Poprzednia część, następna część, spis treści


Z prac komisji senackich

5 sierpnia 2008 r.

 

W pierwszym punkcie porządku dziennego posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze.

Nowelizację omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Rędziniak. Poinformował, że ustawa, będąca projektem poselskim, umożliwia spółdzielniom prowadzenie działalności jako grupom producenckim oraz określa minimalną liczbę członków spółdzielni.

Biuro legislacyjne nie zgłosiło żadnych uwag o charakterze legislacyjnym.

Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów, w głosowaniu jednomyślnie zaakceptowano wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Na sprawozdawcę stanowiska komisji na posiedzeniu plenarnym Izby wybrano senatora Piotra Gruszczyńskiego.

Następnie komisja przystąpiła do rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Cele i założenia ustawy przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniew Rapciak. Ustawa, wniesiona jako projekt rządowy, wprowadza zapisy, które pozwolą na uproszczenie i przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem inwestycji drogowych.

Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu przedstawiło dwie poprawki legislacyjne.

Podczas debaty senatorowie zadali przedstawicielom rządu szereg pytań, dotyczących m.in. udzielanych zezwoleń, wsparcia finansowego samorządów, kategoryzacji dróg oraz terminów zawartych w ustawie.

Na pytania senatorów odpowiadali wiceminister Z. Rapciak oraz dyrektor Departamentu Prawnego Danuta Tyszkiewicz. Przedstawiciele resortu infrastruktury podkreślali konieczność jak najszybszego wejścia w życie ustawy.

Poseł sprawozdawca Jan Tomaka poinformował, że w Sejmie żaden klub nie zgłosił uwag w II czytaniu, i poparł prośbę strony rządowej o szybkie uchwalenie nowelizacji ustawy.

Przewodniczący obradom senator Marek Trzciński zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Komisja 8 głosami, przy 3 wstrzymujących się, zaakceptowała ten wniosek i postanowiła rekomendować Izbie przyjęcie ustawy bez zmian.

Ustalono, że stanowisko komisji na posiedzeniu plenarnym Izby przedstawi senator Andrzej Owczarek.

W kolejnym punkcie porządku posiedzenia komisja rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw.

Projekt nowelizacji omówił - łącznie z ustawami zawartymi w dwóch następnych punktach porządku obrad - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów L. Kotecki. Celem ustawy jest wdrożenie do polskiego systemu prawa norm prawnych Unii Europejskiej w zakresie m.in. przejrzystości informacji o emitentach papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie przyjęcia ofert. Wiceminister L. Kotecki zwrócił się do komisji o wprowadzenie doprecyzowującej poprawki w pkt 28 lit. a nowelizacji ustawy.

Przedstawiciel biura legislacyjnego zaproponował wprowadzenie kilkunastu zmian o charakterze legislacyjno-doprecyzowującym.

Podczas dyskusji senatorowie pytali m.in. o implementację prawa unijnego przez inne kraje UE oraz intencje poprawki zgłoszonej przez resort.

Senator Grzegorz Banaś zaproponował poprawkę polegającą na utrzymaniu dotychczas obowiązującego brzmienia art. 79 ust. 4 ustawy.

Na pytania senatorów odpowiadał zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Piotr Koziński. Pozytywnie odniósł się do poprawek biura legislacyjnego, negatywnie zaś do wniosku senatora G. Banasia.

W głosowaniu komisja przyjęła, podtrzymaną przez senatora Marka Trzcińskiego, poprawkę zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów.

Senator M. Trzciński podtrzymał również wnioski zgłoszone przez biuro legislacyjne i zaproponował łączne ich głosowanie. Poprawki zostały przyjęte jednogłośnie.

Poprawka senatora G. Banasia nie została zaakceptowana, ale poparła ją mniejszość, i postanowiono ją zgłosić jako wniosek mniejszości.

Całość ustawy wraz z przyjętymi poprawkami komisja przyjęła jednomyślnie, 12 głosami.

Na sprawozdawcę stanowiska komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora M. Trzcińskiego.

Następnie komisja rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy jest wdrożenie do polskiego systemu prawa norm prawnych Unii Europejskiej, między innymi w zakresie zapewnienia ochrony inwestorom zajmującym się obrotem instrumentami, wzmocnienia kontroli nad firmami inwestycyjnymi oraz funkcjonowania systemu rekompensat. Po omówieniu ustawy wiceminister L. Kotecki zwrócił się do komisji o wprowadzenie dwóch poprawek doprecyzowujących art. 48 ust.1 pkt. 6 oraz art. 45b ust. 2 ustawy.

Przedstawiciel senackiego biura legislacyjnego zgłosił siedem uwag o charakterze legislacyjno-doprecyzowującym.

Senator Jan Dobrzyński przedstawił trzy poprawki przywracające możliwość wchodzenia NBP w skład akcjonariatu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA.

Zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego P. Koziński poparł pięć poprawek biura legislacyjnego, negatywnie natomiast odniósł się do poprawek senatora J. Dobrzyńskiego.

Prowadzący obrady senator M. Trzciński podtrzymał poprawki zgłoszone przez wiceministra finansów oraz pięć poprawek biura legislacyjnego i zaproponował, aby głosować nad nimi łącznie. Poprawki zostały przyjęte w głosowaniu, zaakceptowano również poprawki senatora J. Dobrzyńskiego.

Całość ustawy wraz z poprawkami komisja przyjęła jednogłośnie.

Na sprawozdawcę stanowiska komisji wybrano senatora M. Trzcińskiego.

Ostatnia z trzech omawianych łącznie nowelizacji to ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkami finansowymi. Celem nowelizacji jest wdrożenie do polskiego systemu prawa norm prawnych Unii Europejskiej w zakresie usprawnienia regulacji prawnych dotyczących funduszy inwestycyjnych.

Przedstawiciel biura legislacyjnego zgłosił pięć uwag doprecyzowujących.

Prezes Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami Marcin Dyl zwrócił uwagę na konieczność zmiany art. 32a ust. 4 pkt.3 lit. a. Proponowana poprawka jest konsekwencją zapisów przyjętych w Sejmie.

Zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego P. Koziński pozytywnie odniósł się do trzech poprawek Biura Legislacyjnego oraz do poprawki prezesa zarządu IZFiA, proponując jednocześnie niewielką jej modyfikację.

Senator M. Trzciński zgłosił formalnie poprawki poparte przez resort finansów. W głosowaniu łącznym zostały one jednogłośnie przyjęte przez komisję.

