Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Zapis stenograficzny (6) z 6. posiedzenia

Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

w dniu 9 listopada 2005 r.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 2. posiedzeniu Senatu do projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 51)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Piotr Andrzejewski)

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

...zestawienie wniosków do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. Nie widzę nikogo, kto by nie miał tego druku.

Druk zawiera usystematyzowane poprawki, zgłoszone w toku drugiego czytania, z wiodącą poprawką całościową senatora marszałka Putry.

Bardzo proszę, Pani Dyrektor, jakie są pani sugestie co do trybu głosowania nad tymi poprawkami?

(Brak nagrania)

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Ewa Polkowska:

...albo uświadomienia, że na tym etapie procedowania zadaniem komisji jest ustosunkować się do zgłoszonych w trakcie debaty wniosków, które zostały złożone w drugim czytaniu. W związku z tym komisja, głosując pozytywnie, popiera jakiś wniosek. A kiedy nie ma większości, to wniosek jest niepoparty.

Jeśli chodzi jeszcze... Panie Przewodniczący, jeśli pan pozwoli... Ja analizowałam nasze...

(Brak nagrania)

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Ewa Polkowska:

...pierwszy raz na pierwszym posiedzeniu robili zmianę Regulaminu Senatu i możliwe, że nie do końca wszystko zostało dopowiedziane w zakresie wniosków mniejszości. Chciałabym to wyraźnie powiedzieć, bo możliwe, że zostałam źle zrozumiana.

Proszę państwa, jeśli chodzi o inicjatywę ustawodawczą, to w pierwszym czytaniu, wtedy, kiedy komisja ma przedstawić Senatowi gotowe stanowisko, tekst jednolity, wnioski mniejszości są w komisji niedopuszczalne. Ale na tym etapie procedowania, na jakim my jesteśmy w tym momencie, z wyniku państwa głosowania, popierającego bądź nie, może wynikać, że mniejszość komisji może poprzeć jakieś rozwiązanie. Senatorów głosujących za tą propozycją musi być co najmniej dwóch. Mówię to, żeby nie było żadnych niedopowiedzeń, bo w tym ferworze takiego szybkiego procedowania zawsze może nam coś umknąć.

Teraz co do zestawienia wniosków: proszę państwa, zostało zgłoszonych siedem poprawek, w tym jedna jest poprawką kompleksową, która oczywiście stanowi alternatywę dla rozwiązań komisji. Wszystkie poprawki, zgodnie z procedurą, zostały zgłoszone do sprawozdania, czyli odnoszą się do tekstu jednolitego, który został przez komisję przygotowany w druku S.

Jeśli państwo spojrzycie na te poprawki, to zauważycie poprawki złożone przez pana senatora Putrę. To pierwsza i dziewiąta, kompleksowa, która zawiera nowe usytuowanie, nowy skład stałych komisji senackich i w całości nadaje brzmienie załącznikowi do uchwały.

Pozostaje kwestia decyzji komisji, jak procedować w wypadku poprawek, które zostały zgłoszone, zaczynających się w zasadzie od trzeciej - bo drugą na pewno czyni się bezprzedmiotową - do ósmej. Otóż te poprawki... Inaczej mówiąc, z punktu widzenia formalnego nowe brzmienie nadane przez senatora Putrę wyklucza głosowanie nad poprawkami od trzeciej do ósmej. Z punktu widzenia merytorycznego te poprawki rozszerzają albo zmieniają propozycje pana senatora Putry, ujęte we wniosku kompleksowym.

Do tej pory - jeśli mogę państwu podpowiedzieć - jeżeli chodzi o jakąś praktykę, w sytuacji, kiedy mieliśmy do czynienia z Regulaminem Senatu, komisje zawsze, od samego początku, kierując się zasadą, powiedziałabym, gospodarności złożonych wniosków, czyli tym, żeby nie umknął komisji żaden wniosek złożony przez senatora, dopuszczały takie poprawki do poprawek. Innymi słowy, na przykład w wypadku przegłosowania poprawki senatora Putry możliwe byłoby uzupełnienie zaproponowanych przez pana senatora Putrę rozwiązań przez senatora Wiatra, przez senatora Bielę, senatora Andrzejewskiego czy senatora Piesiewicza i grupę senatorów, którzy podpisali się pod wnioskiem.

