Wydarzenia - Senat RP

Informacje przygotowywane na bieżąco

Diariusz Senatu nr 51
1-15 lutego 2010.

 • Posiedzenie Senatu
 • Prezydium Senatu
 • Z prac komisji senackich
 • Kontakty międzynarodowe
 • Wydarzenia
 • Posiedzenie Senatu

  3 i 4 lutego 2010 r. odbyło się 48. posiedzenie Senatu.

  W pierwszym dniu obrad Izba nie wyraziła zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Piesiewicza. W tajnym głosowaniu przeciwko wnioskowi prokuratury o uchylenie immunitetu opowiedziało się 50 senatorów, za było 31, a 6 wstrzymało się od głosu.

  27 listopada 2009 r. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga za pośrednictwem ministra sprawiedliwości - prokuratora generalnego złożyła wniosek o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie senatora K. Piesiewicza do odpowiedzialności karnej za posiadanie narkotyków i nakłanianie innych osób do ich zażycia. W konsekwencji tego wniosku senator K. Piesiewicz w oświadczeniu złożonym do marszałka Senatu zrzekł się immunitetu.

  Wniosek prokuratury rozpatrzyła Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich podczas swoich trzech posiedzeń. Komisja miała także ocenić pod względem formalnym oświadczenie senatora K. Piesiewicza o zrzeczeniu się immunitetu. Senatorowie z komisji regulaminowej mieli wątpliwości co do jego poprawności i poprosili senatora K. Piesiewicza o wyjaśnienia, a następnie zwrócili się do marszałka Senatu, by senator K. Piesiewicz uściślił swoje oświadczenie. Senator przesłał do komisji dwa listy z wyjaśnieniami swojej decyzji. Oświadczenia jednak nie uściślił. W pierwszym liście przyznał, że podczas podejmowania decyzji o zrzeczeniu się immunitetu nie znał pełnego uzasadnienia wniosku prokuratury w tej sprawie i z wieloma jego elementami się nie zgadza.

  Podczas posiedzenia Izby sprawozdawca Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senator Piotr Ł.J. Andrzejewski poinformował, że 3 lutego 2010 r. komisja wysłuchała zastępcy prokuratora generalnego oraz prokuratora prowadzącego postępowanie i "doszła jednomyślnie do przekonania, że zarówno charakter tego postępowania, jak i etap, na jakim się ono znajduje, a zwłaszcza oświadczenie prokuratora prowadzącego, że nie wyklucza, iż postępowanie to może być umorzone, powodują, że wniosek prokuratury jest przedwczesny".

  Senator P.Ł.J. Andrzejewski podkreślił również, że "Senat nie ocenia senatora K. Piesiewicza, ale ocenia stan przedmiotowy prawa, a konkretnie to, w którym momencie prokuratura powinna czy może występować o uchylenie immunitetu".

  Komisja przedłożyła Izbie propozycję odrzucenia wniosku, gdyż, jak podkreślił senator P.Ł.J. Andrzejewski, "wniosek o uchylenie immunitetu można złożyć dopiero wtedy, gdy prokuratura zamknęła postępowanie dowodowe i jest gotowa wnieść akt oskarżenia".

  Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

  Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm na 58. posiedzeniu, 8 stycznia 2010 r., na podstawie projektu rządowego. Jej celem jest uporządkowanie i doprecyzowanie przepisów, usunięcie rozwiązań, które nie sprawdziły się w ciągu 4 lat jej funkcjonowania (m.in. likwidacja Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych), oraz wprowadzenie nowych rozwiązań umożliwiających rozszerzenie dostępu do usług oferowanych przez podmioty publiczne. W nowelizacji przyjęto główną zasadę, że informatyzacja nie powinna polegać głównie na zmianach wewnątrz podmiotów publicznych, ale na udostępnieniu obywatelom i przedsiębiorcom usług realizujących zadania publiczne. Dlatego też szczególny nacisk położono na wprowadzenie nowych rozwiązań: elektronicznej platformy usług administracji publicznej, w skrócie - e-PUAP, centralnego repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, profilu zaufanego e-PUAP. Ustawa wprowadza możliwość łączności on-line między urzędami a rejestrami. Urząd będzie miał obowiązek połączyć się z rejestrami innego urzędu lub innego wydziału w ramach tego samego urzędu, dzięki czemu obywatel szybciej, taniej i łatwiej załatwi tam sprawy.

  Ponadto nowelizacja rozszerza zakres podmiotowy stosowania ustawy m.in. na sądy, organy kontroli i uczelnie publiczne.

  W projekcie stworzono też możliwość wyboru sposobu załatwienia sprawy. Można to będzie zrobić albo dzięki osobistemu stawiennictwu w urzędzie, albo z wykorzystaniem własnego komputera i Internetu.

  Ustawa dokonuje również zmian w procedurze administracyjnej i ordynacji podatkowej, w szczególności poprzez umożliwienie organom załatwienia sprawy nie tylko za pomocą dokumentu w postaci papierowej, ale także za pomocą dokumentu doręczonego środkami komunikacji elektronicznej. Nastąpi zrównanie obu form w sensie prawnym. Brak tego zapisu w ustawach stanowił bardzo istotne ograniczenie i powodował, że organy wydawały decyzje, postanowienia jedynie w postaci papierowej. Ponadto ustawa umożliwia stronie postępowania administracyjnego i postępowania podatkowego dostęp on-line do dokumentów elektronicznych w danej sprawie.

  W nowelizacji stworzono również jedną instytucję kancelaryjną dla wszystkich rodzajów postępowań, zarówno w organach państwowych i państwowych jednostkach organizacyjnych, jak i w innych samorządowych jednostkach organizacyjnych. Celem takiej zmiany jest stworzenie jednolitych zasad postępowania z dokumentacją.

  W prawie o ruchu drogowym wprowadzono zmianę, umożliwiającą osobie zainteresowanej nabyciem samochodu weryfikację danych w dokumentach takich jak dowód rejestracyjny czy pozwolenie czasowe z danymi zgromadzonymi w centralnej ewidencji pojazdów. Zaproponowane zapisy mają na celu ochronę kupujących przed ryzykiem nabycia pojazdu pochodzącego z kradzieży.

  Rozpatrująca ustawę Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej postanowiła wnieść o wprowadzenie do niej 22 poprawek.

  Reprezentujący stronę rządową na posiedzeniu Izby sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Informatyzacji i Łączności Wojciech Wiewiórowski stwierdził, że poprawki te zostały w pełni poparte przez rząd, ponieważ mają znaczenie porządkujące i korzystnie wpływają na sytuację obywateli, dokładnie precyzując wymagania stawiane systemom teleinformatycznym, z których oni korzystają.

  W wyniku głosowania Izba jednomyślnie, 94 głosami, zdecydowała o wprowadzeniu 22 zmian do ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

  Większość wprowadzonych poprawek służyła przestrzeganiu zasad techniki prawodawczej, zachowaniu poprawności legislacyjnej, ujednoliceniu terminologii, usunięciu błędów językowych, poprawie czytelności przepisów, część zmian miała też charakter redakcyjny.

  Ponadto Izba uznała 2-dniowy termin na potwierdzenie otrzymania pisma na podstawie przepisów ordynacji podatkowej za zbyt krótki, uniemożliwiający prawidłowe korzystanie z możliwości doręczania pism w formie elektronicznej. Dlatego przedłużono okres oczekiwania na potwierdzenie do 7 dni.

  Zakładając, że wolą ustawodawcy jest pozostawienie w mocy dotychczasowych rozporządzeń do 31 grudnia 2010 r., Senat uznał za wystarczające odroczenie wejścia w życie przepisów zawierających nową koncepcję "jednego rozporządzenia" do 1 stycznia 2011 r.

  Teraz senackie poprawki rozpatrzy Sejm.

  Senat wprowadził poprawki do ustawy o zmianie ustawy
  o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen
  oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych

  Nowelizacja, uchwalona przez Sejm na 58. posiedzeniu, 8 stycznia 2010 r., ma na celu doprecyzowanie zakresu stosowania ustawy oraz usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiły się w trakcie jej rocznego obowiązywania. Szereg zmian wiąże się z koniecznością przygotowania podstaw prawnych do udziału Polski w Systemie Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II zastąpi SIS I) oraz w Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS), mającym na celu wymianę danych o wizach między państwami członkowskimi, które zniosły kontrole na granicach wewnętrznych i zapewniają swobodę przepływu osób.

  Wprowadzenie nowelizacji pociągnie za sobą koszty finansowe w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (nowe etaty, głównie dla teleinformatyków), w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w Ministerstwie Finansów (sprzęt i szkolenia). Koszty wprowadzenia tej regulacji to około 4,8 mln zł.

  Pracująca nad nowelizacją Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wniosła o wprowadzenie do niej 6 poprawek, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zaś - 9.

  Izba w wyniku głosowań zaakceptowała 10 zmian do ustawy o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych osobowych.

  Większość wprowadzonych poprawek służyła usunięciu wątpliwości interpretacyjnych, zachowaniu poprawności legislacyjnej, polegała na zmianie sposobu formułowania odesłań. Część senackich zmian miała też charakter redakcyjny.

  Nowelizacja wraz z poprawkami Senatu wróci teraz do Sejmu.

  Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji
  - przyjęta z poprawkami

  Nowelizacja, uchwalona przez Sejm na 58. posiedzeniu, 8 stycznia 2010 r., na podstawie projektu rządowego, dotyczy przepisów odnoszących się do zastępców komorników sądowych, postępowania dyscyplinarnego, trybu powoływania nowych komorników sądowych i ewentualnego zawieszenia komornika w czynnościach i zasad pobierania opłaty stosunkowej w zakresie jej wysokości.

  Nowa regulacja przewiduje m.in. możliwość składania przez dłużników wniosków o obniżenie wysokości pobieranych przez komornika opłat za egzekucję. Wnioski takie rozpatrywałby sąd, który mógłby obniżyć wysokość opłat.

  Według innych zapisów nowelizacji ustawy o komornikach, uregulowane mają zostać m.in. sprawy postępowań dyscyplinarnych wobec komorników sądowych, asesorów i aplikantów komorniczych, które do tej pory były częściowo regulowane tylko na mocy rozporządzenia ministra. Rozpatrywaniem postępowań dyscyplinarnych miałaby zajmować się komisja złożona z 22 osób i powoływana przez Krajową Radę Komorniczą. Kadencja komisji trwałaby 4 lata.

  Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zaproponowała Izbie wprowadzenie 3 zmian do ustawy.

  Senat odrzucił wniosek senatora Stanisława Gorczycy o przyjęcie ustawy bez poprawek. Zaakceptowano natomiast 2 poprawki - 1 o charakterze redakcyjnym i 1 autorstwa senatora Piotra Zientarskiego, zmieniającą mechanizm opłat. Senat stanął na stanowisku, że z wnioskiem o obniżenie wysokości opłaty "w szczególnie uzasadnionych wypadkach" z uwzględnieniem "nakładu pracy związanym z egzekucją świadczenia lub sytuację majątkową oraz wysokości dochodów" dłużnik powinien występować w pierwszej kolejności do komornika, nie zaś do sądu. Dopiero odmowa komornika lub zmniejszenie opłaty niesatysfakcjonujące dłużnika uprawniałyby go do złożenia do sądu skargi na czynności komornika. Jednocześnie, zdaniem Izby, poddanie decyzji komornika w sprawie obniżenia wysokości opłaty kontroli sądu daje dłużnikowi gwarancję ochrony jego interesów na drodze sądowej.

  Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wróci teraz do Sejmu.

  Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

  Sejm uchwalił nowelizację na podstawie projektu prezydenckiego podczas 58. posiedzenia, 8 stycznia 2010 r. Jej celem jest wzmocnienie struktur sądownictwa administracyjnego poprzez stabilizację statusu sędziów pełniących funkcje kierownicze. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie pięcioletniej kadencji prezesa i wiceprezesa sądu w wojewódzkich sądach administracyjnych i wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ponadto przewiduje wprowadzenie instytucji skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego.

  Zajmująca się nowelizacją Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zaproponowała Izbie wprowadzenie do niej 3 poprawek, Komisja Ustawodawcza zaś - 2. 

  Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda poinformował senatorów, że większość poprawek obu komisji zyskała aprobatę prezydenta. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona stwierdził natomiast, że rząd popiera rozpatrywany projekt i wnosi o jego uchwalenie bez poprawek.

  Akceptację Izby uzyskały 4 poprawki. Pierwsza dotyczyła braku ograniczenia powtórnego wyboru na pięcioletnie kadencje prezesa i wiceprezesa sądu w wojewódzkim sądzie administracyjnym. Tymczasem prezesi i wiceprezesi sądów okręgowych i apelacyjnych nie mogą piastować swoich funkcji przez dwie kolejne kadencje, a prezesi i wiceprezesi sądów rejonowych - przez trzy. Senat uznał zatem, że podobna regulacja powinna się znaleźć w sądownictwie administracyjnym.

  W drugiej poprawce Izba zniosła rygor pozostawienia sprawy bez rozpoznania albo odrzucenia pisma nienależycie opłaconego przez profesjonalnego pełnomocnika.

