Władysław Ortyl

Władysław Ortyl

Okręg wyborczy nr 22 (Rzeszów)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość


Urodził się 27 czerwca 1954 r. w Mielcu.

W 1979 r. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie (specjalność - konstrukcje lotnicze).

W latach 1979-1992 pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu. Od 1992 do 1998 r. był prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA, a następnie pełnomocnikiem zarządu (2002-2005). Był nauczycielem w Technikum Mechanicznym w Mielcu (1979-1981) i w I Liceum Ogólnokształcącym (1997-1999). 17 listopada 2005 r. został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

W latach 1998-2005 był radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego pełniąc w nim funkcje członka zarządu i wicemarszałka (1998-2002). Zajmował się m.in. programowaniem i wdrażaniem programów pomocowych Unii Europejskiej, programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego, planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym.

W latach 2000-2003 był członkiem oraz wiceprzewodniczącym komitetów sterujących i monitorujących programów pomocowych, takich jak: Phare'99, Phare Spójność Społeczno-Gospodarcza, Phare Odbudowa, Sapard oraz Program Rozwój Obszarów Wiejskich Banku Światowego.

W latach 2001-2003 był członkiem Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie. Od 2004 do 2005 r. był członkiem Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Regionu.

Jest członkiem i współzałożycielem licznych stowarzyszeń, m.in. członkiem zarządu oraz wiceprezesem Krajowego Stowarzyszenia Agencji i Fundacji Rozwoju Regionalnego w Warszawie (1993-1996), a następnie członkiem Rady Programowej tego stowarzyszenia (1997-1999). Był również założycielem Stowarzyszenia Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu w 1997 r. (przewodniczący Komisji Rewizyjnej, od 2003 r. - wiceprezes zarządu). Jest członkiem Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie oraz Stowarzyszenia na rzecz Wsparcia Przemian w Polskim Rolnictwie "Klub Integracji z Wiejską Europą" w Rzeszowie.

Od 1980 r. jest członkiem NSZZ "Solidarność". Pełnił kolejno funkcje wiceprzewodniczącego i przewodniczącego komisji zakładowej "Solidarności" WSK PZL i OBR-SK Mielec (1989-1991), a następnie wiceprzewodniczącego Sekcji Krajowej NSZZ "Solidarność" Przemysłu Lotniczego (1990-1991). W latach 1989-1991 był także członkiem Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie.

W latach 1990-1991 był członkiem Porozumienia Centrum, następnie należał do Ruchu Społecznego AWS (1998-2004 - członek Zarządu Krajowego, 2002-2004 - przewodniczący Zarządu Regionu RS AWS w województwie podkarpackim).

Należy do Prawa i Sprawiedliwości.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Członek Komisji Obrony Narodowej (o komisji)

Oświadczenia senatorskie          rejestr korzyści

ur. 1954 r.
wykształcenie wyzsze
zawód: inż. mechanik, menedżer