Tak jak powiedziałam, z formalnego punktu widzenia można by powiedzieć, że brzmienie całości wyklucza głosowanie w ogóle i uzupełnienia czy modyfikacje tego brzmienia. Z punktu widzenia merytorycznego jest to tak naprawdę uzupełnienie albo modyfikacja. Państwo musicie zdecydować, jaką koncepcję pracy przedstawicie komisji, ja tego zrobić po prostu nie mogę.

Stąd jedyna uwaga o wykluczeniu w wypadku przyjęcia poprawek pierwszej i dziewiątej dotyczy wyłącznie poprawki drugiej. Otóż te poprawki pana senatora Putry czynią bezprzedmiotową poprawkę pana senatora Wittbrodta, dlatego że senator Putra uwzględnia tę właśnie poprawkę, którą zgłasza senator Wittbrodt. Mianowicie w poprawce drugiej, w nazwie komisji spraw zagranicznych nie ma słów "i Integracji Europejskiej" i w zakresie przedmiotowym też nie ma integracji europejskiej. Stąd tylko...

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Tak, one się... Ta druga już jest w tym momencie bezprzedmiotowa.

A co do tego, czy poprawki pierwsza i dziewiąta wykluczają pozostałe poprawki, to państwo musicie zdecydować, jakie procedowanie zaproponujecie Senatowi.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Dziękuję bardzo.

Kto z państwa chciałby zabrać głos? Czy mam wyrazić mój pogląd, czy ktoś z państwa chce wyrazić swoje zdanie?

Proszę państwa, jeszcze raz, ja to zrekapituluję. Całościowa poprawka senatora Putry nie wyklucza dodania później do niej poprawek od trzeciej do ósmej. Tak to rozumiem. Przyjęta zostałaby więc baza w postaci tej poprawki jako poprawki klubu "Prawo i Sprawiedliwość" - bo tak to rozumiem, tak ona była prezentowana - a później byłyby poprawki poszczególne, które z reguły dotyczą już tylko zakresu przedmiotowego, a nie nazewnictwa.

(Głosy z sali: Tak, tak.)

Czyli jest jedna poprawka dotycząca liczby i nazewnictwa komisji. Pozostałe dotyczą zakresu pracy i komisji, i Senatu. To jest zrozumiałe.

W związku z tym możemy przyjąć... Ja tak to widzę, taka jest moja propozycja i bardzo proszę, przegłosujemy to, gdyby były daleko posunięte różnice zdań. Proponuję, żebyśmy najpierw przegłosowali ten art. 15 bez załącznika. Może byśmy tak to potraktowali - art. 15 bez załącznika. Albo...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Zaraz, chwileczkę, chciałbym, żebyśmy się zastanowili. Albo przegłosujemy całą poprawkę pierwszą, która stanowi iunctim z dziewiątą, jako bazę, i na to nałożymy ewentualnie... Bo to są uzupełnienia; są i skreślenia, i uzupełnienia. Może tak byśmy to rozstrzygnęli? Czy są zastrzeżenia co do tego?

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Ewa Polkowska:

Jeśli można, ja mam wyłącznie jedno zastrzeżenie dotyczące tego rozdzielania wniosku. Wprawdzie zgodnie z Regulaminem Senatu komisja ma prawo ograniczyć wniosek senatora do jego meritum, ale powinna najpierw wysłuchać wnioskodawcy. Jak rozumiem, wnioskodawcy nie mamy, więc może tak nie rozdzielajmy.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Rozumiem. Wnioskodawcy.

Udzielam głosu panu senatorowi Putrze.

Pan senator Putra nie stawił się na posiedzeniu, w związku z czym zmuszeni jesteśmy zrezygnować z tego punktu, który jest obligatoryjny. Ale rozumiem, że pan senator Putra, tak jak nam przekazał, popiera ten wniosek i nie wycofuje się.

Jeśli przyjmiemy taką zasadę, to czy są jakieś inne głosy lub wnioski co do trybu głosowania?

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Łuczycki:

Ja bym chciał zadać pytanie, Panie Przewodniczący, w związku z tym, że tutaj jest, jak rozumiem, zasadnicza sprawa, zasadniczy spór między częścią senatorów a wnioskodawcą co do liczby komisji. W związku z tym, jeżeli my w tej chwili przegłosujemy ten wniosek, to, jak rozumiem, kwestia liczby komisji będzie kwestią zamkniętą.

