu projektach przedstawiła Katarzyna Konieczko, ekspert ds. legislacji w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu. Jak wskazała, projekt zawarty w druku senackim nr 1012 stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2010 r. (sygn. SK 38/09) i zmierza do wykreślenia z art. 531 kpc przesłanki odrzucenia wniosku o wyłączenie sędziego ze względu na oczywistą bezzasadność wniosku. Po wejściu w życie nowelizacji taki wniosek będzie merytorycznie rozpatrywany i ewentualnie oddalany. Projekt ten zakłada również dodanie do art. 3941 pkt 3 kpc, wprowadzającego możliwość składania zażalenia do Sądu Najwyższego na postanowienie sądu II instancji w przedmiocie wyłączenia sędziego. Dotyczy to sytuacji, w której wniosek dotyczy sędziego sądu II instancji.

  Celem inicjatywy zawartej w druku senackim nr 1037 jest wprowadzenie uregulowania, na podstawie którego postanowienie o charakterze porządkowym, wydane w postępowaniu cywilnym przez sąd II instancji, będzie mogło zostać poddane kontroli, przy czym właściwym do rozpoznania środka odwoławczego miałby pozostać w takim wypadku sąd II instancji, aczkolwiek orzekający w innym składzie osobowym. Projekt wprowadza zatem do kpc nową konstrukcję - "zażalenie poziome".

  Podczas posiedzenia senatorowie zapoznali się z opinią o projektach przedstawioną przez dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Jana Bołonkowskiego. W swoim wystąpieniu zwrócił m.in. uwagę na podobny zakres uregulowań w obu rozpatrywanych projektach, wskazując jednocześnie na różnicę przyjętych rozwiązań. Dyrektor poinformował, że resort sprawiedliwości także pracuje nad wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2010 r. (sygn. SK 38/09). W przygotowywanym projekcie przyjęto jednak jednolitą koncepcję tzw. instancji poziomej - odwołania do innego składu tego samego sądu. Uzasadniając to rozwiązanie, dyrektor wskazał, że wyłączenie sędziego to kwestia incydentalna, i nie jest wskazane przekazywanie całych akt sprawy do sądu odwoławczego celem rozpatrzenia zażalenia.

  Senatorowie mogli się także zapoznać z opinią Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Obecny na posiedzeniu jej przedstawiciel nie zgłosił zastrzeżeń do projektu zawartego w druku nr 1012. Zwrócił natomiast uwagę na niekonsekwencję w zakresie zażaleń na postanowienia sądu II instancji, z których część rozpoznawana będzie przez sąd równorzędny, a część - przez Sąd Najwyższy. Zasygnalizował również problem pośrednio związany z przedmiotem nowelizacji, a mianowicie brak możliwości - na gruncie postępowania cywilnego - wyłączenia całego sądu ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości. Zaapelował do przedstawiciela resortu sprawiedliwości o wprowadzenie dodatkowych regulacji związanych z instytucją wyłączenia sędziego oraz dokonanie gruntownego przeglądu postanowień, które mogą być wydawane przez sąd II instancji, pod kątem tego, czy powinno przysługiwać na nie zażalenie.

  Stanowiska przedstawione podczas obrad wywołały ożywioną dyskusję, w trakcie której zwracano m.in. uwagę na możliwość pojawienia się problemów ze skompletowaniem innego równorzędnego składu sądu, a także wyrażono obawy dotyczące przedłużenia postępowania spowodowanego składaniem wniosków o wyłączenie sędziego.

  Senator Stanisław Piotrowicz zgłosił propozycje, by w zależności od rodzaju sądu II instancji (apelacyjny czy okręgowy) Sąd Najwyższy był właściwy lub nie do rozpatrzenia zażalenia. Ta propozycja spotkała się z negatywną oceną dyrektora J. Bołonkowskiego.

  Ostatecznie senatorowie z Komisji Ustawodawczej, zmierzając do połączenia obu projektów, postanowili wycofać projekt zawarty w druku senackim nr 1012. Wniosek został przyjęty 7 głosami, przy 2 wstrzymujących się.

  Następnie komisje, przyjmując poprawkę zgłoszoną przez senatora P. Zientarskiego, postanowiły rozszerzyć projekt zawarty w druku nr 1037 o uregulowania ujęte dotychczas w druku nr 1012, przy jednoczesnym zachowaniu instytucji zażalenia poziomego". Wnioski o wprowadzenie poprawki, a następnie o przyjęcie projektu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego wraz z tą zmianą zostały przyjęte jednomyślnie, 12 głosami. W konsekwencji tej poprawki zarówno zażalenie na wyłączenie sędziego (dotychczasowy druk senacki nr 1012), jak i zażalenie dotyczące postanowień o skazaniu świadka i inne (dotychczasowy druk senacki nr 1037) będą rozpatrywane w ramach "instancji poziomej". Do przedstawienia sprawozdania komisji podczas drugiego czytania projektu na posiedzeniu plenarnym Izby został wybrany senator P. Zientarski.