  Uchwalając kolejną zmianę, Senat uznał, że sejmowy zapis spowoduje zawężenie stosowania przepisu dotyczącego wyjątkowych wypadków dopuszczalności skargi, co prowadziłoby do nieuzasadnionej, odmiennej regulacji w stosunku do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

  Instytucja skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym dotyczy orzeczeń Naczelnego Sadu Administracyjnego, które rażąco naruszającą normy prawa Unii Europejskiej, oraz orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych. W opinii Izby, należy zatem umożliwić wnoszenie skargi od orzeczeń zapadłych po 1 stycznia 2004 r. Wówczas w systemie organów ochrony prawnej pojawiły się bowiem wojewódzkie sądy administracyjne. O orzeczeniach niezgodnych z prawem unijnym natomiast może być mowa dopiero od 1 maja 2004 r., kiedy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Zatem przed 1 stycznia 2004 r. nie mogło zapaść orzeczenie, które można byłoby zaskarżyć na podstawie wprowadzanych przepisów. Senat wprowadził więc stosowną poprawkę, służącą usunięciu błędów interpretacyjnych, zgłoszoną przez senatora Tadeusza Gruszkę.

  Senackie zmiany rozpatrzą teraz posłowie.

  Senat wprowadził poprawki do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny,
  ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

  Sejm uchwalił nowelizację na podstawie rządowego i poselskiego projektu podczas 58. posiedzenia, 8 stycznia 2010 r. Głównym jej celem jest zaostrzenie odpowiedzialności karnej osób popełniających przestępstwa komunikacyjne w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Zmiany rozpatrywane przez Senat przewidują kary od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności w wypadku, gdy kierujący pojazdem w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środka odurzającego był wcześniej skazany za jazdę po pijanemu. Kary takie mogą być orzekane także wtedy, gdy kierujący pojazdem złamał orzeczony czasowy zakaz.

  Nowelizacja przewiduje też m.in., że nietrzeźwy kierowca, skazany prawomocnie za wypadek, którego skutkiem była czyjaś śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, zostanie na zawsze pozbawiony prawa jazdy. Od zastosowania przepisu sąd będzie mógł odstąpić jedynie w "wyjątkowych wypadkach" uzasadnionych "szczególnymi okolicznościami".

  Na postawie wprowadzonych przepisów zostanie także utworzony państwowy fundusz celowy - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Jego dysponentem ma być minister sprawiedliwości. Środki funduszu przede wszystkim będą pochodzić z potrąceń z wynagrodzenia za pracę skazanych odbywających karę pozbawienia wolności oraz z nawiązek i świadczeń pieniężnych orzekanych przez sądy w stosunku do sprawców przestępstw. Środki nowo utworzonego funduszu mają być przeznaczane na udzielanie pomocy ofiarom przestępstw i ich rodzinom oraz na pomoc postpenitencjarną dla osób pozbawionych wolności zwalnianych z zakładów karnych lub aresztów śledczych i dla ich rodzin. Ma to być przede wszystkim pomoc medyczna, psychologiczna, rehabilitacyjna, prawna, a także materialna.

  Środki funduszu przeznaczane będą również na wspieranie i rozwój systemów pomocy wskazanym osobom. Polegać to będzie przede wszystkim na podejmowaniu działań edukacyjnych i szkoleniowych, organizacji badań naukowych i innych przedsięwzięć służących poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych oraz tych, które odbyły karę pozbawienia wolności. Zadania te mają być realizowane przez stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje, którym realizacja zadań będzie powierzana w trybie otwartego konkursu ofert.

  Po cztery poprawki do nowelizacji zaproponowały Izbie Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Ustawodawcza. Pełną aprobatę tych zmian wyraził podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona. Takie samo stanowisko zajęli senatorowie podczas głosowań, wprowadzając 4 poprawki do rozpatrywanej ustawy.

  Pierwsze trzy miały charakter legislacyjno-redakcyjny, czwarta natomiast - merytoryczny, naprawiała błąd legislacyjny popełniony w Sejmie. Sejmowy przepis stanowił, że minister sprawiedliwości może zlecić kontrolę prawdziwości danych zawartych w sprawozdaniach instytucji, stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych, dotyczących wykorzystania środków z orzeczonych na ich rzecz nawiązek lub świadczeń pieniężnych za okres nierozliczony. Sprawozdania te powinny być przekazane ministrowi w ciągu 60 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Tymczasem ustawa poddaje ocenie ministra wydatkowanie przez te podmioty środków pochodzących z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Senat stwierdził sprzeczność pomiędzy tymi zapisami, ponieważ sprawozdania dotyczyć mają środków pochodzących z orzeczonych nawiązek lub świadczeń pieniężnych, a nie z funduszu.

  Teraz ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska ponownie trafi do Sejmu.

  Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

  Sejm uchwalił ustawę na podstawie projektów rządowego i poselskiego podczas 58. posiedzenia, 8 stycznia 2010 r. Nowelizacja stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł o niezgodności z konstytucją niektórych przepisów ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane. W związku z tym zaproponowano uchylenie tej ustawy i wprowadzenie do kodeksu cywilnego odpowiednich przepisów, regulujących kwestie zabezpieczania wierzytelności podwykonawców robót budowlanych. Nowelizacja przewiduje także uchylenie przepisu nakazujące składanie w formie aktu notarialnego oświadczeń woli przez osoby niemogące czytać.

  Komisja Ustawodawcza i Komisji Gospodarki Narodowej po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny przedstawiły Senatowi wnioski o jej przyjęcie bez poprawek. Senator Piotr Ł.J. Andrzejewski natomiast zaproponował wprowadzenie do niej zmiany.

  W wyniku głosowania senatorowie 77 głosami poparli przyjęcie ustawy bez poprawek, 15 osób głosowało przeciw, a 2 wstrzymały się od głosu.

  Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks cywilny czeka teraz na podpis prezydenta.

  Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
  oraz o zmianie niektórych innych ustaw

  Senat 93 głosami przyjął ustawę nowelizującą ustawę o transporcie drogowym oraz niektóre inne ustawy wraz z 13 poprawkami. Izba zadecydowała m.in. o uchyleniu przepisów umożliwiających uiszczenie w ratach opłaty rocznej za przejazd pojazdu samochodowego po drogach krajowych, ponieważ w istotny sposób skomplikowałoby to dotychczasowy tryb wnoszenia opłat rocznych, a związane z tym koszty mogłyby przekroczyć wysokość samej opłaty. Senatorowie utrzymali również obowiązek ubezpieczenia OC przyczep, gdyż jego zniesienie byłoby niezgodne z prawem wspólnotowym.

  Izba nie podzieliła opinii Sejmu, aby wydłużyć do 31 grudnia 2012 r. nałożony na ośrodki szkolenia obowiązek prowadzenia szkoleń w warunkach specjalnych przez osoby posiadające odpowiednie do prowadzonego szkolenia uprawnienia instruktora techniki jazdy. Przesunięcie tego terminu byłoby sprzeczne z przepisami dyrektywy unijnej w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób. Pozostałe poprawki mają charakter redakcyjny i korygują błędne odesłania.

  Pracująca nad nowelą Komisja Gospodarki Narodowej rekomendowała Izbie przyjęcie ustawy wraz z 14 poprawkami, głównie o charakterze doprecyzowującym. Podczas dyskusji propozycje zmian zgłosili senatorowie Wojciech Skurkiewicz i Tadeusz Gruszka.

  Ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Sejm uchwalił 8 stycznia 2010 r. na podstawie projektu poselskiego. Liberalizuje ona przepisy dotyczące wykonywania przewozów drogowych, aby w warunkach kryzysu ułatwić przewoźnikom prowadzenie działalności. Ponadto implementuje do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób.

  Nowela przewiduje m.in. możliwość dwunastomiesięcznego zawieszenia wykonywania transportu drogowego przez przewoźnika bez utraty licencji i konieczności ponownego jej uzyskiwania oraz wydłużenie z 6 do 24 miesięcy okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu. Łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekraczać 48 miesięcy. Zgodnie z ustawą, w wypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu drogowego zobowiązano zakład ubezpieczeń do proporcjonalnego, nie mniej niż o 95%, obniżenia składki ubezpieczeniowej na okres czasowego wycofania pojazdu. Ponadto zniesiono obowiązek ubezpieczenia OC przyczep.

  Przewoźnicy spoza Unii Europejskiej wjeżdżający na teren Polski będą musieli uzyskać zezwolenie ministra infrastruktury. W wypadku braku takiego zezwolenia na przewoźnika zostaną nałożone bardzo wysokie kary. Podwyższono także kary dla przewoźników międzynarodowych, jeżdżących bez zezwoleń albo nieuczciwie stosujących kabotaż.

  Stosownie do postanowień prawa wspólnotowego rozszerzono ustawę o przepisy umożliwiające kierowcom odbycie kwalifikacji wstępnej w trybie przyspieszonym. Obniżono również limit wieku dla kierowcy wykonującego przewóz drogowy.

  Poprawki Senatu rozpatrzy teraz Sejm.

  Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw
  - przyjęta wraz z poprawkami

  Głównym celem ustawy, uchwalonej przez Sejm 8 stycznia 2010 r. na podstawie przedłożenia rządowego, jest wzmocnienie uprawnień nadzorczych i kontrolnych wojewody w stosunku do placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku. Placówki te zostaną zobowiązane do umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o posiadanym zezwoleniu na prowadzenie placówki i numerze wpisu do rejestru. Domy pomocy społecznej będą także musiały prowadzić szczegółową dokumentację, dotyczącą osób przebywających w placówce.

  Nowelizacja przewiduje zaostrzenie kar za prowadzenie domów pomocy społecznej bez wymaganych zezwoleń. Wojewoda będzie mógł nałożyć karę 20 tys. zł na placówki, w których przebywa powyżej 10 osób, i 40 tys. zł, gdy placówki te, mimo wcześniejszego nałożenia kary, będą działać nadal. Oprócz kar pieniężnych wojewoda będzie mógł też wydać nakaz wstrzymania prowadzenia takiej placówki.

  Ustawa wprowadza również obowiązek zatrudnienia co najmniej jednego inspektora nadzorującego placówki na 25 domów pomocy społecznej.

  Zgodnie z nowelizacją ośrodkami wsparcia będą także środowiskowe domy samopomocy i kluby samopomocy. Rozszerzono uregulowania ustawy w zakresie zasad funkcjonowania takich placówek, usług, które świadczą, i odpłatności za nie. Umożliwiono również łączenie różnych typów domów pomocy społecznej w ramach jednej placówki.

  Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wnosiły o wprowadzenie do ustawy 5 poprawek redakcyjnych i uściślających. Izba poparła propozycje komisji.

  Teraz nowela wróci do Sejmu.

  Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - przyjęta z poprawką

  Senat 93 głosami przyjął nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z jedną poprawką.

  Nowela, którą Sejm uchwalił 8 stycznia 2010 r. na podstawie projektu komisyjnego, umożliwia zatrudnianie osób niepełnosprawnych przez pracodawców niezapewniających warunków pracy chronionej bez konieczności uzyskania wstępnej pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

  Pracująca nad ustawą Komisja Rodziny i Polityki Społecznej nie zgłosiła do niej zastrzeżeń. Podczas debaty senator Jan Rulewski złożył wniosek o odrzucenie ustawy. Zdaniem senatora, rezygnacja z uzyskania przez pracodawcę wstępnej pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnianej na danym stanowisku w warunkach pracy chronionej będzie służyć "ukrywaniu stosunku pracy, a być może nawet ukrywaniu faktu zatrudnienia niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym". Podobną opinię o zniesieniu przepisu dotyczącego opinii Państwowej Inspekcji Pracy wyrazili senatorowie Władysław Dajczak i Janina Fetlińska, którzy zaproponowali, aby zobowiązać pracodawcę do zgłoszenia w ściśle określonym terminie do Państwowej Inspekcji Pracy zatrudnienia osoby niepełnosprawnej.

  Akceptacji Izby nie uzyskały ani wniosek o odrzucenie ustawy, ani propozycja jej przyjęcia bez poprawek. Senat poparł zaś propozycję senator J. Fetlińskiej i nałożył na pracodawcę zatrudniającego osobę niepełnosprawną obowiązek pisemnego zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy faktu jej zatrudnienia w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy.

  Poprawkę rozpatrzy teraz Sejm.

  Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
  z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - przyjęta bez poprawek

  Senat przyjął nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w wersji uchwalonej przez Sejm 8 stycznia 2010 r. na podstawie przedłożenia rządowego.

  Zgodnie z nowelizacją, przy ustalaniu uprawnień do emerytury górniczej okresy pracy wykonywanej pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy będzie można rozliczać kwartalnie.

  Ustawa zostanie przekazana do podpisu prezydenta.