(Głosy z sali: Tak, tak.)

Więc ja proponuję jednak, abyśmy podyskutowali na ten temat, zanim podejmiemy decyzję w tej sprawie.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Nie ma przeszkód, tylko chciałbym powiedzieć, że po drugim czytaniu nie mamy możliwości zmiany do głosowania niczego, oprócz tego, co mamy w tym druku. To znaczy, my w komisji nie możemy nic zaproponować, możemy tylko powiedzieć "tak" albo "nie". Taka jest istota...

(Głos z sali: Ale wniosek mniejszości może być?)

Może być wniosek i pewno będzie.

Ale jaki mamy wybór? Mamy wybór między poprzednim stanowiskiem komisji z druku nr 10/11/12 - tym, co wypracowaliśmy tutaj, a tym, co przejdzie teraz po drugim czytaniu. I to jest wybór tylko w takim zakresie.

Dyskutować możemy o wszystkim, ale wolałbym, żeby dyskusje, które wykraczają poza cel naszego posiedzenia, odbywały się na posiedzeniu plenarnym albo przy trzecim czytaniu, bo tutaj mamy pewne zadanie do spełnienia, a do naszego stanowiska, wniosku większości lub wniosku mniejszości, musimy przekonać plenum Senatu. Być może tak się stanie. A wydaje mi się, że tu siebie nie musimy już przekonywać, bo znamy swoje stanowiska w tym zakresie.

Ale bardzo proszę, kto z panów chciałby zabrać głos?

(Głos z sali: Pan Andrzej Łuczycki.)

Czy chce pan, Panie Senatorze, zabrać głos w przedmiocie...

Może najpierw co do trybu procedowania. Kto z panów chce zgłosić jakąś inną formułę głosowania nad tymi zgłoszonymi poprawkami w toku drugiego czytania? Nie widzę zgłoszeń.

Czy chce pan zgłosić?

(Senator Andrzej Łuczycki: Tak.)

Bardzo proszę, udzielam głosu panu senatorowi Andrzejowi Łuczyckiemu.

Senator Andrzej Łuczycki:

Ja bym proponował jednak odwrócić ten tryb: najpierw rozpatrzyć poprawki znajdujące się w tym druku, od drugiej do ósmej, a później wrócić do poprawki pierwszej.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Bardzo proszę, Biuro Legislacyjne.

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Ewa Polkowska:

Ja nie widzę żadnych przeszkód, jeśli państwo tak będziecie procedować. Jak rozumiem, przy takim procedowaniu zestawienie, które pójdzie później na posiedzenie plenarne, może zawierać odwrotną kolejność. I to nie zmienia faktu, że wtedy decyzja jest taka, iż te poprawki nawzajem się nie wykluczają, tylko merytorycznie współgrają.

(Przewodniczący Piotr Andrzejewski: Można.)

Można.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Bardzo proszę, czy jest głos przeciwny?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Dyskusyjny? Proszę.

(Senator Dariusz Bachalski: Ja jeszcze chciałbym uzupełnić.)

Bardzo proszę, Panie Senatorze. Pan senator Dariusz Bachalski.

Senator Dariusz Bachalski:

Dziękuję ślicznie.

Ja mam pytanie do pani legislator. Jak rozumiem, w sytuacji, w której te poprawki od drugiej do dziewiątej czy do ósmej nie przejdą, a dostaną przynajmniej dwa głosy za, my możemy to zgłosić na posiedzenie plenarne jako wniosek mniejszości i musimy to werbalnie zakomunikować zaraz po głosowaniu, tak?

(Głosy z sali: Tak.)

Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Tak, ale musi być przynajmniej dwóch senatorów i należy powiedzieć, którzy to senatorowie.

(Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Ewa Polkowska: Wyraźnie sformułować...)

Czy jest głos sprzeciwu wobec tego, co proponował pan senator Andrzej Łuczycki? Nie widzę, nie słyszę zgłoszeń.

Wobec tego pozwolicie panowie, że zaczniemy od innej strony.

Wniosek senatora Wittbrodta odnośnie...

(Głos z sali: Ale trzeba głosować.)

No, trzeba w tej sytuacji głosować, trzeba.

Wniosek senatora Wittbrodta o skreślenie wyrazów "i Integracji Europejskiej" w punkcie...

(Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Ewa Polkowska: Ale Panie Przewodniczący...)

Słucham?

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Ewa Polkowska:

Tak myślę sobie... Przepraszam, ale to chodzi o taką racjonalność naszego postępowania. Ta poprawka druga jest już zawarta w poprawce senatora Putry, dużej poprawce, więc jakby zacząć od poprawki trzeciej...

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Szacunek dla procedury wymaga jednak, żebyśmy przegłosowali tę poprawkę, bo poprawka senatora Putry będzie w następnej kolejności. Szacunek dla tego trybu wymaga głosowania nad poprawką senatora Wittbrodta. Przepraszam, że o tym mówię, ale tak wynika... Bo ta poprawka w tej chwili jest według procedury pierwsza. Można?

(Głos z sali: Tak. Bardzo proszę.)

Czy możemy przejść do głosowania?

Przypomnę, że w toku głosowania, z wyjątkiem jakichś niezwykłych sytuacji, tylko biuro powinno...

(Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Ewa Polkowska: Przepraszam...)

Nie, nie, proszę nie przepraszać, Pani Dyrektor. Ma pani takie upoważnienie, dlatego że możemy popełniać jakieś błędy, a nikt z nas nie jest wszechwiedzący ani wolny od błędów.

(Głos z sali: Poza Biurem Legislacyjnym.)

(Wesołość na sali)

Nie, biuro też może się mylić.

Czy możemy głosować?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Proszę państwa, przystępujemy do głosowania. Najpierw głosujemy nad szczegółowymi poprawkami, a później nad całościową, co do liczby i zakresu komisji. Na razie poprawiamy zakres przedmiotowy załącznika z wyjątkiem poprawki drugiej, senatora Wittbrodta.

Czy państwo macie przed sobą tekst tej poprawki?

Proszę bardzo przedstawiciela biura o zrelacjonowanie poprawki.

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Ewa Polkowska:

Poprawka senatora Wittbrodta dotyczy nazwy i zakresu przedmiotowego Komisji Spraw Zagranicznych. Proponuje, aby skreślić wyrazy "i Integracji Europejskiej", tak jak proponowała komisja w sprawozdaniu.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Komisja w sprawozdaniu tego nie proponowała.

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Ewa Polkowska:

Komisja proponowała całe brzmienie nazwy: Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Tekst i motywacja są państwu znane.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z państwa jest za uwzględnieniem poprawki senatora Wittbrodta, proszę o podniesienie ręki. (9)

Dziewięć. Możemy zapisać.

Kto jest przeciw, proszę o podniesienie ręki. (2)

Kto się wstrzymał? (2)

Czy jest wniosek mniejszości?

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Ewa Polkowska:

Nie, tu jest większość, która zdecydowała, poparła.

(Przewodniczący Piotr Andrzejewski: Ale może być wniosek...)

Nie, nie. Tu jest większość. (Wesołość na sali)

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Proszę państwa, przystępujemy do głosowania nad poprawką drugą, która dotyczy już zakresu załącznika.

Proszę o komentarz biura.

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Ewa Polkowska:

Poprawka, która... Jeśli państwo pozwolicie, będę się posługiwała numeracją tego zestawienia, które przygotowałam. Oczywiście numeracja ta ulegnie zmianie na posiedzeniu plenarnym.

Poprawka w tym zestawieniu trzecia, złożona przez senatora Wiatra, dotyczy zakresu przedmiotowego działania Komisji Kultury i Środków Przekazu. Pan senator proponuje, aby na końcu zakresu przedmiotowego dodać to, żeby ta komisja zajmowała się także etyką mediów.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Możemy głosować?

Kto z państwa jest za tą poprawką, proszę o podniesienie ręki. (11)

Kto jest przeciw? (1)

Kto się wstrzymał? (1)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Czy możemy przystąpić do głosowania nad poprawką czwartą, poprawką obecnego tu senatora Bieli?

Czy pan senator zechciałby powiedzieć dwa słowa, czy też to, co pan powiedział, czego wysłuchaliśmy, wystarczy?

Senator Adam Biela:

Jeśli państwo mieliby jakieś życzenia, to oczywiście odpowiem. Właściwie to chciałbym ograniczyć się do tego, co powiedziałem na sali plenarnej. Stwierdziłem, że jest pewien brak zakresu przedmiotowego. Ministerstwa edukacji zajmują się poradnictwem zawodowym, a u nas nie ma żadnego śladu takiego zainteresowania. To jest jedna z przyczyn bezrobocia młodzieży kończącej studia. Dziękuję.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Czy możemy głosować?