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora M. Trzcińskiego.

Na zakończenie swego posiedzenia Komisja Gospodarki Narodowej rozważyła kwestię podjęcia inicjatyw ustawodawczych w sprawie zmiany ustawy - Kodeks pracy. Projekty zmian tej ustawy, przygotowane przez Podkomisję "Przyjazne Państwo", dotyczyły dwóch kwestii: wprowadzenia zapisów umożliwiających pracodawcy jednostronne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę oraz doprecyzowania przepisów dotyczących pracy w niedzielę.

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu omówił przygotowane przez podkomisję projekty ustaw.

Główny specjalista w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Monika Frączek przedstawiła pozytywne stanowisko resortu w sprawie tych projektów.

W głosowaniu oba wnioski o podjęcie inicjatywy w sprawie zmiany ustawy - Kodeks pracy nie uzyskały poparcia większości komisji.

W związku z wynikami głosowań komisja nie podjęła inicjatyw w sprawie zmiany ustawy - Kodeks pracy.

* * *

W porządku dziennym posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej przewidziano rozpatrzenie dwóch aktów: ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r., oraz ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

Rozpatrywane ustawy przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko.

Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą będzie miała zastosowanie do pracowników i osób pracujących na własny rachunek, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu na terytorium każdej ze stron, a także członków ich rodzin i innych osób uprawnionych.

Zakres przedmiotowy Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki po stronie polskiej obejmuje następujące świadczenia: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, jednorazowe odszkodowania oraz renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także zasiłki pogrzebowe, po stronie amerykańskiej zaś świadczenia przysługujące na podstawie przepisów prawa regulujących federalny system ubezpieczeń emerytalnych, rodzinnych oraz z tytułu niezdolności do pracy. Regulacja ma na celu zapobieżenie wypadkom podwójnego ubezpieczenia osób pracujących w jednym z państw oraz braku ubezpieczenia społecznego. Ponadto umożliwia transfer świadczeń dla osób uprawnionych zamieszkujących na terytorium drugiego państwa oraz pozwala na sumowanie okresów ubezpieczenia nabytych zgodnie z prawodawstwem każdego z państw.

Obydwie ustawy stanowią realizację dążeń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej do koordynacji umów o ubezpieczeniu społecznym z krajami spoza Unii Europejskiej.

Podczas dyskusji senator Mieczysław Augustyn pytał, ile jeszcze takich umów jest przygotowywanych, zwłaszcza w krajach o licznej Polonii. Wiceminister R. Mleczko odpowiedział, że trwają prace nad umowami z Ukrainą, Kazachstanem, Australią i Koreą. Rozważane jest również podjęcie prac nad umową z Brazylią.

Do obydwu ustaw biuro legislacyjne nie zgłosiło uwag o charakterze legislacyjnym.

Po dyskusji i głosowaniach komisja jednomyślnie postanowiła rekomendować Izbie przyjęcie obu ustaw bez poprawek.

Na sprawozdawcę stanowiska komisji w sprawie tych ustaw wybrano senatora Piotra Kaletę.

* * *

Komisja Zdrowia zebrała się, by rozpatrzyć ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Rozwiązania przyjęte w nowelizacji omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski. Ustawa ma na celu stworzenie dla Rady Ministrów podstawy prawnej do podjęcia działań w zakresie ochrony zdrowia psychicznego. Realizacja tego celu polega na zamieszczeniu delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia określającego Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Główne powody podjęcia działań w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego na tak szeroką skalę to m.in. wzrost od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zachorowalności na zaburzenia psychiczne, istniejący od wielu lat deficyt kadry i środków w psychiatrycznej opiece zdrowotnej, konieczność dostosowania opieki psychiatrycznej do współczesnych standardów. Przedstawiciel resortu zdrowia zaznaczył, że Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Będzie on przyjmowany na określony czas. Planuje się, że pierwszy program będzie obowiązywał 5 lat (2009-2013).

Prof. Jacek Wciórka z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zaakcentował, że ustawa przewiduje również wprowadzenie mechanizmu stałego monitoringu i kontroli realizacji programu. W tym celu przewidziano, że corocznie do 30 września minister właściwy do spraw zdrowia będzie przedkładał Radzie Ministrów sprawozdanie z realizacji programu. Profesor zaznaczył, że ustawa kładzie duży nacisk na działania profilaktyczne i promocję zdrowia psychicznego oraz prace naukowo-badawcze.

Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu nie miało uwag o charakterze legislacyjnym, z wyjątkiem zastrzeżeń do art. 2 ust. 4 pkt 2 nowelizowanej ustawy.

Komisja postanowiła wnieść o wprowadzenie dwóch poprawek do nowelizacji, zgłoszono także wniosek mniejszości.

Ustalono, że sprawozdawcą stanowiska komisji na posiedzeniu Izby będzie senator Władysław Sidorowicz; wniosek mniejszości zaś przedstawi senator Janina Fetlińska.

 

* * *

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego.

Ustawę omówił Artur Ławniczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak stwierdził, nowelizacja wynika z konieczności dostosowania prawa krajowego do zmienionego w tym czasie prawa Unii Europejskiej. Najwięcej zmian wprowadzono w związku z reformą rynku owoców i warzyw, która dokonała się w ostatnim czasie w Unii Europejskiej.

Biuro legislacyjne zwróciło uwagę na przepis art. 3, który wprowadza nowy termin (do 15 września) składania w br. kopii umowy o przetwórstwo w związku z płatnościami hektarowymi. Dotychczas obowiązujący termin (do 30 lipca br.), określony w ustawie o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawie o opłacie skarbowej, nie został zmieniony.

Odpowiadając, wiceminister A. Ławniczak podkreślał, że jest to rozwiązanie nowe, ponieważ nie wszyscy rolnicy dokładnie wiedzieli, jakie umowy należy zawierać - czy z podmiotami skupującymi, czy z podmiotami przetwarzającymi. Istnieje zatem obawa, że rolnicy mogą nie zdążyć wykorzystać funduszy przyznanych przez Unię Europejską. Zaproponowano więc wydłużenie tego terminu, uznano bowiem, że pozwoli to rolnikom uzupełnić brakujące części umów.

Z taką argumentacją zgodzili się senatorowie i jednogłośnie poparli uchwaloną przez Sejm nowelizację ustawy.

Na sprawozdawcę stanowiska komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Jerzego Chróścikowskiego.