  * * *

  Podczas wspólnego posiedzenia senatorowie z Komisji Gospodarki NarodowejKomisji Spraw Unii Europejskiej zapoznali się z informacją rządu na temat: "Rynek wewnętrzny - nowe sposoby na ożywienie wzrostu gospodarczego po kryzysie" jako priorytet polskiej prezydencji w drugiej połowie 2011 r.

  Otwierając obrady, przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej senator Jan Wyrowiński stwierdził, że będą one poświęcone omówieniu zagadnień dotyczących konsolidacji rynków państw unijnych, a funkcjonowanie rynku wewnętrznego będzie jednym z priorytetów polskiej prezydencji w 2011 r. Przypomniał także, że profesor Mario Monti, na zlecenie przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso, przygotował sprawozdanie "Nowa strategia na rzecz jednolitego rynku. W służbie gospodarki i społeczeństwa Europy". Na podstawie tego dokumentu Komisja Europejska opublikowała komunikat zawierający 50 propozycji na rzecz poprawy rynku pracy, przedsiębiorczości i wymiany. Senator J. Wyrowiński podkreślił, że ujednolicenie rynku europejskiego jest dobrym i bezpiecznym sposobem na wyjście z kryzysu ekonomicznego, a podczas polskiej prezydencji należy się spodziewać wielu inicjatyw legislacyjnych, zmierzających do zacieśniania powiązań rynkowych państw unijnych. Jak zapewnił senator, Komisja Gospodarki Narodowej, której przewodniczy, będzie się aktywnie zajmować tą problematyką.

  Następnie podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec omówił stanowisko rządu wobec Komunikatu KE w sprawie działań mających na celu ożywienie jednolitego rynku unijnego. Rząd z zadowoleniem odnosi się zainicjowania ogólnoeuropejskiej debaty o przyszłości rynku wewnętrznego, w wyniku której uzyskane zostaną pogłębione informacje na temat stanowisk poszczególnych państw członkowskich w zakresie dalszej implementacji swobód rynku wewnętrznego oraz innych polityk wpływających na funkcjonowanie tego rynku (np. polityka spójności, handlowa, naukowa, klimatyczna czy energetyczna). W opinii rządu, podstawowym warunkiem stworzenia w pełni jednolitego rynku jest również eliminacja różnic w rozwoju między poszczególnymi regionami UE zarówno w aspekcie społecznym, jak i gospodarczym.

  Senator J. Wyrowiński przypomniał, że omawiany komunikat KE stanowi etap konsultacji społecznych, których zakończenie przewidziane jest na koniec 2011 r. Zaznaczył również, że rząd, by uzyskać większą akceptację społeczną ujednolicania rynku wewnętrznego, powinien szerzej informować społeczeństwo o konkretnych korzyściach ze skonsolidowania rynku. Jako przykład senator wskazał obniżenie o 70% kosztów użytkowania telefonów komórkowych, a także obniżenie cen biletów lotniczych o 40%.

  W trakcie dyskusji senatorowie i obecni na posiedzeniu posłowie do Parlamentu Europejskiego Janusz Wojciechowski i Ryszard Czarnecki poruszali kwestie dotyczące m.in. konkurencyjności rynków rolnych państw Unii Europejskiej, które w produkcji muszą zachować określone standardy, i krajów spoza Europy nieograniczonych różnymi wymaganiami. Wskazywano na próby renacjonalizacji polityki narodowej dotyczącej rynku wewnętrznego. Mówiono o ochronie praw konsumentów, w tym m.in. o uznawania identyfikacji kart płatniczych oraz prawie do informacji na temat zaangażowania techniki i technologii związanych z wytwarzaniem danego produktu, okresem jego użytkowania i utylizacją.

  Do kwestii podnoszonych w trakcie dyskusji odniósł się wiceminister M. Korolec. Nawiązał m.in. do konieczności lepszego stanowienia prawa w kontekście wpływów świata polityki oraz do znaczenia ocen wpływu regulacji na gospodarkę kraju.

  * * *

  Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej zwołano w celu rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej.

  Nowelizację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas. Uchwalono ją na podstawie senackiej inicjatywy ustawodawczej. Określa ona zasady postępowania ze statkami powietrznymi, które przekroczyły granicę państwową albo wykonują lot w przestrzeni powietrznej RP bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami tego zezwolenia.