(Senator Dariusz Bachalski: Czy ja mógłbym?)

Bardzo proszę - pan senator Dariusz Bachalski.

Senator Dariusz Bachalski:

Dziękuję bardzo. Jak rozumiem, to jest artykuł, który dotyczy...

(Głos z sali: Załącznik.)

Załącznik, ale do... Tematyka ta miałaby się znaleźć, przepraszam, w komisji...

(Głos z sali: Kultury.)

(Głos z sali: Edukacji.)

Edukacji, dobrze. Chciałbym powiedzieć jedno zdanie - nie będę długo mówił do państwa - bo tak trochę się znam na przedsiębiorczości, zajmuję się nią od dość długiego czasu, byłem przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Przedsiębiorczości. Ja po prostu nie wierzę w to, że dzisiejszy system edukacji, że dzisiejsza szkoła jest przygotowana do tego, by się zajmować zatrudnieniem, by się zajmować czymś, co można by nazwać poradnictwem zawodowym dla młodzieży. To, wydaje się, jest raczej kwestia tego, jak my kształtujemy gospodarkę, jak kształtujemy ten system, jak on funkcjonuje, czy on potrzebuje ludzi do pracy. Moim zdaniem, będzie to pusty i pewnie nierealizowalny zapis.

Chciałbym przekonać pana, że ten problem powinniśmy rozwiązywać w innym miejscu, bo cały nasz system edukacji powinien być zmieniony właśnie ze względu na potrzeby rynku. Należałoby w ogóle powiązać szkolnictwo wyższe z gospodarką. W rozwiniętych krajach to są dwa systemy funkcjonujące jak system naczyń połączonych. U nas to jest całkowicie inna sfera. Tu panuje karta nauczyciela, tu panują inne relacje, tu jest monopol programowy. Ja po prostu nie wierzę, że to środowisko jest przygotowane do tego, żeby prowadzić poradnictwo zawodowe. To będzie fikcja, to tylko zbuduje marzenia, ale tak naprawdę skończy się to na złudzeniach. Nie wiem, czy państwa przekonałem. Moim zdaniem - nie w tym miejscu. Nie w tym miejscu, bo szkoła dzisiaj nie jest do tego przygotowana.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Dziękuję panu bardzo, Panie Senatorze.

Wysłuchaliśmy tego głosu, aczkolwiek jesteśmy na początku procedowania, więc zwracam uwagę, że zgodnie z regulaminem teraz, po drugim czytaniu, już nie ma dyskusji, jest tylko głosowanie. Myślę jednak, że w drodze wyjątku zawsze każdego z senatorów należy wysłuchać, tylko na przyszłość proszę pamiętać, że w tej chwili już nie ma dyskusji, tylko są te formalne zastrzeżenia.

Czy są jakieś zastrzeżenia formalne? Udziela się głosu tylko sprawozdawcy.

(Senator Mieczysław Augustyn: W sprawie formalnej.)

W sprawie formalnej. Bardzo proszę, pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Konkretnie dotyczy to możliwości usytuowania tej poprawki. Ja twierdzę, że poradnictwo zawodowe dla młodzieży, a zwłaszcza zatrudnienie absolwentów szkół średnich i wyższych, to jest element zakresu, który można by uwypuklić przy Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, gdzie ta problematyka już została uwzględniona, jak państwo pamiętacie, poprzednio.

(Rozmowy na sali)

Tak że mam pytanie do wnioskodawcy, czy ewentualnie tego tam nie umieścić.

(Głos z sali: Nie, bo tam to jest.)

(Głos z sali: W ramach walki z bezrobociem.)

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Bardzo proszę, czy jest wola... Jak rozumiem, jest to prośba o złożenie autopoprawki, tak?

(Głosy z sali: Tak, tak.)

Pan senator Biela, bardzo proszę.

