Wydarzenia - Senat RP

Informacje przygotowywane na bieżąco

Diariusz Senatu nr 49
1-15 stycznia 2010.

 • Posiedzenie Senatu
 • Prezydium Senatu
 • Z prac komisji senackich
 • Wydarzenia
 • Posiedzenie Senatu

  11-13 stycznia 2010 r. odbyło się 47. posiedzenie Senatu.

  Poprawki Senatu do ustawy budżetowej na rok 2010

  Ustawę budżetową na rok 2010 Sejm uchwalił 18 grudnia 2009 r. Senatorowie zdecydowali o wprowadzeniu do niej 16 poprawek.

  Regulacja zakłada, że deficyt budżetowy nie przekroczy 52 mld 214 mln 216 tys. zł. Dochody mają wynieść 248 mld 868 mln 601 tys. zł, wydatki - nie więcej niż 301 mld 82 mln 817 tys. zł. Przychody z prywatyzacji osiągną około 25 mld zł. Ministerstwo Finansów przewiduje, że w 2010 r. z podatków ma wpłynąć do budżetu ponad 223 mld zł, z tego z VAT - 106,2 mld zł, z akcyzy - 53 mld zł, z podatku od hazardu - 1,5 mld zł, CIT - 26,3 mld zł, PIT - 36 mld zł.

  Uchwalając budżet na 2010 r., Sejm przyjął 10 poprawek, m.in. przewidującą zmniejszenie o ponad 150 mln zł dotacji dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pieniądze te mają m.in. powiększyć o 120 mln zł rezerwę celową na dopłaty do paliwa rolniczego. Sejm przyjął także jedną poprawkę, zakładającą zwiększenie wartości kosztorysowej budowy nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim z 1 mld zł 88 mln do 1 mld zł 529 mln zł.

  Pracująca w Senacie nad ustawą budżetową Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opowiedziała się za wprowadzeniem 13 poprawek, m.in. za upoważnieniem ministra finansów do udzielenia Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych pożyczki w wysokości do 5,5 mld zł na wypłatę świadczeń gwarantowanych. Inna zaproponowana poprawka przewidywała zmniejszenie o 474 tys. zł tegorocznych wydatków Kancelarii Senatu. Kwota ta ma zostać przekazana na bieżące wydatki archiwów państwowych. Akceptację komisji budżetu uzyskała ponadto poprawka zgłoszona przez Komisję Rolnictwa, zmierzająca do zwiększenia o 31 mln zł odpisu na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, m.in. kosztem zmniejszenia wydatków na zasiłki pogrzebowe z KRUS.

  Podczas debaty na posiedzeniu Izby poparcie ustawy zadeklarowali senatorowie z PO, a negatywnie ocenili ją senatorowie z opozycji. Krytycznie o ustawie wypowiadał się senator Grzegorz Banaś (PiS). "Nie sądzę, aby był to budżet dobry dla Polski, my go nie poprzemy" - zapowiedział i dodał, że w poczuciu odpowiedzialności za Polskę jego klub złożył poprawki, m.in. dotyczące ochrony zdrowia, szkolnictwa, czy spraw społecznych.

  Z kolei senator Henryk Woźniak (PO) podkreślał przezorność rządu, umiarkowanie i wstrzemięźliwość. Powiedział, że jest optymistą i wierzy, że w 2010 r. spełnią się marzenia i będzie lepiej.

  Senator Stanisław Zając optymizm resortu finansów co do rozpatrywanego budżetu uznał za nadmierny i nieuzasadniony.

  Senator Jan Rulewski stwierdził, że planowany budżet "większości Polaków odpowiada". "(...) to nie jest budżet przełomu, ale to jest budżet, od którego można mówić o zmianach" - ocenił.

  "Czy ratowanie budżetu państwa zapowiadaną w tym roku prywatyzacją i tymi 25 miliardami zł, których oczekujemy ze sprzedaży majątku narodowego, nie skończy się kompromitacją podobną do tej ze stoczniami?" - pytał z kolei senator Czesław Ryszka.

  W opinii senatora Józefa Bergiera zaś, "budżet na rok 2010 to dobry, wyważony plan finansowy na tle ogólnoświatowej czy europejskiej sytuacji gospodarczej".

  Minister finansów Jan Vincent-Rostowski zapowiedział w trakcie debaty, że ewentualne wyższe wpływy budżetu nie spowodują, iż rząd zwiększy wydatki państwa. Minister uznał budżet na rok 2010 za ostrożny i odpowiedzialny. Zastrzegł jednak, że trzeba pamiętać, iż gospodarka światowa w pełni się jeszcze nie ustabilizowała. "Powinniśmy zakładać, że istnieje możliwość jakiegoś dalszego szoku zewnętrznego. Ja nie przewiduję tzw. drugiej fali kryzysu, (...) ale powinniśmy się na nią przygotować. Dlatego zakładamy ostrożny poziom wzrostu gospodarczego w 2010 r." - powiedział minister. Zaapelował do senatorów, aby maksymalnego poziomu deficytu nie mylić z najbardziej prawdopodobnym poziomem. Dodał, że deficyt, z którym kończy się rok, jest prawie zawsze niższy od zapisanego w ustawie budżetowej.

  Według ministra następna faza rozwoju gospodarczego Europy będzie związana z problemami finansów publicznych w wielu krajach. "Powinniśmy zrobić wszystko, co możemy, aby mieć jak najmniejszy deficyt w roku 2010 i następnych latach. Wobec tego rząd nie przewiduje możliwości zwiększania jakichkolwiek wydatków na skutek tego, że mamy wyższe dochody" - stwierdził minister finansów. Zapowiedział także, że do końca stycznia powinien zostać przedstawiony program konsolidacji sektora finansów publicznych. Jednym z jego kluczowych elementów będzie reguła wydatkowa, która w bardzo rygorystyczny sposób ograniczy wzrost wydatków publicznych w latach 2011-2013. Będzie ona obowiązywała nie tylko na poziomie ogólnych, ale także szczegółowych wydatków przewidzianych przez nowe ustawy.

  Senatorowie zaproponowali ogółem 39 poprawek do ustawy budżetowej. Swoje wnioski o charakterze legislacyjnym złożyli senatorowie: Grzegorz Banaś, Krzysztof Kwiatkowski, Stanisław Zając, Krystyna Bochenek, Władysław Dajczak, Jan Rulewski, Tadeusz Gruszka, Przemysław Błaszczyk, Zbigniew Romaszewski, Kazimierz Wiatr, Piotr Ł.J. Andrzejewski, Władysław Ortyl, Kazimierz Kleina, Witold Idczak, Norbert Krajczy, Sławomir Sadowski, Jerzy Chróścikowski, Tadeusz Skorupa, Piotr Kaleta, Zbigniew Cichoń i Stanisław Gogacz. Za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy budżetowej z 16 zmianami głosowało 55 senatorów, 38 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

  Senatorowie zadecydowali m.in. o zwiększeniu wydatków majątkowych Agencji Wywiadu o 22 mln zł. Zwiększono także limit przyrostu zadłużenia z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych o 5 mld zł oraz upoważniono ministra finansów do udzielania pożyczek Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych do 5,5 mld zł.

  Zgodnie z inną przyjętą poprawką o 31 mln zł zwiększono odpis na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z przeznaczeniem m.in. na realizację programów w ramach pożyczki Banku Światowego, dostosowanie systemów KRUS do nowych rozwiązań organizacyjnych i dostosowanie do dyrektywy dotyczącej Pojedynczego Punktu Kontaktowego.

  Izba postanowiła także zmniejszyć wydatki majątkowe Kancelarii Senatu o 474 tys. zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące archiwów państwowych.

  Senat zwiększył o 300 tys. zł wydatki bieżące Urzędu do spraw Cudzoziemców kosztem zmniejszenia wydatków przeznaczonych na pomoc dla cudzoziemców. O 2 mln zł zmniejszono rezerwę celową na wybory, zwiększając o 1 mln zł wydatki bieżące Wyższego Urzędu Górniczego oraz o 1 mln zł środki przeznaczone na działania związane z obchodami trzydziestej rocznicy utworzenia "Solidarności".

  Zaktualizowano plan finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zamieszczono go we właściwym załączniku ustawy budżetowej.

  Senatorowie dokonali również przeniesienia 200 tys. zł przeznaczonych na wynagrodzenia, w ramach budżetu województwa śląskiego, z urzędu wojewódzkiego na Inspekcję Transportu Drogowego. W budżecie województwa mazowieckiego natomiast zwiększono o 22 tys. zł kwotę przeznaczoną na wynagrodzenia Państwowej Straży Rybackiej kosztem wynagrodzeń w zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności. Z kolei w budżecie województwa dolnośląskiego zwiększono o 65 tys. zł środki na wynagrodzenia w tamtejszym urzędzie wojewódzkim. Zadecydowano również o zwiększeniu o 48 tys. zł środków na wynagrodzenia nadzoru budowlanego w ramach budżetu województwa podkarpackiego.

  Senatorowie postanowili ponadto zwiększyć o 5 mln zł wydatki na więziennictwo, z przeznaczeniem na zakup świadczeń zdrowotnych, kosztem zmniejszenia dwóch rezerw celowych. Zwiększono też o 740 tys. zł, kosztem zmniejszenia wydatków w części: "Sprawy rodziny", wydatki bieżące Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z przeznaczeniem na finansowanie 7 etatów dla pracowników wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji.

  W ostatniej przyjętej poprawce dokonano przesunięcia 2,5 mln zł w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwiększając o tę kwotę wydatki FUS na prewencję wypadkową.

  Akceptacji Izby nie zyskały natomiast wnioski senatorów opozycji, m.in. zmiana zmierzająca do zwiększenia o 200 mln zł środków na finansowanie Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych; poprawka podwyższająca o taką samą kwotę dotację na szkolnictwo wyższe ani przekazująca 80 mln zł na realizację programu "Szklanka mleka". Nie uchwalono także, postulowanego przez PiS, przeznaczenia 200 mln zł na inwestycje początkowe w górnictwie. Środki na ten cel pochodziłyby m.in. wyższych dochodów z VAT.

  Senat odrzucił także 16 tzw. regionalnych poprawek. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków w poszczególnych województwach miała być rezerwa na współfinansowanie inwestycji realizowanych z środków UE czy środki zaplanowane na obsługę zadłużenia zagranicznego. Nie chciało się na to zgodzić Ministerstwo Finansów.

  Teraz poprawkami Senatu wprowadzonymi do budżetu zajmie się Sejm. Zgodnie z harmonogramem prac nad ustawą najpierw powinna je rozpatrzyć sejmowa Komisja Finansów Publicznych, a 20-22 stycznia 2010 r., na posiedzeniu plenarnym, posłowie przeprowadziliby nad nimi głosowanie. Po ewentualnym wprowadzeniu poprawek najpóźniej 26 stycznia 2010 r. ustawa zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

  Senat wprowadził poprawki do ustawy  zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

  Nowelizacja, uchwalona przez Sejm na 56. posiedzeniu, 17 grudnia 2009 r., zmienia m.in. zasady przyznawania statusu organizacji pożytku publicznego i zwiększa nadzór nad nimi. Postanowiono, że status organizacji pożytku publicznego będzie mogła uzyskać wyłącznie organizacja prowadząca działalność nieprzerwanie co najmniej 2 lata. Ustawa zakłada także, że członkowie organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru organizacji będą ponosić odpowiedzialność za szkody wyrządzone działaniem niezgodnym z prawem lub statutem.

  Ustawa wprowadza nową definicję organizacji pozarządowej, precyzyjnie wyłączając z tej kategorii spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać natomiast organizacje, których głównym celem nie jest osiąganie zysku, a na realizację celu (non profit) przeznaczają większość swojego zysku i nie dzielą go między założycieli i pracowników.

  Nowelizacja reguluje także zasady zlecania organizacjom pożytku publicznego wykonywania zadań publicznych. Możliwe jest przekazanie jednej organizacji poza konkursem 20 tys. zł na projekt, który byłby realizowany w ciągu 90 dni. W nowych przepisach zawarto też zapis, że na ten cel nie można wydać więcej niż 20% wszystkich środków przeznaczonych na organizacje pozarządowe.

  W myśl nowych przepisów, organizacje będą się mogły ubiegać także o środki na zadania publiczne realizowane poza konkursem w czasie klęski żywiołowej, katastrofy lub w sytuacji, gdy w grę wchodzi ochrona życia i zdrowia ludzkiego.

  Podniesiono limit wynagrodzeń w organizacjach pożytku publicznego do trzykrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia (dotychczas było to 150%). W nowelizacji podkreślono, że działalność gospodarcza prowadzona przez organizację pozarządową może mieć charakter jedynie dodatkowy w stosunku do jej zadań podstawowych, czyli działalności pożytku publicznego.

  Jednostki samorządu terytorialnego, oprócz rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, będą mogły przygotowywać również plany wieloletnie, co ma ułatwić realizację zadań długoterminowych. Wprowadzono też możliwość składania wspólnej oferty kilku organizacji przy ubieganiu się o środki publiczne.

  Nowelizacja zakłada także możliwość zawiązywania tzw. umowy o wykonywaniu inicjatywy lokalnej. Polega ona na realizacji zadania publicznego z inicjatywy stowarzyszenia zwykłego we współpracy z gminą.

  Jawności i przejrzystości funkcjonowania organizacji pożytku publicznego służyć ma obowiązek podawania do publicznej wiadomości sprawozdań z wykorzystania 1% podatku przekazywanego przez osoby fizyczne. Zgodnie z nowymi przepisami resort pracy będzie mógł żądać wyjaśnień dotyczących działalności organizacji pożytku publicznego. Ma to zwiększyć rzetelność i wiarygodność trzeciego sektora. Chodzi m.in. o sprawy finansowe związane z dotacjami, darowiznami czy środkami uzyskanymi dzięki zbiórkom publicznym lub przekazanymi przez podatników. Jeśli organizacja nie przedstawi żądanych wyjaśnień, resort będzie mógł wystąpić do sądu o cofnięcie statusu pożytku publicznego.

  Na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym będzie można powoływać lokalne rady działalności pożytku publicznego. W ich skład, oprócz przedstawicieli trzeciego sektora, wchodziłyby osoby wytypowane przez zarząd województwa i wojewodę.

  Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zarekomendowała Izbie odrzucenie ustawy, a Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Samorządowej zaproponowały wprowadzenie do niej poprawek (odpowiednio 39 i 20). Senatorowie Grzegorz Czelej, Roman Ludwiczuk, Tadeusz Gruszka, Małgorzata Adamczak i Stanisław Jurcewicz także zgłosili propozycje zmian.

  W wyniku głosowania Senat nie poparł wniosku o odrzucenie ustawy, zaakceptował natomiast 41 poprawek do niej. Izba postanowiła m.in., że gminy i powiaty będą zobligowane do tworzenia lokalnych rad działalności pożytku publicznego, jeśli wystąpi o to określona liczba organizacji. Samorządy, w myśl senackich zmian, będą musiały, a nie tylko mogły, tworzyć takie rady, jeśli wniosek o to złoży na szczeblu powiatowym co najmniej 5 organizacji, a gminnym - co najmniej 3 z nich. Rady działalności pożytku publicznego mają charakter doradczy i inicjatywny. Ich zadanie polega m.in. na wyrażaniu opinii w sprawie stosowania ustawy i projektów aktów prawnych dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu, opinii w sprawie zlecania zadań publicznych organizacjom, na promowaniu standardów prowadzenia działalności pożytku publicznego, uczestniczeniu w postępowaniach kontrolnych, analizowaniu informacji o prowadzonych kontrolach.

  Senat rozszerzył także zakres ustawy, wykreślając z jej pierwszego punktu zapis o tym, że dotyczy ona działań organizacji pożytku publicznego "w sferze zadań publicznych". Poprawka ta jest zgodna z oczekiwaniami organizacji pozarządowych, oceniających to jako zbyt wąski zapis. Senatorowie uchwalili, że ustawa ma dotyczyć "prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz współpracy władz publicznych z organizacjami pozarządowymi".

  Senat zdecydował ponadto o utrzymaniu aktualnie obowiązujących rozwiązań dotyczących stowarzyszeń zwykłych.

  Izba zmieniła również m.in. zasady prowadzenia działalności pożytku publicznego przez spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i kluby sportowe będące spółkami. Zgodnie z nowelizacją mogą one prowadzić działalność pożytku publicznego, jeśli ich celem nie jest osiąganie zysku. Senat wprowadził przepis o wyłączeniu udziału w ich dochodzie członków, udziałowców i pracowników. Poprawka zastąpi przepis wprowadzony przez Sejm o obowiązku przeznaczania całości dochodu tych podmiotów na realizację celów statutowych.

  Senatorowie zmienili również zapis o możliwości złożenia przez ministra polityki społecznej wniosku do KRS o wykreślenie organizacji z rejestru, jeśli wykorzystała ona dotacje niezgodnie z przeznaczeniem. Będzie to możliwe, gdy do nieodpowiedniego wykorzystania dojdzie wielokrotnie.

  Izba postanowiła też doprecyzować przepis przejściowy, aby jednoznacznie przesądzić, że do realizacji zadań zlecanych w trybie otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia ustawy w życie znajdą zastosowanie przepisy dotychczasowe. Senat uznał również za celowe wprowadzenie przepisu przejściowego, który przewiduje, że do rocznych programów współpracy uchwalonych przed dniem wejścia w życie ustawy znajdą zastosowanie dotychczasowe przepisy.

  Niezbędne było również skorygowanie przepisu o wejściu ustawy w życie. Izba stanęła na stanowisku, że ustawa powinna wejść w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z dwoma wyjątkami.

  Spora część zmian wprowadzonych przez Senat to poprawki o charakterze redakcyjnym, uściślającym i porządkującym.

  Teraz ustawa zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw wróci do Sejmu.

  Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw - przyjęta z poprawkami

  Nowelizacja ustawy o odpadach została uchwalona przez Sejm na 56. posiedzeniu, 17 grudnia 2009 r. Zakłada ona m.in., że metodą utylizacji zakaźnych odpadów medycznych pozostanie ich spalanie. Uwagę senatorów zwróciły głównie sposoby utylizacji odpadów medycznych. Przytaczali oni opinie naukowców na ten temat. Według jednych analiz tylko spalanie zapewnia bezpieczeństwo epidemiologiczne, według drugich - takie bezpieczeństwo gwarantują wszystkie rozwiązania stosowane współcześnie.

  Senator Zbigniew Pawłowicz, który jest dyrektorem centrum onkologii w Bydgoszczy, prowadzącego spalarnię odpadów, przekonywał, że wszystkie odpady medyczne powinny trafiać do spalarni, bo tylko to pozwala na ochronę epidemiologiczną ludzi. Senator Krzysztof Majkowski popierał utrzymanie spalania odpadów medycznych. Przypominał, że pierwotna wersja projektu, przygotowana w resorcie środowiska, nie przewidywała alternatywnych metod. Pytał, dlaczego resort środowiska pod naciskiem ministerstwa zdrowia zmienił zdanie i promuje inne niż spalanie metody utylizacyjne.

  Wiceminister środowiska Bernard Błaszczyk przekonywał senatorów, że propozycja rządu nie oznacza zastąpienia obecnego monopolu 37 spalarni odpadów medycznych monopolem innych metod utylizacji odpadów, np. tzw. autoklawowania. "Chcemy, by dyrektor szpitala mógł wybrać spośród 9-10 metod utylizacji, wśród których jest również spalanie. Dyrektor będzie decydował, co jest bardziej opłacalne dla szpitala" - powiedział wiceminister.

  Podkreślał także, że odpady medyczne nie są najważniejszą grupą odpadów. To zaledwie 30 tys. t rocznie, podczas gdy odpadów komunalnych powstaje w ciągu roku 9,5 mln t. Wiceminister zaznaczył też, że rząd nie chce wyeliminować spalania. Zapewnił, że w nowym rozporządzeniu ministra zdrowia zostaną określone parametry alternatywnych metod utylizacji, które zapewnią bezpieczeństwo tych procesów.

  Oprócz zapisów dotyczących odpadów medycznych nowelizacja ustawy pozwala m.in. na zamykanie z urzędu składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów prawa. Ułatwia również działalność firm, które zajmują się budownictwem, rozbiórkami, remontami, ponieważ wprowadza jedną, ogólnopolską decyzję zatwierdzającą gospodarkę odpadami. Zmiany wprowadzają też zakaz składowania selektywnie zebranych odpadów palnych i tych ulegających biodegradacji.

  Zgodnie z nowymi zasadami nie będzie można wywozić poza granice województwa odpadów niezawierających substancji niebezpiecznych. Będzie je trzeba zagospodarowywać lub utylizować tam, gdzie zostały wytworzone, chyba że bliżej znajdzie się instalacja do unieszkodliwiania odpadów, np. spalarnia w sąsiednim województwie.

  Pracujące nad nowelizacją ustawy o odpadach komisje ochrony środowiska i samorządu zaproponowały wprowadzenie do niej 14 poprawek. Senatorowie Piotr Ł.J. Andrzejewski, Wojciech Skurkiewicz i Andrzej Misiołek także zgłosili wnioski o wprowadzenie zmian.

  Ostatecznie Izba zdecydowała o uchwaleniu 16 poprawek do nowelizacji. Senat wprowadził do niej sporą grupę zmian o charakterze redakcyjnym, uściślającym, porządkującym, służących wyeliminowaniu niespójności i wątpliwości interpretacyjnych, a także przestrzeganiu zasad techniki prawodawczej.

  Senatorowie uznali także za konieczne, aby określić wymogi, jakie muszą spełniać pomieszczenia, do których należy dostarczać zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne, powstałe w wyniku świadczenia usług medycznych lub weterynaryjnych na wezwanie.

  Celem kolejnej senackiej poprawki było wskazanie właściwości miejscowej organu (regionalny dyrektor ochrony środowiska albo marszałek województwa) do wydania jednej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, obejmującej odpady powstałe w wyniku rozbiórki, remontów i eksploatacji urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest.

  Część uchwalonych zmian wynikało z konieczności dostosowania zakresu rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych eksploatacji do wprowadzanych zmian dotyczących osiągania poziomów odzysku i recyklingu dla pojazdów wycofanych z eksploatacji niezależnie od daty produkcji. W związku z tym, że to sprawozdania roczne, Senat zaproponował, aby zmiany w tym zakresie weszły w życie 1 stycznia 2011 r., i wprowadził odpowiedni przepis przejściowy.

  Senackie poprawki rozpatrzy teraz Sejm.

