Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

druki sejmowe nr 1585, 1623, 1623-A

druki senackie nr 422, 422 A

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska Prezydenta w toku prac parlamentarnych został upoważniony Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Sekretarz Stanu Robert Draba.

W myśl nowelizacji ustawy funkcjonariusze służb specjalnych będą zobowiązani zamieszczać informację o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa w latach 1944-1990 w sformalizowanych, pisemnych deklaracjach składanych odpowiednio szefom służb specjalnych, którzy niezwłocznie powiadomią o złożeniu tych deklaracji Prezesa Rady Ministrów i przekażą je Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej.

Sejm uchwalił ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2007 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 kwietnia 2007 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 maja 2007 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 kwietnia 2007 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności w tej sprawie odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 422 A ).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Romaszewski.