W drugim punkcie porządku posiedzenia Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze.

Nowelizację omówił Łukasz Rędziniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą minimalna liczba członków spółdzielni rolniczych i grup producentów rolnych działających jako spółdzielnie może wynosić pięć osób. Statut może jednak przewidywać wyższą minimalną liczbę członków. Inne spółdzielnie nadal muszą mieć przynajmniej dziesięciu członków.

Jak wyjaśnił wiceminister Ł. Rędziniak, zgodnie z nowelizacją w spółdzielniach liczących mniej niż dziesięciu członków nie będzie powoływana rada nadzorcza, jeżeli statut nie stanowi inaczej. W takim wypadku kompetencje rady ma wykonywać walne zgromadzenie członków.

Pięć osób będzie ponadto liczbą wystarczającą do założenia spółdzielni przez grupę producencką powołaną na podstawie ustawy o organizacji rynku owoców i warzyw.

Biuro legislacyjne nie zgłosiło uwag o charakterze legislacyjnym.

W głosowaniu, na wniosek senatora Jerzego Chróścikowskiego, komisja jednomyślnie postanowiła rekomendować Izbie przyjęcie ustawy bez poprawek.

Na sprawozdawcę stanowiska komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Krzysztofa Majkowskiego.

* * *

Komisja Spraw Zagranicznych w pierwszym punkcie porządku dziennego swego posiedzenia rozpatrzyła ustawę o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

Ustawę przedstawił Janusz Łącki, zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego w MSZ. Regulacja ma na celu zapewnienie koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego i opiera się na czterech podstawowych zasadach takiej koordynacji: zasadzie równego traktowania, zasadzie swobodnego transferu świadczeń, zasadzie jedności stosowanego ustawodawstwa oraz zasadzie sumowania okresów ubezpieczenia (zatrudnienia). Postanowienia umowy będą miały zastosowanie do pracowników i osób pracujących na własny rachunek, podlegających ubezpieczeniu społecznemu na terytorium każdej ze stron, a także członków ich rodzin i innych osób uprawnionych.

Zwrócono uwagę na znaczącą liczbę beneficjentów (ok. 700 tys. osób) objętych ustawą.

Komisja jednogłośnie przyjęła ustawę bez poprawek.

Na sprawozdawcę stanowiska komisji na posiedzeniu Izby wyznaczono senatora Janusza Rachonia.

Następnie komisja rozpatrzyła ustawę o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, podpisanej w Warszawie dnia 2 kwietnia 2008 r.

Przedstawiając ustawę, J. Łącki, zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego w MSZ, zaznaczył, że podobnie jak analogiczna zawarta z Kanadą, ma ona na celu zapewnienie koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego. Liczba beneficjentów jest jednak w tym wypadku dużo większa (6-9 mln osób). Zakres przedmiotowy umowy po stronie polskiej obejmuje następujące świadczenia: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, jednorazowe odszkodowania oraz renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także zasiłki pogrzebowe, a po stronie amerykańskiej - świadczenia przysługujące na podstawie przepisów prawa regulujących federalny system ubezpieczeń emerytalnych, rodzinnych oraz z tytułu niezdolności do pracy. Regulacja zapobiega wypadkom podwójnego ubezpieczenia osób pracujących w jednym z państw oraz wypadkom braku ubezpieczenia społecznego. Umożliwia ponadto transfer świadczeń dla osób uprawnionych zamieszkujących na terytorium drugiego państwa oraz umożliwia sumowanie okresów ubezpieczenia nabytych zgodnie z prawodawstwem każdego z państw.

Komisja jednogłośnie przyjęła ustawę bez poprawek.

Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk.

W ostatnim punkcie porządku posiedzenia Komisja Spraw Zagranicznych rozpatrzyła ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r.

Ustawę przedstawił J. Łącki. Jak stwierdził, umowa między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta umożliwi obywatelom polskim i amerykańskim odbywanie studiów, prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych na terytorium współpracujących państw. Stanowi ona kontynuację wcześniejszej międzynarodowej współpracy naukowej. Umowa określa wysokość dotacji przyznawanej przez stronę polską na wykonanie zadania publicznego przez komisję, przewiduje zwolnienie z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na pracę w państwie przyjmującym przez osoby uczestniczące w wymianie akademickiej koordynowanej przez komisję oraz wskazuje podmioty sprawujące nadzór nad działalnością komisji i odpowiedzialne za wykonanie postanowień umowy.

Podczas dyskusji, w której zabrali głos senatorowie: Włodzimierz Cimoszewicz, Janusz Rachoń, Leon Kieres, Marek Rocki, Grzegorz Czelej, podkreślano zmianę charakteru i formuły działania komisji Fulbrighta oraz ewolucję programu stricte stypendialnego w polsko-amerykański program edukacyjny.

Komisja Spraw Zagranicznych jednogłośnie przyjęła ustawę bez poprawek.

Na sprawozdawcę stanowiska komisji na posiedzeniu plenarnym Izby wybrano senatora W. Cimoszewicza.

* * *

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w pierwszym punkcie porządku dziennego swego posiedzenia rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.

Ustawę omówił Szymon Giderewicz, przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu. Zwrócił uwagę na kilka nieścisłości w omawianej nowelizacji i przedstawił pięć propozycji poprawek.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Antoni Podolski poparł uwagi zawarte w opinii biura legislacyjnego. Senatorowie zadali przedstawicielowi rządu szereg pytań, dotyczących podmiotów uprawnionych do otrzymania paszportu dyplomatycznego. Głos w dyskusji zabrał podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Duda, wnosząc o poszerzenie katalogu osób uprawnionych do otrzymania paszportu dyplomatycznego.

Senator Bohdan Paszkowski zaproponował poprawkę przywracającą katalog z projektu prezydenckiego, a senator Janusz Sepioł wniósł poprawkę przewidującą poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do otrzymania paszportu jedynie o marszałków województw.

Przedstawiciele resortu spraw wewnętrznych nie poparli wniosku senatora B. Paszkowskiego, wyjaśniając, że w uzasadnionych wypadkach osoby z tzw. katalogu prezydenta mogą ubiegać się o paszporty dyplomatyczne.

W głosowaniu komisja przyjęła zmiany zaproponowane przez senatora J. Sepioła oraz biuro legislacyjne, zgłoszone następnie przez senatora Mariusza Witczaka. Poprawka senatora B. Paszkowskiego nie uzyskała akceptacji większości komisji.