  Senat wprowadził poprawki do ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

  Sejm uchwalił nowelizację na 56. posiedzeniu, 17 grudnia 2009 r. Potrzeba jej wprowadzenia związana jest przede wszystkim z procesem profesjonalizacji sił zbrojnych. Ustawa dostosowuje również przepisy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z 29 czerwca i 17 marca 2008 r.

  Najistotniejsze zmiany to zrównanie żołnierzy zawodowych - zarówno pełniących służbę stałą, jak i tych, którzy pełnią służbę kontraktową - w prawach do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

  Istotne zmiany dotyczą też nazewnictwa. Znikają pojęcia: "żołnierz służby stałej", "kwatera zastępcza", a dodawane są nowe: "wspólna kwatera stała", "zajmowanie lokalu", "służbowy pokój noclegowy", "eksploatacja kwatery". Wiele definicji zmodyfikowano.

  Ustawa zmienia także status Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Zostaje ona podporządkowana bezpośrednio ministrowi obrony narodowej. Prezes agencji będzie powoływany i odwoływany przez ministra obrony narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw skarbu państwa. Likwidacji ulega rada nadzorcza agencji.

  Na podstawie nowych przepisów podmiotami uprawnionymi do kontrolowania działalności agencji staną się minister obrony narodowej i osoby przez niego upoważnione. Kontrola będzie przeprowadzana na podstawie dowodu osobistego i imiennego upoważnienia wydawanego przez ministra.

  Nowelizacja przewiduje trzy formy realizacji prawa wszystkich żołnierzy zawodowych do zakwaterowania: przydział kwatery albo innego lokalu mieszkalnego, przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej nieodpłatnie i wypłatę świadczenia mieszkaniowego żołnierzom zaspokajającym potrzeby mieszkaniowe we własnym zakresie jako formę pomocy finansowej. Zlikwidowano uprawnienie do kwatery funkcyjnej, które przysługiwało żołnierzom służby stałej zajmującym kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej.

  Wprowadzono także rozwiązania zmierzające do rozdzielenia dysponowania lokalami mieszkalnymi w trybie administracyjnym, odnoszącym się tylko do żołnierzy zawodowych i w trybie cywilnym, dotyczącym pozostałych osób. Takie rozwiązanie wychodzi naprzeciw wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego i zapewnia możliwość ochrony praw lokatorów innych niż żołnierze zawodowi.

  Zgodnie z nowelizacją, zakazane będzie ulepszanie stanu technicznego mieszkania. Doświadczenia z dotychczasowej eksploatacji kwater pokazały bowiem, że w krótkim czasie po dokonaniu ulepszeń żołnierze z przyczyn służbowych musieli opuszczać kwatery i dużym problemem stawała się wycena tych modernizacji.

  Ustawa zawiera też przepisy określające prawo do mieszkania przysługujące żołnierzowi i jego małżonkowi w razie orzeczenia rozwodu. Żołnierzowi będzie przysługiwało prawo do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym o parametrach jemu przysługujących, małżonek mający dzieci zaś na czas oznaczony stawałby się stroną umowy najmu lokalu o parametrach lokalu socjalnego.

  Zgodnie z ustawą zostaną zlikwidowane hotele garnizonowe, przeznaczone do krótkotrwałego zakwaterowania żołnierzy i pracowników wojska.

  Przewidziano także zmniejszenie wysokości pomniejszeń stosowanych przy sprzedaży lokalu mieszkaniowego przez agencję. Celem ograniczenia wysokości tych bonifikat było zbliżenie ich wartości do wysokości odpraw. Te zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2013 r.

  Komisja Obrony Narodowej wniosła o wprowadzenie 11 zmian do nowelizacji, propozycje poprawek legislacyjnych złożyli także senatorowie Stanisław Zając i Waldemar Kraska.

  Izba w wyniku głosowań poparła 11 zmian. Jedna z nich dotyczyła przepisu określającego obowiązki osoby zajmującej lokal w zakresie wnoszenia przez nią opłat za jego używanie. Opłata taka nie może przekroczyć 3% wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej w skali rocznej. Przepis sejmowy nakazywał pobieranie opłaty miesięcznej obliczanej od 1 m2 bez uwzględnienia powierzchni całkowitej zajmowanego lokalu. Senat uchwalił poprawkę uwzględniającą metraż zajmowanego pomieszczenia przy obliczaniu miesięcznych opłat za używanie lokalu, a także wprowadził definicję wartości odtworzeniowej lokalu, która uzależnia wprost wysokość opłat za jego używanie od jego powierzchni.

  Kolejna senacka poprawka dotyczyła przepisów regulujących prawo do mieszkania rozwiedzionego żołnierza i jego małżonka. Możliwość dostępu do prawa do lokalu wyznacza posiadanie dzieci przez rozwodzących się małżonków i brak uprawnienia do zajmowania innego lokalu mieszkalnego. Senat zaproponował zrównanie sytuacji prawnej osób mających dzieci, lecz ich nie wychowujących, i osób bezdzietnych.

  Senat uznał także, że brak "proceduralnego oprzyrządowania" skazuje osoby najsłabsze na bezdomność i stawia małżonków rozwiedzionych (emerytów i rencistów) w drastycznie gorszym położeniu niż np. małżonków zmarłego żołnierza, również będących emerytami lub rencistami. Izba zaproponowała zatem przyjęcie zmian regulujących te kwestie.

  Pozostałe poprawki senackie miały charakter redakcyjny, porządkujący i służyły doprecyzowaniu przepisów nowelizacji.

  Teraz ustawa o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw wróci do Sejmu.

  Ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji - przyjęta z poprawkami

  Ustawa, którą Sejm uchwalił 17 grudnia 2009 r. na podstawie przedłożenia rządowego, zmienia zasady tworzenia zasobu majątkowego i środków przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa. Nowela likwiduje m.in. coroczny obowiązek wskazywania i wyodrębniania akcji oraz udziałów Skarbu Państwa przez ministra skarbu państwa, które Rada Ministrów wyodrębnia następnie do zasobu majątkowego Skarbu Państwa.

  W nowelizacji postanowiono, że na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji przeznaczane będą corocznie środki finansowe uzyskiwane z przychodów z prywatyzacji stanowiące 0,5% łącznej kwoty poręczeń i gwarancji udzielonych w roku poprzednim. Środki pochodzące z prywatyzacji minister skarbu państwa będzie przekazywał do 30 czerwca każdego roku na rachunek rezerw doręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa, prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

  Komisja Gospodarki Narodowej zarekomendowała Izbie wprowadzenie do ustawy 2 poprawek, redakcyjnej i doprecyzowującej. Poprawkę uściślającą zapis dotyczący akcji i udziałów w spółkach stanowiących zasób majątkowy Skarbu Państwa zaproponował również senator Jan Wyrowiński. W wyniku głosowań Senat poparł 3 zmiany. Izba uznała, że informacja tym, iż wyodrębnione akcje i udziały składają się na zasób, powinna się znaleźć nie w przepisie przejściowym, ale merytorycznym nowelizowanej ustawy.

  Ponadto, w opinii Senatu data, którą posłużono się w przepisie przejściowym, jest nieprecyzyjna. Może sugerować, że proces wyodrębniania następował przez cały 2009 r., co nie odpowiada prawdzie. Ostatnie wyodrębnienie nastąpiło 17 lipca 2009 r. Sejm zastosował zabieg techniczno-legislacyjny bezzasadny z punktu widzenia metod uchylania fragmentów jednostek redakcyjnych oraz reguł formułowania tekstu jednolitego. Senat zaproponował zatem stosowną poprawkę.

  Ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z poprawkami Senatu ponownie rozpatrzą posłowie.

  Powołanie członków Rady Polityki Pieniężnej i złożenie przez nich przysięgi

  Senat powołał trzech członków Rady Polityki Pieniężnej. Kadencja obecnych upłynie 23 stycznia 2010 r. W wyniku głosowania tajnego Izba poparła Jerzego Hausnera, Andrzeja Rzońcę i Jana Winieckiego, zgłoszonych przez senatorów PO. Czwartą kandydatką była Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, zgłoszona przez PiS, która uzyskała najmniejszą liczbę głosów. Po ogłoszeniu wyników nowo wybrani członkowie RPP złożyli przysięgę.

  Prof. J. Hausner był wicepremierem oraz ministrem pracy i gospodarki w rządach Leszka Millera i Marka Belki. Przygotował plan naprawy finansów publicznych, który w większości nie doczekał się realizacji. A. Rzońca jest doktorem nauk ekonomicznych, wiceprezesem zarządu i dyrektorem Działu Analitycznego w Forum Obywatelskiego Rozwoju. J. Winiecki jest profesorem ekonomii, m.in. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a także doradcą ekonomicznym w WestLB Polska.

  RPP tworzą, zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim: prezes NBP - jako jej przewodniczący - i dziewięciu członków powoływanych w równej liczbie przez prezydenta, Sejm i Senat spośród specjalistów z zakresu finansów.

  Senat wprowadził poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym

   

  Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym na 56. posiedzeniu, 17 grudnia 2009 r.

  Wprowadza ona tryb zwoływania posiedzenia organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w razie odwołania przewodniczącego i wszystkich wiceprzewodniczących albo przyjęcia ich rezygnacji i niedokonania wyboru osób do pełnienia tej funkcji zamiast nich. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym tylko przewodniczący lub wiceprzewodniczący mogą zwoływać posiedzenia właściwej rady lub sejmiku województwa, w razie ich braku organ stanowiący traci możliwość działania. Aby temu przeciwdziałać, ustawa zakłada, że w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji albo od dnia odwołania sesję odpowiedniej rady lub sejmiku województwa zwołuje wojewoda w celu wyboru przewodniczącego.

  Ustawa przewiduje też, że sesję do czasu wyboru przewodniczącego będzie prowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, jeśli wyrazi na to zgodę. Zgodnie z zawartym w art. 4 przepisem przejściowym, w stosunku do istniejących w dniu wejścia w życie ustawy stanów faktycznych wojewoda zwołuje sesję odpowiedniej rady lub sejmiku województwa w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy.

  Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wniosła o wprowadzenie jednej poprawki do rozpatrywanej ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym. Senatorowie poparli ten wniosek w wyniku głosowania. Zmiana polegała na skreśleniu części przepisu przejściowego (art. 4 ust. 2) nakazującej, aby sesję organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, w której do dnia wejścia w życie ustawy odwołano przewodniczącego i wiceprzewodniczących albo przyjęto ich rezygnację i nie dokonano w ich miejsce wyboru osób do pełnienia tych funkcji do czasu wyboru przewodniczącego prowadził najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, który wyraził zgodę. Wobec zasady bezpośredniego działania nowego prawa w prawie publicznym nie będzie możliwości zastosowania tych przepisów. Izba uznała, że nie ma zatem konieczności zawarcia w przepisie przejściowym normy wskazującej sposób wyłonienia przewodniczącego sesji. Istnieje bowiem możliwość bezpośredniego zastosowania przepisów regulujących tę kwestię. Z tego powodu przepis, jako zbędne powtórzenie, został skreślony przez Senat.

  Senacką poprawkę rozpatrzy teraz Sejm.

   

  Ustawa o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych - przyjęta bez poprawek

  Ustawa o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych została przyjęta przez Sejm na 56. posiedzeniu, 17 grudnia 2009 r. Dostosowuje ona polskie prawodawstwo w tym zakresie do prawa wspólnotowego. Chodzi o umożliwienie dokonywania wpłat na IKE osobom, które nie są polskimi rezydentami podatkowymi, czyli odprowadzają podatek dochodowy od swoich dochodów w innym kraju niż Polska. Mają tam tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy. Dotychczas na IKE mogli oszczędzać tylko polscy rezydenci podatkowi. Zdaniem Komisji Europejskiej, naruszało to wspólnotową zasadę swobody przepływu kapitału.

  Nowelizacja porządkuje też zasady przekazywania informacji o środkach zgromadzonych na IKE lub w pracowniczym programie emerytalnym na wypadek częściowej wypłaty środków lub przeniesienia ich do innej instytucji zarządzającej IKE czy do innego zakładu, w którym zostanie zatrudniona osoba oszczędzająca na swoją przyszłą emeryturę.

  Gdy osoba, która zmienia pracę lub staje się bezrobotna, traci możliwość dokonywania wpłat w ramach pracowniczego programu emerytalnego, może przenieść środki do innego programu, jeśli taki istnieje w nowym zakładzie. Jeżeli natomiast pracowniczego programu emerytalnego w nowej firmie nie ma albo gdy osoba, która dotychczas oszczędzała na emeryturę przy współudziale pracodawcy, staje się bezrobotna, może wypłacić zgromadzone środki lub polecić przeniesienie ich na swoje inne konto emerytalne.

  Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 79 senatorów, 1 był przeciw.

  Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.

  Senat przyjął bez poprawek ustawę o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r.

  Izba przyjęła bez poprawek jednomyślnie, 76 głosami, ustawę o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r.

  EUROFISH działa od 2002 r. Powstała podczas Konferencji Pełnomocników Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, by wspierać rozwój rybołówstwa w środkowej i wschodniej Europie - w handlu, marketingu, przetwórstwie.

  EUROFISH dostarcza informacji na temat rynku ryb i promuje handel nimi, dostarcza informacji marketingowych o produktach oraz danych dotyczących możliwości sprzedaży i perspektyw podaży w regionie i na zewnątrz. Międzynarodowa organizacja doradza też w sprawach rozwoju technologicznego, metod przetwarzania ryb i standardów jakościowych, pomaga w opracowywaniu nowych produktów, rozwoju możliwości produkcyjnych i zbytu produktów nie w pełni wykorzystywanych do jedzenia.

  W ramach EUROFISH prowadzone są też szkolenia administracji rządowej i instytucji państw członkowskich, można uzyskać pomoc techniczną przy rozpoznawaniu możliwości inwestycyjnych.

  Do organizacji należy 12 państw: Albania, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Estonia, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Norwegia, Rumunia, Turcja i Włochy. Obserwatorami są Bośnia-Hercegowina, Czechy, Gruzja, Grecja, Islandia, Irlandia, Malta, Portugalia, Federacja Rosyjska, Serbia, Słowacja i Ukraina. Razem z Polską umowę przystąpienia do organizacji podpisały Węgry. Oba kraje wcześniej również były obserwatorami w organizacji.

  Po przyjęciu przez parlament potrzebne jest jeszcze podpisanie ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej przez prezydenta.

  Projekty - uchwały i apelu, autorstwa senatora Piotra Ł.J. Andrzejewskiego, w sprawie poszanowania Krzyża zostały natomiast zdjęte z porządku obrad Senatu i przeniesione na kolejne posiedzenie. Wątpliwości senatorów budził tekst projektu uchwały. Część z nich podkreślała, że w doręczonym im projekcie nie było jednego z wniosków mniejszości, przywracającego akapit: "Senat RP odnosi się krytycznie do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka kwestionującego podstawy prawne obecności krzyży w klasach szkolnych we Włoszech".

  Wśród senatorów nie było zgody, czy akapit ten został zgłoszony w trakcie posiedzenia komisji: Ustawodawczej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji jako wniosek mniejszości. Senator Stanisław Piotrowicz podkreślał, że powinien on zostać uwzględniony. Odmiennego zdania był senator Piotr Zientarski, który przekonywał, że wniosek taki nie został formalnie zgłoszony.

  W trakcie dyskusji senator Janusz Rachoń złożył wniosek, by zdjąć obydwa punkty z porządku obrad i przełożyć na kolejne posiedzenie Senatu, aby nie wyjaśniać wątpliwości w pośpiechu. Wniosek został poparty przez senatorów.

  Po wyczerpaniu porządku 47. posiedzenia oświadczenia złożyli senatorowie: Stanisław Kogut, Witold Idczak, Roman Ludwiczak, Rafał Suchacki, Sławomir Kowalski, Maciej Klima, Norbert Krajczy, Stanisław Bisztyga, Grażyna Sztark, Jan Olech, Piotr Zientarski, Maciej Grubski, Józef Bergier, Piotr Kaleta, Krzysztof Kwiatkowski, Jan Dobrzyński, Przemysław Błaszczyk, Czesław Ryszka, Antoni Motyczka, Janina Felińska, Stanisław Zając, Władysław Ortyl, Marek Konopka, Stanisław Jurewicz, Adam Massalski, Kazimierz Jaworski, Andrzej Person, Grzegorz Czelej, Małgorzata Adamczak, Andrzej Grzyb, Mieczysław Augustyn, Grzegorz Wojciechowski, Zdzisław Pupa, Piotr Gruszczyński, Andrzej Miziołek, Eryk Smulewicz, Wojciech Skurkiewicz.

   

  do góry

  Prezydium Senatu

  6 stycznia 2010 r. odbyło się 55. posiedzenie Prezydium Senatu.

  Podczas obrad przyjęto plan podziału budżetu na zadania programowe, w kształcie zaproponowanym przez Biuro Polonijne Kancelarii Senatu, z wyjątkiem kierunków: wspieranie oświaty oraz pomoc socjalna i charytatywna. Prezydium postanowiło, że na następnym posiedzeniu powróci do dyskusji nad podziałem budżetu na wymienione kierunki. Ponadto prezydium zaakceptowało rezerwę w zakresie działań programowych w wysokości 1%.

  Prezydium Senatu zdecydowało o nieprzesuwaniu środków w ramach wewnętrznego podziału budżetu na zadania programowe i inwestycyjne.

  Następnie zapoznano się z informacją na temat wniosków o zlecenie zadania o charakterze programowym, które zostały złożone z naruszeniem terminu, i podjęto następujące decyzje:

  • Wniosek Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II "Wzrastanie" w Lipniku z siedzibą w Łopuszce Małej: wypoczynek letni dzieci z Ukrainy na kolonii w Polsce. Postulowana dotacja - 53 600 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.

  • Wniosek Stowarzyszenia Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie: współpraca i wymiana doświadczeń pracowników samorządowych rejonu wileńskiego i solecznickiego z regionem Warmii i Mazur. Postulowana dotacja - 23 870,55 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.

  • Wniosek Stowarzyszenia Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie: kształcenie i wychowanie młodzieży - wymiana doświadczeń i myśli pedagogicznej w pracy nauczyciela na podstawie praktyki i pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli szkół powiatu szczycieńskiego i placówek oświatowych rejonu wileńskiego. Postulowana dotacja - 16 192 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.

  • Wniosek Stowarzyszenia Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie: integracyjne zawody sportowe w ramach partnerstwa i współpracy powiatów szczycieńskiego, żywieckiego i rejonu wileńskiego. Postulowana dotacja - 8090 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.

  • Wniosek Towarzystwa Przyjaciół Muzeum w Szczytnie: Wileńska Niedziela Palmowa na ziemi szczycieńskiej "Poznajmy wielkanocne tradycje Wileńszczyzny". Postulowana dotacja - 12 100 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.

  • Wniosek Bieruńskiej Fundacji Inicjatyw Gospodarczych w Bieruniu: kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z Ukrainy i Czech. Postulowana dotacja - 144 847 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.

  * * *

  13 stycznia 2010 r. odbyło się 56. posiedzenie Prezydium Senatu.

  Podczas obrad zapoznano się z informacją na temat kandydatur senatorów na przedstawicieli i zastępców do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy na 2010 r., zaproponowanych przez Kluby Parlamentarne PiS i PO.

  Prezydium udzieliło pełnomocnictwa senatorom: Ryszardowi Benderowi, Piotrowi Wachowi i Michałowi Wojtczakowi jako członkom delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz senatorom: Bronisławowi Korfantemu, Januszowi Rachoniowi i Jadwidze Rotnickiej jako zastępcom członków.

  Rozpatrzono także wniosek przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej o wyrażenie zgody na zorganizowanie konferencji “Łączą nas rzeki”, organizowanej wspólnie z marszałkiem województwa lubuskiego. Celem spotkania jest poszukiwanie nowych rozwiązań legislacyjnych w zakresie dróg wodnych i turystyki wodnej, a także przedstawienie inicjatywy klastrowej “Pętla turystyczna Warta–Noteć–Wisła. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie tej konferencji w Gorzowie Wielkopolskim 12 lutego 2010 r. i zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

  Sprawy Polonijne

  I. Prezydium Senatu ponownie przeanalizowało plan podziału budżetu na zadania programowe na 2010 r. w kształcie zaproponowanym przez Biuro Polonijne Kancelarii Senatu (kierunki: wspieranie oświaty oraz pomoc socjalna i charytatywna).

  Prezydium zapoznało się z informacją na temat dotacji przyznanych przez Prezydium Senatu w 2009 r. oraz postulowanych na 2010 r., przeznaczonych na zapomogi i wynagrodzenia dla nauczycieli, z uwzględnieniem podziału na obszary geograficzne. Podjęto decyzję o przesunięciu części środków w ramach wewnętrznego podziału budżetu na zadania programowe między tymi kierunkami.

  II. Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie (kierunek 1: wspieranie organizacji i środowisk polonijnych i polskich w świecie oraz wnioski z innych kierunków ze zbliżającym się terminem realizacji).

  Prezydium rozpatrzyło wnioski i jednomyślnie podjęło decyzję zgodnie z załączonym zestawieniem.

  III. Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski przedstawił informację dotyczącą pomocy finansowej udzielonej w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą z dotacji Kancelarii Senatu w latach 1990–2009.

  Marszałek Bogdan Borusewicz zwrócił się do dyrektora z prośbą o przygotowanie, wspólnie z Archiwum Senatu, analizy dotyczącej przyznawania dotacji Kancelarii Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą od 1998 r. w podziale na obszary geograficzne.

   

  do góry

  Z prac komisji senackich

  4 stycznia 2010 r.

  Na swoim posiedzeniu Komisja Gospodarki Narodowej rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Nowelizację omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Krzysztof Łaszkiewicz.

  Zmiany dotyczą zasady tworzenia zasobu majątkowego oraz środków przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa. Nowela likwiduje m.in. coroczny obowiązek wskazywania i wyodrębniania akcji oraz udziałów Skarbu Państwa przez ministra skarbu państwa, które Rada Ministrów wyodrębnia następnie do zasobu majątkowego Skarbu Państwa.

  W nowelizacji postanowiono, że na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji przeznaczane będą corocznie środki finansowe pochodzące z przychodów z prywatyzacji, w kwocie stanowiącej 0,5% łącznej kwoty poręczeń i gwarancji udzielonych w roku poprzednim. Środki pochodzące z prywatyzacji minister skarbu państwa będzie przekazywał do 30 czerwca na rachunek rezerw doręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa, prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

  Podczas posiedzenia senatorowie zapoznali się z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które zaproponowało dwie poprawki - redakcyjną i doprecyzowującą zapis ustawy. Propozycje zmian poparł przedstawiciel Ministerstwa Skarbu Państwa. Następnie przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej senator Jan Wyrowiński zgłosił proponowane poprawki, a senatorowie w głosowaniu jednomyślnie je przyjęli. Na sprawozdawcę stanowiska komisji podczas posiedzenia plenarnego Izby wybrano senatora J. Wyrowińskiego.