  Poprawki Senatu do ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych

  Ustawa, którą Sejm uchwalił 8 stycznia 2010 r. na podstawie przedłożenia rządowego, umożliwia dokapitalizowanie przez Skarb Państwa instytucji finansowych, które są zagrożone utratą płynności lub niewypłacalnością. W ustawie zostały określone zasady rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych, która polegać będzie na: udzielaniu przez Skarb państwa gwarancji zwiększania funduszy własnych instytucji finansowych albo przejmowaniu tych instytucji przez Skarb Państwa. Zwiększenie funduszy objętych gwarancją będzie polegać na emisji akcji, obligacji lub bankowych papierów wartościowych. W wypadku ustabilizowania się sytuacji instytucji finansowej, np. dzięki znalezieniu nowych inwestorów, Skarb Państwa będzie mógł wycofać się z zaangażowania w taką instytucję.

  Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zarekomendowała Izbie wprowadzenie 7 poprawek, a mniejszość komisji - jednej zmiany do ustawy. W wyniku głosowania Senat uchwalił 8 poprawek do ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych. Większość poprawek miała charakter doprecyzowujący. Senatorowie zadecydowali m.in., że również walne zgromadzenie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych będzie wyrażało zgodę na zawarcie umowy gwarancji. Ponadto Senat wydłużył z 3 lat do 5 maksymalny termin zbycia przejętych przez Skarb Państwa akcji instytucji finansowych.

  Teraz poprawki zostaną rozpatrzone przez Sejm.

  Ponadto Izba przyjęła bez poprawek ustawę o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Warszawie dnia 9 września 2009 r.

  Uchwała w sprawie poszanowania Krzyża

  Senat po burzliwej dyskusji podjął uchwałę w sprawie poszanowania Krzyża. Za jej podjęciem opowiedziało się 54 senatorów, 3 było przeciw, a 5 nie głosowało.

  W uchwale Izba przypomniał, że "Krzyż, główny symbol chrześcijaństwa, które przyniosło Europie regułę poszanowania praw jednostki oraz zasady równości, wolności i tolerancji, towarzyszył Polsce we wszystkich ważnych chwilach jej dziejów". Senatorowie podkreślili, że "krzyż stawał się symbolem nie tylko chrześcijaństwa i jego wartości, ale też tęsknoty za wolną Ojczyzną" i dlatego "wszelkie próby zakazania umieszczania Krzyża w szkołach, szpitalach, urzędach i przestrzeni publicznej w Polsce muszą być poczytane za godzące w naszą tradycję, pamięć i dumę narodową". Senat zaapelował o zachowanie dystansu wobec wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu i o poszanowanie krzyża.

  Senat pracował nad uchwałą w sprawie poszanowania Krzyża od grudnia 2009 r. Izba na 46. posiedzeniu, 17 grudnia 2009 r., zadecydowała o odrzuceniu projektu uchwały w sprawie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, dotyczącego obecności znaku krzyża w miejscach publicznych oraz postanowiła kontynuować prace nad projektem apelu o poszanowanie Krzyża, autorstwa senatora Piotra Ł.J. Andrzejewskiego. Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski skorzystał wówczas ze specjalnego trybu postępowania w wypadku rozpatrywania projektu uchwały okolicznościowej i skierował projekt apelu do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w celu przygotowania poprawionego sprawozdania.

  Autorzy odrzuconego projektu, senatorowie PiS, zaproponowali, by Senat wyraził "stanowczy protest" wobec orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu przeciwko wieszaniu krzyży we włoskich szkołach.

  7 stycznia 2010 r. senatorowie Łukasz Abgarowicz (PO) i Marek Rocki (PO) wnieśli projekt uchwały w sprawie poszanowania krzyża. Na kolejnym posiedzeniu Senatu, 13 stycznia 2010 r., Izba miała przeprowadzić drugie czytania projektu uchwały w sprawie poszanowania krzyża oraz projektu apelu o poszanowanie krzyża. Na wniosek senatora Janusza Rachonia nie rozpatrywano ich jednak, gdyż wątpliwości senatorów budził tekst projektu uchwały, w którym nie było stwierdzenia, że Senat odnosi się krytycznie do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, kwestionującego podstawy prawne obecności krzyży w klasach szkolnych we Włoszech. Zdanie to nie znalazło się także w podjętej 4 lutego 2010 r. uchwale w sprawie poszanowania Krzyża. Zaznaczono w niej, że "wyrok odnosił się do konkretnej sytuacji prawnej".

  Ostatecznie 4 lutego 2010 r. Senat nie podjął uchwały w sprawie apelu o poszanowanie krzyża i tym samym zakończył prace nad tym projektem. W apelu senator P.Ł.J. Andrzejewski proponował m.in. zapis, że krzyż jest "oznaką uniwersalnych wartości w demokratycznym społeczeństwie obywatelskim" oraz "znakiem solidarności z każdym człowiekiem, bez względu na pochodzenie, wyznanie czy kolor skóry".

  Oświadczenia

  Po wyczerpaniu porządku 48. posiedzenia oświadczenia złożyli senatorowie: Małgorzata Adamczak, Piotr Ł.J. Andrzejewski, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Józef Bergier, Stanisław Bisztyga, Przemysław Błaszczyk, Krystyna Bochenek, Grzegorz Czelej, Jan Dobrzyński, Janina Fetlińska, Stanisław Gogacz, Stanisław Gorczyca, Ryszard Górecki, Maciej Grubski, Piotr Gruszczyński, Tadeusz Gruszka, Andrzej Grzyb, Stanisław Jurcewicz, Piotr Kaleta, Kazimierz Kleina, Maciej Klima, Paweł Klimowicz, Ryszard Knosala, Sławomir Kowalski, Krzysztof Kwiatkowski, Roman Ludwiczuk, Antoni Motyczka, Rafał Muchacki, Maria Pańczyk-Pozdziej, Bohdan Paszkowski, Andrzej Person, Antoni Piechniczek, Czesław Ryszka, Sławomir Sadowski, Janusz Sepioł, Władysław Sidorowicz, Tadeusz Skorupa, Wojciech Skurkiewicz, Eryk Smulewicz, Andrzej Szewiński, Marek Trzciński, Edmund Wittbrodt, Grzegorz Wojciechowski, Michał Wojtczak, Stanisław Zając.

   

  do góry

  Prezydium Senatu

  4 lutego 2010 r. odbyło się 57. posiedzenie Prezydium Senatu.

  Prezydium ponownie rozpatrzyło wniosek wicemarszałka Marka Ziółkowskiego, dotyczący możliwości wydania przez Kancelarię Senatu albumu karykatur senatorów VII kadencji. Wydawnictwo byłoby cennym dopełnieniem planowanej na marzec 2010 r. wystawy karykatur i portretów senatorów. Prezydium podtrzymało swoją wcześniejszą decyzję i nie wyraziło zgody na wydanie albumu.

  Podczas posiedzenia zapoznano się z harmonogramem obchodów Roku Lokalnej Demokracji. Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu Anna Pomianowska-Bąk przedstawiła informację na temat planowanych na 2010 r. przedsięwzięć mających upamiętnić początek reformy samorządowej w Polsce. Najważniejszy punkt obchodów stanowić będą imprezy organizowane w maju, kiedy to przypada 20. rocznica wyborów samorządowych. Proponuje się wówczas zorganizować:

  • uroczyste posiedzenie Senatu (26 maja 2010 r.) w 20. rocznicę pierwszych samorządowych wyborów do rad gmin,
  • konferencję z udziałem samorządowców, przedstawicieli nauki i senatorów, poświęconą podsumowaniu 20 lat aktywności samorządów terytorialnych,
  • debatę senacką poświęconą efektywności legislacji samorządowej.

  Wśród innych przewidywanych przedsięwzięć znajdują się także: zaplanowana na 7–8 czerwca 2010 r. w Poznaniu debata działaczy samorządowych Polski i Francji, ekspozycje prezentujące regiony, konkursy, których tematyka dotyczyć będzie roli Senatu w powstaniu i rozwoju samorządność, warsztaty dla dziennikarzy mediów lokalnych, poświęcone problematyce parlamentarnej, udział w przedsięwzięciach organizowanych przez związki i stowarzyszenia samorządowe, akcje i przedsięwzięcia edukacyjne i udział w lokalnych imprezach. Wszystkim wydarzeniom miałyby towarzyszyć materiały edukacyjne, publikacje, prezentacje multimedialne, filmy, gry związane z tematyką samorządności oraz logo Roku Demokracji Lokalnej. Planowane jest utworzenie na stronie internetowej Senatu specjalnej zakładki Roku Demokracji Lokalnej, informującej o przebiegu wydarzeń i planowanych przedsięwzięciach. Finansowanie tych działań zostało ujęte w budżecie Kancelarii Senatu na 2010 r.

  Prezydium zaakceptowało ramowy projekt obchodów Roku Lokalnej Demokracji i zobowiązało dyrektor A. Pomianowską-Bąk do okresowego przedstawiania informacji na temat przebiegu wydarzeń i wysokości wydatków ponoszonych przez Kancelarię Senatu, związanych z Rokiem Lokalnej Demokracji.

  Podczas obrad rozpatrzono także wniosek przewodniczącego Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego senatora Kazimierza Kleiny o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji i wystawy pod hasłem “Krajna ostoją polskości”. Celem tych imprez, które złożą się na Dni Krajny w Senacie, jest przedstawienie historii i dorobku części dawnego pogranicza polsko-niemieckiego, które określa się mianem Krajny. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji 19 maja 2010 r. i wystawy 20 maja 2010 r. Koszty tych przedsięwzięć organizatorzy pokryją we własnym zakresie.

  Rozpatrzono również wniosek przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu senatora Piotra Ł.J. Andrzejewskiego o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji “90-lecie powrotu Polski nad Bałtyk”. Jej celem jest uczczenie jubileuszu 90. rocznicy powrotu Polski nad Bałtyk. Współorganizatorem konferencji będzie Kaszubski Zespół Parlamentarny. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji 25 lutego 2010 r. i zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

  Sprawy polonijne

  I. Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie (kierunek 5: upowszechnianie wiedzy o Polsce, języku i kulturze oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w świecie, w szczególności wspieranie działalności programowej i infrastruktury redakcji radiowych, telewizyjnych, czasopism polonijnych i portali internetowych).

  Prezydium rozpatrzyło wnioski i jednomyślnie podjęło decyzję zgodnie z zestawieniem.

  II. Prezydium zapoznało się z informacją o wnioskach o zlecenie zadania o charakterze programowym, które zostały złożone z naruszeniem terminu, i podjęło następujące decyzje:

  • Wniosek Stowarzyszenia Współpracy ze Wschodem MEMORAMUS w Poznaniu: pomoc rzeczowa dla Domu Polskiego w Smoleńsku. Postulowana dotacja – 45 000 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie: III Kongres polskich stowarzyszeń studenckich w Wielkiej Brytanii. Postulowana dotacja – 18 539,33 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie: wydanie podręcznika “Fleksija.pl. Odmienne części mowy w języku polskim”, autorstwa Ivany Vidović Bolt. Postulowana dotacja – 16 853,93 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie: olimpiada obwodowa z historii Polski. Postulowana dotacja – 3007,87 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie: działania Fundacji SEMPER POLONIA na rzecz Polonii i Polaków za granicą w 2010 r. Postulowana dotacja – 40 190,21 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Fundacji “Oświata polska za granicą” w Warszawie: program telewizyjny “Zielona Wyspa”. Postulowana dotacja – 154 280 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Stowarzyszenia “Śpiewacze”, Warszawski Zespół Artystyczny “Vars Cantabile” im. Arkadiusza Janaszka w Warszawie: Międzynarodowe Warsztaty Chóralne – Zakroczym 2010. Postulowana dotacja – 32 000 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.

   

  do góry

  Z prac komisji senackich

  2 lutego 2010 r.

  Senatorowie z Komisji Spraw Zagranicznych spotkali się z kandydatem na ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Mołdawii Bogumiłem Luftem i z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Republice Łotewskiej Jerzym Markiem Nowakowskim. Posiedzenie miało charakter zamknięty ze względu na informacje chronione ustawą z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych

  Tego samego dnia senatorowie rozpatrzyli ustawę o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r. Jej założenia omówił podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona. Jak stwierdził, postanowienia konwencji konkretyzują niektóre pojęcia budzące wątpliwości interpretacyjne. Dotyczy to m.in. określenia zakresu podmiotowego, tj. od urodzenia dziecka do ukończenia przez nie 18. roku życia i rezygnacji z pojęcia "małoletniego", które budziło wątpliwości ze względu na różnice w systemach prawnych poszczególnych państw. Zdefiniowano także "odpowiedzialność rodzicielską". Ze względu na trudności w stosowaniu pojęcia "środki ochrony" w konwencji zawarto wyliczenie środków zmierzających do ochrony osoby lub majątku dziecka. Określono także rodzaje spraw podlegających wyłączeniu spod działania konwencji. Ponadto uregulowano właściwości organów. Jako zasadę ogólną przyjęto jurysdykcję organów państwa miejsca zwykłego pobytu dziecka. Uznano, że zmiana tego miejsca powoduje zmianę jurysdykcji. Zasada jurysdykcji subsydiarnej pozwala natomiast na przekazanie rozpoznania sprawy przez organ właściwy, zgodnie z zasadą ogólną, organom państwa: którego dziecko jest obywatelem, w którym znajduje się majątek dziecka, w którym toczy się postępowanie o rozwód, separację albo unieważnienie małżeństwa, z którym dziecko łączy ścisły związek, pod warunkiem że służy to dobru dziecka, a państwo to wyrazi zgodę na przekazanie jurysdykcji. Przy czym organ państwa, któremu można przekazać jurysdykcję, jest uprawniony do wystąpienia do organu państwa zwykłego pobytu dziecka z inicjatywą przekazania sprawy, jeżeli uzna, że jest w stanie lepiej ocenić dobro dziecka w konkretnym przypadku.