  Jak poinformował przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, biuro nie przygotowało pisemnej opinii na temat ustawy, gdyż została ona przekazana do Senatu 10 stycznia 2011 r. W swoim wystąpieniu legislator zwrócił jednak uwagę m.in. na brak w ustawie dostatecznie ostrych kryteriów czynu zabronionego. Zdaniem legislatora, należałoby się odwołać bezpośrednio do kodeksu karnego. Kolejna uwaga dotyczyła terminu wejścia w życie ustawy w związku z koniecznością wydania niezbędnych rozporządzeń wykonawczych. Wątpliwości przedstawiciela biura legislacyjnego budził również brak jasnej delegacji do wydania takiego rozporządzenia.

  W związku z dużym zakresem zmian proponowanych przez legislatora wiceminister obrony narodowej C. Piątas poprosił o przedstawienie ich w formie pisemnej.

  Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej senator Maciej Klima zdecydował o zamknięciu obrad i kontynuowaniu rozpatrywania ustawy na kolejnym posiedzeniu komisji, po dostarczeniu pisemnej opinii przez senackie biuro legislacyjne.

  * * *

  Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy. Uchwalono ją na podstawie dwóch projektów - senackiego i komisyjnego. Zgodnie z nowelizacją, pracodawcę zwolniono z obowiązku każdorazowego wydawania świadectwa pracy pracownikowi, jeżeli pozostaje on w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie kolejnych umów terminowych. Zmiana przepisów pozwoli także na odstąpienie od przeprowadzania wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy u dotychczasowego pracodawcy, które posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, o ile warunki pracy na tym stanowisku nie uległy zmianie.

  Do sejmowej nowelizacji żadnych uwag o charakterze legislacyjnym nie zgłosiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

  Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Eugenia Gienieczko podkreśliła, że rząd opowiada się za przyjęciem rozpatrywanej ustawy bez wprowadzania dodatkowych poprawek

  W wyniku głosowania, na wniosek senatora Mieczysława Augustyna, ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy jednomyślnie przyjęto bez poprawek. Do przedstawienia sprawozdania komisji w tej sprawie wybrano senatora M. Augustyna.

  Następnie przystąpiono do pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Rozpatrywany projekt, wniesiony przez Komisję Ustawodawczą, zmierzający do wykonania obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, omówił przedstawiciel senackiego biura legislacyjnego Marek Jarentowski. Proponowana nowelizacja realizuje wyrok z 5 lipca 2010 r., w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że wymóg zamieszkiwania na obecnym terenie państwa polskiego (tzw. domicyl), zawarty w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 9), nie może ograniczać prawa osoby uprawnionej do uzyskania świadczenia emerytalno-rentowego, szczególnie renty rodzinnej. Rozpatrywana inicjatywa usuwa to ograniczenie.

  Wiceminister pracy i polityki społecznej Marek Bucior przedstawił stanowisko szefa resortu pracy, aprobujące proponowaną zmianę. Jak zwrócił uwagę, brak dokładnego oszacowania kosztów nowelizacji. Przypuszcza się, że mogą one wynieść około 2,2 mln zł.

  Grażyna Janaszek z ZUS podkreśliła, że przesłane w listopadzie 2010 r. stanowisko zakładu w sprawie rozpatrywanego projektu nie zmieniło się. Jego przepisy powinny być zastosowane wyłącznie do świadczeń należnych po wejściu nowelizacji w życie, tak aby zapobiec wypłatom wcześniejszych świadczeń. Dlatego ZUS proponuje wprowadzenie stosownej poprawki.

  Do opinii ZUS przychyliło się senackie biuro legislacyjne. Nie podzielił jej natomiast przedstawiciel ministerstwa pracy Zbigniew Januszek. Jak stwierdził, rozpatrywany projekt nowelizacji w pełni realizuje postanowienie Trybunału Konstytucyjnego.

  W wyniku głosowania, na wniosek senatora Piotra Zientarskiego, połączone komisje jednomyślnie przyjęły bez poprawek projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Do przedstawienia sprawozdania połączonych komisji podczas drugiego czytania projektu wybrano wicemarszałek Grażynę Sztark.

   

  do góry

  Wydarzenia

  12 stycznia 2011 r. w Senacie marszałek Bogdan Borusewicz otworzył wystawę poświęconą generałowi Stanisławowi Sojczyńskiemu "Warszycowi" i jego żołnierzom. "Musimy pamiętać o Stanisławie Sojczyńskim, o żołnierzach Konspiracyjnego Wojska Polskiego, którym nie było dane doczekać zwycięstwa i niepodległości, bo dzięki nim i pamięci o nich udało się podjąć walkę i zwyciężyć" - powiedział marszałek Senatu.