Na sprawozdawcę stanowiska komisji na posiedzeniu plenarnym Izby wybrano senatora M. Witczaka.

W kolejnym punkcie porządku posiedzenia komisja przystąpiła do rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Ustawę omówił przedstawiciel biura legislacyjnego. Zwrócił uwagę na nieścisłości w ustawie, dotyczące katalogu opinii, które należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury wyjaśnił wątpliwości zgłoszone przez Biuro Legislacyjne i nie poparł zaproponowanych przez nie poprawek.

Głos w dyskusji zabrał poseł sprawozdawca Walenty Tomaka, który zaznaczył, że w Sejmie wszystkie kluby poparły ustawę i - w jego opinii - jest ona bardzo dobrze przygotowana pod względem legislacyjnym. Senatorowie zgłosili szereg pytań, dotyczących m.in. skali mapy zawartej we wniosku o wydanie decyzji, kary za niewydanie decyzji w terminie oraz art. 11i ust. 2 mówiącego o niestosowaniu przepisów o planowaniu przestrzennym.

Podsekretarz stanu w resorcie infrastruktury Zbigniew Rapciak odpowiedział na pytania i złożył obszerne wyjaśnienia.

Po dyskusji komisja jednogłośnie zaakceptowała wniosek senatora Stanisława Jurcewicza o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Na sprawozdawcę stanowiska komisji wybrano senatora J. Sepioła.

Następnie Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw.

Omawiając nowelizację, przedstawiciel biura legislacyjnego Maciej Telec poinformował, że nie budzi ona zastrzeżeń legislacyjnych.

Podsekretarz stanu w MSWiA Zbigniew Sosnowski podkreślił, że ustawa jest bardzo oczekiwana i realizuje postulaty od dawna zgłaszane przez strażaków. Przedstawiciel ministerstwa podziękował senatorowi Zbigniewowi Meresowi za ogromne zaangażowanie w prace nad ustawą, zaznaczył też, że jest to ważna regulacja, rozwiązująca wiele istotnych problemów strażaków ochotniczych straży pożarnych.

Senator Z. Meres przedstawił obszerne wyjaśnienia i uzasadnił potrzebę wprowadzenia zmian w ustawie.

W wyniku głosowania komisja jednomyślnie zdecydowała o przyjęciu ustawy bez poprawek.

Na sprawozdawcę stanowiska komisji na posiedzeniu Senatu wybrano senatora Z. Meresa.

W ostatnim punkcie porządku posiedzenia komisja rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie.

Omawiając nowelizację, przedstawiciel biura legislacyjnego Adam Niemczewski zaznaczył, że powstała ona na podstawie projektu senackiego. Celem inicjatywy senackiej była realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 marca 2005 r. Projekt przekazany przez Senat do Sejmu został uzupełniony o wnioski zgłoszone przez prezydenta RP, wynikające z uzasadnienia do weta złożonego do nowelizacji wymienionej ustawy w 2006 r.

Podczas dyskusji wątpliwości zgłosił senator Władysław Dajczak, a wyjaśnienia złożył podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Rędziniak.

Senator Mariusz Witczak zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Komisja jednogłośnie zaakceptowała ten wniosek.

Na sprawozdawcę stanowiska komisji na posiedzeniu Izby wybrano senatora Władysława Dajczaka.

 

* * *

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny i Polityki Społecznej na wspólnym posiedzeniu przystąpiły do pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Projekt ustawy omówiła przedstawicielka wnioskodawców senator Grażyna Sztark. Wyjaśniła, iż projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 października 2007 r., postulującego powiązanie momentu przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego z datą wskazaną w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Piotr Radziewicz wyjaśnił, że Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z konstytucją art. 24 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych "w zakresie, w jakim stanowi, że w wypadku wniosku o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat, legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności uzyskanym w wyniku rozpoznania przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności jej odwołania od orzeczenia powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek". Nadto wskazał, iż wyrok wywołuje skutki z dniem publikacji, tj. od 30 października 2007 r. Przy przygotowaniu projektowanej ustawy zmieniającej użyto sformułowań, jakimi posłużył się Trybunał Konstytucyjny.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko poinformował, iż rząd również zajął się wykonaniem przedmiotowego orzeczenia TK - projekt jest na etapie prac w Sejmie. Jednocześnie wyraził zaniepokojenie planowanym nieprecyzyjnym określeniem daty nabycia prawa do zasiłku (miesiąc od powstania niepełnosprawności) przy ustalaniu niepełnosprawności od dzieciństwa. W takiej sytuacji mogłoby dojść do wypłat świadczenia nawet za kilkuletni okres wsteczny.

Przedstawiciel biura legislacyjnego P. Radziewicz stwierdził, iż przy właściwym nadzorze nad udzieleniem świadczeń taka sytuacja nie powinna mieć miejsca oraz zaproponował umieszczenie zapisu o ograniczeniu okresu wstecznie wypłacanego świadczenia.

Przedstawicielka wnioskodawców zaproponowała odłożenie debaty oraz wniosła o wycofanie projektu ustawy.

Senator Krzysztof Kwiatkowski zgłosił wniosek o przerwanie prac nad projektem.

Połączone komisje jednogłośnie przyjęły ten wniosek i wycofały projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

* * *

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności przeprowadzono pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Służbie Celnej i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Posiedzeniu przewodniczył senator Krzysztof Kwiatkowski, przewodniczący Komisji Ustawodawczej.

Projekt nowelizacji ustawy przedstawiła senator Grażyna Sztark. Celem nowelizacji jest zrównanie uprawnień rodzicielskich funkcjonariuszy z uprawnieniami rodzicielskimi pracowników, gwarantowanych przepisami ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Obecnie funkcjonariusze służb mundurowych: policjanci, funkcjonariusze Służby Celnej, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz funkcjonariusze Agencji Wywiadu, w zależności od miejsca pracy i płci mają zróżnicowany dostęp do uprawnień rodzicielskich. Konstytucja RP oraz postanowienia - obowiązującego Polskę jako członka UE - prawa wspólnotowego, a także ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych obligują do równego traktowania pracowników. Odpowiednie przepisy w tym zakresie zostały już implementowane do kodeksu pracy.

Przewodniczący obradom senator K. Kwiatkowski przedstawił opinie nadesłane do rozpatrywanego projektu ustawy. Obecni na posiedzeniu połączonych komisji przedstawiciele policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu w swoich wystąpieniach odnieśli się pozytywnie do proponowanych zapisów.