  Podczas obrad wicedyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Misztal poinformował, że Polska złożyła do konwencji zastrzeżenie, przewidziane w art. 55, odnośnie do właściwości organów polskich w sprawie stosowania środków w zakresie, stanowiących majątek dziecka, nieruchomości położonych w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 55 ust. 1 lit. a) oraz nieuznawania odpowiedzialności rodzicielskiej lub środka, który byłby nie do pogodzenia z krokami podjętymi przez organy Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do tego majątku (art. 55 ust. 1 lit. b).

  Senatorowie zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które nie zgłosiło żadnych uwag o charakterze legislacyjnym.

  W trakcie dyskusji, w której wzięli udział senatorowie: Leon Kieres, Włodzimierz Cimoszewicz, Janusz Rachoń i Dorota Arciszewska-Mielewczyk, mówiono m.in. na temat przebiegu procesu legislacyjnego konwencji i definicji pojęcia "pobyt zwykły". Wskazywano także na potrzebę szkolenia kadr prawniczych w specyficznych aspektach prawa rodzinnego, dotyczących związków z cudzoziemcami i opieki nad dzieckiem w wypadku rozwodu.

  W wyniku głosowania, na wniosek przewodniczącego komisji senatora L. Kieresa, Komisja Spraw Zagranicznych jednomyślnie opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek rozpatrzonej ustawy ratyfikacyjnej. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora L. Kieresa.

  * * *

  Senatorowie z Komisji Budżetu i Finansów Publicznych postanowili nie zgłaszać zastrzeżeń do ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Decyzję w tej sprawie podjęto jednogłośnie. Na sprawozdawcę stanowiska komisji podczas obrad plenarnych Izby wybrano senatora Piotra Gruszczyńskiego.

  Przyjęcie nowelizacji rekomendował komisji wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Piotr Gryska. Nowelę uchwalono na podstawie projektu rządowego. W Sejmie zajmowała się nim Komisja Finansów Publicznych i nie on był przedmiotem kontrowersji ani poprawek. Nowelizacja realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 12 maja 2009 r. (sygn. akt P 66/07). Nad analogicznym projektem pracowała także senacka Komisja Ustawodawcza, która 29 lipca 2009 r. zwróciła się do marszałka Senatu z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, której przedmiotem był projekt ustawy zmierzającej do doprowadzenia do stanu zgodności z konstytucją art. 220 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W związku z uchwaleniem przez Sejm nowelizacji rozpatrywanej przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych Komisja Ustawodawcza na posiedzeniu 28 stycznia 2010 r. podjęła uchwałę, w której rekomendowała Senatowi odrzucenie swojego projektu.

  Nowela rozpatrywana przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych przewiduje, że w sprawie maklerów i doradców finansowych, wobec których toczyło się postępowanie dyscyplinarne wszczęte przed wejściem w życie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z 2005 r., powinny być stosowane wcześniejsze przepisy, jeśli są one łagodniejsze. Zmiana dostosowuje ustawę do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował przepis przejściowy w niej zawarty. Zgodnie z tą regulacją do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie zastosowanie będą mieć nowe przepisy. W opinii trybunału, ta regulacja naruszyła zasadę niedziałania prawa wstecz.

  Jak napisano w uzasadnieniu rządowego projektu, wcześniejsze prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, które obowiązywało przed dniem wejścia w życie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawierało łagodniejsze przepisy. Nie przewidywały one np. sankcji za naruszenie regulaminów i innych przepisów wewnętrznych. Kara zawieszenia prawa do wykonywaniu zawodu maklera lub doradcy wynosiła od 3 do 6 miesięcy, a obecnie to od 6 miesięcy do 2 lat. "W konsekwencji nie ulega wątpliwości, że zastosowane rozwiązanie nie tylko nie poprawia, ale wręcz pogarsza sytuację maklerów i doradców w zakresie ich odpowiedzialności. Na gruncie nowych przepisów ocena postępowania maklerów i doradców jest oparta o mniej elastyczne kryteria odpowiedzialności. Ponadto można zastosować w stosunku do nich zawieszenie uprawnień na okres czterokrotnie dłuższy, niż przewidywały to regulacje zawarte w poprzednio obowiązującym stanie prawnym" - stwierdzono.

  Zmiana przewidująca stosowanie poprzednich, łagodniejszych przepisów ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia nowelizacji.

  Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu przedstawiło pozytywną opinię na temat ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Stwierdziło, że nie budzi ona zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.

  W drugim punkcie porządku dziennego Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpatrywała ustawę o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Stanowisko rządu w sprawie ustawy sejmowej, uchwalonej na podstawie dwóch projektów - poselskiego i komisyjnego, przedłożonego przez Komisję Nadzwyczajną "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, przedstawił wiceminister finansów Maciej Grabowski.

  Nowelizacja przewiduje, że zagraniczne firmy inwestycyjne, kupujące na polskim rynku instrumenty finansowe i odsprzedając je swoim klientom, uzyskają zwolnienie takich transakcji z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). W nowelizacji doprecyzowano przepisy dotyczące umów sprzedaży instrumentów finansowych, dokonywanych w ramach rozliczeń między zagranicznymi firmami inwestycyjnymi, kupującymi w Polsce instrumenty finansowe na rachunek własny w celu ich dalszej odsprzedaży, a ich zagranicznymi klientami.

  Regulacje obowiązujące aktualnie zwalniają z PCC zakup instrumentów finansowych przez firmy zagraniczne, ale nie przewidują zwolnienia dla zawieranych za granicą umów przeniesienia papierów na rzecz ich klientów. Z takiego zwolnienia korzystają natomiast polskie firmy.

  Według Ministerstwa Finansów obecne przepisy powodują, że podmioty zagraniczne nabywające na naszym rynku instrumenty finansowe wahają się, czy nabyć te papiery, bo nie mają pewności, czy będą zwolnione z podatku w wypadku ich dalszej odsprzedaży. Do zmian nie miała zastrzeżeń Giełda Papierów Wartościowych.

  Zgodnie z poprawką, wprowadzoną przez sejmową komisję finansów publicznych, zwolnienie obejmie tylko umowy sprzedaży dokonywanej przez firmę inwestycyjną krajową bądź zagraniczną, gdy przedmiotem umowy będą prawa majątkowe stanowiące instrumenty finansowe nabyte w naszym kraju przez te firmy w obrocie zorganizowanym. Poprawka ma zapobiec sytuacjom, w których ze zwolnienia skorzystałyby firmy do tego nieuprawnione.

  Sejmowa ustawa wprowadza także zasadę, zgodnie z którą bez względu na to, czy umowa sprzedaży rzeczy lub prawa majątkowego jest zawierana przez rezydentów, czy nierezydentów, to zawsze podstawą opodatkowania będzie ich wartość rynkowa.

  Proponowane zmiany mają wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

  Żadnych zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym do rozpatrywanej ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie zgłosiło senackie biuro legislacyjne. Nowela nie wzbudziła także kontrowersji wśród senatorów.

  W wyniku głosowania Komisja Budżetu i Finansów Publicznych jednomyślnie opowiedziała się za zarekomendowaniem Izbie przyjęcia nowelizacji bez poprawek. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Kazimierza Kleinę.

  * * *

  Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych zwołano w celu rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

  W obradach wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów - podsekretarz stanu Maciej Grabowski i dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych Ewa Adamiak.

  Stanowisko rządu w sprawie rozpatrywanej nowelizacji, uchwalonej na podstawie projektu wniesionego przez sejmową Komisję Nadzwyczajną "Przyjazne Państwo" ds. związanych z ograniczaniem biurokracji, przedstawił wiceminister M. Grabowski. Nowelizacja skraca z 6 do 4 miesięcy termin zwrotu osobom fizycznych niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Przyspieszy to postępowanie w sprawach o zwrot części wydatków i umożliwi osobom fizycznym wcześniejsze otrzymanie należnych kwot.

  Oznacza to, że na zwrot części VAT zawartej w cenie materiałów budowlanych inwestorzy będą mieć nie 6 miesięcy, jak obecnie, ale 4 miesiące. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnicy, którzy tzw. systemem gospodarczym remontują mieszkania lub budują domy, mogą - w terminie 6 miesięcy - uzyskać zwrot kwoty odpowiadającej części VAT zawartej w cenie kupionych przez nich materiałów budowlanych. Odpowiada ona różnicy między 22-procentową a 7-procentową stawką podatku VAT.

  Pierwotny projekt zmian, przygotowany przez Komisję "Przyjazne Państwo", przewidywał skrócenie terminu do 60 dni, co ujednoliciłoby go z terminem zawartym w znowelizowanej w 2009 r. ustawie o podatku od towarów i usług. Zdaniem autorów projektu, taki termin umożliwiłby uwolnienie środków finansowych dotychczas zamrożonych poprzez niezgodne z zasadą neutralności brzmienie przepisu, przyczyniając się do zwiększenia możliwości szybszego ukończenia budowy lub remontu.

  Skróceniu terminu do 60 dni sprzeciwił się rząd. W opinii resortu finansów, analogia do zwrotu VAT jest nietrafna, w wypadku materiałów budowlanych nie chodzi o zwrot podatku, a jedynie części kwoty zapłaconej za materiały budowlane. Ministerstwo tłumaczyło, że urzędy skarbowe mają pół roku na weryfikację wniosku, a ich decyzja jest ostateczna. W wypadku VAT czas na zwrot, co prawda, skrócono do 60 dni, ale urząd ma jeszcze 5 lat na kontrolę podatnika. Na apel rządu odpowiedziały połączone sejmowe komisje: finansów publicznych i infrastruktury, które zaproponowały kompromisowy termin 4 miesięcy. Ma się go stosować do wniosków, które zostaną złożone po wejściu w życie ustawy. Powinna ona zacząć obowiązywać z dniem ogłoszenia.

  Senatorowie zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które zaproponowało wprowadzenie dwóch poprawek do rozpatrywanej nowelizacji: jednej dotyczącej przepisów przejściowych i drugiej odnoszącej się do vacatio legis ustawy. Zdaniem wiceministra finansów, proponowane zmiany o charakterze legislacyjnym nie wpłyną na merytoryczną treść ustawy.

  Przewodniczący obradom senator Jan Wyrowiński zgłosił pierwszą z zaproponowanych zmian, a senator Marek Trzciński - drugą.

  W wyniku głosowania połączone komisje jednomyślnie poparły obie poprawki, a także całość ustawy wraz z proponowanymi zmianami. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym wybrano senatora M. Trzcińskiego.

  * * *

  Senatorowie z Komisji Ustawodawczej kontynuowali rozpatrywanie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Pierwsze posiedzenie w tej sprawie odbyło się 28 stycznia 2010 r.

  W obradach wzięli udział przedstawiciele Naczelnego Sądu Administracyjnego -wiceprezes Roman Hauser i sędzia Jerzy Chromicki, Kancelarii Prezydenta RP - podsekretarz stanu Andrzej Duda i wicedyrektor Biura Prawnego i Ustroju Małgorzata Znojek oraz ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich Adam Kwaśnik.

  Jak przypomniał wiceprzewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Bohdan Paszkowski, na obecnym posiedzeniu przedstawiciele Naczelnego Sądu Administracyjnego i Kancelarii Prezydenta mają odnieść się do uwag zgłoszonych wcześniej przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

  Wiceprezes R. Hauser przypomniał, że Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wprowadziła trzy poprawki do rozpatrywanej nowelizacji sejmowej. Pierwsza z nich ogranicza liczbę kadencji prezesów i wiceprezesów wojewódzkich sądów administracyjnych. Druga zmiana dotyczy nowej redakcji art. 285a § 1 - wprowadzenia zastrzeżenia wzorem rozwiązania przyjętego w kodeksie postępowania cywilnego, trzecia natomiast zmierza do wykreślenia art. 221 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wraz ze stosowną konsekwencją w art. 234, ustanawiającego wymóg uiszczenia opłaty stałej bez wezwania przez fachowych pełnomocników stron.

  Odnosząc się do uwag senackiego biura legislacyjnego, wiceprezes NSA R. Hauser stwierdził, że popiera tylko dwie z zaproponowanych poprawek: uchylenie automatyzmu nakładania sankcji za złożony w złej wierze wniosek o wyłączenie sędziego oraz doprecyzowanie warunków dopuszczalności skargi o wznowienie postępowania (art. 285a). Wobec pozostałych zmian wyraził swój sprzeciw. W opinii wiceprezesa, zniesienie rygoru przy opłacie stałej dla fachowych pełnomocników spowoduje zwiększenie ilości pracy w sądach administracyjnych.

