Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

druki sejmowe nr 1115, 1182, 1426

druki senackie nr 409, 409 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Środowiska.

Projekt ustawy ma na celu usprawnienie i uproszczenie funkcjonowania krajowego systemu ekozarządzania i audytu poprzez przeniesienie kompetencji w zakresie spraw związanych z EMAS z marszałków województw na wojewodów.

Sejm uchwalił ustawę na 38. posiedzeniu w dniu 30 marca 2007 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 kwietnia 2007 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 maja 2007 r.

Marszałek Senatu w dniu 3 kwietnia 2007 r. skierował ustawę do:

- Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w tej sprawie odbyło się w dniu 12 kwietnia 2007 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 409 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Wojtczak.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2007 r. (wtorek) o godz. 14.00.