Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 484, 979

druki senackie nr 267, 267 A, 267 B

Był to rządowy projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa nowelizuje przepisy Kodeksu postępowania cywilnego odnoszące się do postępowania w sprawach gospodarczych, a także niektóre przepisy kodeksu o charakterze ogólnym. Zmiany zmierzają do uproszczenia, przyśpieszenia i zwiększenia efektywności postępowania w sprawach gospodarczych.

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 18 października 2006 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 października 2006 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 listopada 2006 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 października 2006 r. skierował ustawę do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 30 października 2006 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk nr 267 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Gałkowski.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka i Praworządności w tej sprawie odbyło się 7 listopada 2006 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy (druk nr 267 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Kubiak.