W dyskusji zabrali głos senatorowie Mieczysław Augustyn i Stanisław Piotrowicz. Wyrazili ubolewanie, iż opinie z ministerstwa pracy i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej zostały zbyt późno nadesłane, wskutek czego senatorowie i przedstawiciele biura legislacyjnego nie mogli zapoznać się z zawartymi w nich propozycjami zmian. W związku z tym senator M. Augustyn zgłosił wniosek formalny o odroczenie prac nad projektem ustawy. Senator S. Piotrowicz poparł tę propozycję.

W wyniku głosowania połączone komisje jednomyślnie zdecydowały o odroczeniu prac nad projektem.

* * *

Komisja Ustawodawcza, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisja Gospodarki Narodowej na wspólnym posiedzeniu przystąpiły do pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Posiedzeniu przewodniczył senator Mieczysław Augustyn, przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt ustawy omówił przedstawiciel wnioskodawców senator Stanisław Jurcewicz. Proponowane zapisy zmierzają do doprecyzowania art. 8 ust. 5 ustawy poprzez wskazanie wprost, że kartę parkingową osobie niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej wydaje się także na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia.

Obecna na posiedzeniu Marta Lempart, zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, poparła proponowane zmiany, wniosła jednocześnie o wprowadzenie poprawki doprecyzowującej.

Senator Krzysztof Kwiatkowski przypomniał stanowisko Ministerstwa Infrastruktury, w którym resort ten popiera projekt nowelizacji, wskazując jednocześnie na przydatność zmiany przepisów ustawy w szerszym zakresie.

Senator S. Jurcewicz zgłosił dwie poprawki doprecyzowujące projekt, zgodne z sugestią przedstawiciela resortu pracy i polityki społecznej.

Senator Piotr Kaleta zaproponował poprawkę umożliwiającą wydawanie karty parkingowej wszystkim osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie tylko niepełnosprawności ruchowej.

W głosowaniu komisje odrzuciły wniosek senatora P. Kalety, przyjęły natomiast jednogłośnie zmiany zaproponowane przez senatora S. Jurewicza.

Również jednogłośnie przyjęto jednolity tekst projektu ustawy wraz z przyjętymi zmianami.

Na sprawozdawcę komisji na posiedzeniu plenarnym Izby wyznaczono senatora S. Jurcewicza.

* * *

Komisja Praw Człowieka i Praworządności na swym posiedzeniu rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych.

Nowelizację przedstawili podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Duda oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Antoni Podolski. Propozycja nowelizacji łączy w sobie projekt przedstawiony przez prezydenta RP oraz projekt rządowy. Ustawa zmierza zarówno do wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, jak i wprowadzenia nowych rozwiązań. W dyskusji głos zabrali: przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP A. Duda i Andrzej Dorsz, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji A. Podolski i Mirosława Hellich, przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu oraz senatorowie Stanisław Piotrowicz i Krzysztof Piesiewicz.

Przedstawiciel biura legislacyjnego w swojej opinii zasygnalizował potrzebę wprowadzenia zmian. W wyniku dyskusji senatorowie K. Piesiewicz oraz S. Piotrowicz zgłosili wnioski o charakterze legislacyjnym, m.in. poprawkę rozszerzającą katalog osób uprawnionych do otrzymania paszportu dyplomatycznego. Komisja jednomyślnie, trzema głosami, przyjęła zaproponowane poprawki.

Na sprawozdawcę stanowiska komisji na posiedzeniu plenarnym wybrano senatora S. Piotrowicza.

Następnie przewodniczący zapoznał członków komisji z listami napływającymi do sekretariatu Komisji Praw Człowieka i Praworządności. W trakcie dyskusji senatorowie rozważyli możliwości podejmowania interwencji w sprawach istotnych dla działalności komisji.

Komisja Praw Człowieka i Praworządności wyraziła gotowość podjęcia prac nad wybranymi problemami poruszanymi w listach do komisji.

 

* * *

Na wspólnym posiedzeniu Komisja Ustawodawcza, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Zdrowia przystąpiły do pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

Posiedzeniu przewodniczył senator Krzysztof Kwiatkowski, przewodniczący Komisji Ustawodawczej.

Projekt ustawy omówił przedstawiciel wnioskodawców senator Tomasz Misiak. Proponowana nowelizacja ma na celu uproszczenie zasad wydawania świadectw pracy, wykonywania wstępnych badań lekarskich oraz prowadzenia szkoleń dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Senator Jan Rulewski zgłosił wniosek o przełożenie posiedzenia komisji ze względu na negatywne opinie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Pracy o projekcie. Poprosił o pozyskanie dodatkowych opinii w sprawie projektowanej nowelizacji.

Również podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski negatywnie ocenił rozpatrywany projekt. Wskazał, że proponowane zapisy nie tylko nie zmniejszą obciążeń nałożonych na pracodawców, ale stworzą też dodatkowe problemy.

Komisja po dyskusji i głosowaniu zaakceptowała wniosek senatora J. Rulewskiego o przełożenie obrad komisji.

* * *

 

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w pierwszym punkcie porządku dziennego swego posiedzenia zapoznała się z informacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat likwidowanych polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych.

Informację przedstawili sekretarz stanu w MSZ Jan Borkowski i dyrektor generalny służby zagranicznej Rafał Wiśniewski. Wiceminister poinformował, że wdrażana reforma służby zagranicznej jest realizowana w ramach środków, jakimi aktualnie dysponuje resort, zarówno w zakresie budżetowym, jak i osobowym. Liczba polskich placówek dyplomatycznych od 2000 r. zdecydowanie wzrosła. Nie wpłynęło to jednak na poprawę jakości i wydajności pracy poszczególnych przedstawicielstw dyplomatycznych za granicą. Aby poprawić poziom obsługi dyplomatycznej i konsularnej, konieczne jest wyposażenie przedstawicielstw zagranicznych w nowoczesny sprzęt, przygotowanie kadr, zmiana charakteru oraz utworzenie nowych placówek w miejscach, gdzie aktualna sytuacja polityczna, gospodarcza, emigracyjna i migracyjna naszych obywateli tego wymaga. Działania te realizowane są kosztem likwidacji najmniej efektywnych i istotnych dla naszego państwa przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stwarza możliwości wspierania naszych interesów przez placówki innych państw należących do UE. Wiceminister J. Borkowski wymienił kraje, w których przewiduje się zamknięcie polskich placówek dyplomatycznych lub już je zlikwidowano. Poinformował jednocześnie o przedstawicielstwach, które przejmują ich zadania.

