Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o opłacie skarbowej.

druki sejmowe nr 737, 935, 935-A

druki senackie nr 263, 263 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa uchyla dotychczasową ustawę o opłacie skarbowej i na nowo określa przedmiot, stawki i zwolnienia od opłaty skarbowej. Zakłada ograniczenie przedmiotu opłaty skarbowej wyłącznie do czynności wykonywanych przez organy administracji publicznej oraz zapewnienie ekwiwalentności tej opłaty. Przewiduje zniesienie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej od podań i załączników od podań, weksli oraz dokumentów zawierających oświadczenie woli poręczyciela.

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 18 października 2006 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 października 2006 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 listopada 2006 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 października 2006 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 3 listopada 2006 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (5) (druk nr 263 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Lisiecki.