  W tym samym dniu senatorowie rozpatrzyli ustawę budżetową na rok 2010 w częściach dotyczących gospodarki, turystyki, Skarbu Państwa, Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, Wyższego Urzędu Górniczego, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, łączności, gospodarki morskiej, Urzędu Transportu Kolejowego, transportu, budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, a także planów finansowych Agencji Rezerw Materiałowych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Funduszu Urzędu Dozoru Technicznego, Funduszu Kredytu Technologicznego, Polskiej Organizacji Turystycznej, Funduszu Reprywatyzacji, Funduszu Rekompensacyjnego, Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, Funduszu Skarbu Państwa, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Transportowego Dozoru Technicznego.

  Podczas dyskusji senatorów interesowały m.in. wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie turystyki regionalnej, ochronę brzegów morskich oraz szkolnictwo morskie, a także plany prywatyzacyjne w sektorze energetycznym na 2010 r. oraz plany budowy dróg i autostrad.

  Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Wiesław Jaroszewicz, przedstawiając budżet urzędu, zwrócił się z prośbą o jego zwiększenie w celu podwyższenia płac pracowników urzędu. Senator Stanisław Kogut zaproponował zwiększenie budżetu Urzędu Transportu Kolejowego o kwotę 10 mln zł. Komisja nie ustosunkowała się do tej propozycji, ponieważ senator nie wskazał w ustawie budżetowej źródła jej finansowania.

  Ostatecznie Komisja Gospodarki Narodowej w głosowaniu o[powiedziała się za przyjęciem bez poprawek rozpatrzonych części ustawy budżetowej na rok 2010. Na sprawozdawcę opinii w tej sprawie podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wybrano senatora Kazimierza Kleinę.

  * * *

  Tematem posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej była ustawa budżetowa na rok 2010 w częściach dotyczących Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; administracji publicznej; informatyzacji; rozwoju regionalnego; Urzędu Zamówień Publicznych; Centralnego Biura Antykorupcyjnego; Rządowego Centrum Legislacji; regionalnych izb obrachunkowych; subwencji ogólnych dla jednostek samorządu terytorialnego; rezerw celowych; budżetów wojewodów ogółem; samorządowych kolegiów odwoławczych ogółem, a także planów finansowych Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz Funduszu "Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców".

  Po wysłuchaniu przedstawicieli poszczególnych instytucji i przeprowadzonej dyskusji senatorowie postanowili nie zgłaszać poprawek do rozpatrzonych części ustawy budżetowej na rok 2010. Zdecydowano, że opinię komisji podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przedstawi senator Janusz Sepioł.

  Tego samego dnia komisja rozpatrzyła także trzy ustawy: o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym; o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw; o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

  Nowelizację ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Siemoniak. Zmiana dotyczy trybu zwoływania posiedzeń rady gminy, powiatu lub sejmiku województwa w wypadku jednoczesnego odwołania lub rezygnacji jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Zgodnie z nowelizacją, w takiej sytuacji posiedzenie w celu wyboru nowych władz rady gminy, powiatu lub sejmiku województwa będzie zwoływał wojewoda. Obecnie posiedzenie właściwej rady może zwołać tylko jej przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

  Senackie biuro legislacyjne zaproponowało jedną zmianę do ustawy. Usuwa ona zbędne powtórzenie przepisu. W wyniku głosowania przyjęto tę poprawkę. Na sprawozdawcę komisji podczas posiedzenia plenarnego Izby wybrano senatora Marka Konopkę.

  Zmiany w ustawie o odpadach omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Bernard Błaszczyk. Były one podyktowane m.in. koniecznością dostosowania polskiego systemu prawnego do dyrektywy Rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów. W ustawie zawarto uregulowania dotyczące m.in. zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych, zakazu składowania odpadów ulegających biodegradacji, wprowadzenia środków dyscyplinujących przedsiębiorców w zakresie wywiązywania się z obowiązku składania zbiorczych zestawień danych. Ponadto nowelizacja reguluje zagadnienia dotyczące gospodarowania odpadami, sprawozdawczości, użytkowania urządzeń przewoźnych, a także doprecyzowuje niektóre definicje i zmienia przepisy karne.

  Przedstawiciel biura legislacyjnego Mirosław Reszczyński zwrócił uwagę na nieprecyzyjne sformułowanie niektórych przepisów i przedstawił propozycje poprawek, w większości o charakterze redakcyjnym. Propozycje te zostały przejęte przez przewodniczącego komisji senatora Mariusza Witczaka, który zgłosił również poprawkę legislacyjną zaproponowaną przez Ministerstwo Środowiska. W wyniku głosowania senatorowie przyjęli 7 poprawek i postanowili, że ich wprowadzenie do ustawy zarekomenduje Izbie senator Jadwiga Rotnicka.

  Ostatnią z rozpatrywanych na tym posiedzeniu ustawę przedstawił dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Więckiewicz. Ustawa nowelizująca ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zmienia m.in. zasady przyznawania statusu organizacji pożytku publicznego i zwiększa nadzór nad nimi. Status organizacji pożytku publicznego będzie mogła uzyskać wyłącznie organizacja prowadząca działalność nieprzerwanie co najmniej przez 2 lata. Ustawa zakłada także, że członkowie organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru organizacji będą ponosić odpowiedzialność za szkody wyrządzone działaniem niezgodnym z prawem lub statutem.

  Wprowadzono nową definicję organizacji pozarządowej, wyłączając z tej kategorii spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać natomiast te, których głównym celem nie jest osiąganie zysku, które na realizację celu (non profit) przeznaczają większość swojego zysku i nie dzielą zysku między założycieli i pracowników. Nowelizacja reguluje także zasady zlecania organizacjom pożytku publicznego wykonywania zadań publicznych.

  Przewodniczący komisji senator M. Witczak podkreślił, że ważną zmianą jest umożliwienie przekazywania dotacji celowych przez jednostki samorządu terytorialnego organizacjom pożytku publicznego.

  Senatorowie zapoznali się również z uwagami senackiego biura legislacyjnego, które zaproponowało poprawki o charakterze techniczno-legislacyjnym.

  Podczas dyskusji senatorów interesował przede wszystkim sposób ogłaszania przez organizacje pożytku publicznego darowizn pochodzących z 1% podatku oraz kwestie związane z obowiązkiem składania sprawozdań przez te organizacje. Senatorowie zwrócili uwagę, że obowiązek ogłaszania sprawozdań w Monitorze Polskim B dotyczy jedynie dużych organizacji.

  Przewodniczący komisji senator M. Witczak zgłosił 20 poprawek zaproponowanych przez biuro legislacyjne. Senatorowie w wyniku głosowania przyjęli wszystkie poprawki. Na sprawozdawcę komisji podczas posiedzenia Izby wybrano senatora Ireneusza Niewiarowskiego.

  5 stycznia 2010 r.

  Na swym posiedzeniu Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpatrzyła ustawę budżetową na rok 2010 w częściach dotyczących: Najwyższej Izby Kontroli; budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych; Głównego Urzędu Statystycznego; Komisji Nadzoru Finansowego; podatków i innych wpłat na rzecz budżetu państwa; obsługi zadłużenia zagranicznego; obsługi długu krajowego; rezerwy ogólnej; rezerw celowych; budżetów wojewodów ogółem; przychodów i rozchodów budżetu państwa na 2010 r.; wykazu inwestycji wieloletnich w 2010 r., a także planu finansowego Rzecznika Ubezpieczonych.

  Poszczególne budżety przedstawili m.in: wiceprezes NIK Stanisław Jarosz i dyrektor generalny tej instytucji Marek Chodkiewicz, prezes GUS Józef Oleński, dyrektor w UKNF Stanisław Sołtys, a także reprezentanci Ministerstwa Finansów - sekretarz stanu Elżbieta Suchocka-Roguska, podsekretarz stanu Dominik Radziwiłł oraz dyrektorzy Ewa Zwolińska, Sławomir Dudek, Tomasz Szałwiński, Jerzy Indra i Grzegorz Smogorzewski.

  Po wysłuchaniu przedstawicieli poszczególnych instytucji i przeprowadzonej dyskusji senatorowie z Komisji Budżetu i Finansów Publicznych postanowili w głosowaniu nie zgłaszać poprawek do rozpatrzonych części ustawy budżetowej na rok 2010.

  Podczas posiedzenia wiceminister finansów E. Suchocka-Roguska poinformowała, że zgodnie z budżetem na 2010 r. wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej pozostaną na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku. Wynagrodzenia w gospodarce narodowej mają natomiast wzrosnąć o 2%. Jak stwierdziła, ustawa nie przewiduje limitów zatrudnienia, określa natomiast limity wynagrodzeń dla państwowych jednostek budżetowych. Ogółem na wynagrodzenia zaplanowano 25,98 mld zł. W ramach tej kwoty 24,3 mld zł to wynagrodzenia podstawowe, a 1,95 mld zł - dodatkowe wynagrodzenia roczne. Jak tłumaczyła, wydatki na wynagrodzenia zaplanowano na poziomie zbliżonym do roku 2009. Przyjęto, że kwota wynagrodzeń nie będzie rosła oprócz tych, które są związane z finansowaniem skutków działań podjętych w poprzednim roku.

  Wiceminister poinformowała też, że na wynagrodzenia dla żołnierzy służby zawodowej i funkcjonariuszy przewidziano około 12,5 mld zł, dla pracowników nieobjętych tzw. mnożnikowym systemem wynagrodzeń - 4,3 mld zł, korpusu służby cywilnej - 6,9 mld zł, osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - 39 mln zł, funkcjonariuszy Służby Celnej - 960 mln zł, a sędziów - 700 mln zł.

  Podczas obrad wiceprezes NIK S. Jarosz zwrócił uwagę na problemy z utrzymaniem wysoko wykwalifikowanych fachowców, np. radców prawnych czy prokuratorów, których musi zatrudniać izba. Jak powiedział, osoby z kwalifikacjami, które wykonują czynności kontrolne, przechodzą do innych instytucji, gdzie dostają wyższe wynagrodzenie. W 2009 r. z NIK odeszło 68 osób. Dodał, że średnie wynagrodzenie w izbie, uwzględniające wszystkie dodatkowe składniki, w 2010 r. wyniesie 8,7 tys. zł. Budżet NIK w 2010 r. wyniesie nieco ponad 242 mln zł i będzie wyższy o 1,3% niż w 2009 r. Zdaniem wiceprezesa, oznacza to, że NIK będzie w stanie realizować swoje podstawowe zadania. Zastrzegł jednak, że odbędzie się to kosztem cięć niektórych wydatków.

  Z kolei dyrektor zarządzający Pionem Organizacyjnym w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego S. Sołtys powiedział, że średnie wynagrodzenie w tej instytucji wyniesie w 2010 r. 8,9 tys. zł, jednak byli pracownicy Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego (około 400 osób z ponad 900 zatrudnionych), którzy kilka lat temu zostali włączeni do UKNF, zarabiają o około 1,1 tys. więcej od pozostałych pracowników. Na wyrównanie wynagrodzeń brakuje urzędowi w tym roku około 6,5 mln zł.

  "Nie mogą dalej funkcjonować dwie siatki płac w jednym urzędzie (...). Taka sytuacja może skutkować pozwami do sądu pracy o odszkodowania ze względu na dyskryminację części pracowników urzędu" - przestrzegał dyrektor S. Sołtys. Dodał, że na problem ten zwróciła uwagę Państwowa Inspekcja Pracy.

  Wicedyrektor Departamentu Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki w Ministerstwie Finansów S. Dudek powiedział, że rząd, przygotowując ustawę budżetową na rok 2010, zakładał, iż płace w gospodarce narodowej mają wzrosnąć o 2%. "Jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to musimy pamiętać, że nastąpiły duże redukcje zatrudnienia w niektórych branżach. Rynek pracy jest teraz rynkiem pracodawcy. Pracodawcy mają większą siłę przetargową. Będzie mniejsza presja na wzrost płac" - dodał.

  Przedstawiciel resortu finansów wyjaśnił, że ustawa była przygotowywana w bardzo niekorzystnych warunkach makroekonomicznych, a gospodarka światowa czy unijna są nadal w głębokim kryzysie. Dlatego rząd przyjął scenariusz ostrożny, konserwatywny. Jego zdaniem, przyspieszenie w gospodarce światowej będzie bardziej widoczne w gospodarce Stanów Zjednoczonych czy gospodarkach azjatyckich. Na naszych rynkach eksportowych natomiast nie będzie znaczącej poprawy, a ożywienie w eksporcie będzie tylko nieznaczne. Według wicedyrektora S. Dudka, eksport w 2010 r. nie pomoże polskiemu PKB w takim stopniu jak w 2009 r. W efekcie rząd założył, że w 2009 r. wzrost PKB wyniesie 0,9%, a w 2010 r. - 1,2%. Stopa bezrobocia zwiększy się i wyniesie na koniec 2009 r. 12,5%, a w 2010 r. wzrośnie do 12,8%. Inflacja w 2009 r. ma wynieść 3,6%, a w 2010 r. 1%.

  Uchwalona w grudniu przez Sejm ustawa budżetowa na rok 2010 zakłada deficyt w wysokości 52,2 mld zł, dochody państwa mają wynieść prawie 249 mld zł, a wydatki około 301 mld zł.

  Tego samego dnia Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaopiniowała wnioski w sprawie wyboru członków do Rady Polityki Pieniężnej. Pozytywną ocenę senatorów uzyskali: zgłoszona przez PiS - Małgorzata Iwanicz-Drozdowska oraz Jerzy Hausner, Andrzej Rzońca i Jan Winiecki, których zgłosili senatorowie PO.

  Prof. M. Iwanicz-Drozdowska jest związana z Szkołą Główną Handlową w Warszawie, a także z instytucjami bankowymi oraz z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową i Warszawskim Instytutem Bankowości. Prof. J. Hausner był wicepremierem oraz ministrem pracy i gospodarki w rządach Leszka Millera i Marka Belki. Przygotował plan naprawy finansów publicznych, który w większości nie doczekał się realizacji. A. Rzońca jest doktorem nauk ekonomicznych, wiceprezesem zarządu i dyrektorem Działu Analitycznego w Forum Obywatelskiego Rozwoju. J. Winiecki jest profesorem ekonomii, m.in. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a także doradcą ekonomicznym w WestLB Polska.

  Podczas posiedzenia senator Wiesław Dobkowski zwrócił się do kandydatów o opinię na temat działalności reformatorskiej prof. Leszka Balcerowicza oraz zaproponowanego przez niego kierunku zmian.

  "Ocena dokonań prof. Balcerowicza jest jednoznacznie pozytywna, o czym świadczy wynik polskiej gospodarki. Przez 20 lat polska gospodarka zmieniła się diametralnie. Staliśmy się gospodarką rynkową, jednym z najszybciej rozwijających się krajów na świecie" - podkreślił A. Rzońca. Jak zaznaczył, niezręcznie jest mu oceniać osobę, której był doradcą, i z którą na co dzień współpracuje.

  Również zdaniem prof. J. Winieckiego, ocena L. Balcerowicza jest jednoznacznie pozytywna. Profesor zwrócił uwagę, że program reform przestawiony przez L. Balcerowicza był standardem w krajach rozwijających się, gdzie trzeba było doprowadzić gospodarkę do równowagi makroekonomicznej i zliberalizować ekonomiczne reguły gry.

  J. Hausner zaznaczył, że nie podziela wszystkich poglądów ekonomicznych prof. L. Balcerowicza, ale jego działalność publiczną ocenia bardzo wysoko. "To osoba, która odegrała niezwykle pozytywną rolę w przemianach polskiej gospodarki. (...) To, co nazywamy planem Balcerowicza, pozwoliło nam przejść od stanu gospodarki, która nie miała żadnych szans na wysoką efektywność i konkurencyjność, do stanu gospodarki rynkowej" - powiedział. W opinii J. Hausera, dzięki L. Balcerowiczowi możemy myśleć o nowoczesnym rozwoju i zawdzięczamy mu ukształtowanie "dobrej obudowy" rynków finansowych, która w ostatnim okresie uchroniła polski system bankowy przed poważnymi perturbacjami.

  M. Iwanicz-Drozdowska zadeklarowała "duży szacunek" dla dokonań i odwagi reformatorskiej L. Balcerowicza, choć zastrzegła, że nie wszystkie ich poglądy są zgodne.

  Podczas posiedzenia senator Henryk Woźniak pytał M. Iwanicz-Drozdowską, jakie działania należy podjąć, by przywrócić równowagę w systemie bankowym. Jej zdaniem, szybkie znalezienie remedium na problemy systemu finansowego jest trudne, niemniej konieczny jest m.in. przegląd regulacji i sposobu sprawowania nadzoru nad instytucjami finansowymi w USA i UE. Ponadto należałoby zmusić agencje ratingowe do obiektywizacji procesu dokonywania ocen, a także w większym stopniu monitorować ryzyko instrumentów finansowych i przepływy kapitałowe.

  Zgodnie z ustawą dziewięciu członków rady powoływanych jest w równej liczbie przez prezydenta, Sejm i Senat, spośród specjalistów z zakresu finansów. Wybór trzech członków RPP ma nastąpić na najbliższym posiedzeniu Senatu, które rozpocznie się 11 stycznia 2010 r.

  * * *

  Komisja Obrony Narodowej rozpatrzyła ustawę budżetową na rok 2010 w częściach dotyczących Kancelarii Prezydenta RP, obrony narodowej, spraw wewnętrznych, rezerw celowych, a także planów finansowych Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, Agencji Mienia Wojskowego, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

  Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas, przedstawiając informację o budżecie resortu obrony oraz o wydatkach na obronę narodową, podkreślił, że przy planowaniu tych wydatków zostały spełnione wszystkie wymogi ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Poinformował również, że w budżecie na wydatki na obronę narodową przeznaczono 25 718 989 000 zł, co oznacza wzrost nakładów na obronę mniej więcej o 3% w stosunku do roku ubiegłego. Z tych środków może jednak zostać zablokowana kwota w wysokości 1 996 438 000 zł. W opinii wiceministra Cz. Piątasa, ewentualne zmniejszenie środków nie będzie miało istotnego wpływu na realizację najważniejszych zadań obronnych, a wcześniejsza informacja o blokadzie pozwoliła przygotować do niej struktury Ministerstwa Obrony Narodowej.

  Senator Stanisław Bisztyga, analizując strukturę możliwych ograniczeń środków budżetowych MON, pytał o gwarancje finansowania m.in. udziału Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji w Afganistanie, realizacji procesu profesjonalizacji polskich sił zbrojnych i programów wieloletnich. Zdaniem senatora Bronisława Korfantego, nie powinno się rezygnować z podwyżek uposażeń żołnierzy, skoro rozpoczęto proces profesjonalizacji armii.

  Po przeprowadzonej dyskusji senatorowie jednogłośnie zadecydowali o niewprowadzaniu poprawek do budżetu na rok 2010. W opinii przyjętej przez komisję w sprawie ustawy budżetowej powołano się na jej stanowisko z 25 marca 2009 r., w którym stwierdzono, że "ograniczenia w finansowaniu wydatków obronnych stwarzają zagrożenie dla funkcjonowania całej branży". Aby taka sytuacja nie miała miejsca w 2010 r., komisja postuluje utrzymanie wskaźnika wydatków obronnych na poziomie 1,95% PKB. Postanowiono, że opinię komisji na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przedstawi senator B. Korfanty.

  Tego samego dnia senatorowie z Komisji Obrony Narodowej rozpatrzyli ustawę o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Cz. Piątas. Nowelizacja związana jest z programem uzawodowienia polskich sił zbrojnych, a także dostosowuje przepisy ustawy do dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego - z 29 czerwca 2006 r. i z 17 marca 2008 r.

  Zmiany dotyczą m.in. zasad zakwaterowania żołnierzy zawodowych, korzystania oraz możliwości wykupu mieszkań pozostających w zasobach Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz wprowadzenia alternatywnych sposobów zaspokajania potrzeb mieszkaniowych żołnierzy.

  Senatorowie zapoznali się z opinią senackiego biura legislacyjnego, które zgłosiło 14 uwag do ustawy. Ponadto obecny na posiedzeniu pełnomocnik Stowarzyszenia Obrony Praw Mieszkańców Osiedli Wojskowych Bogusław Błaszczyk przedstawił propozycję 2 zmian. Pierwsza z nich dotyczyła przywrócenia obowiązującej do 1 lipca 2004 r. zasady wypłacania żołnierzowi tzw. odprawy mieszkaniowej w zamian za rezygnację z kwatery wojskowej w dowolnie wybranym przez żołnierza terminie. Druga zmiana dotyczyła wprowadzenia do ustawy powszechnie obowiązujących zasad udzielania bonifikaty na sprzedaż gruntu w związku z kupowanym lokalem mieszkalnym.

  Przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej Cz. Piątas negatywnie ocenił te propozycje. Komisja także ich nie poparła. Ostatecznie senatorowie w wyniku głosowania przyjęli 11 poprawek, w większości o charakterze doprecyzowującym. Ustalono, że sprawozdanie komisji podczas posiedzenia plenarnego Senatu przedstawi senator S. Bisztyga.

  * * *

  Na swym posiedzeniu Komisja Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrzyła ustawę budżetową na rok 2010 w częściach dotyczących oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego, nauki, kultury fizycznej i sportu, informatyzacji, Polskiej Akademii Nauk, Urzędu Patentowego RP, Głównego Urzędu Miar, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz Polskiego Centrum Akredytacji.

  Podczas dyskusji przewodniczący komisji senator Kazimierz Wiatr zaproponował zwiększenie dotacji dla szkolnictwa wyższego o 200 mln zł z przeznaczeniem na działalność dydaktyczną uczelni. Zdaniem senatora, kwota ta mogłaby zostać przeniesiona z obsługi długu zagranicznego. Uzasadniając zgłoszoną poprawkę, jako przykład wskazał kraje Unii Europejskiej, w których inwestowanie w szkolnictwo wyższe jest w znacznie większym stopniu niż w Polsce postrzegane jako inwestycja w przyszłość państwa. "Dobry gospodarz to jest ten, który inwestuje w te obszary, gdzie jest największa stopa zwrotu. I my musimy inwestować w przyszłość (...). Musimy się o to upominać, kto, jeśli nie my?" - retorycznie pytał przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

  Z kolei senator Tadeusz Skorupa zaproponował poprawkę do części 25 - Kultura fizyczna i sport. Senator postulował przekazanie 500 tys. zł na igrzyska polonijne odbywające się w Zakopanem.

