Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu oraz ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego.

druki senackie nr 215, 215 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Wnioskodawcy upoważnili do reprezentowania ich w dalszych pracach nad tym projektem senatora Jerzego Szmita.

Projekt ustawy określa niepołączalność funkcji i zakaz łączenia zatrudnienia w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu z określonymi stanowiskami i funkcjami.

Marszałek Senatu w dniu 27 lipca 2006 r. skierował projekt ustawy do:

- Komisji Praw Człowieka i Praworządności,

- Komisji Ustawodawczej.

Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 13 marca 2007 r.

Komisje wnoszą o odrzucenie projektu ustawy (druk nr 215 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Romaszewski.