W dyskusji poruszono kwestie: sytuacji i roli konsulów honorowych, racjonalizacji obszarów działań konsularnych, szczególnie na Wschodzie, min. w związku z realizacją ustawy o Karcie Polaka, konsekwencji likwidacji polskich placówek, zabezpieczenia konsularnego interesów Polski w Chinach, Mongolii i krajach na kontynencie afrykańskim, modernizacji naszych przedstawicielstw, zwłaszcza w Niemczech i na Ukrainie.

W następnym punkcie porządku posiedzenia sekretarz stanu J. Borkowski przedstawił informację Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat aktualnych problemów związanych z pisownią polskich nazwisk na Litwie.

Wiceminister poinformował komisję o podstawach prawnych regulujących relacje między Polską i Litwą m.in. w zakresie prawa do zapisu w dokumentach urzędowych nazwisk i imion polskiej mniejszości narodowej w języku ojczystym. Poinformował również o długotrwałym procesie rokowań i starań polskich władz, aby tę kwestię ostatecznie i pozytywnie dla mniejszości polskiej na Litwie rozwiązać. Minister stwierdził, że wieloletnie starania strony polskiej nie przyniosły oczekiwanego rezultatu w postaci uregulowań ustawowych w prawie litewskim. W czerwcu br. złożono dwa projekty ustaw regulujących ten problem - poselski i rządowy, korzystny dla Polaków, procedowanie nad nimi odłożono jednak do jesieni. Brak koniecznych uregulowań prawnych będzie podstawą do wznowienia rozmów koordynatorów narodowych w przyszłości.

W dyskusji senatorowie Andrzej Person, Maciej Klima i Janina Fetlińska poruszyli kwestie przyjętych w Unii Europejskiej rozwiązań prawnych dotyczących mniejszości narodowych oraz sytuacji mniejszości litewskiej na terenie Polski.

Kolejny punkt porządku posiedzenia dotyczył projektu budżetu Kancelarii Senatu na rok 2009, w części dotyczącej opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Projekt budżetu na rok 2009, w części w 03 - Kancelaria Senatu, w rozdziale 75195 - Pozostała działalność - Opieka nad Polonią i Polakami za granicą, przedstawiła Ewa Polkowska, szef Kancelarii Senatu. Minister E. Polkowska zwróciła się do komisji o wyrażenie opinii w sprawie tego projektu. Informację na temat aktualnej oraz przyszłej procedury dotyczącej wykorzystania budżetu polonijnego na pomoc Polonii i Polakom za granicą uzupełnił Artur Kozłowski, dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu.

Podczas dyskusji senatorowie poruszali kwestie: zaplanowanych kwot na realizację inwestycji kontynuowanych, udziału innych resortów w realizowaniu finansowej pomocy Polonii i Polakom za granicą, wzrastających potrzeb budżetowych związanych z migracją zarobkową i realizacją ustawy o Karcie Polaka.

Senator M. Klima nie poparł propozycji Kancelarii Senatu utrzymania budżetu polonijnego na poziomie zeszłego roku, tzn. 75 mln zł, uznając tę kwotę za zbyt małą w stosunku do potrzeb Polonii i Polaków za granicą.

Senator J. Fetlińska zgłosiła wniosek o zwiększenie proponowanej w projekcie kwoty o 5 mln zł. Nie uzyskał on jednak poparcia komisji.

Komisja w głosowaniu pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Kancelarii Senatu w części przeznaczonej na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą.

Ostatni punkt porządku posiedzenia komisji dotyczył projektu uchwały Prezydium Senatu w sprawie określenia kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w latach 2009-2011 oraz uchwały Prezydium Senatu w sprawie określenia priorytetów zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2009.

Szef Kancelarii Senatu minister Ewa Polkowska zwróciła się do komisji o rozpatrzenie i zaopiniowanie wymienionych dwóch projektów uchwał Prezydium Senatu. Minister E. Polkowska przedstawiła cel powstania tych projektów i sposób podejścia do procedowania organów Senatu nad realizacją przyszłego budżetu polonijnego. Dyrektor A. Kozłowski, w uzupełnieniu, poinformował komisję o racjonalizacji procesu rozpatrywania wniosków o zlecenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, które kierowane są do Kancelarii Senatu przez organizacje pozarządowe.

Podczas dyskusji senatorowie zgłosili propozycje zmian w projekcie uchwały Prezydium Senatu w sprawie określenia priorytetów zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r. Zaproponowane zmiany w par. 1 pkt 2 i 5, zgłoszone przez senatora Zbigniewa Pawłowicza oraz senator J. Fetlińską, zostały poparte przez komisję.

Po dyskusji komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał Prezydium Senatu w sprawie określenia kierunków działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą w latach 2009-2011.

* * *

Komisja Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisja Ustawodawcza na wspólnym posiedzeniu przeprowadziły pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Projekt nowelizacji ustawy przedstawił senator Leon Kieres. Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 listopada 2007 r. Zarzuty przedstawione przez TK dotyczą ustawy o ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim obejmuje ona procedurę podejmowania uchwały o uchyleniu immunitetu sędziowskiego na skutek postępowania wszczętego na wniosek prokuratora. Zdaniem senatora sprawozdawcy, sędzia, którego dotyczy postępowanie, ma prawo wglądu do dokumentów, jakie zostały załączone do wniosku, chyba że prokurator, kierując wniosek do sądu dyscyplinarnego, zastrzegł, iż dokumenty te lub ich część nie mogą być temu sędziemu udostępnione z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego.

Senator L. Kieres przedstawił ponadto opinie Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" i Stowarzyszenia Prokuratorów RP.

Opinię Ministerstwa Sprawiedliwości zaprezentował podsekretarz stanu w tym resorcie Ł. Rędziniak. Wiceminister pozytywnie odniósł się do zaproponowanych przez komisje zmian w ustawie o ustroju sądów powszechnych.

Następnie przeprowadzono dyskusję, w wyniku której senatorowie zaproponowali i przegłosowali zmiany w projekcie ustawy, umożliwiające sędziemu wgląd do dokumentów, jakie zostały dołączone do wniosku prokuratora o uchylenie immunitetu sędziemu. Propozycje tych zmian zaakceptowali przedstawiciele resortu sprawiedliwości.