  W głosowaniu obydwie poprawki zostały odrzucone. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przyjęła opinię, w której wniosła o przyjęcie bez poprawek rozpatrzonych części ustawy budżetowej na rok 2010. Ustalono, że podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych opinię przedstawi senator K. Wiatr.

  * * *

  Podczas posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrywano ustawę budżetową na rok 2010 w częściach właściwych zakresowi pracy.

  Swoje budżety na 2010 r. omówili i uzasadnili przedstawiciele następujących instytucji:

  • Naczelnego Sądu Administracyjnego - prezes Janusz Trzciński, zastępca szefa Kancelarii Prezesa NSA Zbigniew Dyzio i główny księgowy Waldemar Maciejak;
  • Generalnego Inspektora Danych Osobowych - generalny inspektor Michał Serzyski i główny księgowy Agnieszka Wiśniewska;
  • Trybunału Konstytucyjnego - wiceprezes Janusz Niemcewicz, szef Biura TK Maciej Graniecki, główny księgowy Anna Sipa;
  • Sądu Najwyższego - prezes Lech Paprzycki, dyrektor Biura Finansowego Anna Puzyniak i dyrektor Biura Prezydialnego Antoni Cyran;
  • Rzecznika Praw Obywatelskich - rzecznik Janusz Kochanowski, dyrektor Biura RPO Urszula Szkodzińska, główny księgowy budżetu Irena Koniuszewska;
  • Krajowej Rady Sądownictwa - zastępca szefa Biura KRS Marian Szkodziński, dyrektor Wydziału Finansowego Ewa Staniszewska;
  • Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - prezes Janusz Kurtyka, dyrektor generalny Jan Baster, dyrektor Biura Budżetu, Finansów i Kadr Monika Staniszewska, dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Zbigniew Nawrocki, dyrektor Biura Edukacji Publicznej Łukasz Kamiński, dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Dariusz Gabrel, dyrektor Biura Lustracyjnego Jacek Wygoda;
  • Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - kierownik Janusz Krupski, dyrektor generalny Andrzej Bida, główny księgowy Zdzisława Gozdan;
  • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - zastępca szefa Zdzisław Skorża, dyrektor Biura Finansów Adam Pluciński;
  • Agencji Wywiadu - dyrektor Biura Finansów Mariola Szablewska;
  • Centralnego Biura Antykorupcyjnego - dyrektor Departamentu Finansów Daniel Art.;
  • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski, dyrektor Departamentu Budżetu Władysław Budzeń, dyrektor Biura Finansów Komendy Głównej Policji Eliza Wójcik, zastępca komendanta głównego Straży Granicznej Marek Borkowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Marek Kowalski, naczelnik Wydziału w Departamencie Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Dobiesław Rzemieniewski, dyrektor Biura Finansów PSP Wojciech Marciniak;
  • Najwyższej Izby Kontroli - dyrektor delegatury w Warszawie Mieczysław Kosmalski;
  • Ministerstwa Sprawiedliwości - podsekretarz stanu Piotr Kluz, dyrektor Departamentu Budżetu i Inwestycji Jan Paziowski;
  • Krajowej Rady Kuratorów - przewodniczący Andrzej Martuszewicz i kurator Anna Korpanty.

  Podczas obrad Ministerstwo Finansów reprezentowali dyrektor Departamentu Finansowania Sfery Budżetowej Grażyna Żywiecka oraz naczelnik Wydziału Wymiaru Sprawiedliwości w tym departamencie Jarosław Oliwa.

  Po wysłuchaniu wystąpień przedstawicieli poszczególnych instytucji, których budżety rozpatrywano, przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senator Stanisław Piotrowicz zaproponował wprowadzenie 3 poprawek do ustawy budżetowej na rok 2010. W wyniku głosowania uzyskały one poparcie komisji. Zaakceptowane poprawki, które zostaną przedstawione Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, przewidywały przywrócenie obciętych przez Sejm 5 mln zł dla Instytutu Pamięci Narodowej i 1,5 mln zł dla Rzecznika Praw Obywatelskich. Senatorowie opowiedzieli się także za utworzeniem rezerwy celowej w wysokości 3 mln zł na utworzenie, w tym roku 50 etatów kuratorów zawodowych.

  Jak przekonywał podczas posiedzenia kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób represjonowanych minister J. Krupski, konieczne jest odpowiednie wsparcie finansowe udzielania pomocy finansowej dla kombatantów i osób represjonowanych przez gminne ośrodki pomocy społecznej. Przewodniczący Krajowej Rady Kuratorów A. Martuszewicz przypomniał natomiast o potrzebie zwiększenia liczby etatów dla kuratorów sądowych ze względu na obciążenie ich dodatkowymi obowiązkami.

  Prezes IPN J. Kurtyka stwierdził, że ze względu na brak wystarczających środków nie będzie mógł zostać zrealizowany żaden większy projekt instytutu, a także digitalizacja materiałów archiwalnych. Budżet IPN, początkowo planowany na 218 mln zł, Sejm zmniejszył o 5 mln zł. Jak podkreślał prezes, obcięcie budżetu IPN może zablokować wydatki na obchody 30. rocznicy powstania "Solidarności" oraz wstrzymać lub znacznie opóźnić digitalizację zbiorów archiwalnych. Dodał, że w 2010 r. instytut chce wydać około 40 publikacji i zaległe pozycje. Jak zaznaczył, z powodu braku środków w IPN nie jest realizowany żaden duży projekt rozwojowy. "IPN jest obciążany dodatkowymi zadaniami, nie otrzymując na nie pieniędzy. W 2009 r. była to m.in. tzw. ustawa dezubekizacyjna i nowelizacja ustawy o prokuraturze" - powiedział prezes J. Kurtyka. Żeby wygospodarować pieniądze na realizację ustawy dezubekizacyjnej, IPN zmuszony był zmniejszyć zatrudnienie o blisko 100 osób. Prezes J. Kurtyka dodał, że zespół ten musi także funkcjonować w 2010 r., ponieważ byli funkcjonariusze będą niewątpliwie zwracać się do sądu.

  Zgodnie z ustawą o obniżeniu emerytur byłym funkcjonariuszom SB, IPN ma przekazywać organom emerytalnym zaświadczenia o przebiegu służby funkcjonariusza wraz z informacją, czy z dostępnych materiałów wynika, że "podjął on współpracę i czynnie wspierał osoby lub organizacje działające na rzecz niepodległości Państwa Polskiego", wtedy zachowałby świadczenie. W budżecie IPN na rok 2009 nie przewidziano żadnych środków na realizację ustawy. Jak szacowano, będzie to kosztować około 2-3 mln zł. Do listopada 2009 r. wpłynęło około 200 tys. wniosków. Sprawdzono dokumenty w zbiorze ogólnodostępnym i zastrzeżonym. Oprócz tego IPN ma realizować ustawę o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych z lat 1956-1989, zgodnie z którą prezes IPN ma przekazywać kierownikowi Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dane dotyczące okoliczności śmierci ofiar czerwca 1956 r. w Poznaniu, października 1957 r. w Warszawie, grudnia 1970 r. na Wybrzeżu, czerwca 1976 r. w Radomiu oraz stanu wojennego, w tym w szczególności ofiar wydarzeń w kopalni "Wujek".

  Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji postulowała także przywrócenie kwoty 1,5 mln zł w budżecie Rzecznika Praw Obywatelskich. Z tej kwoty finansowany jest krajowy mechanizm prewencji. W jego ramach prowadzone są m.in. wizytacje w zakładach karnych, aresztach śledczych czy poprawczakach. Jak tłumaczył podczas posiedzenia rzecznik praw obywatelskich J. Kochanowski, obcięcie tych środków w budżecie sprawi, że "rola tego mechanizmu zostanie ograniczona do minimum". "Oznaczałoby to, że nasz kraj nie będzie wywiązywał się ze zobowiązań międzynarodowych, nałożonych przez protokół fakultatywny do konwencji ONZ w sprawie zakazu tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego, poniżającego traktowania lub karania" - powiedział J. Kochanowski. Rzecznik przypomniał, że w 2009 r. na krajowy mechanizm prewencji przeznaczono 1,4 mln zł, co pozwoliło m.in. na przeprowadzenie 104 wizytacji.

  Podczas posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiciele resortu spraw wewnętrznych zapewnili senatorów, że w 2010 r. nie ma już żadnych zobowiązań wymagalnych wobec policji.

  Tego samego dnia senatorowie z komisji praw człowieka rozpatrzyli ustawę o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. W tej części posiedzenia udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Krzysztof Więckiewicz, Marta Żołędowska z tego departamentu oraz główny specjalista w Departamencie Analiz i Nadzoru w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Edyta Jarząbek.

  Rozwiązania zawarte w rozpatrywanej nowelizacji omówił dyrektor K. Więckiewicz. Celem ustawy jest stworzenie warunków sprzyjających lepszemu współdziałaniu organizacji pozarządowych z organami administracji publicznej poprzez wzmocnienie instytucji, zasad i form dialogu obywatelskiego, a także zwiększenie racjonalności społecznej i ekonomicznej realizacji zadań publicznych.

  W trakcie dyskusji senator S. Piotrowicz zaproponował wprowadzenie do ustawy poprawki ograniczającej katalog podmiotów, które mogą uzyskać status organizacji pożytku publicznego. Senatorowie zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które zaproponowało wprowadzenie kilkunastu zmian do sejmowej noweli, 18 z nich przejął senator S. Piotrowicz. W wyniku głosowania postulowane zmiany uzyskały poparcie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Następnie przewodniczący zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw wraz z przyjętymi wcześniej poprawkami. Wniosek nie został ani przyjęty, ani odrzucony - 4 senatorów wstrzymało się od głosu, nikt nie był za ani przeciw. W kolejnym głosowaniu komisja poparła wniosek senatora S. Piotrowicza o odrzucenie ustawy w całości (3 głosy za, 1 przeciw). Na sprawozdawcę stanowiska Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na posiedzeniu plenarnym Izby wybrano senatora Zbigniew Cichonia.

  * * *

  Senatorowie z Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich rozpatrzyli ustawę budżetową na rok 2010 w częściach dotyczących Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Krajowego Biura Wyborczego i Kancelarii Senatu RP oraz przygotowała opinię w tej sprawie.

  Komisja nie zgłosiła zastrzeżeń do budżetów Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Krajowego Biura Wyborczego. W wypadku budżetu Kancelarii Senatu komisja zaproponowała zmniejszenie planu wydatków na rok 2010 o kwotę 474 tys. zł. Zmniejszenie dotyczy wydatków majątkowych, ujętych w paragrafie 6060 "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych".

  Na sprawozdawcę opinii komisji w tej sprawie podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wybrano senatora Zbigniewa Szaleńca.

  W tym samym dniu komisja kontynuowała posiedzenie w sprawie oceny pod względem formalnym wniosku senatora Krzysztofa Piesiewicza o zrzeczeniu się immunitetu. 16 grudnia 2009 r. senatorowie jednogłośnie postanowili, że przed podjęciem decyzji wysłuchają senatora K. Piesiewicza, ponieważ mają wątpliwości co do poprawności jego oświadczenia.

  Przed posiedzeniem członkowie komisji zapoznali się z listem senatora, w którym tłumaczy on powody rezygnacji z immunitetu. Przewodniczący komisji senator Z. Szaleniec zwrócił uwagę, że w swoim liście senator K. Piesiewicz przyznał, że podczas podejmowania decyzji o zrzeczeniu się immunitetu nie znał pełnego uzasadnienia wniosku prokuratury w tej sprawie. Napisał również, że z wieloma elementami tego uzasadnienia się nie zgadza. "Można domniemywać, że gdyby pan senator tę wiedzę miał, być może podjąłby inną decyzję" - stwierdził senator Z. Szaleniec.

  W opinii senatora Piotra Ł. J. Andrzejewskiego, oświadczenie senatora K. Piesiewicza o zrzeczeniu się immunitetu zostało "wymuszone sytuacyjnie", a on sam "działał pod presją". "List świadczy o uchyleniu się od immunitetu (...) pod wpływem błędu. Mając te wątpliwości, uważam, że nie dojrzeliśmy jeszcze do podjęcia decyzji" - podkreślił.

  Zdaniem senatora Piotra Zientarskiego, "istnieją wątpliwości formalnoprawne, czy senator K. Piesiewicz w sposób dostateczny określił czyny, co do których wyraził zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej" i dlatego zaproponował, aby komisja zwróciła się do marszałka Senatu, by poprosił senatora K. Piesiewicza o uściślenie oświadczenia o zrzeczeniu się przez niego immunitetu. Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, marszałek Senatu może zwrócić się do senatora o uściślenie treści oświadczenia w wyznaczonym terminie.

  Przewodniczący komisji senator Z. Szaleniec uznał, że bez uściślenia oświadczenia przez senatora K. Piesiewicza komisji będzie trudno podjąć decyzję o jego formalnoprawnej poprawności.

  Ostatecznie senatorowie jednogłośnie przyjęli propozycję senatora P. Zientarskiego. Stanowisko komisji zostało złożone u marszałka Bogdana Borusewicza.

  * * *

  Senatorowie z Komisji Rodziny i Polityki Społecznej jednogłośnie poparli ustawę o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Nowela, uchwalona przez Sejm w grudniu 2009 r., dostosowuje przepisy ustawy o IKE do prawa wspólnotowego. Ustalono, że przyjęcie bez poprawek sejmowej nowelizacji zarekomenduje Izbie senator Jan Rulewski.

  Chodzi o umożliwienie dokonywania wpłat na IKE osobom, które nie są polskimi rezydentami podatkowymi, czyli odprowadzają podatek dochodowy od swoich dochodów w innym kraju niż Polska, mają tam tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy. Dotychczas na IKE mogli oszczędzać tylko polscy rezydenci podatkowi. Zdaniem Komisji Europejskiej, naruszało to wspólnotową zasadę swobody przepływu kapitału.

  Nowelizacja porządkuje też zasady przekazywania informacji o środkach zgromadzonych na IKE lub w pracowniczym programie emerytalnym na wypadek częściowej wypłaty środków lub przeniesienia ich do innej instytucji zarządzającej IKE czy do innego zakładu, w którym znajdzie zatrudnienie osoba oszczędzająca na swoją przyszłą emeryturę. Zmieniona ustawa ma wejść w życie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  IKE to jeden z trzech filarów emerytalnych. Są one prowadzone przez fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki lub biura maklerskie. W przeciwieństwie do dwóch pierwszych filarów emerytalnych ZUS i OFE IKE ma charakter dobrowolny. Zyski z oszczędności zgromadzonych na IKE są zwolnione z 19-procentowego tzw. podatku Belki. Pracownicze programy emerytalne natomiast mogą być dobrowolnie wprowadzane w poszczególnych zakładach pracy. Oszczędności na emeryturę pochodzą wówczas częściowo od pracownika, a częściowo są finansowane przez pracodawcę.

  Podczas posiedzenia ustawę, która była przedłożeniem rządowym, omówił podsekretarz stanu Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marek Bucior. Jak podkreślił, dostosowuje ona polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej poprzez umożliwienie nierezydentom dokonywania wpłat na IKE. Dzięki temu nastąpi m.in. ujednolicenie zasad naliczania oprocentowania w wypadku dokonywania częściowego zwrotu z IKE prowadzonego w formie rachunku oszczędnościowego.

  Komisja Rodziny i Polityki Społecznej zapoznała się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które stwierdziło, że rozpatrywana ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.

  W czasie dyskusji senator J. Rulewski pytał, czy osoba, która zmienia pracę lub staje się bezrobotna, traci możliwość dokonywania wpłat w ramach pracowniczego programu emerytalnego. Jak wyjaśnił wiceminister M. Bucior, w takim wypadku środki mogą być przeniesione do innego programu, jeśli taki istnieje w nowym zakładzie. Jeżeli natomiast pracowniczego programu emerytalnego w nowej firmie nie ma albo gdy osoba, która dotychczas oszczędzała na emeryturę przy współudziale pracodawcy, staje się bezrobotna, może wypłacić zgromadzone środki lub polecić przeniesienie ich na swoje inne konto emerytalne.

  W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia Komisja Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzyła ustawę budżetową na rok 2010 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania: praca; zabezpieczenie społeczne; sprawy rodziny; rezerwy celowe; budżety wojewodów ogółem, a także planów finansowych: Funduszu Pracy; Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; Państwowej Inspekcji Pracy; Rzecznika Praw Dziecka; Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także planów finansowych: Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; Funduszu Emerytur Pomostowych; Funduszu Administracyjnego, Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  Gośćmi komisji byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: sekretarz stanu Jarosław Duda, wicedyrektor Departamentu Świadczeń Rodzinnych Janina Szumlicz, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Krystyna Wyrwicka, wicedyrektor Departamentu Funduszy oraz Biura Budżetu i Finansów Piotr Śliwonik, główna księgowa resortu Maria Kałuska, wicedyrektor Departamentu Ubezpieczeń Społecznych Mariusz Kubzdyl, wicedyrektor w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Kosiński, członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ds. ekonomiczno-finansowych Mirosława Boryczka, prezes i wiceprezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wojciech Skiba i Andrzej Sochaj, dyrektor Centralnego Instytutu Pracy Danuta Koradecka, rzecznik praw dziecka Marek Michalak, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Henryk Smolarz, główny inspektor pracy Tadeusz Jan Zając. Obecni byli także przedstawiciele Ministerstwa Finansów i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych “Lewiatan” oraz Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

  Senatorowie po wysłuchaniu informacji przedstawicieli poszczególnych resortów i instytucji na temat budżetów projektowanych w 2010 r. postanowili zaproponować wprowadzenie 1 poprawki do rozpatrzonych części ustawy budżetowej. Jednogłośne poparcie uzyskała zmiana, zgłoszona przez senatora Mieczysława Augustyna, dotycząca zwiększenia odpisu od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o 31 000 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań nałożonych na KRUS w 2010 r., m.in. na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego – Innowacyjna Gospodarka oraz programu w ramach pożyczki Banku Światowego, a także szkoleń i działań dostosowujących przepisy do prawa europejskiego.

  Akceptacji komisji nie uzyskała natomiast poprawka zgłoszona przez senatora J. Rulewskiego, który postulował zwiększenie w 2010 r. wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na prewencję wypadkową o 5750 tys. zł. (1 głos za, 1 przeciw, 2 wstrzymujące się).

  Ustalono, że opinię Komisji Rodziny i Polityki Społecznej na temat rozpatrzonych części ustawy budżetowej na rok 2010 podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przedstawi senator M. Augustyn.

  * * *

  Podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzono ustawę o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r.

  W obradach wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - sekretarz stanu Kazimierz Plocke i naczelnik Wydziału Rynku Rybnego w Departamencie Rybołówstwa Lidia Kacapska-Pieńkowska oraz wicedyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Misztal. Senatorowie zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które nie zgłosiło zastrzeżeń do sejmowej ustawy ratyfikacyjnej.

  Uzasadnienie do ustawy przedstawił wiceminister rolnictwa K. Plocke. Dotyczy ona wyrażenia zgodę na ratyfikację Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH). Dzięki przystąpieniu naszego kraju do tej organizacji nastąpi zwiększenie tempa rozwoju rybołówstwa i akwakultury w Polsce, głównie dzięki dostępowi do usług EUROFISH w zakresie międzynarodowego rynku informacyjnego i doradztwa technicznego. Cele realizowane przez tę organizację to m.in. dostarczanie informacji na temat marketingu ryb, promocja handlu rybami, a także wspieranie rozwoju rybołówstwa zgodnie z występującym popytem, a także czerpanie korzyści z potencjału, jaki oferują zasoby rybne, i popieranie inwestycji w sektorze prywatnym i umów partnerskich w dziedzinie rybołówstwa i akwakultury.

  W wyniku głosowania, na wniosek przewodniczącego senatora Jerzego Chróścikowskiego, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi opowiedziała się jednomyślnie za przyjęciem bez poprawek rozpatrzonej ustawy ratyfikacyjnej. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie podczas posiedzenia plenarnego Izby wybrano senator Małgorzatę Adamczak.

  Tego samego dnia senatorowie rozpatrzyli ustawę budżetową na rok 2010 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji, dotyczących rolnictwa; rozwoju wsi, rynków rolnych, rybołówstwa; Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, rezerw celowych; budżetów wojewodów ogółem, a także planów finansowych: Funduszu Emerytalno-Rentowego; Funduszu Prewencji i Rehabilitacji, Funduszu Administracyjnego, Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Nieruchomości Rolnych, Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą
  w Brwinowie oraz Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

  W obradach uczestniczyli: wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi K. Plocke i dyrektor Departamentu Finansowego w tym resorcie Aleksandra Szelągowska. Ministerstwo Finansów reprezentował naczelnik Wydziału Finansowania Rolnictwa i Przemysłu w Departamencie Finansowania Sfery Budżetowej Zbysław Głaczkowski. Obecni byli także m.in. wiceprezes Agencji Rynku Rolnego Waldemar Sochaczewski, wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych Jarosław Denkiewicz, wiceprezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Bogusław Uliasz, a także ekspert komisji prof. Andrzej Czyżewski, kierownik katedry Makroekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

  Rozpatrywane części ustawy budżetowej na rok 2010 omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju K. Plocke. Jak poinformował, w ustawie przyjętej przez Sejm 18 grudnia 2009 r. założono średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 101 % oraz wzrost PKB o 1,2 % w porównaniu z planowanym PKB na 2009 r. Zaplanowano, że dochody budżetowe w 2010 r. wyniosą 248,9 mld zł, a wydatki budżetowe 301,1 mld zł. Zaplanowane dochody zostaną zrealizowane w następujących częściach: 32 - rolnictwo, 33 - rozwój Wsi, 33 - rynki rolne i 62 - rybołówstwo, w łącznej kwocie 820 786 tys. zł, w tym głównie z tytułu wpłaty dokonanej przez Agencję Nieruchomości Rolnej w kwocie 721 mln zł. Wydatki zaplanowane w tych częściach natomiast wyniosą łącznie 5 824 467 tys. zł. Wydatki te zostaną uzupełnione wydatkami zaplanowanymi na rolnictwo w kwocie 935 659 tys. zł w części 85 - budżety wojewodów oraz w części 83 - rezerwy celowe w kwocie 6 141 346 tys. zł, a także środkami w kwocie 15 993,4 mln zł na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej oraz 1 924 742 tys. zł na pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto w ustawie budżetowej na rok 2010 zaplanowano 16 187,83 mln zł dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wydatki na rolnictwo łącznie z wydatkami na KRUS wyniosą 29 089 272 tys. zł. Stanowi to 9,66% wydatków ogółem budżetu państwa.