Senator Adam Biela:

Proszę państwa, poprawka, poszerzająca zakres przedmiotowy tej komisji, bierze pod uwagę już nie kwestie bezpośrednio związane z bezrobociem, lecz raczej z jego wzrostem, z prewencją bezrobocia. We wszystkich krajach Unii Europejskiej problemami bezrobocia zajmują się dwa resorty. Aktualnym bezrobociem zajmuje się właśnie resort polityki społecznej, a przeciwdziałaniu bezrobociu, zwłaszcza wśród młodzieży kończącej szkołę, zajmują się również właśnie resorty edukacji. I to we wszystkich krajach, chcę państwa zapewnić. Tylko u nas do tej pory nie ma żadnego takiego departamentu i stąd też ten problem, stąd takie bezrobocie młodzieży. Dlatego też musi powstać systemowe powiązanie tych kwestii. Chcę powiedzieć, że również na uniwersytetach nie uczą niczego takiego i produkujemy rzesze bezrobotnych absolwentów. Proszę państwa, ja sam uczę studentów i na własną rękę ich przygotowuję z zakresu przedsiębiorczości. Ale to jest moja własna inicjatywa, która nie ma żadnego zaplecza systemowego w ustawodawstwie.

Tak więc bardzo bym państwa prosił o rozważenie jednak związania poradnictwa zawodowego, gdyż mamy tego dobre przykłady w innych krajach... Skoro u nas tego nie ma, to należy to raczej wprowadzić, a nie dawać to gdzie indziej, do innego resortu. Resort gospodarki jest i tak przeciążony, a tam by było najbardziej właściwe miejsce. Kim się zajmuje resort opieki społecznej? Tym, kto pracy już nie ma i kto jest długotrwale bezrobotny. I tam zasadniczo...

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Dziękujemy, Panie Senatorze. Nie chodzi o meritum, tylko o ustosunkowanie się do tego, czy pan jest gotów zmienić w drodze autopoprawki treść wniosku.

(Senator Adam Biela: Nie, raczej bym...)

Dziękuję.

W kwestii formalnej - bardzo proszę, pan Dariusz Bachalski.

Senator Dariusz Bachalski:

Chciałbym trochę ze wstydem zaprzeczyć temu, co sam powiedziałem. Ja państwa przepraszam, mi odebrało rozum. Jest właśnie tak, jak pan profesor powiedział: my produkujemy ludzi, którzy mają niemal wyuczoną bezradność. I prawda jest taka, że... Powiem państwu, jak to wygląda w praktyce, jedno zdanie - przepraszam, ale to jest ważny temat. Co się dzieje w Polsce? Jest właśnie tak, że my uczymy, jak się ubiegać o zasiłek, a nie jak szukać pracy. Zatem rzeczywiście, jeżeli mielibyśmy gdzieś młodzież nauczyć zaradności, to właśnie w szkole poprzez programy, poprzez wykorzystanie właściwych nauczycieli itd. A więc przepraszam, powiedziałem totalną bzdurę, wycofuję się z tego. Ja bym rzeczywiście bardzo silnie poparł ten właśnie wniosek.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Dziękuję bardzo.

Czy możemy głosować?

Jeszcze w kwestii formalnej, Panie Senatorze?

(Senator Piotr Zientarski: Tak.)

Proszę bardzo, pan senator Piotr Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:

Panie Przewodniczący! Drodzy Panowie Senatorowie!

Ja myślę tak... Kieruję swoją uwagę do wnioskodawcy: rozumiem intencje, bardzo istotne. Kolega Bachalski zmienił tutaj... To znaczy, właściwie od razu zastrzegał, że widział, iż tutaj nie ma tego problemu i on został wywołany... Czyli, jak rozumiem, tu nie chodzi o zatrudnianie absolwentów, tylko przygotowanie do zatrudnienia - może w ten sposób?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

O, a nie problem zatrudniania.

(Głos z sali: Ale samo słowo "zatrudnianie" jest niewłaściwe, bo ono jest mylące.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Otóż to.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Proszę państwa, dziękuję.

Ma tym może zakończylibyśmy polemikę, bo...

(Senator Piotr Zientarski: Może autopoprawkę by pan złożył?)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Rozumiem. Czy w drodze tej już pozaregulaminowej wymiany zdań - pytam raz jeszcze pana senatora Bielę - podtrzymuje pan ten wniosek w niezmienionej wersji, czy chce dokonać autopoprawki?

(Senator Adam Biela: W nieco zmienionej wersji, która...)

Bardzo proszę, tylko zwięźle, gdyby pan mógł przytoczyć sam tekst.