  Podobne stanowisko przedstawił wiceminister A. Duda z Kancelarii Prezydenta. Jak stwierdził, prezydent jest przeciwny wprowadzaniu jakichkolwiek ograniczeń co do obsadzania stanowisk w wojewódzkich sądach administracyjnych ze względu na możliwe braki kadrowe, zwłaszcza w niedużych sądach administracyjnych.

  W trakcie dyskusji wątpliwości dotyczące rozpatrywanej nowelizacji zgłaszali także senatorowie Zbigniew Cichoń i Leon Kieres. Senator Z. Cichoń, zgłaszając poprawki senackiego biura legislacyjnego, poparte przez NSA i Kancelarię Prezydenta, przedstawił wątpliwości dotyczące stosowania art. 285a § 1 i 2 przy niewyczerpanej drodze podstawowych środków zaskarżenia. Senator L. Kieres podkreślił różnice dotyczące unormowania skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia na gruncie kodeksu postępowania cywilnego, a także charakter skargi kasacyjnej w prawie cywilnym i administracyjnym. Zgłaszał również wątpliwości dotyczące interpretacji pojęcia "rażące naruszenie norm prawa UE", zwłaszcza w aspekcie transgraniczności.

  W wyniku głosowania Komisja Ustawodawcza poparła 2 poprawki zgłoszone przez senatora Z. Cichonia. Ustalono, że ich wprowadzenie do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w imieniu komisji zarekomenduje Izbie senator L. Kieres.

  * * *

  Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Gospodarki Narodowej kontynuowali rozpatrywanie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

  Jak przypomniał przewodniczący komisji senator Jan Wyrowiński, rozpatrywana nowelizacja ustawa została omówiona 27 stycznia 2010 r. i w związku z tym zaproponował, aby na obecnym posiedzeniu przystąpić do głosowania poprawek zgłoszonych wówczas przez senatorów i do rozpatrzenia propozycji zmian zgłoszonych przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Poinformował także, że w materiałach przekazanych senatorom znajdują się opinie Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat zgodności zapisów ustawy z prawem Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Infrastruktury w sprawie propozycji poprawek senackiego biura legislacyjnego.

  Senator Andrzej Owczarek zgłosił poprawki dotyczące m.in.: wykreślenia art. 5 ustawy, wydłużającego do 2013 r. możliwość prowadzenia szkoleń z zakresu jazdy w warunkach specjalnych przez osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji i w ośrodkach niedysponujących stosownym wyposażeniem. Kolejne zmiany dotyczyły wykreślenia zapisów umożliwiających uiszczanie przez przewoźników opłaty rocznej w ratach oraz wykreślenia z art. 3 zapisów znoszących obowiązek ubezpieczania OC przyczep.

  Senator J. Wyrowiński zgłosił natomiast większość poprawek zaproponowanych przez senackie biuro legislacyjne i pozytywnie zaopiniowanych przez przedstawicieli resortu infrastruktury.

  W wyniku głosowania Komisja Gospodarki Narodowej poparła wszystkie poprawki zgłoszone przez senatorów (ogółem 14), a następnie całość ustawy wraz z przyjętymi zmianami (10 głosów za, przy wstrzymujących się). Na sprawozdawcę stanowiska komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wybrano senatora A. Owczarka.

  Tego samego dnia senatorowie z Komisji Gospodarki Narodowej zapoznali się z informacją na temat sytuacji w spółce "Przewozy Regionalne". W obradach wzięli udział m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury - podsekretarz stanu Juliusz Engelhardt i dyrektor Departamentu Kolejnictwa Jadwiga Stachowska, prezes zarządu "Przewozy Regionalne" spółka z o.o. Tomasz Moraczewski, członek zarządu PKP SA Maria Wasiak, prezes PKP Intercity SA Krzysztof Celiński, przedstawiciele związków zawodowych kolejarzy, duszpasterz kolejarzy ks. Ryszard Marciniak, a także przedstawiciele urzędów marszałkowskich województw śląskiego, mazowieckiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.

  Otwierając tę część posiedzenia, przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej senator J. Wyrowiński przypomniał, że komisja po raz kolejny spotyka się, by dyskutować na temat sytuacji w spółce "Przewozy Regionalne".

  W swoim wystąpieniu wiceminister infrastruktury J. Engelhardt nawiązał do usamorządowienia spółki. Jak poinformował, jej właścicielem nie jest minister infrastruktury, ale samorządy wojewódzkie. Zaznaczył, że jednym z głównych problemów spółki jest rosnące zadłużenie. W styczniu 2010 r. wierzytelności wobec PKP PLK, PKP Intercity i PKP Energetyka wynosiły około 374 mln. zł. Wiceminister poinformował także, że w resorcie prowadzone są prace nad nową ustawą o infrastrukturze kolejowej, która ma regulować zagadnienia dotyczące własności infrastruktury oraz sposoby jej finansowania i zarządzania.

  Prezes spółki "Przewozy Regionalne" T. Moraczewski omówił bieżącą sytuację spółki i wprowadzane zmiany. Spółka ma około 42% udziału w rynku kolejowych przewozów pasażerskich, codziennie kursuje ponad 3 tys. pociągów, przewożąc około 340 tys. osób. Obecnie podejmowane są działania zmierzające do zapewnienia pasażerom najwyższej jakości oferowanych usług. Chodzi tu m.in. o wprowadzenie nowych dochodowych usług - interRegio i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych w zakresie nadzoru ruchu i wykorzystania taboru spółki. W związku ze zmianą nazwy spółki trwają prace nad promocją nowego logo firmy. Po wielu analizach ekonomicznych i marketingowych właściciele spółki podjęli decyzję o rezygnacji w dotychczasowej nazwie z członu PKP. Za używanie tego akronimu spółka musiałaby zapłacić Grupie PKP do 2015 r. 35 mln zł. Według przeprowadzonych analiz o wiele tańszym rozwiązaniem była zmiana nazwy i logo firmy (tylko 2,7 mln zł).

  Prezes T. Moraczewski zgodził się z opinią wiceministra J. Engelhardta, że obecnie największym problemem jest zadłużenie spółki. Jej niezapłacone zobowiązania za 2008 r. wynoszą 361 mln zł. Wygenerowały one aż 45 mln zł odsetek. Z powodu zwiększających się wierzytelności rada spółki zobowiązała zarząd do przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia ugody z wierzycielami.

  Przedstawiciele samorządów wojewódzkich: Tomasz Hałas z województwa lubuskiego i Krzysztof Dzierwa z województwa śląskiego zwracali uwagę na fakt, że trwający proces usamorządowienia kolejowych przewozów regionalnych nie przebiega w zakładany sposób. Dotychczas nie przekazano spółce elementów zaplecza kolejowego, niezbędnych do prawidłowej obsługi taboru. Nie ma instrumentów umożliwiających samodzielne prowadzenie polityki dysponowania środkami finansowymi, przekazywanymi w ramach dotacji na utrzymanie przewozów regionalnych. Konieczna też jest zmiana obowiązującego prawa.

  Przedstawiciele związków zawodowych: prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce i jednocześnie przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych Leszek Miętek oraz wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP Włodzimierz Sztern wskazywali na fiasko zakładanej w 2008 r. reformy. Zdaniem związkowców, przyczynami niepowodzenia były m.in.: utrata płynności finansowej, spowodowana zadłużeniem z okresu poprzedzającego usamorządowienie, nieprzekazanie, mimo zapisów w umowie, majątku koniecznego do funkcjonowania spółki, finansowanie kolejowych przewozów regionalnych z przekazywanych do samorządów odpisach z podatku CIT i PIT bez gwarancji, że będą one wykorzystane na właściwy cel.

  W czasie dyskusji senatorowie poruszali kwestie dotyczące m.in. nadzoru właścicielskiego i zarządzania spółką, kształtowania umów z samorządami, zadłużenia i konieczności rozwiązania tego problemu, spraw majątkowych i pracowniczych, a także relacji między przewozami regionalnymi a Grupą PKP.

  Przewodniczący komisji senator J. Wyrowiński zaproponował wypracowanie stanowiska komisji w sprawie sytuacji w spółce "Przewozy Regionalne". Przygotowania projektu stanowiska podjęli się senatorowie: Stanisław Kogut, Stanisław Jurcewicz i Stanisław Iwan.

  * * *

  Senatorowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznali się z informacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rozwoju produkcji roślin wysokobiałkowych, stanowiących alternatywę dla uprawy soi.

  Przedstawił ją podsekretarz stanu Artur Ławniczak. Omówił programy wsparcia uprawy roślin strączkowych, z których mogą korzystać rolnicy, a także działania podejmowane przez resort w tej dziedzinie. Zdaniem wiceministra, w celu przyspieszenia rozwoju produkcji roślin wysokobiałkowych stanowiących alternatywę dla soi należy zwiększyć obszar ich uprawy przez zastosowanie dopłat bezpośrednich. Docelową powierzchnię można osiągnąć w ciągu 3-4 lat. Programy wsparcia uprawy roślin strączkowych, z których mogą korzystać rolnicy, to przede wszystkim dopłaty do produkcji niektórych gatunków roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych w ramach programu rolno-środowiskowego, a także dopłaty w ramach stosowanego przez Polskę uproszczonego systemu płatności bezpośrednich (SAPS). W ramach tego systemu dopłat producenci roślin strączkowych otrzymują jednolitą płatność obszarową (JPO) do każdego hektara gruntów rolnych utrzymywanych zgodnie z normami. Jak poinformował wiceminister rolnictwa, w 2009 r. producent roślin strączkowych objętych krajową płatnością uzupełniającą mógł otrzymać łączne wsparcie w wysokości 863,45 zł/ha (JPO - 506,98 zł/ha, UPO - 356,47 zł/ha).

  Od 2007 r. Agencja Rynku Rolnego realizuje "Program poprawy jakości produktów rolnych poprzez zwiększenie zużycia kwalifikowanego materiału siewnego". Polega on na wprowadzeniu dopłat do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii: elitarny lub kwalifikowany. Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych, obsianych lub obsadzonych elitarnym lub kwalifikowanym materiałem siewnym gatunków roślin rolniczych w wypadku roślin strączkowych dla: łubinu (żółty, wąskolistny lub biały), grochu siewnego, bobiku, wyki siewnej. Dopłata do 1 ha gruntów dla roślin strączkowych wynosi 160 zł oraz 100 zł dla mieszanek pastewnych (sporządzonych z udziałem roślin strączkowych).

  Informację na temat produkcji roślin wysokobiałkowych w Polsce i sposobów ich wykorzystania przedstawił wicedyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wiesław Podyma. Jak stwierdził, uprawa roślin strączkowych - mimo możliwości wykorzystania zarówno na paszę, jak i do spożycia - jest mało popularna. W strukturze zasiewów rośliny strączkowe stanowią niewielki odsetek gruntów ornych. W latach 1995-2009 zajmowały 1,0-1,2%, w 2002 r. ich udział obniżył się do około 0,9%. Pod koniec lat osiemdziesiątych ponad 70% całkowitej powierzchni uprawy roślin strączkowych w Polsce zajmowały bobik i łubin pastewny. Obecnie bobik stanowi zaledwie kilkanaście procent (6-10 tys. ha), nieco większa jest powierzchnia upraw łubinu z tendencją rosnącą w ostatnich latach (15-40 tys. ha). Najbardziej znaczące w uprawie roślin strączkowych są mieszanki zbożowo-strączkowe (około 40 tys. ha w 2007 r.), mało znane w innych krajach i w statystyce zaliczane tam do zasiewów zbożowych.

  W ostatnich latach areał uprawy roślin strączkowych zwiększa się bardzo powoli, stosunkowo wolno - bobiku, który ma podobne wymagania glebowe i środowiskowe jak zboża intensywne. Powierzchnia jego uprawy wzrosła z 6,1 tys. ha w 2002 r. do 9-10 tys. ha w latach 2005-2006, by ponownie obniżyć się w 2007 r. do 6,7 tys. ha. O spadku zainteresowania uprawą bobiku zadecydowały przede wszystkim względy ekonomiczne, ponieważ z powodu znaczącego wzrostu cen zbóż zmniejszyła się opłacalność jego uprawy względem pszenicy.

  W trakcie dyskusji senatorowie interesowali się m.in. tym, czy w ośrodkach hodowli prowadzone są programy badawcze nad ulepszaniem cech użytkowych roślin motylkowych, a zwłaszcza nad zwiększeniem produktywności nasiennej poprzez wykorzystanie unikatowych genów, determinujących tworzenie nasion, a także badania w większym niż dotychczas stopniu uwzględniające zwiększenie odporności na choroby i czynniki stresowe, poprawę cech jakościowych i zwiększenie plenności nasiennej. Zdaniem senatorów, spełniałyby tym samym wysokie wymagania stawiane obecnie przed nowymi odmianami.

  Zwracano uwagę, że możliwość uzyskiwania w polskich warunkach glebowo-klimatycznych wysokich plonów nasion decyduje o ekonomice ich produkcji, a także o udziale w strukturze zasiewów odmian krajowych, charakteryzujących się na ogół większą trwałością i produktywnością w porównaniu z odmianami zagranicznymi. Decydujące znaczenie ma także sprawne funkcjonowanie systemu reprodukcji i dystrybucji nasion nowych odmian oraz stosowanej agrotechniki.