  W ustawie budżetowej na rok 2010 na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo zaplanowano łącznie środki w kwocie 47 007 429 tys. zł, w tym: wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo - 12 901 442 tys. zł, wydatki dla KRUS - 16 187 830 tys. zł, środki wydatków budżetu środków europejskich - 15 993 415 tys. zł, środki na pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego - 1 924 742 tys. zł. W 2010 r. zmienia się zasada spłat pożyczek na prefinansowanie wydatków Wspólnej Polityki Rolnej. Prefinansowanie dopłat bezpośrednich, działań interwencyjnych na rynkach rolnych, a także PROW 2007-2013 będzie realizowane z wydatków środków europejskich gromadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Do celów porównania planowanych wydatków 2010 r. z wydatkami 2009 r. należy zatem od kwoty wydatków 19 292,2 mln zł z 2009 r. odjąć przeznaczoną dla agencji płatniczych kwotę 9 356 mln na spłatę pożyczek (w tym 5 375 mln zł w części 32 i 33 oraz 3 981 mln zł w rezerwie celowej). W efekcie wydatki w ustawy budżetowej na 2010 r. na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i rybołówstwo zostają w porównaniu z 2009 r. zwiększone mniej więcej o 30 %.

  Zdaniem eksperta prof. A. Czyżewskiego, budżet na 2010 r. w części dotyczącej rolnictwa dowodzi, że rząd konsekwentnie wiąże rozwój rolnictwa, wsi i rybołówstwa w Polsce ze środkami pomocowymi z Unii Europejskiej. W 2010 r. będą stanowić one 55% sumy łącznych wydatków w budżecie rolnym Polski, uwzględniając KRUS. W poprzednich latach wskaźnik ten wynosił odpowiednio: w 2009 r. - 49,9%, w 2008 r. - 35%, w 2007 r. - 39%, w 2006 r. - 46,5%, w 2005 r. - 41%, w 2004 r. zaś - 25,1%. Liczby te dowodzą narastającej tendencji wzrostu udziału pomocy unijnej w wydatkach budżetowych na sektor rolny w Polsce. W szóstym roku członkostwa Polski w UE zaznaczył się wyraźny wzrost udziału pomocy unijnej w wydatkach budżetowych na sektor rolny w Polsce, który w porównaniu z pierwszym rokiem członkostwa (2004 r.) jest blisko dwukrotnie wyższy. Potwierdza to tezę, że bieżący, a także długofalowy wpływ unijnych środków finansowych i instytucji na sytuację ekonomiczno-społeczną rolnictwa, wsi, obszarów wiejskich i rybołówstwa, jest wiodący i kluczowy dla ich dalszego rozwoju. W opinii eksperta, ogólna ocena budżetu rolnego na 2010 r. jest zadowalająca.

  W trakcie dyskusji pozytywnie oceniano wielkość środków finansowych przeznaczonych na rolnictwo, były również głosy wskazujące, że 2010 r. jest kolejnym rokiem obniżenia środków przeznaczanych na rolnictwo nieproporcjonalnie do innych części budżetowych.

  W wyniku głosowania Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła opinię dla Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, w której wniosła o przyjęcie bez poprawek części budżetowych dotyczących rolnictwa (6 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się). Postanowiono, że opinię tę na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przedstawi senator J. Chróścikowski.

  * * *

  Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Środowiska w celu rozpatrzenia ustawy budżetowej na rok 2010 w częściach dotyczących gospodarki wodnej, środowiska, Państwowej Agencji Atomistyki, rezerw celowych, budżetów wojewodów ogółem, a także planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Ustawę w odniesieniu do części 22 - Gospodarka Wodna oraz 41 - Środowisko, przedstawił Bernard Błaszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. Wiceminister omówił podstawowe dane dotyczące przychodów i wydatków w poszczególnych działach, odniósł się także do informacji i objaśnień przygotowanych przez resort dla senatorów na piśmie.

  W 2010 r. dochody budżetowe w części 41 - Środowisko oszacowano w wysokości 56.079 tys. zł, co stanowi 102,3% dochodów ujętych w ustawie budżetowej na 2009 r. oraz 111,6% przewidywanego wykonania w ubiegłym roku. Wydatki budżetowe zaplanowano natomiast w wysokości 457.135 tys. zł, tj. w wysokości 84,8% ustawy budżetowej na rok 2009.

  Dochody budżetowe w części 22 - Gospodarka wodna oszacowano na 2010 r. w wysokości 12.820 tys. zł, co stanowi 76,5% dochodów ujętych w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2009 oraz 103,1% przewidywanego wykonania w ubiegłym roku. Wydatki w tej części zaplanowano natomiast w wysokości 557.887 tys. zł, co stanowi 146,0% wydatków z ustawy budżetowej na rok 2009.

  Wypowiedź wiceministra środowiska uzupełnili obecni na posiedzeniu przedstawiciele resortów finansów, środowiska, a także agend rządowych, którzy odpowiadali także na pytania senatorów.

  Pytania senatorów dotyczyły m.in. wysokości środków przeznaczonych na inwestycje wodne, wydatków na przygotowania do prezydencji Polski w UE, a także środków przeznaczonych na funkcjonowanie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Senatorowie zwracali uwagę na zbyt niskie, ich zdaniem, środki przeznaczone na informację o środowisku.

  Plan finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiła wiceprezes Małgorzata Skucha. Jak poinformowała, 1 stycznia 2010 r. weszły w życie następujące ustawy: o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, o finansach publicznych oraz - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Regulują one zasady funkcjonowania NFOŚiGW i ich realizacja powoduje konieczność wprowadzenia zmian w planie finansowym funduszu. W związku z tym wiceprezes zwróciła się do senatorów o przyjęcie poprawki wynikającej z tych nowelizacji. Postulowaną zmianę zgłosił senator Michał Wojtczak.

  W dyskusji nad planem finansowym NFOŚiGW senatorowie interesowali się m.in. funduszem recyklingowym, a także wzrostem kosztów utrzymania funduszu i zatrudnienia.

  Następnie Komisja Środowiska przystąpiła do rozpatrzenia planowanego na 2010 r. budżetu Państwowej Agencji Atomistyki zawartego w dziale 750 "Administracja publiczna" w rozdziale 75001 "Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej". Planowany budżet omówił prezes Michael Waligórski. Jak poinformował, przewidywane dochody mają wynieść 133 tys. zł i zostały zaplanowane z tytułu wpłaty do budżetu nadwyżki dochodów własnych za 2009 r. Dochody planowane w 2010 r. będą wyższe o 1,5% od dochodów zrealizowanych z tego tytułu w 2009 r.

  Planowane na 2010 r. wydatki wynoszą natomiast 102.445 tys. zł i wzrosną o 26,1% w stosunku do wydatków przyjętych w nowelizacji ustawy budżetowej na 2009 r.

  W dyskusji senatorowie interesowali się m.in. wysokimi, ich zdaniem, środkami zagwarantowanymi w budżecie agencji na składki do organizacji międzynarodowych, a także pytali o perspektywy budowy elektrowni jądrowej w Polsce.

  Po rozpatrzeniu części ustawy budżetowej właściwych przedmiotowemu zakresowi działania Komisji Środowiska senatorowie w głosowaniu poparli poprawkę zgłoszoną przez senatora M. Wojtczaka, dotyczącą zmiany załącznika 7 odnoszącego się do planu finansowego NFOŚiGW. Ustalono, że jej przyjęcie zaproponuje Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senator Andrzej Grzyb.

  Tego samego dnia Komisja Środowiska rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Rozwiązania przyjęte w nowelizacji przedstawił wiceminister środowiska B. Błaszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

  Nowela wprowadza zmiany w kilku ustawach: Prawie ochrony środowiska, o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, o odpadach wydobywczych, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

  Uchwalenie nowelizacji było związane z koniecznością dostosowania polskiego systemu prawnego do dyrektywy Rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów i Traktacie Akcesyjnym, a także innych dyrektyw unijnych.

  W nowelizacji zawarto uregulowania dotyczące m.in. zamykania składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych, zakazu składowania odpadów ulegających biodegradacji, wprowadzenia środków dyscyplinujących przedsiębiorców w zakresie wywiązywania się z obowiązku składania zbiorczych zestawień danych. Ponadto ustawa reguluje zagadnienia dotyczące gospodarowania odpadami, sprawozdawczości, użytkowania urządzeń przewoźnych. Doprecyzowuje niektóre definicje, zmienia przepisy karne, a także dostosowuje podział kompetencji do obowiązujących przepisów ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

  Podczas dyskusji najwięcej kontrowersji wywołała kwestia unieszkodliwiania odpadów medycznych. W przedłożeniu rządowym znajdował się zapis umożliwiający wybór metod unieszkodliwiania na wiele sposobów tych odpadów, m.in. w autoklawach. Zapis ten usunięto w trakcie prac sejmowych nad ustawą.

  Stanowisko rządu w sprawie propozycji dopuszczenia stosowania innych metod niż spalanie do unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych przedstawił zastępca głównego inspektora sanitarnego Jan Orgelbrand. Jak podkreślił, minister zdrowia opowiada się za przywróceniem rozwiązań zawartych w przedłożeniu rządowym, zgodnych z zaleceniami WHO i UE.

  Ta propozycja wywołała wiele kontrowersji, lecz po przeprowadzonej dyskusji większość senatorów opowiedziała się za wprowadzeniem postulowanych zmian, a stosowną poprawkę zgłosili senatorowie A. Grzyb i Andrzej Misiołek. Senatorowie Stanisław Gorczyca i M. Wojtczak przejęli natomiast poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, zmierzające do doprecyzowania zapisów ustawy sejmowej i przywrócenia poprawności legislacyjnej i redakcyjnej. Zmianę zaproponowaną przez resort infrastruktury, doprecyzowującą zapis w art. 4, zgłosił natomiast senator M. Wojtczak.

  W głosowaniu Komisja Środowiska poparła ogółem 14 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Ustalono, że ich wprowadzenie zarekomenduje Izbie senator Krzysztof Majkowski.

  * * *

  Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Zdrowia w celu rozpatrzenia ustawy budżetowej na rok 2010. Senatorowie rozpatrzyli następujące części ustawy budżetowej właściwe przedmiotowemu zakresowi działania komisji: zdrowie, rzecznik praw pacjenta, rezerwy celowe oraz budżety wojewodów ogółem.

  W obradach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia: podsekretarz stanu Cezary Rzemek, dyrektor Departamentu Budżetu Finansów i Inwestycji Elżbieta Jazgarska, wicedyrektor Departamentu Budżetu Finansów i Inwestycji Jerzy Bójko oraz naczelnik wydziału w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Anna Mieczkowska, a także Bogusława Socha i Elżbieta Walczak z Ministerstwa Finansów i Szymon Giderewicz z Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

  Ustawę w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania Komisji Zdrowia przedstawił wiceminister zdrowia C. Rzemek. Jak podkreślił, w ramach działu ochrona zdrowia realizowanego w różnych częściach ustawy budżetowej zaplanowano w budżecie państwa na 2010 r. wydatki na poziomie 6257 mln zł. Łącznie z rezerwami celowymi to 6877 mln zł. Wzrost wydatków na ochronę zdrowia w stosunku do znowelizowanej ustawy budżetowej na 2009 r. wynosi 9,5% i dotyczy przede wszystkim składek na ubezpieczenie zdrowotne, finansowanych z budżetu wojewodów za osoby bezrobotne.

  W trakcie dyskusji przedstawiciele resortów zdrowia i finansów odpowiadali na pytania senatorów, uzupełnili także dane zawarte w przekazanym komisji materiale informacyjnym.

  Przedstawiciel senackiego biura legislacyjnego nie zgłosił żadnych uwag o charakterze legislacyjnym.

  Senatorowie po wnikliwej analizie przedstawionych dokumentów i wysłuchaniu przedstawicieli zainteresowanych instytucji postanowili przyjąć bez poprawek rozpatrzone części ustawy budżetowej na rok 2010. Ustalono, że opinię komisji w tej sprawie na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przedstawi senator Henryk Woźniak.

  * * *

  Na swym posiedzeniu Komisja Kultury i Środków Przekazu rozpatrywała ustawę budżetową na rok 2010 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji, dotyczących Kancelarii Prezydenta RP, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a także planów finansowych Funduszu Promocji Twórczości, Funduszu Promocji Kultury i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

  W obradach wzięli udział m.in. wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Żuchowski, dyrektor Departamentu Finansowego w tym resorcie Wojciech Kwiatkowski, przewodniczący i członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski i Piotr Boroń, dyrektor Biura Finansowego Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Druś i dyrektor Biura Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego w tej instytucji Emilia Błaszak, a także naczelnik w Departamencie Finansowania Sfery Budżetowej w Ministerstwie Finansów Dominika Wierzba.

  Ponieważ Komisja Kultury i Środków Przekazu na swym posiedzeniu 1 grudnia 2009 r. wstępnie rozpatrywała projekt ustawy budżetowej na rok 2010, senatorowie zajęli się tylko zmianami, jakie wprowadzono w trakcie prac sejmowych w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.

  Część - 01, rozdział 92123 - Kancelaria Prezydenta, dotyczącą Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, przedstawiła dyrektor Biura Finansowego Kancelarii Prezydenta G. Druś. Senatorowie nie zgłosili żadnych uwag do tej części budżetowej i przewodniczący komisji senator Piotr Ł.J. Andrzejewski poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie bez poprawek tej części ustawy budżetowej na rok 2010. Wniosek przyjęto 4 głosami.

  Wiceminister kultury P. Żuchowski i dyrektor Departamentu Finansowego w tym resorcie W. Kwiatkowski, przedstawiając zmiany w części 24, dotyczącej kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwrócili uwagę, że wydatki budżetowe na 2010 r. uchwalone przez Sejm są wyższe od projektowanej kwoty o 8017 tys. zł, czyli o 0,36%. W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosły one o 4% i wynoszą 2 263 346 tys. zł. Tym samym resort zwiększył rezerwy celowe z 8,5% do 8,8%.

  Dyrektor W. Kwiatkowski podał przykłady obiektów i instytucji, które w związku ze zwiększoną rezerwą otrzymają w 2010 r. dofinansowanie z ministerstwa kultury. Będą to m.in. monastyr w Supraślu, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych i Akademia Sztuki w Szczecinie. Jak powiedział dyrektor, resort utworzył nową rezerwę w wysokości 1,5 mln zł na rewitalizację i remont zabytkowego monastyru w Supraślu. W wypadku Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych ustawa budżetowa na rok 2010 po poprawkach sejmowych przewiduje wzrost wydatków o 4,4 mln zł. Akademia Sztuki w Szczecinie otrzyma z kolei dodatkowo 2 mln złotych. Jak podał, nowo tworzona szczecińska akademia pracę rozpocznie w roku akademickim 2010/2011. "Będzie to uczelnia artystyczna łącząca elementy szkoły muzycznej i regularnej akademii sztuk pięknych" - wyjaśnił dyrektor W. Kwiatkowski.

  W wyniku głosowania, na wniosek senatora P.Ł.J. Andrzejewskiego, komisja opowiedziała się jednomyślnie za przyjęciem bez poprawek tej części ustawy budżetowej na rok 2010.

  Budżet Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji omówił jej przewodniczący W. Kołodziejski. Jak podkreślił, postulowany poziom wydatków budżetowych na 2010 r. wynosił 19 742 tys. zł, w toku prac sejmowych zostało odjęte 4 000 tys. zł, czyli wydatki na 2010 r. zmniejszono o 20%. W porównaniu z 2009 r. nastąpił natomiast wzrost o 7% i przewidywana kwota wydatków na 2010 r. wynosi 15 742 tys. zł. Przewodniczący KRRiT podkreślił, że w związku ze zmniejszonym budżetem zabraknie pieniędzy m.in. na remont budynku przy ul. Sobieskiego, nastąpią także cięcia wydatków bieżących.

  Przewodniczący komisji senator P.Ł.J. Andrzejewski zaproponował członkom KRRiT, aby zastanowili się i przedstawili na piśmie propozycje zmian w ustawie budżetowej na rok 2010, tak aby zwiększyć poziom wydatków dla rady. Jednocześnie senator zgłosił wniosek o negatywne zaopiniowanie tej części ustawy budżetowej. Nie został on jednak przyjęty - 3 senatorów było za, a 4 przeciw. Następnie senator Janusz Sepioł zgłosił wniosek o przyjęcie bez poprawek części ustawy budżetowej dotyczącej KRRiT. W wyniku głosowania uzyskał on poparcie komisji i został przyjęty 4 głosami, przy 3 głosach przeciw.

  Ustalono, że opinię Komisji Kultury i Środków Przekazu w sprawie rozpatrzonych części ustawy budżetowej na rok 2010 podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przedstawi senator Andrzej Grzyb.

  * * *

  Senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą rozpatrywali ustawę budżetową na rok 2010 w części właściwej przedmiotowemu zakresowi działania komisji, dotyczącej Kancelarii Senatu, w zakresie działu 75 195 "Opieka nad Polonią i Polakami za Granicą".

  Z upoważnienia szefa Kancelarii Senatu minister Ewy Polkowskiej informację na ten temat przedstawił dyrektor senackiego biura polonijnego Artur Kozłowski. Podobnie jak w 2009 r. analizowany budżet Kancelarii Senatu w 2010 r. wynosi 75 mln zł, z czego Prezydium Senatu przeznaczyło 60 mln zł na zadania o charakterze programowym i 15 mln zł na zadania o charakterze inwestycyjnym. W roku ubiegłym na inwestycje przeznaczono 20 mln zł, a na działalność programową 55 mln zł.

  W 2010 r. prezydium postanowiło zmniejszyć o 5 mln zł wydatki na zadania inwestycyjne, ponieważ w roku ubiegłym środki przeznaczone na ten cel nie zostały wykorzystane w wysokości ponad 2 mln zł.

  Dyrektor A. Kozłowski poinformował też, że do tej pory wpłynęły do Kancelarii Senatu 394 wnioski od 173 różnych organizacji pozarządowych na sumę ponad 157 mln zł.

  Podsumowując rok 2009 w zakresie pomocy Polakom i Polonii poza granicami kraju, dyrektor senackiego biura polonijnego podkreślił, że środki przeznaczone na działalność programową zostały wykorzystane prawie w 100%. Na wspieranie organizacji polskich i polonijnych na świecie wydano ponad 9,9 mln zł, tj. 18% całego budżetu; na wspieranie oświaty polskiej poza granicami kraju - ponad 25,3 mln zł, co stanowi 46,1%; na promowanie kultury polskiej i ochronę dziedzictwa narodowego - prawie 8,5 mln zł, tj. 15,4%; na wspieranie i kształtowanie postaw obywatelskich w środowiskach polonijnych - ponad 2,6 mln zł (4,9%); na upowszechnianie wiedzy o Polsce, kultury polskiej, języka polskiego oraz na media - ponad 6,8 mln zł (12,5%); na pomoc socjalną i charytatywną - ponad 1,7 mln zł, co stanowi 3,1%.

  W dyskusji senator Marek Konopka zaproponował, by środki na zadania inwestycyjne na 2010 r. zostały wykorzystane do października. Zdaniem senatora, pozwoli to uwzględnić ewentualne opóźnienia w realizacji poszczególnych zadań i zapewni wydatkowanie środków w całości do końca roku kalendarzowego.

  Senator Łukasz Abgarowicz poinformował, że planowane są wyjazdy przedstawicieli komisji w celu zapoznania się z planowanymi inwestycjami, a także szczegółowe monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych.

  Senator Józef Bergier zaproponował natomiast, by w większym stopniu wspierać nauczycieli języka polskiego za granicą.

  Senatorowie zadeklarowali, że będą monitorować prace inwestycyjne, które są prowadzone przez organizacje polonijne poza granicami kraju. Podkreślali też, że nie mogą ulegać sugestiom organizacji pozarządowych, które realizują zadania inwestycyjne na rzecz organizacji polonijnych.

  W głosowaniu Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej w rozpatrywanej części bez poprawek. Ustalono, że podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych opinię przedstawi i uzasadni senator Andrzej Person.

  * * *

  Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła, na podstawie art. 73 ust. 2 Regulaminu Senatu, ustawę budżetową na rok 2010 w następujących częściach:

  • część budżetowa 45 - sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
  • część budżetowa 83 - rezerwy celowe,
  • część budżetowa 84 - środki własne Unii Europejskiej.

  Po zapoznaniu się z informacjami przedstawionymi przez wiceministra finansów Jacka Dominika i dyrektora generalnego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Marka Budka oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji, a następnie głosowania komisja postanowiła zaproponować Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przyjęcie bez poprawek ustawy budżetowej w rozpatrzonych częściach. Ustalono, że stanowisko Komisji Spraw Unii Europejskiej na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przedstawi senator Stanisław Iwan.

  Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowała następujące projekty aktów prawnych UE:

  • Propozycja dotycząca rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE określającego normy emisji dla nowych lekkich samochodów dostawczych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz obniżenia poziomów emisji CO2 pochodzących z lekkich pojazdów samochodowych wraz z projektem stanowiska rządu w tej sprawie; sygnatura Komisji Europejskiej COM (2009) 593.

  Instytucja wiodąca: Ministerstwo Środowiska.

  Referent: senator Stanisław Iwan.

  Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Bernard Błaszczyk.

  • Wnioski nierozpatrywane - propozycja zaakceptowana przez Komisję Spraw Unii Europejskiej:

  - w trybie art. 6 ust. 4 - COM (2009) 659,

  - w trybie art. 6 ust.1 - COM (2009) 670, COM (2009) 668, COM (2009) 658, COM (2009) 653, COM (2009) 651, COM (2009) 650, COM (2009) 648, COM (2009) 645, COM (2009) 644,

  - w trybie art. 9 ust. - 117140/09, 15382/09.