Senator Adam Biela:

Dodaje się wyrazy: "poradnictwo zawodowe dla młodzieży oraz przygotowanie absolwentów szkół wyższych i średnich do zatrudnienia". Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Czy biuro to uwidoczniło? Czy możemy głosować?

Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tego wniosku, proszę o podniesienie ręki do góry. (13)

Proszę liczyć, Panie Piotrze.

(Głos z sali: Trzynaście, wszyscy.)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Wniosek został przyjęty.

Poprawka piąta, senatora Wiatra.

Proszę przedstawiciela biura o jej zrelacjonowanie.

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Ewa Polkowska:

Poprawka piąta dotyczy zakresu przedmiotowego Komisji Nauki i Edukacji Narodowej. Pan senator proponuje, żeby zamiast sformułowania "opieka nad dziećmi i młodzieżą" znalazło się sformułowanie: "sprawy dzieci i młodzieży", żeby one były przedmiotem działania komisji. Nie "opieka", tylko "sprawy dzieci i młodzieży".

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Czy jest senator Wiatr?

(Głos z sali: Nie ma.)

Nie ma? Czy możemy głosować?

(Głosy z sali: Tak, tak.)

Głosujemy.

Kto jest za tą poprawką, proszę o podniesienie ręki. (10)

Kto jest przeciw, proszę o podniesienie ręki. (2)

Kto się wstrzymał? (1)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka senatora Piotra Andrzejewskiego, tu obecnego - sam mogę ją zrelacjonować.

Przy dotychczasowych - bezspornych - kompetencjach Komisji Praw Człowieka i Praworządności dopisujemy instytucje społeczeństwa obywatelskiego i organizacje pozarządowe. Myślę, że to komentarza nie potrzebuje.

Czy możemy głosować?

(Głos z sali: Tak jest.)

To głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (13)

Kto jest przeciw? (0)

Kto się wstrzymał? (0)

Poprawka została przyjęta.

Przechodzimy do poprawki siódmej.

Proszę Biuro Legislacyjne o jej zrelacjonowanie.

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Ewa Polkowska:

Poprawka siódma, grupy senatorów, dotyczy zakresu przedmiotowego Komisji Ustawodawczej i, w propozycji komisji, regulacji kodeksowych. Szeroko dyskutowana, ma na celu wykreślenie obowiązku... Nie, to chyba złe słowo. Ma na celu wykreślenie z zakresu przedmiotowego rozpatrywania ustaw uchwalonych przez Sejm i wstawienie w to miejsce rozpatrywania regulacji kodeksowych. Pozostają oczywiście inicjatywy ustawodawcze Senatu. Dziękuję.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Czy to jest jasne? Możemy głosować?

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki, proszę o podniesienie ręki. (7)

Kto jest przeciw? (3)

Kto się wstrzymał? (3)

Poprawka została przyjęta.

Zgłaszam wniosek mniejszości w imieniu...

(Wypowiedzi w tle nagrania)

A, tu nie ma, racja.

(Głos z sali: Jest poparta.)

Dobrze, świetnie.

Słucham?

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Tak, tak, Komisja Ustawodawcza nie będzie miała tych uprawnień in specie.

Teraz poprawka senatora Sidorowicza - proszę o jej zrelacjonowanie.

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Ewa Polkowska:

Poprawka senatora Sidorowicza dotyczy Komisji Zdrowia. Niezależnie od tego, czy komisja będzie miała inny zakres przedmiotowy, inną nazwę, chodzi o to, ażeby lapidarne określenie "ochrona zdrowia" zastąpić bardziej szczegółowym, przedstawionym przez pana senatora zakresem przedmiotowym: promocja zdrowia, profilaktyka, system organizacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwo zdrowotne i współpraca z zagranicą w zakresie zdrowia. Chodzi tylko o to, żeby rozwinąć, zmienić lapidarne...

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Czy poprawka jest jasna?

Czy jest pan senator Sidorowicz? Nie ma.

Czy możemy głosować?

Głosujemy.

Kto z pań i panów senatorów jest za przyjęciem tej poprawki, proszę o podniesienie ręki. (6)

Kto jest przeciw? (3)

Kto się wstrzymał? (4)

Poprawka została przyjęta.