  Odpowiadając na pytania senatorów, przedstawiciel ministerstwa rolnictwa stwierdził, że takie badania są prowadzone. Ich wyniki przyczynią się do realizacji postawionego celu, tj. zwiększonego i opłacalnego wykorzystania krajowych surowców białkowych w paszach, odpowiadającego dążeniu do zwiększenia bezpieczeństwa białkowego kraju. Poprzednie tego typu badania prowadzono ponad 30 lat temu.

  W trakcie dyskusji senatorowie wskazywali także na zbyt małą, ich zdaniem, informację na temat zastosowania szczepionek w uprawie roślin motylkowych i zbyt małą pomoc państwa, co nie zachęca rolników do ich upraw.

  Następnie Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją resortu rolnictwa na temat płatności bezpośrednich dotyczących zbóż i gruntów ugorowanych. Przedstawił ją wiceminister A. Ławniczak. Jak stwierdził, Polska, podobnie jak większość "nowych" krajów członkowskich Unii Europejskiej, stosuje uproszczony system płatności bezpośrednich, w którym płatność przyznawana jest użytkownikowi na hektar gruntów rolnych utrzymywanych zgodnie z wymogami dobrej kultury rolnej, ustalonymi na 30 czerwca 2003 r. Stawkę płatności oblicza się, dzieląc krajową kopertę finansową przez uprawnioną powierzchnię gruntów rolnych. Oznacza to, że przedmiotowym wsparciem można objąć nie tylko grunty, na których prowadzona jest uprawa, ale również ugorowane.

  W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad szczegółowym uregulowaniem zasad włączenia gruntów ugorowanych do systemu krajowych płatności uzupełniających w taki sposób, by rozwiązanie to dotyczyło jedynie tych utrzymywanych w zgodzie z dobrą agrotechniką. W szczególności planowane jest wyłączenie z takiego wsparcia tzw. ugorów czarnych, mających niekorzystny wpływ na środowisko. Przewiduje się, że na gruntach objętych tym mechanizmem zostanie utrzymana okrywa roślinna, przeprowadzane będą stosowne zabiegi agrotechniczne, w szczególności mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chwastów. Zachowanie okrywy roślinnej na gruntach ugorowanych powoduje utrzymanie gotowości gleby do produkcji. Wymaga też poniesienia nakładów środków finansowych i pracy, podobnie jak w wypadku produkcji zbóż. Nie zachodzi zatem obawa, że rolnicy zaniechają produkcji w celu uzyskania krajowych płatności uzupełniających, a rozszerzenie tego mechanizmu nie będzie miało wpływu na decyzje producentów.

  Podczas dyskusji interesowano się, czy w Polsce bardziej opłaca się ugorowanie gruntów czy produkowanie zbóż i roślin motylkowych. Wiele uwagi poświęcono także wypełnianiu wniosków.

  Odpowiadając na pytania senatorów, wiceminister A. Ławniczak stwierdził, że bardziej opłacalne jest produkowanie zbóż i roślin motylkowych niż ugorowanie gruntów. Poinformował także, że w tym roku rolnicy ubiegający się o unijne dopłaty będą mogli to zrobić, składając tylko jeden wniosek. Wypełnianie dokumentów stanie się łatwiejsze, gdyż nie trzeba będzie wielokrotnie podawać tych samych danych. Ponadto do wszystkich tych płatności wystarczy złożyć tylko jeden załącznik graficzny.

  * * *

  Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zebrała się w celu rozpatrzenia wniosków o zlecenie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

  W obradach wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", prezes Fundacji SEMPER POLONIA Marek Hauszyld, prezes i wiceprezes Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" Jan Marek Nowakowski i Rafał Dzięciołowski, przewodnicząca Zarządu Fundacji "Kresy-Syberia" Aneta Hoffmann.

  Dyrektor Biura Prawnego i Spraw Pracowniczych Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka, upoważniona przez szefa Kancelarii Senatu, przedstawiła opinię kancelarii na temat wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym w ramach kierunku 5: upowszechnianie wiedzy o Polsce, języku i kulturze oraz o kształtowaniu pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w świecie, w szczególności wspieranie działalności programowej i infrastruktury redakcji radiowych, telewizyjnych, czasopism polonijnych i portali internetowych, oraz dodatkowy wniosek w ramach kierunku 2: wspieranie oświaty.

  Następnie głos zabrali przedstawiciele Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Fundacji SEMPER POLONIA, Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" oraz Fundacji "Kresy-Syberia", którzy zaprezentowali złożone wnioski.

  W trakcie dyskusji senator Łukasz Abgarowicz złożył wniosek o przyznanie Fundacji SEMPER POLONIA w Warszawie dofinansowania w wysokości 389 314,61 zł. Postulował także przyznanie "Kurierowi Wileńskiemu" dofinansowania w wysokości 67 592 zł na organizację Zgromadzenia Ogólnego MIDAS 2010 (wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie"). Wniosek poparła senator Barbara Borys-Damięcka.

  Senator Janina Fetlińska zgłosiła wniosek o przyznanie Zgromadzeniu Córek Najczystszego Serca NMP w Wilnie dofinansowania w wysokości 6468 zł na zakup sprzętu komputerowego (wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie").

  Kilka wniosków przedstawił senator Tadeusz Skorupa:

  • przyznanie Komitetowi Edukacji Związku Podhalan w Ameryce dotacji w wysokości 10 000 zł na dofinansowanie kosztów wydawniczych kwartalnika "Podhalanin" oraz doposażenie redakcji (wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"),
  • przyznanie Polish Television Chicago dotacji w wysokości 10 000 zł na dofinansowanie filmu dokumentalnego "Król Życia" (wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"),
  • przyznanie Kongresowi Polaków w Republice Czeskiej dofinansowania w wysokości 52 000 zł na wyposażenie biura redakcji "Głos Ludu" i utrzymanie strony internetowej (wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie"),
  • przyznanie Gazecie "Nowy Dziennik" z Nowego Jorku dofinansowania w wysokości 55 000 zł na pokrycie kosztów redakcyjnych i wydawniczych oraz elektronicznej wersji gazety (wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"),
  • przyznanie Polskiemu Związkowi Kulturalno-Oświatowemu w Republice Czeskiej dofinansowania w wysokości 145 000 zł na przygotowanie do druku miesięcznika "Zwrot" (wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie"),
  • przyznanie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrogu, na Ukrainie, dofinansowania w wysokości 5312,50 zł na zakup sprzętu komputerowego na utrzymanie strony internetowej i usługi informatyczne (wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie"),
  • przyznanie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrogu, na Ukrainie, dotacji w wysokości 30 000 zł na dofinansowanie kosztów przygotowania i druku dwumiesięcznika "Wołanie z Wołynia" (wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie").

  Senator Stanisław Zając wnosił o przyznanie Moskiewskiej Narodowo-Kulturalnej Autonomii Polaków "Dom Polski" w Rosji dofinansowania w wysokości 15 000 zł na realizację filmu dokumentalnego o Janie Pawle II (wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"). Postulował także przyznanie Rzymskokatolickiej Parafii św. Anny w Barze, na Ukrainie, dofinansowania w wysokości 5676,70 zł na zakup sprzętu komputerowego, RTV, na szkolenie komputerowe oraz założenie i utrzymanie strony internetowej (wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie"). Senator przedstawił również wniosek o przyznanie Metropolitarnemu Wyższemu Seminarium Duchownemu Obrządku Łacińskiego we Lwowie-Brzuchowicach, dofinansowania w wysokości 1056 zł na zakup sprzętu RTV (wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie").

  W wyniku głosowania Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą poparła wszystkie wnioski złożone przez senatorów. Jednomyślnie poparto opinię Kancelarii Senatu, dotyczącą omawianych wniosków o finansowanie zadań o charakterze programowym w ramach kierunku 5, z wyłączeniem wyżej wymienionych, odrębnie zaopiniowanych wniosków. Komisja także jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem opinii Kancelarii Senatu dotyczącej dodatkowego wniosku w ramach kierunku 2.

  Ostatecznie Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przyjęła następującą opinię, przeznaczoną dla Prezydium Senatu, dotyczącą wniosków o dotację z budżetu Kancelarii Senatu dla organizacji pozarządowych.

  Zaopiniowano następujące wnioski o przyznanie dotacji z budżetu Kancelarii Senatu:

  Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

  Kierunek 5: upowszechnianie wiedzy o Polsce, języku i kulturze oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w świecie, w szczególności wspieranie działalności programowej i infrastruktury redakcji radiowych, telewizyjnych, czasopism polonijnych i portali internetowych

  • Fundacja Promocji Lokalnej w Gdańsku: Internet - okno do wiedzy o Polsce i Polonii. Całkowity koszt realizacji zadania - 116 200 zł, postulowana dotacja - 88 500 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
  • Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej w Bielsku-Białej: wytworzenie oraz wyemitowanie cyklu audycji telewizyjnych "Nad Wisłą i nad Potomkiem". Całkowity koszt realizacji zadania - 432 167,56 zł, postulowana dotacja - 392 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
  • Fundacja "Wileńszczyzna" w Warszawie: "Spojrzenie młodych". Całkowity koszt realizacji zadania - 48 500 zł, postulowana dotacja - 36 200 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 19 927 zł.
  • Fundacja "Polonia Restituta" w Warszawie: zredagowanie i wydanie drukiem czterech numerów kwartalnika "Nasza Rota" w 2010 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 88 400 zł, postulowana dotacja - 88 400 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
  • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: program bezpłatnej prenumeraty prasy dla środowisk polskich na Wschodzie. Całkowity koszt realizacji zadania - 265 040 zł, postulowana dotacja - 168 776 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
  • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: wydawanie społeczno-kulturalnego czasopisma młodzieżowego "Pod wiatr". Całkowity koszt realizacji zadania - 81 300 zł, postulowana dotacja - 23 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
  • Fundacja "Oświata polska za granicą" w Warszawie: wsparcie dla wydawanego w Szkocji czasopisma "Emigrant". Całkowity koszt realizacji zadania - 500 200 zł, postulowana dotacja - 59 200 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
  • Fundacja "Wolność i demokracja" w Warszawie: portal informacyjno-publicystyczny Polaków na Wschodzie KRESY24.PL z serwisem Karta Polaka. Całkowity koszt realizacji zadania - 376 200 zł, postulowana dotacja - 342 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 308 688 zł.
  • Fundacja "7 dni" w Częstochowie: kwartalnik "Polacy na Litwie" i materiał filmowy. Całkowity koszt realizacji zadania - 419 400 zł, postulowana dotacja - 419 400 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
  • Stowarzyszenie Emigracji Polskiej w Płocku: serwis internetowy PCN - Polish Cooperation Network. Całkowity koszt realizacji zadania - 73 360 zł, postulowana dotacja - 45 400 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
  • Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej w Bielsku-Białej: wytworzenie oraz wyemitowanie cyklu audycji telewizyjnych "Płyniesz, Olzo". Całkowity koszt realizacji zadania - 581 848,04 zł, postulowana dotacja - 526 848 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
  • Związek Górnośląski, Zarząd Główny w Katowicach: "Polskie schody kariery - Nasi za Odrą". Całkowity koszt zadania - 584 085 zł, postulowana dotacja - 584 085 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
  • Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach: wytworzenie oraz wyemitowanie cyklu audycji telewizyjnych "S-2 Śląsk-Polonia". Całkowity koszt realizacji zadania - 629 262 zł, postulowana dotacja - 629 262 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
  • Stowarzyszenie Muzyczne BRZMIENIA w Poznaniu: rocznik Brzmienia/RockinBerlin 2010. Całkowity koszt realizacji zadania - 23 745 zł, postulowana dotacja - 19 745 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
  • Fundacja Rozwoju Miasta Bielska-Białej w Bielsku-Białej: wytworzenie oraz wyemitowanie cyklu audycji telewizyjnych "Polonijne echa stadionów". Całkowity koszt realizacji zadania - 463 058 zł, postulowana dotacja - 423 058 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
  • Fundacja dla Śląska w Katowicach: "Bliżej Polski, bliżej Śląska". Całkowity koszt realizacji zadania - 653 406 zł, postulowana dotacja - 653 406 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
  • Fundacja dla Śląska w Katowicach: wytworzenie oraz wyemitowanie cyklu audycji telewizyjnych "Kuchnia po śląsku na obczyźnie". Całkowity koszt realizacji zadania - 929 280 zł, postulowana dotacja - 929 280 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
  • Fundacja dla Śląska w Katowicach: wytworzenie oraz wyemitowanie przez telewizję TVS cyklu 30 audycji telewizyjnych "Polonijne szlagrowe życie". Całkowity koszt realizacji zadania - 609 486 zł, postulowana dotacja - 609 486 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
  • Fundacja Kresy-Syberia w Warszawie: budowa Wirtualnego Muzeum Kresy-Syberia (faza II). Całkowity koszt realizacji zadania - 650 000 zł, postulowana dotacja - 250 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 150 000 zł.
  • Fundacja "Nowoczesna Polska" w Warszawie: wolne lektury na świecie. Całkowity koszt realizacji zadania - 104 960 zł, postulowana dotacja - 104 960 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 72 292 zł.
  • Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu: wytworzenie oraz wyemitowanie cyklu audycji telewizyjnych "Polonijne życie". Całkowity koszt realizacji zadania - 1 868 474,76 zł, postulowana dotacja - 1 693 474,76 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
  • Bieruńska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu: wytworzenie oraz wyemitowanie programu "Radio bez granic". Całkowity koszt realizacji zadania - 638 835 zł, postulowana dotacja - 578 835 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
  • Tarnowska Fundacja Kultury w Tarnowie: "Skarbiec Polski" - czasopismo kulturalno-historyczne. Całkowity koszt realizacji zadania - 197 815 zł, postulowana dotacja - 91 800 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
  • Fundacja Kresy-Syberia w Warszawie: stworzenie audiowizualnego archiwum wspomnień osób dotkniętych represjami sowieckimi w czasie II wojny światowej. Całkowity koszt realizacji zadania - 500 000 zł, postulowana dotacja - 200 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 151 290 zł.
  • Fundacja ARTGARD - Art. Guard Foundation w Warszawie: promocja polskiej kultury w środowiskach polonijnych. Całkowity koszt realizacji zadania - 25 000 zł, postulowana dotacja - 25 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
  • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niedostosowanym Społecznie i Upośledzonym "Spomnis" w Herbach: publikacja multimedialna DVD "Nie zapomnij Polski". Całkowity koszt realizacji zadania - 463 000 zł, postulowana dotacja - 463 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
  • Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Pomocna dłoń" w Częstochowie: serwis internetowy www.popolski.pl. Całkowity koszt realizacji zadania - 324 000 zł, postulowana dotacja - 324 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
  • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2010 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 9 430 129 zł, postulowana dotacja - 1 711 451,25 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 1 021 541,95 zł, zgodnie z zał. nr 1.
  • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2010 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 12 624 761,95 zł, postulowana dotacja - 12 624 761,95 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 6 095 674,85 zł, zgodnie z zał. nr 2.
  • Fundacja "Semper Polonia" w Warszawie: działania Fundacji "Semper Polonia" na rzecz Polonii i Polaków za granicą w 2010 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 573 225,53 zł, postulowana dotacja - 544 734,83 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 389 314,61 zł.