  Na zakończenie posiedzenia przewodniczący komisji senator Edmund Wittbrodt omówił propozycje do planu pracy komisji w I półroczu 2010 r. Oprócz stałych punktów porządku obrad komisji dotyczących rozpatrywania projektów aktów prawa UE i związanych z nimi stanowisk rządu przewiduje on m.in. podjęcie inicjatywy w sprawie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i omówienie założeń zmian Regulaminu Senatu w związku z wejściem w życie Traktatu z Lizbony (styczeń). W styczniu przewidywane jest także posiedzenie podsumowujące prezydencję szwedzką w UE oraz omawiające priorytety prezydencji hiszpańskiej. Senatorowie planują także zapoznanie się z informacją rządu na temat priorytetów prezydencji polskiej w 2011 r. i stanu przygotowań do niej.

  W lutym planowane jest posiedzenie seminaryjne na temat uprawnień parlamentów narodowych po wejściu w życie Traktatu z Lizbony i przygotowanie do debaty plenarnej dotyczącej informacji rządu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2009 r. (podczas prezydencji szwedzkiej). 22-23 lutego w Berlinie odbędzie się cykliczne spotkanie przedstawicieli komisji ds. europejskich parlamentów Niemiec, Francji i Polski w ramach Trójkąta Weimarskiego, a 23-25 lutego w Budapeszcie - cykliczne spotkanie przedstawicieli komisji do spraw europejskich parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej.

  W marcu 2010 r. w ramach przygotowania do debaty plenarnej senatorowie zapoznają się z Roczną Strategią Polityczną Komisji Europejskiej. Odbędą także na Łotwie cykliczne spotkanie przedstawicieli komisji do spraw europejskich parlamentów Litwy, Łotwy, Estonii i Polski

  W kwietniu planowane jest posiedzenie seminaryjne poświęcone obszarowi wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, a w czerwcu - wizyta delegacji komisji w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

  * * *

  Senatorowie z Komisji Spraw Zagranicznych jednomyślnie postanowili zarekomendować Izbie przyjęcie bez poprawek ustawy o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Pawła Klimowicza.

  W obradach komisji wzięli udział m.in.: wicedyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Misztal, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke, wicedyrektor Departamentu Rybołówstwa w tym resorcie Marcin Ruciński i naczelnik Wydziału Rynku Rybnego Lidia Kacalska-Bieńkowska.

  Jak poinformował wicedyrektor A. Misztal, ustawa zmierza do wyrażenia zgody na ratyfikację Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH). Ponieważ dotyczy członkowstwa RP w organizacji międzynarodowej, zasadny jest, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 konstytucji, tryb związania Polski umową za uprzednią zgodą na ratyfikację, wyrażoną w ustawie. Zgodnie z uzasadnieniem, przystąpienie naszego kraju do EUROFISH przyspieszy tempo rozwoju rybołówstwa i akwakultury w Polsce dzięki dostępowi do międzynarodowego rynku informacyjnego i doradztwa technicznego. Członkami tej organizacji, powiązanej bezpośrednio z FAO, mogą być wszystkie państwa europejskie, a także państwa spoza naszego kontynentu oraz regionalne organizacje integracji gospodarczej, utworzone przez państwa europejskie.

  Wiceminister K. Plocke zwrócił uwagę na najważniejsze działania realizowane przez Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej. Wśród nich wymienił m.in. dostarczanie informacji na temat marketingu i przyczynianie się do promocji handlu rybami, podejmowanie działań służących polepszaniu jakości rybołówstwa i jego modernizacji czy przyczynianie się do zrównoważenia dostaw produktów rybnych, jak najlepsze wykorzystanie możliwości eksportowych w ramach regionu i poza nim, a także promowanie współpracy technicznej i gospodarczej między członkami organizacji w sektorze rybołówstwa.

  Wiceminister poinformował również, że EUROFISH realizuje założone cele m.in. poprzez doradztwo w sprawach rozwoju technologicznego, specyfikacji produktów, metod przetwarzania i standardów jakości zgodnie z wymogami rynku, pomoc w opracowywaniu nowych produktów i rozwoju możliwości produkcji i zbytu produktów z gatunków organizmów wodnych, które nie są w pełni wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pomoc w planowaniu i wdrażaniu działań w zakresie informacji i badań naukowych związanych z krajowymi rynkami rybnymi czy szkolenie pracowników administracji rządowej i odpowiednich instytucji w państwach członkowskich w opracowywaniu strategii marketingu i wzmacnianie zajmujących się tym sektorem instytucji krajowych.

  Głównym organem EUROFISH jest Rada Zarządzająca, w skład której wchodzą reprezentanci wszystkich krajów członkowskich. Po ratyfikacji umowy Polska także uzyska w ten sposób większe możliwości decyzyjne i szerszy udział w realizowanych programach.

  W trakcie dyskusji, w której udział wzięli senatorowie: Leon Kieres, Marek Rocki i Maciej Grubski, mówiono m.in. o zależności między polityką UE w odniesieniu do rybołówstwa a działalnością FAO.

  Tego samego dnia Komisja Spraw Zagranicznych rozpatrzyła ustawę budżetową na rok 2010 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej; rezerwy celowe, a także planu finansowego Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

  W tej części obrad uczestniczyli: zastępca dyrektora Biura Finansów Ministerstwa Spraw Zagranicznych Elżbieta Kalbarczyk-Chochół, naczelnik Wydziału Budżetu w tym biurze Mieczysław Karczmarczyk, dyrektor generalny w b. UKIE Marek Budek, główna księgowa w b. UKIE Brygida Dawidziuk, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Przewodnictwa Polski w Radzie Europejskiej Weronika Staniec, naczelnik wydziału w Departamencie Finansowania Sfery Budżetowej Ministerstwa Finansów Danuta Ujazdowska, a także przedstawicielka Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Iwona Kozera.

  Podstawowe założenia budżetu w części 45 - sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w UE przedstawiła wicedyrektor E. Kalbarczyk-Chochół. Podkreśliła, że najważniejszą zmianą w założeniach budżetowych jest włączenie do nich części 23, wcześniej związanej z UKIE. W 2010 r. przewidziano wydatki w wysokości 1 mld 556 315 tys. zł, dochody zaś - 118 033 tys. zł. Limit wydatków w stosunku do roku ubiegłego wzrósł o 16,7%. Wzrost obejmuje jednak zadania wieloletnie, np. przygotowania do przewodnictwa Polski w 2011 r. lub składki do organizacji międzynarodowych.

  Ponadto przewidziano dodatkowe środki w kwocie 4,5 mln zł na sfinansowanie kosztów najmu dla instytucji demokratycznych i broniących praw człowieka i OBWE, dodatkowe 56 mln zł zaś przeznaczono na nową siedzibę stałego przedstawicielstwa w Brukseli.

  Założenia części 23 inkorporowanej do MSZ zaprezentował dyrektor M. Budek. Wydatki w kwocie 80 444 tys. zł były niższe od zeszłorocznych o blisko 5%. Dotacje na regionalne centra integracji europejskiej to 1900 tys. zł. Wydatki bieżące 61838 tys. zł, wydatki majątkowe zaś -756 tys. zł. Na finansowanie projektów z udziałem środków UE przeznaczono 15 900 tys. zł.

  Przedstawicielka biura legislacyjnego nie zgłosiła uwag o charakterze legislacyjnym do rozpatrywanych części ustawy budżetowej.

  W dyskusji udział wzięli senatorowie: Włodzimierz Cimoszewicz, Janusz Rachoń, L. Kieres i M. Grubski. Dotyczyła ona głównie zakończenia budowy ambasady w Berlinie, problemów wynikających z różnic kursowych przy konstruowaniu zeszłorocznego budżetu, połączenia budżetów i urzędów UKIE i MSZ, finansowania polskich szkół przy ambasadach, planów odnośnie do placówek w płn. Iraku.

  Przewodniczący komisji senator L. Kieres zgłosił wniosek o przyjęcie bez poprawek ustawy budżetowej w częściach odpowiadających przedmiotowemu zakresowi komisji. Przyjęto go jednogłośnie (7 głosów za). Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wybrano senatora M. Rockiego.

  6 stycznia 2010 r.

  Senatorowie z Komisji Budżetu i Finansów Publicznych rozpatrzyli opinie komisji senackich w sprawie ustawy budżetowej na rok 2010 i przygotowali sprawozdanie w tej sprawie. Ustalono, że stanowisko komisji przedstawi Izbie senator Kazimierz Kleina.

  Ustawa budżetowa na rok 2010, uchwalona przez Sejm 18 grudnia 2009 r., 23 grudnia 2009 r. została skierowana do komisji senackich zgodnie z ich zakresem przedmiotowym Komisje w pierwszych dniach stycznia 2010 r. odbyły swoje posiedzenia i przekazały opinie o ustawie do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która 5 stycznia rozpatrzyła ustawę w częściach odpowiadających jej zakresowi działania.

  Po analizie poprawek zgłoszonych przez branżowe komisje senackie, a także zmian zgłoszonych przez senatora K. Kleinę, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych postanowiła zarekomendować Izbie wprowadzenie 13 poprawek do ustawy budżetowej na rok 2010. Senatorowie pozytywnie zaopiniowali 11 poprawek senatora K. Kleiny i 2 zmiany zgłoszone przez inne komisje senackie. Jak wyjaśniał podczas posiedzenia senator K. Kleina, złożone przez niego wnioski w większości zostały przygotowane przez poszczególne resorty i porządkują przepisy, ale znalazły się wśród nich także poprawki merytoryczne.

  Dziesięć senackich komisji branżowych nie wniosło żadnych zastrzeżeń do ustawy budżetowej, proponując ewentualnie rozpatrzenie w przyszłości pewnych zmian. Pięć komisji zaś przedstawiło Komisji Budżetu i Finansów Publicznych opinie zawierające propozycje 6 poprawek.

  Senatorowie z Komisji Budżetu i Finansów Publicznych nie poparli zmiany sugerowanej przez Komisję Obrony Narodowej, która proponowała zwiększenie o 1,5 mln zł wydatków bieżących na Biuro Bezpieczeństwa Narodowego kosztem rezerwy celowej z poz. 8, dotyczącej współfinansowania projektów realizowanych ze środków europejskich. Komisja Obrony Narodowej nie zaproponowała innych poprawek, zwróciła natomiast uwagę, że w Ministerstwie Obrony Narodowej pojawiają się obawy, iż w 2010 r. resort będzie zmuszony do blokowania części wydatków przewidzianych w budżecie państwa na obronę narodową. Komisja obrony zdecydowanie opowiedziała się za tym, aby w dalszym ciągu kwota przewidziana na wydatki obronne wynosiła 1,95% PKB.

  Senatorowie z komisji budżetu nie zgodzili się także na zmniejszenie wydatków na świadczenia emerytalne funkcjonariuszy. Pieniądze miałyby być przekazane na utworzenie 50 etatów kuratorów zawodowych oraz na wydatki Instytutu Pamięci Narodowej i rzecznika praw obywatelskich. Zdaniem senatorów z komisji budżetu, tworzenie dodatkowych etatów kuratorskich powinno być wynikiem inspiracji Ministerstwa Sprawiedliwości i właśnie w budżecie tego resortu powinny się znaleźć środki na ten cel.

  Zmiany zaproponowane przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji negatywnie oceniło też Ministerstwo Finansów. Jak wyjaśniała obecna na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych wiceminister Elżbieta Suchocka-Roguska, już dziś dynamika wydatków na ten cel w wysokości 3,4% nie zapewnia środków na waloryzację emerytur, nie licząc zwiększenia liczby świadczeniobiorców. Stwierdziła, że widoczna jest tendencja do zwiększonego przechodzenia na emerytury zarówno policjantów, jak i funkcjonariuszy innych służb.

  Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji proponowała także zwiększenie o 1,5 mln zł wydatków bieżących rzecznika praw obywatelskich kosztem zmniejszenia o tę kwotę wydatków na świadczenia emerytalne funkcjonariuszy w części: "Sprawy wewnętrzne". Akceptacji nie uzyskała również kolejna poprawka Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która zmierzała do zwiększenia wydatków bieżących Instytutu Pamięci Narodowej o 4 mln zł i wydatków majątkowych o 1 mln zł. Także w tej poprawce jako źródło wskazano fundusz przeznaczony na świadczenia emerytalne funkcjonariuszy. W tym wypadku również nie podważano celowości zwiększenia wydatków Instytutu Pamięci Narodowej. Senatorowie z senackiej komisji budżetu akceptowali nawet taką konieczność, ale uznali, że źródło pokrycia zaproponowane przez komisję praw człowieka jest niewłaściwe i takie postępowanie prowadziłoby do dezorganizacji funkcjonowania innej jednostki.

  Ostatecznie w swoim stanowisku Komisja Budżetu i Finansów Publicznych postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie 13 poprawek do ustawy budżetowej na rok 2010.

  Pierwsza z nich miała charakter porządkowy i zmierzała do zwiększenia dochodów budżetu państwa w części: "Skarb Państwa" o 22 mln zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych Agencji Wywiadu i wynikała z racjonalnego działania dotyczącego nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości Agencji Wywiadu.

  Poprawka druga zwiększała limit wzrostu zadłużenia z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych o  5 mld zł oraz upoważniała ministra finansów do udzielenia pożyczek Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na wypłaty świadczeń gwarantowanych do 5,5 mld zł. Umożliwi to bardziej elastyczne funkcjonowanie tego funduszu, tak aby można było uchronić się przed ewentualnymi krótkotrwałymi niedoborami.

  Wiceminister finansów E. Suchocka-Roguska wyjaśniła, że poprawka umożliwia ministrowi udzielanie pożyczki, gdyby było to potrzebne, a zgodnie z ustawą o finansach publicznych jej zakres musi być ustalony w ustawie budżetowej. Jak dodała, prawdopodobieństwo konieczności udzielenia w 2010 r. pożyczki FUS wydaje się niewielkie. Jak stwierdziła, mogą natomiast wystąpić przejściowe kłopoty z płynnością FUS. Przyjęcie tej zmiany pozwoli reagować na bieżąco bez konieczności zaciągania przez FUS kredytów w bankach. "Te pożyczki będą nieoprocentowane, jak pożyczka udzielona w 2009 r., i mogą być udzielone dość szybko" - powiedziała wiceminister.

  Poinformowała także, że obecnie w razie konieczności zaciągnięcia pożyczki w banku ZUS musi ogłaszać przetarg. Nawet jeżeli nie jest to konieczne, procedura uzyskania kredytu staje się znacznie dłuższa niż pożyczki z budżetu państwa. "Poza tym banki niechętnie udzielają pożyczek, które są spłacane w krótkim terminie" - zaznaczyła wiceminister E. Suchocka-Roguska.

  Akceptację Komisji Budżetu i Finansów Publicznych uzyskała ponadto poprawka, zgłoszona przez komisję rodziny, zmierzająca do zwiększenia o 31 mln zł odpisu na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, m.in. kosztem zmniejszenia wydatków na zasiłki pogrzebowe z KRUS. Jak wyjaśniła podczas obrad wiceminister E. Suchocka-Roguska, dzięki tej zmianie zapewnione zostaną środki na współfinansowanie programu realizowanego z kredytów Banku Światowego, dotyczącego informatyzacji KRUS.

  W poprawce czwartej zmniejszono wydatki majątkowe Kancelarii Senatu o 474 tys. zł, a  tę kwotę przeznaczono na wydatki bieżące Archiwów Państwowych. Zmniejszenie wydatków zaproponowała Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, która nie zdecydowała jednak, na jakie cele można by przeznaczyć zaoszczędzone środki. W związku z tym Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, na wniosek senatora K. Kleiny, podjęła decyzję w tej sprawie. Jak zapewnił senator, pieniądze te nie zostaną zabrane kancelarii, ona sama znalazła bowiem oszczędności. Zakupów, na które miały być wydane pieniądze, dokonano w 2009 r.

  Kolejna zmiana polegała na zwiększeniu o 300 tys. zł wydatków bieżących Urzędu ds. Cudzoziemców kosztem zmniejszenia wydatków przeznaczonych na pomoc dla cudzoziemców. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na dostosowanie wzoru zaproszeń dla cudzoziemców do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z  15 września 2009 r.

  Poprawka szósta zwiększyła o 1 mln zł wydatki na Wyższy Urząd Górniczy kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na wybory. Środki te mają być przeznaczone głównie na ekspertyzy Wyższego Urzędu Górniczego, związane także z zagrożeniem wybuchami metanowymi.

  W poprawce siódmej zwiększono o 1 mln zł środki przeznaczone na działania związane z obchodami trzydziestej rocznicy utworzenia "Solidarności" kosztem zmniejszenia rezerwy celowej na wybory.

  Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaproponowała także wewnętrzne przesunięcia w ramach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczące Inspekcji Transportu Drogowego. Senatorowie zaproponowali również aktualizację planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Kolejna poprawka zwiększała o 22 tys. zł wynagrodzenia w Państwowej Straży Rybackiej kosztem zmniejszenia o tę kwotę wynagrodzeń Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w województwie mazowieckim.

  W stanowisku komisji zaproponowano także poprawkę o charakterze porządkującym, dotyczącą wynagrodzeń w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, a wynikającą z likwidacji gospodarstwa pomocniczego i przejęcia jego zadań.

  O 48 tys. zł senatorowie zwiększyli środki na wynagrodzenia nadzoru budowlanego w ramach budżetu województwa podkarpackiego ze względu na zwiększenie zadań kontrolnych wynikających z Euro 2012 i zwiększenie liczby kontroli budynków wielkopowierzchniowych. Przy okazji tej poprawki senatorowie dyskutowali nad budżetem nadzoru budowlanego nie tylko w województwie podkarpackim, ale też w całej Polsce. Jak wskazywano, problemy w funkcjonowaniu urzędów nadzoru budowlanego wynikają z ograniczenia środków przeznaczonych na ich utrzymanie i występują od wielu lat. Zastanawiano się, czy nie należałoby wprowadzić zmiany zmierzającej do zwiększenia budżetów urzędów nadzoru budowlanego. Niestety, nie znaleziono źródeł pokrycia kosztów wprowadzenia takiej poprawki.

  Tego samego dnia Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Jej przyjęcie rekomendował senatorom wiceminister pracy i polityki społecznej Marek Bucior. Jak podkreślił, ustawa, uchwalona z przedłożenia rządowego, dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej i umożliwi nierezydentom dokonywanie wpłat na IKE. Dzięki temu nastąpi m.in. ujednolicenie zasad naliczania oprocentowania w wypadku dokonywania częściowego zwrotu z IKE prowadzonego w formie rachunku oszczędnościowego.

  Senatorowie zapoznali się także się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które stwierdziło, że rozpatrywana ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.

  W głosowaniu Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Ustalono, że w imieniu komisji podczas posiedzenia plenarnego Izby stanowisko w tej sprawie przedstawi senator Grzegorz Banaś.

  * * *

  Podczas posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej przystąpiono do rozpatrywania ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

  Nowelizację, uchwaloną na podstawie projektu wniesionego przez Radę Ministrów, omówili sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda i dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w tym resorcie Krzysztof Więckiewicz.

  Jak podkreślił dyrektor K. Więckiewicz, obszerny zakres rozpatrywanej regulacji jest efektem ponadsiedmioletnich doświadczeń stosowania dotychczasowej ustawy, a obecna nowelizacja była oczekiwana zarówno przez organizacje pozarządowe, jak i przez administrację publiczną, zwłaszcza samorządową. Jej celem jest poprawa warunków współpracy i współdziałania organizacji pozarządowych z organami administracji publicznej w realizacji zadań publicznych, a także rozwijanie form dialogu obywatelskiego.

  W posiedzeniu Komisji Rodziny i Polityki Społecznej wzięli także udział przedstawiciele Rady Działalności Pożytku Publicznego, Instytutu Spraw Publicznych, Centrum Wolontariatu, Związku Harcerstwa Polskiego, Caritas Polska, Polskiego Czerwonego Krzyża, Federacji Polskich Banków Żywności, Stowarzyszenia MONAR, Polskiej Akcji Humanitarnej, Forum Darczyńców, Spółki Euro 2012 - Polska oraz Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS. Obecni byli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, poseł sprawozdawca Tadeusz Tomaszewski oraz doradca marszałka Senatu adwokat Jan A. Stefanowicz.

  W trakcie dyskusji podnoszono szereg kwestii merytorycznych i legislacyjnych, co, zdaniem zabierających głos, powinno zaowocować wprowadzeniem do noweli sejmowej niezbędnych poprawek. Zarówno strona rządowa, jak i społeczna, a także senatorowie zgodzili się co do potrzeby dalszych prac nad poprawieniem rozpatrywanej ustawy. Większość poprawek zaproponowanych przez przedstawicielkę Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu i zgłoszonych przez senatora Mieczysława Augustyna wstępnie zaakceptowano.

  Ze względu na konieczność ich legislacyjnego opracowania i przeprowadzenia dodatkowych konsultacji z resortami pracy i finansów Komisja Rodziny i Polityki Społecznej postanowiła kontynuować prace nad przygotowaniem sprawozdania w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw na swoim posiedzeniu 11 stycznia 2010 r.

  * * *

  Senatorowie z Komisji Nauki, Edukacji i Sportu zapoznali się z założeniami ustawy o sporcie. Obecnie nad ustawą pracują posłowie z sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu, mając za punkt wyjścia dwa projekty - autorstwa rządu i Lewicy.

  Istotę zmian proponowanych w rządowym projekcie przedstawił minister sportu i turystyki Adam Giersz. Jak stwierdził, nowa ustawa, która ma zastąpić dwie obecnie obowiązujące - o sporcie kwalifikowanym i o kulturze fizycznej, zmierza do prawnej regulacji wyłącznie tych aspektów uprawiania sportu, które dla prawidłowego funkcjonowania wymagają interwencji prawnej państwa. Najważniejsze zmiany to umocnienie pozycji klubów sportowych, ograniczenie ingerencji państwa, dostosowanie regulacji do prawa unijnego oraz zaostrzenie sankcji za przestępstwa sportowe, takie jak korupcja, stosowanie środków dopingujących czy oszustwa związane z zakładami wzajemnymi.

  W rządowym projekcie zrezygnowano m.in. z dotychczasowego podziału na sport osób zdrowych i osób niepełnosprawnych. Przyjęto definicję sportu ustaloną przez Radę Europy i stosowaną przez Komisję Europejską. Zgodnie z nią sport to wszystkie formy aktywności fizycznej, mające wpływ na poprawę kondycji fizycznej i psychicznej lub na osiąganie wyników sportowych. Wzmocniono także pozycję klubów sportowych, m.in. poprzez możliwość finansowania ich bieżącej działalności przez samorządy. Do tej pory nie było takiej możliwości. Zgodnie z projektem samorządy będą mogły być udziałowcami klubów. Związkom sportowym pozostawiono nadrzędną pozycję w strukturze organizacyjnej sportu. Przyjęto przy tym zasadę, że na terenie kraju może być tylko jedna federacja zajmująca się daną dyscypliną. Związek sportowy musi być zrzeszony w międzynarodowej organizacji należącej do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego lub przez niego uznawanej.