Teraz mamy do czynienia z poprawką dziewiątą, nad którą powinniśmy głosować jako iunctim z poprawką pierwszą. Ale ponieważ na wniosek państwa przyjęliśmy ten tryb, że najpierw uzupełniamy zakres, to głosujemy nad poprawką pierwszą, senatora marszałka Putry, jako całościowo dotyczącą liczby i nazw komisji, już uzupełnioną poprawkami, które przegłosowaliśmy pozytywnie, bo to przesądziliśmy. Czy dojrzeliśmy do głosowania?

Głosujemy.

Kto jest za przyjęciem poprawki senatora...

(Senator Mieczysław Augustyn: Ja mam pytanie w sprawie formalnej.)

W trakcie głosowania? No trudno, proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:

W sprawie formalnej. Chciałbym się jeszcze upewnić, ponieważ tutaj dotykamy bardzo polemicznej materii: w którym momencie trzeba zadziałać, żeby można było zgłosić wniosek mniejszości?

(Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Ewa Polkowska: Można?)

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

Proszę, biuro.

Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Ewa Polkowska:

Oczywiście wniosek mniejszości dotyczy takiej sytuacji, kiedy większość nie poparła poprawki. Jak na razie, mamy taką sytuację, że wszystkie dotychczasowe poprawki zostały poparte i w związku z tym nie mamy... To jest jak gdyby... W momencie przegłosowania, jeżeli co najmniej dwóch senatorów głosowało za jakimś rozwiązaniem i zostało przegłosowanych, rozwiązanie nie uzyskało poparcia większości, to mówią oni: wniosek mniejszości, wskazują sprawozdawcę i jest to zapisywane w protokole. Ale efekt głosowania w Senacie jest taki, że ci, którzy zostali tu przegłosowani, głosują na posiedzeniu plenarnym zgodnie ze swoim sumieniem.

Przewodniczący Piotr Andrzejewski:

W uzupełnieniu informacji, proszę państwa: w naszej komisji zajmiemy się tym problemem, dlatego że poprzednio, w tradycji, były wnioski mniejszości, jeżeli było co najmniej dwóch senatorów, co pozwalało mniejszości zająć jeszcze stanowisko, nakłaniając Senat do poparcia jej wniosku. W tej chwili, przy tym, co wprowadził regulamin w ostatniej kadencji, zostało to wyeliminowane. I zamknięcie...

(Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Ewa Polkowska: Zostało przywrócone.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Nie, bo nie możemy w tej chwili formułować wniosku mniejszości.

(Dyrektor Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Ewa Polkowska: Możemy.)

Wrócimy...

(Głosy z sali: Możemy.)

Nie w sytuacji, w której większość przegłosowuje.

(Głos z sali: Zawsze jest jakaś większość.)

A większość... To oznacza zamknięcie ust mniejszości. Mniejsza z tym, zajmiemy się tą sprawą w toku procedowania nad regulaminem.

Czy możemy głosować?

(Senator Mieczysław Augustyn: Zawsze jest jakaś większość i jakaś mniejszość, prawda?)

Tak, no i ta mniejszość... Zamknę tę dyskusję, bo w tej chwili to nie jest dyskusja na ten temat.

Czy możemy przystąpić do głosowania? Czy są jakieś formalne zastrzeżenia? Nie ma.

Przystępujemy do głosowania.

Kto z pań i panów senatorów jest za poprawką całościową senatora marszałka Putry, oczywiście z poprawkami, które już przegłosowaliśmy, proszę o podniesienie ręki. (8)

Kto jest przeciw? (4)

Kto się wstrzymał od głosu? (1)

Poprawka przeszła.

Teraz nad całością już nie ma... Ta poprawka niejako sumuje wszystko, co przegłosowaliśmy i mamy wynik całościowy, w związku z czym nad całością nie musimy głosować.

Czy ktoś z panów ma inne zdanie? Biuro Legislacyjne?

(Głosy z sali: Nie.)

W porządku. Dziękuję panom bardzo.

Kto ma być sprawozdawcą?

(Głosy z sali: Pan przewodniczący.)

Czy są inne głosy? Nie widzę zgłoszeń.

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Tak? Kto?

(Głos z sali: Pan przewodniczący.)

Aha, myślałem, że jeszcze inne.

Dziękuję. Wobec tego zamykam szóste posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 27)

Uwaga!

Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.


Kancelaria Senatu
Opracowanie i publikacja:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów