Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

druki sejmowe nr 963, 1010, do druku 1010, 1010-A

druki senackie nr 266, 266 A, 266 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju Regionalnego.

Ustawa tworzy ramy prawne dla kompleksowego usystematyzowania prowadzenia polityki rozwoju rozumianej jako zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju oraz spójności społeczno - gospodarczej i terytorialnej, w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej. Wskazuje m. in. na podmioty prowadzące politykę rozwoju oraz tryb przygotowania, ustanowienia i realizacji strategii, programów operacyjnych i planów wykonawczych oraz projektów.

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 18 października 2006 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 października 2006 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 listopada 2006 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 października 2006 r. skierował ustawę do:

- Komisji Gospodarki Narodowej,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 31 października 2006 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (8) (druk nr 266 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Jaroch.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 3 listopada 2006 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 266 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marian Miłek.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (1) (druk nr 266 B).

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.