  Projekt rządowy przewiduje, że liczba członków władz związku sportowego nie może przekroczyć 12. Ograniczono długość kadencji zarządu związku do czterech lat. Prezes związku będzie mógł pełnić funkcję maksymalnie przez dwie kadencje. Związek sportowy będzie musiał raz do roku sporządzać sprawozdanie finansowe.

  Projekt nowej ustawy zachowuje kontrolne uprawnienia ministra sportu, ograniczając je jednak do nadzoru zgodności działania z prawem i statutem. Prawo zawieszenia władz związku będzie przysługiwać Trybunałowi Arbitrażowemu przy PKOl. Trybunał będzie też rozstrzygał odwołania klubów, którym odmówiono przyznania licencji.

  W trakcie dyskusji głos zabierali senatorowie i zaproszeni goście - rektorzy i prorektorzy akademii wychowania fizycznego. Prorektor AWF we Wrocławiu Andrzej Rokita zwrócił uwagę na brak nauczycieli wychowania fizycznego do pracy z dziećmi w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Prof. Jan Chmura z Państwowej Komisji Akredytacyjnej mówił natomiast o niskiej jakości kształcenia kadr sportowych. Jak stwierdził, kursy trenerskie odbywają się w szkołach i często są prowadzone przez osoby niekompetentne.

  * * *

  Senatorowie z Komisji Kultury i Środków Przekazu zapoznali się z informacją na temat VI Kongresu Kultury Polskiej, który odbył się w Krakowie 23-25 września 2009 r.

  Informację przedstawili senatorowie Barbara Borys-Damięcka i Janusz Sepioł. Senator B. Borys-Damięcka poinformowała, że obrady obejmowały 5 sesji plenarnych otwartych dla publiczności i 26 równoległych sympozjów problemowych. W ramach kongresu przewidziano debatę na trzy wiodące tematy: "Przestrzenie twórczości", "Instytucje dla kultur" oraz "Kultura w społeczeństwie". Dyskusja w czasie sesji plenarnych koncentrowała się wokół tematyki dotyczącej m.in. przestrzeni twórczości, kultury jako nośnika wartości i fundamentu tożsamości, odpowiedzialności państwa (rząd, samorząd, społeczeństwo obywatelskie) za kulturę.

  Senator B. Borys-Damięcka podkreśliła, że odbyło się wiele interesujących sympozjów, wśród których największym zainteresowaniem cieszył się panel na temat kulturotwórczej roli mediów. Zdaniem senator, istotnym dorobkiem obrad będą powstające w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego raporty z poszczególnych paneli. Dodała, że minister Bogdan Zdrojewski zapowiedział w liście skierowanym do komisji, iż wnioski znajdą się w jego sejmowym wystąpieniu, poświęconym m.in. kondycji kultury polskiej, które jest planowane na 20 stycznia 2010 r.

  Senator J. Sepioł poinformował z kolei, że celem zorganizowania VI Kongresu Kultury Polskiej była refleksja nad miejscem, rolą i perspektywami polskiej kultury w dwudziestą rocznicę przemian demokratycznych, dyskusje na temat pozycji naszej kultury na tle europejskim oraz zdefiniowanie wyzwań czekających kulturę polską. Jak zaznaczył, uczestnicy kongresu, formułując wnioski o stanie kultury, pozytywnie ocenili m.in. kondycję polskiego kina, teatru i plastyki, zwiększenie obecności kultury polskiej na świecie i wykorzystywanie funduszy unijnych w programach inwestycyjnych w kulturze.

  Do zjawisk niepokojących uczestnicy kongresu zaliczyli kryzys Telewizji Polskiej, instytucji kultury starego typu pochłaniających coraz więcej środków przy coraz mniejszej efektywności, a także brak wzrostu sprzedaży książek i widzów teatrów mimo większego poziomu edukacji.

  Tego samego dnia senatorowie z Komisji Kultury i Środków Przekazu zapoznali się z informacją Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli gospodarowania mieniem oraz realizacji zadań nadawcy publicznego przez Telewizję Polską SA.

  W obradach uczestniczyli m.in. przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli: wiceprezes Józef Górny, dyrektor Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Grzegorz Buczyński, doradca ekonomiczny w Departamencie Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Celina Filec, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: dyrektor generalny Piotr Dmochowski-Lipski, dyrektor Departamentu Prawnego Dominik Skoczek, radca prawny w Departamencie Prawnym Karol Zgódka, Ministerstwa Skarbu Państwa: podsekretarz stanu Adam Leszkiewicz i dyrektor generalny Grzegorz Borowiec, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: przewodniczący Witold Kołodziejski, członek Piotr Boroń, dyrektor biura Wojciech Nowicki, wicedyrektor Departamentu Programowego Jadwiga Popek-Kozłowska, p.o. dyrektora Departamentu Prawnego Rafał Kontowski i ekspert w Departamencie Ekonomicznym Małgorzata Drewniak.

  Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli J. Górny poinformował, że kontrola objęła okres od stycznia 2007 r. do sierpnia 2009 r. i została przeprowadzona na zlecenie sejmowej Komisji Skarbu Państwa. Wiceprezes J. Górny powiedział, że NIK negatywnie ocenił działalność zarządu Telewizji Polskiej i 30 grudnia 2009 r. skierował do prokuratury zawiadomienie o nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie kontroli TVP. Jak zaznaczył wiceprezes NIK, podstawą tej negatywnej oceny było przede wszystkim niewłaściwe gospodarowanie mieniem i brak strategii rozwoju spółki. Podkreślił też, że zarząd TVP nie stworzył długofalowej polityki programowej, finansowej, inwestycyjnej i kadrowej.

  Zwrócił uwagę, że o ile w 2006 i 2007 r. TVP przyniosła spore zyski, o tyle już w 2008 r. miała 46 mln zł strat, w ciągu pierwszego półrocza 2009 r. natomiast wyniosły one już 84 mln zł. Mimo trudnej sytuacji finansowej spółki wydatki na pensje pracowników w tym okresie rosły. Oszczędności nie przyniosły też zwolnienia, ponieważ zamiast zwolnionych 1039 osób zatrudniono 961 nowych. Chaotyczna polityka kadrowa prowadziła do fikcyjnych redukcji etatowych. Ze zwolnionymi pracownikami zawierano często umowy o dzieło lub umowy- zlecenia, choć wykonywali oni tę samą pracę, co wcześniej na etatach. Według NIK, wskutek m.in. chaotycznej polityki kadrowej i nieprawidłowości przy transakcjach spółka straciła prawie 150 mln zł.

  Przedmiotem zastrzeżeń Najwyższej Izby Kontroli była także realizacja niektórych zadań jako nadawcy publicznego. Jak poinformował wiceprezes J. Górny, spółka nie miała kryteriów kwalifikujących ofertę programową do zadań realizowanych w ramach misji publicznej i ich finansowania ze środków pochodzących z opłat abonamentowych. Podkreślił, że ustawa o radiofonii i telewizji, która nakłada na telewizję obowiązek realizacji misji nadawcy publicznego, nie zawiera precyzyjnej definicji "misji nadawcy publicznego", co uniemożliwia dokonanie oceny realizacji zadań w ramach tej misji. Przyjęte przez zarząd spółki zasady realizowania misji publicznej nie zawierają precyzyjnych i jednoznacznych kryteriów kwalifikowania poszczególnych programów do misji publicznej.

  W ocenie NIK, kwalifikowanie całej oferty programowej TVP do misji publicznej było działaniem nierzetelnym. Spółka, wykorzystując ogólnie sformułowane przepisy prawne, pozwalające na swobodną interpretację misji publicznej, określiła zasady jej realizacji. Nie pozwalają one na wyraźne rozróżnienie zadań misyjnych i komercyjnych. W ocenie NIK, efektem braku precyzyjnych i jednoznacznych kryteriów podziału tych zadań jest komercjalizacja oferty programowej TVP, co powoduje m.in. wysoki udział audycji rozrywkowych (odpowiednio 6,5% i 6,2%) przy znikomym udziale widowisk teatralnych (odpowiednio 0,43% i 0,39%) oraz muzyki poważnej, której udział w programie telewizyjnym stanowił 1,3% i 1,1%. Jednocześnie w latach 2007-2008 czas wyemitowanych reklam stanowił około 10%.

  W trakcie dyskusji senator J. Sepioł wyraził swoje zaniepokojenie działaniami organów Telewizji Polskiej i dezaprobatę dla nich. Powiedział, że przedstawiona informacja pokazuje, jak fatalnie zarządzana jest telewizja. Zdaniem senatora, skala niegospodarności, trwonienia środków publicznych i lekceważenie prawa stawia pod znakiem zapytania sens funkcjonowania TVP w tym kształcie organizacyjnym i kadrowym. Według senator B. Borys-Damięckiej winę za taki stan rzeczy ponoszą niektóre instytucje ją nadzorujące, w tym zwłaszcza Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Senator Andrzej Grzyb wyraził niepokój z powodu niepełnienia przez TVP funkcji misyjnej. Krytycznie ocenił nieposiadanie przez telewizję kryteriów kwalifikujących ofertę programową do zadań realizowanych w ramach misji publicznej i ich finansowania ze środków pochodzących z opłat abonamentowych. Uznał na konieczne doprecyzowanie w ustawie o radiofonii i telewizji definicji "misji nadawcy publicznego". Senatorowie sformułowali oświadczenie w tej sprawie i złożyli je do protokołu na piśmie.

  Sytuację w TVP krytycznie ocenił również wiceminister skarbu A. Leszkiewicz. Stwierdził, że resort jest zbulwersowany wynikami kontroli dotyczącej gospodarowania majątkiem i wynikiem finansowym spółki za 2009 r. Podkreślił, że w związku z tym ministerstwo podejmie działania przewidziane prawem.

  Z wnioskami raportu, szczególnie w zakresie działalności programowej TVP, nie zgodził się z kolei przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji W. Kołodziejski. Jego zdaniem, część raportu NIK dotycząca oceny programowej nadawcy publicznego nie ma pokrycia w faktach. Zwrócił uwagę, że oferta nadawcy publicznego, mimo postępującej komercjalizacji, zasadniczo różni się od oferty nadawców komercyjnych.

  11 stycznia 2010 r.

  Senatorowie z Komisji Rodziny i Polityki Społecznej postanowili zarekomendować Izbie wprowadzenie 39 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. Posiedzenie było kontynuacją obrad z 6 stycznia 2010 r., podczas których wysłuchano opinii przedstawicieli strony rządowej i organizacji pozarządowych na temat ustawy uchwalonej przez Sejm. Zgłoszono wówczas szereg wniosków o charakterze legislacyjnym.

  W przyjętym stanowisku komisja rodziny zaakceptowała jednomyślnie 20 poprawek o charakterze legislacyjnym. Pozostałych 19 zmian w większości miało charakter merytoryczny.

  Ustalono, że w imieniu Komisji Rodziny i Polityki Społecznej proponowane zmiany zarekomenduje Izbie senator Mieczysław Augustyn.

  * * *

  Podczas posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przystąpiono do rozpatrywania wniosków o zlecenie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

  W obradach wzięli udział wicedyrektor Departamentu Współpracy z Polonią w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Marta Sęk-Spirydowicz, prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Maciej Płażyński, prezes Fundacji SEMPER POLONIA Marek Hauszyld, wiceprezes Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" Witold Turzański oraz dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski.

  Dyrektor A. Kozłowski zapoznał senatorów z decyzją Prezydium Senatu z 6 stycznia 2010 r., dotyczącą wewnętrznego podziału budżetu Kancelarii Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą na następujące kierunki:

  • wspieranie organizacji i środowisk polonijnych i polskich na świecie,
  • wspieranie oświaty,
  • promowanie kultury polskiej, ochronę polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju,
  • wspieranie kształtowania postaw obywatelskich w środowiskach polonijnych i polskich,
  • upowszechnianie wiedzy o Polsce, języku polskim i kulturze,
  • pomoc socjalna i charytatywna.

  Następnie omówił opinię Zespołu Finansów Polonijnych Kancelarii Senatu dotyczącą wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym w ramach kierunku odnoszącego się do wspierania organizacji i środowisk polonijnych i polskich na świecie, a także wniosków o bliskim terminie realizacji w ramach kierunków odnoszących się do wspierania oświaty i promowania kultury polskiej i ochrony polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju.

  W trakcie dyskusji senator Barbara Borys-Damięcka zwróciła się o udostępnienie senatorom do wglądu wniosków dotyczących obchodów 200-lecia urodzin Fryderyka Chopina.

  Senator Stanisław Gogacz interesował się, w jaki sposób zmieni się dofinansowanie przez Senat polskich szkół niedzielnych za granicą w związku z wprowadzaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformą oświaty polskiej za granicą. Jak poinformował przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Andrzej Person, ten problem zostanie w najbliższym czasie omówiony z wiceministrem edukacji Krzysztofem Stanowskim.

  Podczas obrad głos zabrali także przedstawiciele Fundacji SEMPER POLONIA, Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" i Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", którzy omówili wybrane wnioski.

  Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zwróciło się m.in. o dofinansowanie utrzymania Domu Polskiego w Bochum, wyszkolenia specjalistów specjalizujących się w rozliczaniu funduszy unijnych, utrzymania punktów informacyjnych w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Austrii. Jak powiedział prezes M. Płażyński, "Wspólnota Polska" zwróciła się o przyznanie dotacji dla organizacji polonijnych na kwotę 10,8 mln zł. Stowarzyszenie jest największym beneficjentem - corocznie na przygotowywane przez nie wnioski Senat przeznacza około 30 mln zł. W tym roku planowane jest m.in. także wsparcie Domu Polskiego w Argentynie, a także zatrudnienie wolontariuszy do nauki języka polskiego w tym kraju.

  Wiceprezes Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" W. Turzański powiedział, że fundacja w tym roku wnosiła o 3 mln zł. Planowane jest m.in. organizowanie konferencji dotyczących praw mniejszości za wschodnią granicą Polski, przygotowanie zlotu turystycznego, udzielanie pomocy prawnej.

  Zespół Finansów Polonijnych zarekomendował ponadto przyjęcie szeregu mniejszych wniosków: m.in. o zorganizowanie konferencji inżynierów, zlotu młodzieży. Z negatywną opinią zespołu spotkał się natomiast projekt Instytutu Lecha Wałęsy na promowanie wizerunku Polski na świecie. Jak poinformował dyrektor A. Kozłowski, wniosek opiewał na kwotę 1 mln 623 tys. zł, nie sprecyzowano w nim, w jaki sposób promowanie miałoby się odbywać.

  Ustalono, że głosowanie Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą nad złożonymi wnioskami odbędzie się 13 stycznia 2010 r. Opinia komisji w tej sprawie zostanie przekazana Prezydium Senatu.

  * * *

  Podczas swojego posiedzenia senatorowie z Komisji Ustawodawczej rozpatrywali wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Pierwsze rozpatrzono orzeczenie z 14 października 2009 r., dotyczące ustawy - Prawo o ruchu drogowym (sygn. akt Kp 4/09).

  Wyrok omówiła Anna Michalak z Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu. Jak wyjaśniła, kontrolę konstytucyjności tej ustawy zainicjował prezydent RP, który zwrócił się w trybie kontroli prewencyjnej, a zatem przed podpisaniem ustawy, o zbadanie zgodności z konstytucją ustawy z 2 kwietnia 2009 r. zmieniającej m.in. ustawę - Prawo o ruchu drogowym. Zarzuty odnosiły się do fragmentu nowelizacji, który dotyczył warunków odpowiedzialności administracyjnej za naruszenie przepisów ruchu drogowego w zakresie dopuszczalnej prędkości. ONwelizacja odchodziła w tym zakresie od karania za wykroczenia, wprowadzając przede wszystkim kary pieniężne, nakładane administracyjnie.

  W swoim orzeczeniu trybunał uznał za niedopuszczalne podwójne karanie sprawcy (kara administracyjna i penalizacja przez naliczanie punktów karnych) przy równoczesnym pozbawieniu sprawcy takiego naruszenia gwarancji procesowych, które pozwalają na ocenę subiektywnego stosunku sprawcy do czynu. Błędy legislacyjne, których następstwem było stwierdzenie niekonstytucyjności, nie wynikają bowiem z posłużenia się przez ustawodawcę niewłaściwym narzędziem co do zasady, lecz z okoliczności, że użyto go nieumiejętnie, pozostawiając luki proceduralne lub fragmentarycznie przywracając na etapie prac parlamentarnych rozwiązania materialnoprawne bez przywrócenia lub stworzenia na nowo procedur niezbędnych dla ich operacjonalizacji. Nie zachowano także zasady, że skoro wprowadzane przepisy mają zwiększyć bezpieczeństwo na drogach przez dyscyplinowanie kierowców do zachowania bezpiecznej szybkości, używane do tego celu środki nie mogą realizować czysto fiskalnych celów (zabezpieczenie egzekucji kar pieniężnych od właścicieli pojazdów, wobec których kary nie orzeczono).

  A. Michalak dodała, że nowelizacja wyłączyła stosowanie kodeksu wykroczeń w stosunku do przekraczania przez kierujących pojazdami dopuszczalnej prędkości. Orzeczenie niezgodności z konstytucją noweli tylko co do zakresu zaskarżenia bez stwierdzenia nierozerwalnego związku z całą ustawą spowodowałoby, że naruszenie dopuszczalnej prędkości nie byłoby w ogóle karane. Dlatego trybunał stwierdził, że przepisy uznane za niekonstytucyjne pozostają w nierozerwalnym związku z całą ustawą. To powoduje, że cała nowelizacja nie może wywrzeć skutków prawnych. Istniejący dotychczas system karania za przekroczenie prędkości zarówno co do kwestii materialnoprawnych (przekroczenie dopuszczalnej prędkości to wykroczenie), jak i proceduralnych (tryb wykroczeniowy z możliwością odwołania sądowego) zostaje utrzymany. Dlatego podejmowanie inicjatywy ustawodawczej wykonującej orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest, w opinii senackiego biura legislacyjnego, zbędne.

  Po zapoznaniu się z informacją na temat rozpatrywanego wyroku Trybunału konstytucyjnego z 14 października 2009 r. przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Piotr Zientarski zaproponował, aby komisja nie wnosiła o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie wykonania tego orzeczenia. W wyniku głosowania wniosek przyjęto jednomyślnie.

  Kolejnym rozpatrywanym orzeczeniem był wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 4 grudnia 2007 r. oraz postanowienie sygnalizacyjne z 4 marca 2008 r., dotyczące ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (sygn. akt K 26/05).

  Jak poinformowała A. Michalak z senackiego biura legislacyjnego, uznając konstytucyjność art. 1046 § 4 k.p.c., trybunał wskazał, że przepis ten zawiera wszystkie elementy normy skierowanej do komornika, które umożliwiają jego stosowanie w postępowaniu egzekucyjnym. Jednocześnie trybunał - w trybie art. 4 ust. 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym - w związku z tym wyrokiem zasygnalizował Sejmowi potrzebę podjęcia inicjatywy ustawodawczej ze względu na potrzebę jasnego określenia w ustawie o ochronie praw lokatorów obowiązków gminy związanych ze wskazaniem tymczasowego pomieszczenia, o którym mowa w art. 1046 § 4 k.p.c.

  Zdaniem trybunału, przepisy ustawy należy sformułować w taki sposób, aby było jasne, na czym polegają obowiązki gminy w zakresie "wskazania tymczasowego pomieszczenia". Jednocześnie wskazano na brak jasnego wyłączenia ochrony wynikającej z art. 1046 § 4 k.p.c. w stosunku do osób znęcających się nad członkami rodziny. Powoduje to, że wobec zapewnienia sprawcy ochrony przed eksmisją na bruk (art. 14 i 16 w związku z art. 17 ustawy o ochronie praw lokatorów) ochrona ofiar staje się iluzoryczna.

  A. Michalak poinformowała, że trwają uzgodnienia resortowe dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 4 listopada 2009 r., przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego, działającą przy ministrze sprawiedliwości. To wykonanie rozpatrywanych przez Komisję Ustawodawczą orzeczeń w zakresie zagwarantowania ochrony członkom rodziny osoby w stosunku, do której orzeczono nakaz opróżnienia lokalu ze względu na znęcanie się nad rodziną (art. 5 projektu). W odniesieniu do pozostałych zmian ustawodawczych postulowanych przez Trybunał Konstytucyjny żaden uprawniony podmiot nie wniósł do tej pory inicjatywy ustawodawczej. W związku z tym senackie biuro legislacyjne zaproponowało wprowadzenie odpowiednich zmian w przepisach o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego poprzez zdefiniowanie tymczasowego pomieszczenia, określenie obowiązku gminy do wskazania takiego pomieszczenia, możliwość zawarcia umowy o odpłatne używanie tymczasowego pomieszczenia na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy oraz ustalenie, że lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, z wyjątkiem lokali socjalnych oraz tymczasowych pomieszczeń, mogą być wynajmowane tylko na czas nieoznaczony.

  Po zapoznaniu się z informacją senackiego biura legislacyjnego przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator P. Zientarski przedstawił wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu wykonanie rozpatrzonego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W wyniku głosowania zgłoszona propozycja uzyskała jednomyślne poparcie komisji, która podjęła decyzję o podjęciu stosownej inicjatywy ustawodawczej. Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniono senatora Marka Trzcińskiego.

  Na zakończenie posiedzenia rozpatrzono wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 listopada 2009 r., dotyczący ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze (sygn. akt P 88/08).