Do reprezentowania stanowiska połączonych komisji na posiedzeniu plenarnym Izby wybrano senatora L. Kieresa.

* * *

Komisja Ustawodawcza na swym posiedzeniu rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo o notariacie.

Ustawę omówił przedstawiciel senackiego biura legislacyjnego Adam Niemczewski. Wskazał, iż głównym celem ustawy jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 marca 2005 r., stwierdzającego niezgodność z konstytucją zrzeczenia się nieruchomości unormowanego w art. 179 kodeksu cywilnego.

Podczas dyskusji senatorowie zwracali uwagę na nieprecyzyjny zapis §2 art. 9021 kodeksu cywilnego, budzący wątpliwości w sytuacji położenia nieruchomości na terenie kilku gmin. W takim bowiem wypadku nie wiadomo, czy przekazujący nieruchomość musi się zwrócić do jednej czy wszystkich gmin, na których leży przedmiotowa nieruchomość. I dopiero gdy żadna z nich nie skorzysta z możliwości nabycia nieruchomości w określonym terminie, z takiej możliwości będzie mógł skorzystać Skarb Państwa.

Przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości wyjaśnił, iż w takiej sytuacji wystarczy, aby właściciel nieruchomości zwrócił się do jednej gminy. W sytuacji nieskorzystania przez nią z zaproszenia do zawarcia umowy może zawrzeć umowę ze Skarbem Państwa.

Senator Krzysztof Kwiatkowski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, podkreślając, że te same wątpliwości były zgłaszane i wyjaśniane na posiedzeniu komisji sejmowej.

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony wniosek.

Ustalono, że stanowisko komisji na posiedzeniu plenarnym Izby przedstawi senator Krzysztof Kwiatkowski.

 

6 sierpnia 2008 r.

Tematem wspólnego posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej była kontrola zasady pomocniczości i proporcjonalności na przykładzie dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną; COM(2008) 426, sygnatura Rady 11531/08.

Senator Tadeusz Gruszka przedstawił prace nad projektem pilotażowym, dotyczącym kontroli zasady pomocniczości, na przykładzie projektu dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Obecna na posiedzeniu przedstawicielka UKIE Sidonia Jędrzejewska oraz Irena Szymanowska z Biura Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej Kancelarii Senatu wyraziły odrębne opinie w sprawie zgodności projektowanej dyrektywy z zasadą subsydiarności.

Przewodniczący obradom senator Edmund Wittbrodt omówił pisemną opinię dr Anny Śledzińskiej-Simon z Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Służb Publicznych "Asesor" we Wrocławiu, uznającej zgodność dyrektywy z zasadą pomocniczości.

W trakcie dyskusji senator T. Gruszka wyraził pogląd, że konieczne jest wprowadzenie minimalnych wspólnych standardów w dziedzinie niedyskryminacji na poziomie UE. W konkluzji zaapelował do senatorów o przyjęcie wniosku popierającego zgodność dyrektywy z zasadą pomocniczości.

Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski w swoim wystąpieniu nie zgodził się z tą propozycją i zgłosił wniosek przeciwny.

W głosowaniu wniosek zgłoszony przez senatora T. Gruszkę uzyskał większość (8 głosów za, przy 7 głosach przeciw i 2 wstrzymujących się), wobec czego wniosek wicemarszałka Z. Romaszewskiego nie został już poddany pod głosowanie.

Komisje po dokonaniu oceny projektu dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną przyjęły wniosek, że projektowana dyrektywa zgodna jest z zasadą pomocniczości.

* * *

Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz Komisja Ustawodawcza na wspólnym posiedzeniu przystąpiły do pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Projekt nowelizacji ustawy zaprezentowali przedstawiciele Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu - Piotr Radziewicz i Maciej Telec. Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 października 2007 r., stwierdzającego niezgodność art. 31 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z konstytucją.

Artykuł 31 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu przewiduje, że osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która zamierza realizować roboty budowlane przy zabytku lub zalesienia na terenie, na którym znajduje się zabytek, jest obowiązana pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji. Oznacza to, iż inwestorzy bez zagwarantowania jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa i przy braku mechanizmów kompensacyjnych są zobligowani do dźwigania ciężaru finansowania badań archeologicznych i ich dokumentacji.

Projekt ustawy zmierza do przywrócenia właściwej proporcji w wyważeniu interesu prywatnego i publicznego. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, ingerencja w sferę statusu jednostki musi pozostawać w racjonalnej i właściwej proporcji do celów, których ochrona uzasadnia dokonane ograniczenie.

Opinię Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie projektu ustawy przedstawił podsekretarz stanu Tomasz Merta. Poinformował, że w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego trwają prace nad projektem regulującym materię, której dotyczy wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Stwierdził też, że projekt resortu przewiduje inny mechanizm finansowania badań archeologicznych niż zaproponowany w senackim projekcie ustawy. Inicjatywa senacka przewiduje obowiązek udzielenia dotacji przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego we wszystkich wypadkach, gdy zachodzi konieczność wykonania takich badań. W projekcie resortu kultury proponuje się, aby minister udzielał dotacji na przeprowadzenie badań archeologicznych w wypadku, gdy koszt planowanych badań będzie wyższy niż 2% kosztów planowanych robót budowlanych. Ponadto wprowadza się zasadę, iż dotacja na badania archeologiczne nie przysługuje, jeżeli jednym z podmiotów realizujących inwestycję będzie jednostka zaliczana do sektora finansów publicznych lub gdy inwestycja będzie realizowana z udziałem środków europejskich. Inicjatywa rządowa przewiduje również możliwość udzielenia dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego. Łączna kwota udzielanych przez nich dotacji nie będzie mogła przekraczać 2% kosztów inwestycji.

Wiceminister T. Merta zaproponował, aby w dalszych pracach nad inicjatywą senacką uwzględnić przedstawione propozycje resortu kultury.

Podczas dyskusji senatorowie zwrócili uwagę na szereg nieścisłości w sformułowaniach niektórych przepisów projektu ustawy, zaproponowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Senatorowie uznali za niepokojące łączenie możliwości uzyskania dotacji na przeprowadzenie badań archeologicznych z kosztami planowanych badań. Zdaniem senatorów, może to otwierać pole do manipulacji i nadużyć. Wiele kontrowersji wzbudził przepis dotyczący możliwości udzielania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego. Podkreślono, że projekt resortu kultury nakłada kolejny obowiązek na samorządy terytorialne bez wskazania źródeł jego finansowania. Przedmiotem dyskusji był również przepis wyłączający możliwość uzyskania dotacji przez wszystkie jednostki sektora publicznego. Zwrócono uwagę, iż nie jest to właściwe rozwiązanie w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego.