  Wystawę, zorganizowaną z inicjatywy senatorów Wiesława Dobkowskiego i Piotra Ł.J. Andrzejewskiego, przygotowano z okazji 100. rocznicy urodzin generała, a także przypadającej w 2010 r. 65. rocznicy powstania Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

  Na ekspozycję, przygotowaną przez łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum Regionalne w Radomsku, składa się 30 plansz ukazujących dokumenty, zdjęcia, wycinki prasowe obrazujące życie, walkę i działalność konspiracyjną "Warszyca" i jego żołnierzy.

  "Wystawa przywraca pamięci zbiorowej Polaków żołnierzy wyklętych skazanych na zapomnienie" - mówił senator W. Dobkowski.

  "Prawdy nie da się zabić, a pamięci rozstrzelać, czego dowodem jest ta wystawa" - napisała prezydent Radomska Anna Milczanowska w liście skierowanym do uczestników uroczystości.

  W otwarciu wystawy uczestniczyła najbliższa rodzina generała Stanisława Sojczyńskiego - córka, syn i wnuk, a także licznie przybyli goście z terenów działalności konspiracyjnej generała, młodzież, senatorowie.

  Generał Stanisław Sojczyński (1919-1947) to symbol postawy Polaka i żołnierza do końca wiernego ideom, którym służył. Był kapitanem piechoty Wojska Polskiego i Armii Krajowej, organizatorem i dowódcą Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Podczas kampanii wrześniowej 1939 r. walczył jako podporucznik rezerwy w okolicach Hrubieszowa. Po niepowodzeniach walk koło Janowa Lubelskiego został rozbrojony przez żołnierzy sowieckich. Uniknął jednak niewoli i powrócił do rodzinnych Rzejowic w powiecie radomszczańskim, gdzie szybko włączył się do pracy konspiracyjnej. Od października 1942 r. Stanisław Sojczyński był zastępcą komendanta obwodu Radomsko AK, a jednocześnie szefem Kierownictwa Dywersji (Kedyw) w tym obwodzie. Do jego największych osiągnięć należał atak na niemieckie więzienie w Radomsku w sierpniu 1943 r. i uwolnienie około 50 osób. Za tę akcję został odznaczony orderem Virtuti Militari V klasy. Wkrótce utworzył pierwszy na terenie obwodu oddział partyzancki, którym dowodził do listopada 1943 r. Podczas akcji "Burza" dowodził 1. batalionem 27. Pułku Piechoty AK.

  Gdy na ziemie polskie wkroczyła Armia Czerwona, Stanisław Sojczyński nie złożył broni. Poszukiwany przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa, poczuł się odpowiedzialny za losy byłych podwładnych, i już wiosną 1945 r. zaczął zbierać swoich dawnych żołnierzy. Nawiązał także kontakty z innymi oddziałami zbrojnymi, stawiającymi opór komunistom. W kwietniu 1945 r. wydał byłym podkomendnym rozkaz wznowienia działalności konspiracyjnej. Na bazie dowodzonego przez siebie podczas wojny 1. Batalionu 27. Pułku Piechoty AK w maju 1945 r. w Radomsku utworzył konspiracyjną organizację, od 8 stycznia 1946 r. noszącą nazwę "Samodzielna Grupa Konspiracyjnego Wojska Polskiego". Organizacja ta, licząca około 4 tys. członków, działała w województwie łódzkim, a także częściowo w: kieleckim, śląskim i poznańskim.

  Z 19 na 20 kwietnia 1946 r. organizacja przeprowadziła jedną ze swych najgłośniejszych akcji. Podjęto próbę uwolnienia więźniów przetrzymywanych w budynku Urzędu Bezpieczeństwa i aresztu w Radomsku. Udało się to tylko częściowo. Uwolniono 57 zamkniętych w więzieniu, ale nie udało się opanować gmachu UB ani odnaleźć wszystkich przeznaczonych do likwidacji. Po tej akcji władza ludowa uznała kapitana Stanisława Sojczyńskiego za wroga publicznego numer jeden. Ostatecznie aresztowało go UB w Częstochowie 27 czerwca 1946 r. wraz z całym dowództwem organizacji na skutek zdrady jednego z podkomendnych. Sądzony w procesie dowództwa KWP 9-16 grudnia 1946 r., został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi na karę śmierci. Wraz z 5 podwładnymi stracono go 19 lutego 1947 r. w Łodzi, na 3 dni przed ogłoszeniem amnestii. Do dziś nie wiadomo, gdzie zostali pochowani. Sąd Wojewódzki w Łodzi uchylił ten wyrok 14 października 1992 r.

  Prezydent Lech Kaczyński 11 listopada 2009 r. awansował pośmiertnie kapitana Stanisława Sojczyńskiego na stopień generała brygady. Rada Miejska w Radomsku uchwałą z 30 listopada 2009 ogłosiła rok 2010 Rokiem Konspiracyjnego Państwa Polskiego.

  do góry

  Wykaz numerów "Diariusza"