  Orzeczenie omówiła przedstawicielka senackiego biura legislacyjnego A. Michalak. Jak wyjaśniła, trybunał stwierdził niezgodność art. 28 ust. 1 prawa upadłościowego i naprawczego z art. 45 ust. 1 i z art. 32 ust. 1 konstytucji w zakresie odnoszącym się do dłużnika niekorzystającego z pomocy adwokata lub radcy prawnego. W zakwestionowanym przepisie stwierdzono, że wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości nieodpowiadający wymogom określonym w ustawie lub nienależycie opłacony zwraca się bez wzywania o jego uzupełnienie lub opłacenie. Zdaniem trybunału, w stosunku do dłużnika niekorzystającego z fachowej pomocy prawnej bezwarunkowy zwrot wniosku dotkniętego jakimikolwiek brakami stanowi sankcję nieproporcjonalną do efektów, jakim miała służyć. Rygoryzm przewidziany przez ustawodawcę jest niedopuszczalny, gdy strona działa sama, bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

  Skutkiem wyroku jest wyeliminowanie z obrotu prawnego, z chwilą ogłoszenia jego sentencji w Dzienniku Ustaw, tj. od 16 listopada 2009 r., normy zawartej w art. 28 ust. 1 prawa upadłościowego i naprawczego, we wskazanym w wyroku zakresie. W nowym stanie prawnym obowiązkiem sądu będzie wezwanie dłużnika niekorzystającego z pomocy adwokata lub radcy prawnego, pod rygorem zwrotu wniosku, do uzupełnienia lub poprawienia braków formalnych wniosku o ogłoszenie upadłości na zasadach przewidzianych w art. 130 kodeksu postępowania cywilnego, stosowanym odpowiednio na podstawie art. 35 prawa upadłościowego i naprawczego. Na zarządzenie przewodniczącego, w którym dokładnie określone muszą być zarówno braki formalne, jak i termin ich uzupełnienia oraz skutki niezachowania tego terminu, dłużnikowi nie przysługuje zażalenie. Dłużnik będzie miał zatem 7 dni od chwili doręczenia mu wezwania na uzupełnienie lub poprawienie braków. Wniosek dłużnika poprawiony lub uzupełniony w terminie wywoła skutki od chwili jego wniesienia. W wypadku bezskutecznego upływu terminu natomiast przewodniczący zwróci wniosek dłużnikowi. Wniosek zwrócony w tym trybie nie wywoła skutków, jakie ustawa wiąże z jego wniesieniem. W celu wszczęcia postępowania upadłościowego dłużnik będzie musiał ponownie go złożyć, licząc się z konsekwencjami uchybienia dwutygodniowemu terminowi złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości (art. 21 ust. 3 ustawy).

  Senackie biuro legislacyjne zaproponowało, by w celu wykonania rozpatrywanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego nadać nowe brzmienie art. 28 ust. 1 prawa upadłościowego i naprawczego, a także skreślić dotychczasowy ust. 2.

  Po zapoznaniu z informacją przedstawioną przez A. Michalak przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator P. Zientarski zgłosił wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu wykonanie rozpatrzonego wyroku, zgodnie z sugestią senackiego biura legislacyjnego. W wyniku głosowania senatorowie jednomyślnie poparli tę propozycję i zdecydowali o podjęciu inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie. Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad zaaprobowanym projektem upoważniono senatora P. Zientarskiego.

  12 stycznia 2010 r.

  Na swym posiedzeniu Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opowiedziała się we wtorek za wprowadzeniem do ustawy budżetowej na rok 2010 16 poprawek, które zgłosiła sama oraz senatorowie Platformy Obywatelskiej podczas senackiej debaty 11 stycznia. Zaproponowane zmiany uzyskały poparcie rządu. Poparcia nie uzyskały natomiast zmiany zaproponowane przez opozycję.

  Część poprawek zgłoszonych przez senatorów PiS będzie jednak głosowana podczas posiedzenia Senatu 12 stycznia, ponieważ zostaną złożone w formie tzw. wniosków mniejszości.

  Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpatrzyła w sumie 39 poprawek. Pozytywną opinię otrzymała poprawka senatora Kazimierza Kleiny (PO) zwiększająca o 740 tys. zł budżet Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Poprawka przesuwa do KPRM środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w związku z przejęciem części zadań resortu przez rządowego pełnomocnika ds. przeciwdziałania dyskryminacji.

  Komisja opowiedziała się także za przyjęciem poprawki senatorów PO zwiększającej o 5 mln zł budżet więziennictwa. Jak wyjaśniła wiceminister finansów Elżbieta Suchocka-Roguska jest to związane z koniecznością wzmocnienia więziennej służby zdrowia. Poinformowała, że źródłem finansowania zmian będzie rezerwa przeznaczona na zmiany organizacyjne i nowe zadania oraz rezerwa ministra finansów. Z uznaniem komisji spotkała się ponadto poprawka (złożona przez komisję budżetu) zwiększająca o 1 mln zł środki na Wyższy Urząd Górniczy oraz poprawka senatora Jana Rulewskiego (PO), która zwiększa o 2,5 mln złotych środki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na prewencję wypadkową, kosztem odpisu na ZUS.

  Pozytywnie zaopiniowano 11 poprawek zgłoszonych wcześniej przez senatora K. Kleinę oraz 2 zmiany zgłoszone przez inne komisje senackie. Jedna z nich upoważnia ministra finansów do udzielania Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych pożyczki w wysokości do 5,5 mld zł na wypłatę świadczeń gwarantowanych.

  Ponadto o 474 tys. zł mają się zmniejszyć tegoroczne wydatki Kancelarii Senatu. Kwota ta ma zostać przekazana na bieżące wydatki archiwów państwowych. Akceptację komisji uzyskała poprawka, zmierzająca do zwiększenia o 31 mln zł odpisu na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, m.in. kosztem zmniejszenia wydatków na zasiłki pogrzebowe z KRUS.

  Akceptacji nie uzyskały natomiast wnioski senatorów opozycji, m.in. poprawka zmierzająca do zwiększenia o 200 mln zł środki na finansowanie Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych; podwyższająca o taką samą kwotę dotację na szkolnictwo wyższe, czy przekazująca 80 mln na realizację programu "Szklanka mleka". Pieniądze miałyby pochodzić z przewidywanych przez senatorów PiS wyższych dochodów z VAT.

  Senatorowie z Komisji Budżetu i Finansów Publicznych opowiedzieli się za odrzuceniem wszystkich tzw. poprawek regionalnych, w tym dotyczącej przekazania 7,5 mln zł na budowę lotniska w Świdniku.

  * * *

  Senatorowie z Komisji Spraw Zagranicznych spotkali się z Romanem Iwaszkiewiczem, ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Socjalistycznej Republice Wietnamu.

  Posiedzenie miało charakter zamknięty ze względu na informacje chronione ustawą z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.

  * * *

  12 i 13 stycznia 2010 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej, podczas którego przeprowadzono pierwsze czytanie projektu uchwały o poszanowaniu Krzyża (druk senacki nr 748). Obradom przewodniczył senator Piotr Zientarski, przewodniczący Komisji Ustawodawczej.

  Projekt uchwały okolicznościowej wnieśli senatorowie PO, których reprezentował senator Łukasz Abgarowicz. Uzasadniając opracowanie tego projektu, senator stwierdził, że brak dystansu do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w sprawie krzyża we włoskiej szkole w innych projektach senackich skłonił go do napisania nowego tekstu uchwały.

  W trakcie dyskusji wątpliwości senatorów, m.in. Stanisława Piotrowicza i Ryszarda Bendera, budził zakres uchwały. Zastanawiali się, czy i w jakim stopniu powinna się ona odnosić do wyroku Trybunału w Strasburgu z listopada 2009 r. Wobec braku konsensusu senator Jan Rulewski sugerował odrzucenie projektu. Ostatecznie osiągnięto jednak kompromis. Senator Grażyna Sztark zaapelowała o opracowanie projektu, na który zgodziliby się wszyscy senatorowie. Komisje powołały zespół redakcyjny w składzie senatorowie: Zbigniew Cichoń, Zbigniew Romaszewski, Leon Kieres, S. Piotrowicz i P. Zientarski. Ustalono, że procedowanie i głosowanie nad projektem uchwały opracowanym przez zespół redakcyjny odbędzie się na posiedzeniu połączonych komisji 13 stycznia 2010 r.

  Podczas wznowionych obrad, 13 stycznia 2010 r., w imieniu klubu PO senator P. Zientarski zaproponował wykreślenie z tekstu przygotowanego przez zespół redakcyjny zapisu, w którym Senat odnosi się krytycznie do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, kwestionującego podstawy prawne obecności krzyża w klasach szkolnych we Włoszech. Jak stwierdził senator S. Piotrowicz, wykreślenie tego akapitu pozbawia uchwałę tego, co istotne. W podobnym tonie wypowiadali się senatorowie Stanisław Gogacz i R. Bender. Senator L. Kieres przekonywał natomiast, że należy być ostrożnym w krytyce wyroku trybunału, bo w przyszłości może to zaszkodzić Polsce. Senator Ł. Abgarowicz powiedział, że PO nie zrezygnuje z wykreślenia tego spornego akapitu.

  Po dyskusji komisje przyjęły w wyniku głosowania tekst projektu uchwały przygotowany przez zespół redakcyjny jako poprawki do druku senackiego nr 748 wraz z poprawką, zgłoszoną przez senatora P. Zientarskiego, polegającą na skreśleniu akapitu trzeciego w brzmieniu "Senat Rzeczypospolitej odnosi się krytycznie do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka kwestionującego podstawy prawne obecności krzyży w klasach szkolnych we Włoszech". Do sprawozdania połączonych komisji zgłoszono także wniosek mniejszości.

  13 stycznia 2010 r.

  Na swoim posiedzeniu Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą kontynuowała rozpatrywanie wniosków o przyznanie dotacji z budżetu Kancelarii Senatu. Pierwsze posiedzenie w tej sprawie odbyło się 11 stycznia. Komisja zaopiniowała następujące wnioski:

  I. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

  kierunek 1: wspieranie organizacji i środowisk polonijnych i polskich w świecie

  podkierunek: wspieranie działalności programowej

  • Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku: wsparcie działalności Wspólnoty Młodej Polonii. Całkowity koszt realizacji zadania - 12 700 zł, postulowana dotacja - 9400 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 8978 zł.
  • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: dofinansowanie imprez polonijnych środowiska polskiego w Trypolisie, w Libii. Całkowity koszt realizacji zadania - 2800 zł, postulowana dotacja - 2800 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.

  podkierunek: doradztwo prawne, pomoc w pozyskiwaniu funduszy europejskich i lokalnych oraz w realizacji uprawnień wynikających w przepisów lokalnych  

  • Fundacja "Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej" w Warszawie: Centrum Pomocy Polakom w Wielkiej Brytanii z siedzibą w Manchesterze. Całkowity koszt realizacji zadania - 242 500 zł, postulowana dotacja 226 900 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
  • Fundacja "Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej" w Warszawie: pomoc prawna dla Polaków mieszkających na Bliskim Wschodzie (Jordania, Egipt, Syria, Jemen, Liban) ze szczególnym uwzględnieniem małżeństw mieszanych oraz potrzeb obywateli polskich w ogarniętym wojną domową Jemenie. Całkowity koszt realizacji zadania - 232 007 zł, postulowana dotacja - 188 252 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
  • Fundacja "Wileńszczyzna" w Warszawie: "Środki UE bez tajemnic, czyli jak skutecznie pozyskać środki z funduszy UE w perspektywie finansowej 2007-2013". Całkowity koszt realizacji zadania - 66 000 zł, postulowana dotacja 60 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
  • Fundacja "Wileńszczyzna" w Warszawie: polsko-litewskie centrum wolontariatu. Całkowity koszt realizacji zadania - 88 000 zł, postulowana dotacja - 76 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
  • Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych PRO AKADEMIA w Łodzi: wsparcie organizacji polonijnych na Wschodzie poprzez pomoc w pozyskiwaniu funduszy europejskich i lokalnych. Całkowity koszt realizacji zadania - 187 168 zł, postulowana dotacja 173 092 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.

  podkierunek: doradztwo prawne, pomoc w pozyskiwaniu funduszy europejskich i lokalnych oraz w realizacji uprawnień wynikających w przepisów lokalnych  

  • Fundacja SEMPER POLONIA w Warszawie: działalność Klubów Stypendystów Semper Polonia. Całkowity koszt realizacji zadania - 366 161,80 zł, postulowana dotacja 350 561,80 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 337 078,65 zł.
  • Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej: Kongres Gospodarczy Polonii - próba integracji biznesu polonijnego. Całkowity koszt realizacji zadania - 120 000 zł, postulowana dotacja - 105 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
  • Małopolskie Forum Współpracy z Polonią w Tarnowie: XVIII Światowe Forum Mediów Polonijnych Tarnów - Poznań - Wielkopolska 2010. Całkowity koszt realizacji zadania - 422 800 zł, postulowana - dotacja 86 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
  • Fundacja Kultury w Warszawie: I Światowy Polonijny Kongres Kultury Polskiej. Całkowity koszt realizacji zadania - 655 733 zł, postulowana dotacja - 554 501 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
  • Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Warszawie: umożliwienie Polakom z zagranicy i organizacjom polonijnym udziału w Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich w Warszawie w 2010 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 641 080 zł, postulowana dotacja - 120 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 106 589 zł.
  • Stowarzyszenie Emigracji Polskiej w Płocku: konferencja "Polish Cooperation Network - Czy integracja młodych organizacji polonijnych na płaszczyźnie międzynarodowej jest konieczna?". Całkowity koszt realizacji zadania - 67 000 zł, postulowana dotacja - 52 300 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 39 169 zł.
  • Stowarzyszenie "Na rzecz jakości w oświacie" w Ostródzie: zjazd polskich ludzi nauki ze Wschodu polskiego pochodzenia. Całkowity koszt realizacji zadania - 63 000 zł, postulowana dotacja - 37 300 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
  • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: organizacja konferencji "Wartości narodowe w kulturze młodzieżowej Polaków na Litwie". Całkowity koszt realizacji zadania - 79 130 zł, postulowana dotacja - 79 130 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 67 197 zł.
  • Europejski Dom Spotkań - Fundacja "Nowy Staw" w Lublinie: "Młodzi aktywni"- spotkanie młodzieży polonijnej. Całkowity koszt realizacji zadania - 118 720 zł, postulowana dotacja - 114 720 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 86 879 zł.
  • Fundacja "Młoda Europa" w Bydgoszczy: "Spotkanie u Piasta" - zlot młodzieży polonijnej. Całkowity koszt realizacji zadania - 85 410 zł, postulowana dotacja - 76 535 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
  • Fundacja "Wileńszczyzna" w Warszawie: Polski Dzień Dziecka na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 89 000 zł, postulowana dotacja - 75 900 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 50 000 zł.
  • Liga Morska i Rzeczna, Zarząd Główny w Gdańsku: 90 lat zaślubin Polski z morzem, kształtowanie świadomości morskiej RP wśród młodzieży. Całkowity koszt realizacji zadania - 865 000 zł, postulowana dotacja - 860 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
  • Fundacja Instytut Lecha Wałęsy w Warszawie: "Czas Solidarności" Całkowity koszt realizacji zadania - 1 623 916 zł, postulowana dotacja - 1 623 916 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
  • Fundacja "Międzynarodowy Instytut Edukacji" w Warszawie: 20 lat działalności na rzecz Polaków na Wschodzie pod patronatem Senatu RP. Forum polskich organizacji pozarządowych wspierających polskie środowiska w krajach byłego ZSRR. Całkowity koszt realizacji zadania - 128 200 zł, postulowana dotacja - 92 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
  • Fundacja św. Wojciecha - Adalberta w Gnieźnie: VIII Zjazd Gnieźnieński "Rodzinna Europa" - udział młodych liderów środowisk Polaków za granicą w kongresie. Całkowity koszt realizacji zadania - 131 500 zł, postulowana dotacja - 126 500 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 113 891 zł.
  • Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Szczytnie: "Byliśmy, jesteśmy, będziemy - trwanie polskiej tradycji kulturalnej na Wileńszczyźnie". II Dni Wileńskie na Mazurach. Całkowity koszt realizacji zadania - 34 830 zł, postulowana dotacja - 22 800 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
  • Fundacja "Polskie Kresy Wschodnie - Dziedzictwo i pamięć" w Warszawie: konferencja naukowa "Polskie Kresy Wschodnie - ludzie stamtąd". Całkowity koszt realizacji zadania - 27 412 zł, postulowana dotacja - 23 032 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
  • Fundacja "Media Visage" w Poznaniu: reintegracja i integracja społeczno-zawodowa Polonii polskiej (narkomanów, alkoholików, w tym HIV pozytywnych) zagrożonej wykluczeniem społecznym na Ukrainie. Całkowity koszt realizacji zadania - 458 600 zł, postulowana dotacja - 458 600 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
  • Polsko-Białoruska Fundacja Edukacyjna w Warszawie: konferencja naukowo-praktyczna "Odrodzenie polskiej inteligencji narodowej na Wschodzie: potrzeby, zamierzenia, rezultaty, perspektywy". Całkowity koszt realizacji zadania - 39 645 zł, postulowana dotacja - 39 645 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.

  Wnioski obejmujące zadania z różnych podkierunków  

  • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2010 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 30 161 030 zł, postulowana dotacja - 10 894 954,65 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 8 206 657,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
  • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2010 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 2 541 820,22 zł, postulowana dotacja - 2 541 820,22 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 881 528,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

  1. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie o bliskim terminie realizacji

  kierunek 2: wspieranie oświaty

  podkierunek: pomoc szkołom polskim i placówkom oświatowym w utrzymaniu i rozwoju infrastruktury

   • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: raport w sprawie stanu oświaty polskojęzycznej na terenie Republiki Litwy - prace finalne. Całkowity koszt realizacji zadania - 80 934 zł, postulowana dotacja - 80 934 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.

  podkierunek: konkursy i olimpiady wiedzy o języku, literaturze i kulturze Polski

  • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie: XII Międzynarodowy Konkurs Recytatorski. Całkowity koszt realizacji zadania - 56 000 zł, postulowana dotacja - 23 800 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
  • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: organizacja Olimpiady Języka Polskiego i Literatury oraz konkursu "Polskie dyktando - Mistrz Ortografii" dla uczniów szkół polskich na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 30 840 zł, postulowana dotacja - 30 840 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.

  kierunek 3: promowanie kultury polskiej i ochrona polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami kraju

  podkierunek: wspieranie imprez promujących kulturę polską

  • Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku: XI Dni Kultury Kresowej w Białymstoku - Kresowy Dom. Całkowity koszt realizacji zadania - 9200 zł, postulowana dotacja - 5300 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
  • Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Szczytnie: Wileńska Niedziela Palmowa na ziemi Szczycieńskiej. Poznajmy wielkanocne tradycje Wileńszczyzny. Całkowity koszt realizacji zadania - 17 300 zł, postulowana dotacja - 12 100 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.

   

  do góry

   

  Wydarzenia

  5 stycznia 2010 r. w Senacie odbył się Noworoczny Recital Chopinowski, który poprzedził inaugurację obchodów Roku Chopinowskiego. Utwory Chopina, wśród nich poloneza As-dur i nokturn cis-moll, wykonał znany pianista Krzysztof Jabłoński. Koncertowi towarzyszyła dedykowana kompozytorowi wystawa obrazów Jerzego Dudy-Gracza.

  Gościem uroczystości była Maria Kaczyńska. Recital zorganizowało Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena. Za organizację wystawy odpowiadała Fundacja Conspero z Krakowa.

  Przed koncertem wicemarszałek Krystyna Bochenek przypomniała, że rok 2010, decyzją Sejmu i Senatu, ogłoszono Rokiem Chopina - w związku z 200. rocznicą urodzin artysty.

  K. Jabłoński jest jednym z najwybitniejszych polskich pianistów, profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Laureat konkursów pianistycznych, m.in. XI Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Uczestniczył w pracach jury wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych. Koncertował w wielu krajach Europy, obu Ameryk, Izraelu, Korei Południowej i Japonii. W dorobku ma kilkanaście płyt wydanych w Polsce, Niemczech i Japonii, m.in. z muzyką Chopina.

  Koncertowi towarzyszyła wystawa ukazująca fragment cyklu "Chopinowi Duda-Gracz. Malarska interpretacja twórczości Fryderyka Chopina". Malarz zilustrował każdy z 295 utworów Chopina. J. Duda-Gracz pracował nad tym cyklem od 1999 do 2003 r. Stworzył serię prac akwarelowo-temperowych (etiudy, preludia, pieśni), olejnych (wszystkie pozostałe formy muzyczne w dorobku Chopina) oraz całunów, symbolizujących zaginione dzieła kompozytora.

  * * *

  7 stycznia 2010 r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie zainaugurowano obchody Roku Fryderyka Chopina 2010 w Polsce. Decyzją Sejmu i Senatu rok 2010 ogłoszono Rokiem Fryderyka Chopina w związku z 200. rocznicą urodzin artysty.

  Na koncert światowej sławy chińskiego pianisty Langa Langa przybyli m.in. prezydent Lech Kaczyński z małżonką, marszałkowie Sejmu i Senatu - Bronisław Komorowski i Bogdan Borusewicz oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski.

  Podczas koncertu Lang Lang wykonał Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22 oraz swój ulubiony utwór polskiego kompozytora - koncert fortepianowy f-moll op. 21. W drugiej części wieczoru wykonano "Missę solemnis" Ferenca Liszta z udziałem wybitnych polskich solistów śpiewaków: Joanny Kozłowskiej, Ewy Wolak, Ryszarda Minkiewicza i Jarosława Bręka oraz Orkiestry Symfonicznej i Chóru Filharmonii Narodowej pod batutą Antoniego Wita.

  Podczas tegorocznych obchodów zaplanowano ponad 2 tys. wydarzeń artystycznych w Polsce i na świecie.

  * * *

  12 stycznia 2010 r. w Senacie, z okazji 90. rocznicy nawiązania w 1919 r. stosunków dyplomatycznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, została otwarta wystawa "Stany Zjednoczone Ameryki w polskiej historiografii i publicystyce 1764-1919".

  Inicjatorem jej zorganizowania był senator Andrzej Person, a przygotowała ją Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce.

  Otwierając wystawę, marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił jej walor edukacyjny i wyraził nadzieję, że zainteresuje ona młodzież odwiedzającą Senat. Ambasador Stanów Zjednoczonych Lee Feinstein zwrócił uwagę na wspólne podstawowe wartości zawarte w konstytucji amerykańskiej i w Konstytucji 3 maja. Podkreślił też udział Polaków w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

  Ekspozycja prezentuje materiały związane z polską historiografią i publicystyką poświęconą Stanom Zjednoczonym, począwszy od opinii o rewolucji amerykańskiej, a skończywszy na wiadomościach o otwarciu poselstw w stolicach obu krajów.

  Na kilkudziesięciu planszach można obejrzeć m.in. reprodukcje najważniejszych aktów związanych z historią Stanów Zjednoczonych i ich polskie odpowiedniki. Dużo miejsca poświęcono także losom Polaków w Stanach Zjednoczonych - emigracji politycznej po powstaniu listopadowym i emigracji zarobkowej. Prezentowanym materiałom towarzyszy bardzo bogata ikonografia.

  Wystawę można oglądać do 12 lutego 2010 r.

   

  do góry

  Wykaz numerów "Diariusza"