Wobec tych kontrowersji przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski zgłosił wniosek o wystąpienie do marszałka Senatu z prośbą o przedłużenie terminu przygotowania przez połączone komisje wspólnego sprawozdania na temat projektu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do 31 września br.

W głosowaniu połączone komisje jednomyślnie przyjęły przedstawiony wniosek.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowała następujące projekty aktów prawnych UE.

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1

  • Wniosek dotyczący Dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, COM(2008) 426, sygnatura Rady 11531/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Referent: senator Tadeusz Gruszka.

Komisja Spraw Unii Europejskiej postanowiła poprzeć projekt dyrektywy wraz z uwagami rządu.

  • Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (przekształcenie), COM(2008) 419, sygnatura Rady UE 11555/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Referent: senator Jan Wyrowiński.

Komisja Spraw Unii Europejskiej postanowiła poprzeć projekt dyrektywy wraz z uwagami rządu.

  • Projekt dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej, COM(2008) 428, sygnatura Rady UE 11615/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Finansów.

Referent: senator Stanisław Iwan.

Komisja Spraw Unii Europejskiej postanowiła poprzeć projekt dyrektywy.

  • Wniosek w sprawie rozporządzenia Rady ustanawiającego tymczasowe szczególne działania mające na celu wspieranie restrukturyzacji flot rybackich Unii Europejskiej dotkniętych kryzysem gospodarczym, COM(2008) 454, sygnatura Rady UE 11369/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Referent: senator Janusz Rachoń.

Komisja Spraw Unii Europejskiej postanowiła poprzeć projekt rozporządzenia.

  • Wnioski nierozpatrywane - propozycja zaakceptowana przez komisję:

  • art. 6 ust. 1: COM(2008) 352, 388, 405, 422, 431, 437, 444, 472,
  • art. 6 ust. 4: COM(2008) 474, 477,
  • art. 8 ust. 1: Postępowanie antydumpingowe dotyczące importu słodkiej kukurydzy w puszkach z Tajlandii - ponowne otwarcie postępowania ograniczonego do 1 firmy.

* * *

Komisja Ustawodawcza na swym posiedzeniu zajęła się rozpatrzeniem dwóch wyroków Trybunału Konstytucyjnego - z 23 kwietnia br., dotyczącego kodeksu etyki lekarskiej i ustawy o izbach lekarskich, oraz z 17 czerwca br., dotyczącego ustawy o kontroli skarbowej.

Wyrok trybunału dotyczący kodeksu etyki lekarskiej i ustawy o izbach lekarskich omówił przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Piotr Radziewicz. Wyjaśnił, że trybunał orzekł o niezgodności art. 52 ust. 2 kodeksu etyki lekarskiej w związku z art.15 pkt 1, art. 41 i art. 42 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich, "w zakresie, w jakim zakazuje zgodnych z prawdą i uzasadnionych ochroną interesu publicznego wypowiedzi na temat działalności zawodowej innego lekarza" w świetle swobody wypowiedzi i prawa do krytyki. Wyrok wywołał skutki prawne z dniem publikacji, tj. od 13 maja br. Legislator wyjaśnił, że naprawa niekonstytucyjnego stanu prawnego została dokonana bezpośrednio przez wejście w życie rozstrzygnięcia trybunału, które stworzyło sądom lekarskim podstawę do orzekania w zgodzie z konstytucją, a ewentualne doprecyzowanie kodeksu etyki lekarskiej leży w gestii organów samorządu zawodowego. Wobec tego wyrok nie powoduje konieczności interwencji ustawodawcy.

Przewodniczący komisji senator Krzysztof Kwiatkowski zaproponował, aby komisja nie wnosiła o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie wykonania tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony wniosek i zdecydowała, że nie będzie wnosić o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie.

W drugim punkcie porządku dziennego Komisja Ustawodawcza rozpatrzyła wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17 czerwca br., dotyczący ustawy o kontroli skarbowej. Istotę i uzasadnienie wyroku omówił przedstawiciel biura legislacyjnego Zbigniew Gromek.

Wyjaśnił, że trybunał orzekł o niezgodności art. 7b i art. 36e ust. 2 pkt 4 tej ustawy z art. 51 ust. 2 konstytucji. Podstawą takiego rozstrzygnięcia był szeroki zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli skarbowej oraz ogólne odesłanie do ustawowych zadań niespełniające przesłanki precyzyjności, wymaganej w sytuacji ingerencji organów państwa w sferę konstytucyjnie gwarantowanych praw i wolności, jak również to, że uchylony przepis odczytywany był jako zobowiązujący administratorów danych do ich udostępnienia pracownikowi jednostki organizacyjnej kontroli skarbowej i niestwarzający podstaw do odmowy udzielenia określonych informacji.

Ponadto trybunał stwierdził, że usunięcie art. 7b ustawy z porządku prawnego nie spowoduje komplikacji w sprawnym prowadzeniu bieżących postępowań kontrolnych, a także prowadzenia tych kontroli w przyszłości. Zdaniem legislatora, takie sformułowanie nakazuje przyjąć, iż w ocenie trybunału wykonanie tego wyroku poprzez zaproponowanie nowego brzmienia uchylonego przepisu jest zbędne. Jak dodał, tym samym wyrok nie wymaga podjęcia inicjatywy ustawodawczej przez Senat.

Przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator K. Kwiatkowski zaproponował, aby komisja nie wnosiła o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie wykonania tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Komisja jednogłośnie przyjęła przedstawiony wniosek.

 

* * *

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich zebrała się, by rozpatrzyć projekt budżetu Kancelarii Senatu RP na rok 2009 w częściach dotyczących: wydatków w zakresie świadczeń senatorskich, wydatków komórek organizacyjnych Kancelarii Senatu RP oraz opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Minister Ewa Polkowska przedstawiła najważniejsze założenia budżetu Kancelarii Senatu na 2009 r. Omówiła części budżetu, w których zaplanowany jest wzrost wydatków.

Po szczegółowej dyskusji, w wyniku głosowania komisja postanowiła pozytywnie zaopiniować projekt budżetu Kancelarii Senatu na rok 2009.


Poprzednia część, następna część, spis treści