  Kierunek 2: wspieranie oświaty

  Podkierunek: wychowanie przez sport

  • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: dofinansowanie udziału sportowców polskich i polonijnych w VI Zimowych Światowych Igrzyskach Polonijnych "Zakopane 2010". Całkowity koszt realizacji zadania - 1 038 218,71 zł, postulowana dotacja - 340 136,05 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek przyjąć, dotację zmniejszyć jednak do 293 083,90 zł.

  * * *

  Senatorowie z Komisji Środowiska zapoznali się z informacją o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w latach 2008–2009. Informację przedstawił główny inspektor ochrony środowiska Andrzej Jagusiewicz. W swoim wystąpieniu przedstawił szczegółowy raport dotyczący działalności w 2008 r., a następnie dane odnoszące się do 2009 r. Skupił się przede wszystkim na podstawowych funkcjach inspekcji, tj. kontroli i nadzorze, transgranicznym przemieszczaniu odpadów, przeciwdziałaniu poważnym awariom, a także na zadaniach wynikających z obowiązku monitoringu środowiska i współpracy międzynarodowej. Omówił również aspekty prawne i finansowe działalności tej służby.

  W 2009 r. zadania priorytetowe stanowiły: wdrażanie do praktyki działania inspekcji rozwiązań wypracowanych w ramach projektu polsko-norweskiego PL0100, zwiększenie skuteczności działania wszystkich służb zaangażowanych w kontrole transgranicznego przemieszczania odpadów (grupa G-5), dokonanie oceny przestrzegania warunków pozwoleń zintegrowanych w wybranych branżach, zapewnienie wysokiej jakości danych oraz ocen dla potrzeb operacyjnego zarządzania środowiskiem, w tym modernizacji wyposażenia laboratoriów i sieci pomiarowych WIOŚ, opracowanie na podstawie zweryfikowanych danych rocznego raportu w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR).

  A. Jagusiewicz przedstawił dane dotyczące likwidacji “bomb ekologicznych” (w zaktualizowanym wykazie z listopada 2009 r. znajduje się 37 takich pozycji ), nadzoru rynku, monitoringu powietrza, hałasu, przyrody. Przedstawił także informację dotyczącą przygotowania do objęcia przez Polskę prezydencji w Radzie UE i zakres działalności legislacyjnej.

  W trakcie dyskusji senatorowie interesowali się m.in. kwestią likwidacji “bomb ekologicznych”, nadzorem nad przenośnymi instalacjami do usuwania azbestu, pracami nad nowelizacją ustawy o porządku i czystości w gminach, a także realizacją i skutkami ostatniej nowelizacji prawa ochrony środowiska.

  Na zakończenie posiedzenia Komisja Środowiska przyjęła założenia do planu pracy na pierwsze półrocze 2010 r.

  3 lutego 2010 r.

  Senatorowie z Komisji Rodziny i Polityki Społecznej postanowili nie zgłaszać zastrzeżeń do ustawy o ratyfikacji Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci, sporządzonej w Hadze dnia 19 października 1996 r. Postanowiono, że podczas posiedzenia plenarnego jej przyjęcie zarekomenduje Izbie senator Małgorzata Adamczak.

  Jak poinformował wicedyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Misztal, ustawa, uchwalona z przedłożenia rządowego, zmierza do ratyfikacji przez Polskę tzw. Konwencji Haskiej z 1996 r., która reguluje kwestie związane z międzynarodową ochroną dzieci. Jej postanowienia określają zakres podmiotowy jej stosowania (dziecko od urodzenia do ukończenia 18. roku życia), definiują niektóre pojęcia, budzące wcześniej wątpliwości interpretacyjne, np. pojęcie odpowiedzialności rodzicielskiej. W konwencji określono także środki ochrony osoby dziecka, jego majątku i sprawy, których ona nie reguluje. Ma ona zastąpić dwa wcześniejsze akty prawa międzynarodowego: konwencję z 1902 r. i 1961 r., które także były ratyfikowane przez Polskę.

  Wicedyrektor A. Misztal przypomniał o zastrzeżeniach strony polskiej do art. 55 konwencji. Zgodnie ze stanowiskiem naszego kraju, organami właściwymi do podejmowania środków ochrony nieruchomości stanowiących majątek dziecka i położonych w Polsce są organy RP.

  Konwencja reguluje także zasady współpracy między państwami, które ją ratyfikowały. Obecnie to 18 państw, 8 z nich to kraje członkowskie Unii Europejskiej.

  Podczas obrad żadnych uwag do ustawy uchwalonej przez Sejm nie przedstawiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Zastrzeżeń nie zgłaszali także przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, którzy rekomendowali jej przyjęcie bez poprawek.

  * * *

  Podczas posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich negatywnie zaopiniowano skierowany przez marszałka Senatu wniosek w sprawie wyrażenia przez Senat RP zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Piesiewicza za czyny opisane w złożonym za pośrednictwem ministra sprawiedliwości - prokuratora generalnego wniosku Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga z 27 listopada 2009 r.

  W czasie dyskusji senatorowie argumentowali, że w tej chwili nie ma podstaw do uchylenia senatorowi K. Piesiewiczowi immunitetu, a wniosek prokuratury jest "przedwczesny".

  Obecny na posiedzeniu komisji prokurator Dariusz Korneluk z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga nie wykluczył, że postępowanie w sprawie senatora może być umorzone.

  W wyniku głosowania tajnego Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich jednomyślnie opowiedziała się przeciwko uchyleniu immunitetu senatorowi K. Piesiewiczowi. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wyznaczono najpierw senatora Stanisława Piotrowicza, a następnie senatora Piotra Ł.J. Andrzejewskiego.

  * * *

  Senatorowie z Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej postanowili zaproponować Izbie przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.

  Podczas obrad zmiany wprowadzone w nowelizacji, uchwalonej przez Sejm na podstawie projektu przygotowanego przez Komisję "Przyjazne Państwo", omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krzysztof Stanowski.

  Żadnych uwag do rozpatrywanej ustawy sejmowej nie zgłosiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

  Nowela ma umożliwić radzie gminy upoważnienie kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowań w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na jej terenie.

  W wyniku głosowania, na wniosek przewodniczącego komisji senatora Mariusza Witczaka, senatorowie jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem bez poprawek rozpatrzonej ustawy sejmowej. Na sprawozdawcę stanowiska komisji wybrano senatora Marka Konopkę.

  * * *

  Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Obrony NarodowejKomisji Ustawodawczej, podczas którego przystąpiono do pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

  W obradach wzięli udział m.in. przedstawiciele Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.

  Rozpatrywany projekt, wniesiony prze Komisję Ustawodawczą, reprezentowaną przez senator Grażynę Sztark, stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 lipca 2009 r. (sygn. Akt K 31/08). Informację o projekcie przedstawił ekspert w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu Marek Jarentowski. Jak wyjaśnił, w swoim orzeczeniu trybunał stwierdził niezgodność art. 53 ust. 3 ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz art. 129 ust.1 o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego z art. 42 ust. 2 w związku art. 31 ust. 3 konstytucji. W opinii trybunału, uniemożliwienie żołnierzom oraz funkcjonariuszom SWW i SKW, wobec których prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne, prawa wyboru obrońców spośród adwokatów i radców prawnych jest sprzeczne z konstytucją. Celem projektu nowelizacji zgłoszonego przez Komisję Ustawodawczą jest usunięcie błędów popełnionych przez ustawodawcę.

  Podczas posiedzenia senatorowie zapoznali się z opinią o projekcie przedstawicieli Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego Jacka Derlackiego i Jarosława Kanarka. W swoich wystąpieniach poparli oni omawiany projekt, zwrócili się jednak do senatorów z prośbą o wprowadzenie zapisu regulującego zasady dostępu obrońców do akt, które zawierają informacje chronione na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych.

  Do tych uwag odnieśli się senatorowie: Stanisław Zając, Maciej Grubski, Leon Kieres i Bohdan Paszkowski, a także przedstawiciele senackiego biura legislacyjnego Beata Mandylis i M. Jarentowski.

  Zdaniem senatora S. Zająca, proponowana poprawka zgłaszana przez SWW ogranicza prawo do obrony. Legislatorzy wskazywali natomiast na brak spójności proponowanego zapisu z regulacjami dotyczącymi innych służb. Senator L. Kieres zwracał uwagę na różnice w wymogach stawianych wobec obrońców biorących udział w postępowaniu dyscyplinarnym i postępowaniu karnym, które powstaną po wprowadzeniu zapisów zgłaszanych przez SWW i SKW.

  Ostatecznie przewodniczący obradom senator B. Paszkowski uznał, że wobec zgłaszanych w dyskusji uwag należy, zgodnie z wnioskiem senatora L. Kieresa, należy zwrócić się z prośbą, m.in. do ministra sprawiedliwości, o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących dostępu obrońców do informacji niejawnych.

  Połączone komisje nie zakończyły prac związanych z pierwszym czytaniem projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego. Ustalono, że senatorowie wznowią prace nad tą inicjatywą ustawodawczą po uzyskaniu niezbędnych opinii.

  4 lutego 2010 r.

  Senatorowie z Komisji Kultury i Środków Przekazu omawiali projekt planu pracy komisji na 2010 r. Jej przewodniczący senator Piotr Ł.J. Andrzejewski przedstawił wstępny plan pracy na najbliższy rok. Podkreślił, że najważniejszym zadaniem będą prace legislacyjne nad ustawami uchwalonymi przez Sejm i skierowanymi przez marszałka Senatu do rozpatrzenia przez Komisję Kultury i Środków Przekazu. W najbliższym czasie komisja rozpatrzy ustawę o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

  25 lutego 2010 r. planowana jest konferencja "90-lecie powrotu Polski nad Bałtyk", a 16 lutego - posiedzenie seminaryjne na temat "Łazienki Królewskie - stan obecny i przyszły".

  Senator P.Ł.J. Andrzejewski zwrócił się do senatorów o zgłaszanie tematów, którymi powinna zająć się komisja. Podkreślił, że w 2010 r. komisja ze względu na ograniczenia finansowe może zorganizować maksymalnie 4 konferencje, pozostałe tematy mogą zostać omówione podczas posiedzeń seminaryjnych lub wizyt studyjnych.

  * * *

  Porządek dzienny posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji i Sportu przewidywał rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. W obradach wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

  Uchwalając jednogłośnie tę nowelizację, Sejm zmienił przepisy dotyczące przyznawania uczniom pomocy materialnej. Zdecydowano, że wójt, burmistrz, prezydent miasta będą mogli upoważnić kierowników ośrodków pomocy społecznej do przyznawania uczniom indywidualnych świadczeń pomocy materialnej.

  O zmiany w przepisach dotyczących procedury przyznawania pomocy zabiegały samorządy. Zdaniem samorządowców, to kierownicy ośrodków pomocy społecznej mają najpełniejszą informację o sytuacji materialnej uczniów. Dlatego to właśnie oni powinni prowadzić postępowanie w sprawach o indywidualne udzielanie pomocy socjalnej. Dotychczasowe przepisy do wydawania decyzji o przyznawaniu świadczeń o charakterze socjalnym upoważniają wójta, burmistrza i prezydenta miasta. Niektóre samorządy poprzez uchwałę rady gmin upoważniały kierownika ośrodka pomocy społecznej do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie pomocy materialnej uczniom. Te uchwały gmin były jednak uchylane przez nadzór wojewody jako niezgodne z prawem.

  Projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty dotyczącej przyznawania pomocy materialnej dla uczniów przygotowała sejmowa Komisja “Przyjazne Państwo”.

  Podczas posiedzenia pozytywne stanowisko rządu w sprawie rozpatrywanej nowelizacji przedstawiła wiceminister edukacji narodowej Lila Jaroń. Żadnych zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym nie zgłosiło do niej Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

  W trakcie dyskusji senator Sławomir Kowalski wskazywał na zasadność i praktyczny sens zaproponowanej zmiany. Wobec braku innych głosów w dyskusji przewodniczący komisji senator Kazimierz Wiatr zgłosił wniosek o przyjęcie rozpatrywanej ustawy bez poprawek.

  W wyniku głosowania Komisja Nauki, Edukacji i Sportu jednomyślnie opowiedziała się za niezgłaszaniem zastrzeżeń do nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Ustalono, że podczas obradach plenarnych sprawozdanie w tej sprawie złoży senator S. Kowalski.

  10 lutego 2010 r.

  Podczas posiedzenia Komisji Spraw Unii Europejskiej rozpatrzono ustawę o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego.

  Na temat ustawy, uchwalonej na podstawie projektu poselskiego, głos zabrał sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki. Ma ona związek z wejściem w życie Traktatu z Lizbony, zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 13 grudnia 2007 r., modyfikujący przepisy dotyczące rozdziału mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego między poszczególne państwa członkowskie. Ustawa określa zasady obsadzenia dodatkowego mandatu posła do europarlamentu w związku z nowymi przepisami prawa Unii Europejskiej, określającymi liczbę mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego przypadających Polsce w obecnej kadencji. Jak przewidziano, obsadzenie tego mandatu nastąpi na podstawie wyników wyborów do PE z 7 czerwca 2009 r. Mandat otrzyma osoba, która uzyskałaby go, gdyby w czerwcowych wyborach wybierano 51, a nie 50 posłów.

  Kolejnego polskiego europosła wskaże Państwowa Komisja Wyborcza, a decyzja ta zostanie ogłoszona w "Dzienniku Ustaw". Marszałek Sejmu z kolei niezwłocznie prześle do przewodniczącego PE zawiadomienie o obsadzeniu tego mandatu.

  Ze wstępnych informacji wynika, że 51. mandat europosła przypadłby kandydatowi PSL z województwa lubelskiego. W czerwcowych wyborach do europarlamentu na liście ludowców w Lublinie najwięcej głosów otrzymał obecny poseł Edward Wojtas.

  W wyniku głosowania Komisja Spraw Unii Europejskiej postanowiła zaproponować Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o zasadach obsadzenia w kadencji trwającej w latach 2009-2014 dodatkowego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Ustalono, że w imieniu komisji ustawę zarekomenduje Izbie senator Edmund Wittbrodt. Do stanowiska komisji zgłoszono wniosek mniejszości, zawierający propozycje poprawek. Jego sprawozdawcą będzie senator Janusz Rachoń.

  Podczas posiedzenia senatorowie zapoznali się także z informacją na temat uprawnień parlamentów narodowych po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Informację przedstawiła Magdalena Słok-Wódkowska, analityk Komisji Spraw Unii Europejskiej.

  Przystąpiono również do przygotowywania projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu w związku z wejściem w życie Traktatu z Lizbony. Założenia projektu przedstawili przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej senator E. Wittbrodt i wicedyrektor Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Adam Niemczewski.

   

  do góry

  Kontakty międzynarodowe

  9-10 lutego 2010 r. marszałek Bogdan Borusewicz, na zaproszenie przewodniczącego Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej Siergieja M. Mironowa, złożył oficjalną wizytę w Rosji.

  Tematem dwudniowych rozmów były głównie polsko-rosyjskie stosunki polityczne, w tym parlamentarne i na poziomie samorządów w ramach współpracy Forum Regionów Polski i Rosji. Politycy mówili m.in. o poprawie stosunków między Warszawą a Moskwą.

  Marszałkowi towarzyszyli członkowie senackiej Polsko-Rosyjskiej Grupy Parlamentarnej, senatorowie: Janusz Sepioł (przewodniczący), Władysław Ortyl (wiceprzewodniczący), Jan Wyrowiński i Stanisław Zając. Przybyli oni do Moskwy 8 lutego 2010 r. i tego dnia spotkali się z Rosyjsko-Polską Grupą Parlamentarną, utworzoną w Radzie Federacji. Rozmawiano m.in. na temat współpracy i II Forum Regionów Polska-Rosja, które odbędzie się w maju 2010 r. w Polsce. I Forum Regionów miało miejsce w Moskwie we wrześniu 2009 r. Inicjatywie, polegającej na zacieśnianiu dwustronnych stosunków na poziomie regionalnym, patronują Senat i Rada Federacji. Jako przykład udanej współpracy między samorządami obu krajów można uznać relacje, które z polskimi województwami utrzymuje obwód kaliningradzki.

  Pierwszego dnia wizyty marszałek B. Borusewicz spotkał się z przewodniczącym S. Mironowem. W rozmowie uczestniczyli także senatorowie z senackiej Polsko-Rosyjskiej Grupy Parlamentarnej. Tematem rozmowy były przede wszystkim współpraca wyższych izb obu krajów i sprawy związane z planowanym na maj II Forum Regionów Polski i Rosji. Poruszono także sprawę obchodów rocznicy zbrodni katyńskiej. Senatorowie zaproponowali m.in., żeby pierwszy dzień forum poświęcić wizytom przedstawicieli rosyjskich regionów w różnych polskich województwach. Obecnie tylko 9 spośród 16 polskich województw na stałe współpracuje z regionami Rosji.

  Przewodniczący senatów Polski i Rosji wyrazili zadowolenie ze współpracy. Jak podkreślił przewodniczący S. Mironow, tak ścisłej i intensywnej współpracy jak z marszałkiem B. Borusewiczem nie nawiązał z przewodniczącym Senatu żadnego innego kraju, nawet z państw poradzieckiej Wspólnoty Niepodległych Państw, z którymi Rosja ma dobre stosunki.

  Także w ocenie marszałka B. Borusewicza współpraca z przewodniczącym S. Mironowem jest ponadstandardowa. Przypomniał, że odbył już kilka spotkań z przewodniczącym Rady Federacji, a w ich kontaktach najbardziej liczy się "konkretne działanie".

  W Moskwie marszałek B. Borusewicz spotkał się także z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. Tematem rozmowy była m.in. sprawa kwietniowych uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej i majowych obchodów w Moskwie 65. rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Omawiano także kwestie dotyczące współpracy polsko-rosyjskiej, w tym zwłaszcza współpracy parlamentarnej i w ramach Forum Regionów Polski i Rosji.

  9 lutego 2010 r. w dzienniku "Wriemia Nowostiej" ukazał się wywiad z marszałkiem B. Borusewiczem. Marszałek powiedział tam m.in., że fakt, iż premier Rosji Władimir Putin będzie gospodarzem kwietniowych uroczystości w Katyniu, otwiera nowe perspektywy w stosunkach polsko-rosyjskich. Jak stwierdził, dotychczas rosyjskie władze dystansowały się od udziału w nich. "Teraz nabiera to symbolicznego znaczenia i zdejmuje dwuznaczność reakcji na tragiczne wydarzenie, otwiera nowe perspektywy w stosunkach polsko-rosyjskich" - powiedział.

  Marszałek Senatu podkreślił, że "Polaków zawsze interesuje los rodaków, którzy padli ofiarą represji". Jak mówił, szczególnie bolesną raną pozostaje Katyń, a pielęgnowanie pamięci o tym jest wręcz obowiązkiem. Marszałek podkreślił, że obok Polaków spoczywają tam Rosjanie. "Wszak represje były wymierzone przede wszystkim przeciwko Rosjanom, Ukraińcom i innym narodom byłego ZSRR. Zawsze mówiłem - podobnie jak moi koledzy - że nie występujemy przeciwko narodowi rosyjskiemu, który cierpiał i poniósł ogromne straty w czasach stalinizmu i wojny" - powiedział.

  Z okazji wizyty marszałka B. Borusewicza w Rosji w obu krajach jednocześnie ukazał się 9 lutego wspólny artykuł szefów wyższych izb parlamentów Polski i Rosji. W Polsce wydrukowała go "Gazeta Wyborcza", a w Rosji - "Rossijskaja Gazieta".

  "Naszym moralnym obowiązkiem jest pamiętać o naszej przeszłości. Jednakże każdy naród ma swą «pamięć historyczną», odmienne spojrzenie na dzieje. Najważniejsze, że teraz wspólnie myślimy o przyszłości" - podkreślili marszałkowie senatów Polski i Rosji. Wyrazili także przekonanie, że "na początku XXI wieku Polacy i Rosjanie dojrzeli do tego, by z wielowiekowej historii naszych relacji umieć czerpać i rozwijać, co najlepsze". Jak zaznaczyli, tylko to otworzy przed naszymi narodami drogę ku przyszłości.

  Wyrazili zadowolenie, że "po dwudziestu latach od historycznych zmian w Europie Środkowej i Wschodniej, zapoczątkowanych powstaniem «Solidarności» i pieriestrojką Michaiła Gorbaczowa, stosunki Polski i Rosji wychodzą na nową drogę rozwoju". Zdaniem obu szefów wyższych izb parlamentów, należy je wypełnić konkretną treścią: aktywnymi kontaktami politycznymi, wymianą gospodarczą i kulturalną, więziami elit intelektualnych, młodzieży i zwykłych obywateli.

  W artykule obaj przewodniczący przypomnieli, że 2010 r. obfituje w rocznice o dużym znaczeniu dla Polaków i Rosjan. "Nasze wzajemne stosunki sięgają w przeszłość. Nie sposób się z tym nie zgodzić. Zostawmy więc historię historykom, politykom politykę, przyszłość zaś - naszym narodom" - podkreślili.

  W ocenie marszałka B. Borusewicza i przewodniczącego S. Mironowa, dobry przykład współpracy w sprawach historii stanowi wznowienie działalności polsko-rosyjskiej Grupy ds. Trudnych. Zdaniem obu przewodniczących, wyniki jej prac już dziś są znaczące.

  Marszałkowie za pozytywne uznali rozpoczęcie dialogu między Cerkwią prawosławną a Kościołem rzymskokatolickim w Polsce, którego celem jest zbliżenie społeczeństw obydwu państw. Uznali to za bezprecedensowy wypadek.

   

  do góry

  Wydarzenia

  2 lutego 2010 r., w uroczystość Ofiarowania Pańskiego, czyli święto Matki Boskiej Gromnicznej, m.in. wicemarszałek Krystyna Bochenek, senatorowie Piotr Ł.J. Andrzejewski i Czesław Ryszka wraz z grupą posłów przybyli na Jasną Górę z 21. Pielgrzymką Parlamentarzystów Polskich. Modlili się w intencji dobrej służby na rzecz ojczyzny.

  Witając zebranych, przeor Jasnej Góry o. Roman Majewski mówił m.in., że Maryja, znając życie każdego człowieka, przyjmuje go takim, jaki jest. Chce mu pomagać w samym życiu i służbie narodowi. Życzył parlamentarzystom, by wrócili z pielgrzymki odważni i pełni nadziei, również nadziei, którą pokładają w nich wyborcy.

  Politycy uczestniczyli we mszy w Kaplicy Matki Bożej, odprawionej pod przewodnictwem częstochowskiego biskupa Jana Wątroby, a koncelebrowanej przez duszpasterza parlamentarzystów ks. Piotra Pawlukiewicza. Biskup J. Wątroba w homilii przypominał pielgrzymom o potrzebie ofiary i służby na rzecz dobra wspólnego, wynikających m.in. z chrześcijańskiej miłości. Zwracając się do parlamentarzystów, wzywał ich, by swoją miłość do ojczyzny rozumieli jako "służbę dla pomnożenia dobra wspólnego", mimo że często wymaga to ofiar i poświęcenia, zapominania o sobie, rezygnacji z własnych planów, korzyści, a także odważnego stawania w obronie zagrożonych wartości.

  * * *

  10 lutego 2010 r. wicemarszałek Krystyna Bochenek otrzymała statuetkę Motyl 2009. Wyróżnienie przyznawane jest przez Stowarzyszenie Debra Polska Kruchy Dotyk za "czynne zaangażowanie na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz za wspieranie działalności Stowarzyszenia w walce o jak najwyższą jakość życia osób chorych na pęcherzowe oddzielanie się naskórka - Epidermolysis bullosa (EB)".

   

  do góry

  Wykaz numerów "Diariusza"