U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2005 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 skreśla się pkt 3;

2)

w art. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w art. 7 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.";";

3)

w art. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) w art. 9:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1 000,00 zł.",

b) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:

"6. Ustalając prawo do dodatku przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.).

7. Osobie spełniającej warunek określony w ust. 6 i nie spełniającej kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego przyznaje się sam dodatek.";";

4)

w art. 1 w pkt 7, w art. 11a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, ponieważ:

1) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;

2) dziecko zostało poczęte w wyniku czynu zabronionego i nie ma możliwości ustalenia ojcostwa;

3) toczy się postępowanie sądowe w sprawie o ustalenie ojcostwa.";

5)

w art. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) uchyla się art. 25a;".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ


Uzasadnienie

Wprowadzenie poprawek do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, będącej przedłożeniem rządowym, jest podyktowane dążeniem do uzupełnienia niektórych uregulowań przyjętych przez Sejm.

Poprawki respektując cel dokonania nowelizacji ustawy, wprowadzają kilka uregulowań korzystniejszych niż przyjął Sejm. Po pierwsze - w zakresie uprawnień do zasiłku rodzinnego rozszerza się krąg uprawnionych do tego świadczenia, obejmując nim osoby samotnie wychowujące dziecko, którym nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne, a oboje rodzice dziecka nie żyją (dotąd ustawa stanowiła, że dzieje się tak, gdy jeden z rodziców nie żyje; poprawka nr 2). Po drugie poprawka nr 1 utrzymuje dotychczasowy stan prawny w kwestii ustalania sytuacji dochodowej ubiegających się o zasiłek rodzinny (i dodatki do niego), w powiązaniu ze wskaźnikiem 1 ha przeliczeniowego, przyjmowanym zgodnie z przepisami o pomocy społecznej, nie zaś o podatku rolnym. Uregulowanie to nie rozszerza kręgu uprawnionych do świadczeń, jak przyjął Sejm, ale stanowi podstawę budżetową dla możliwości wprowadzenia uregulowania zawartego w poprawce nr 3. Ta ostatnia bowiem dla potrzeb ustalenia prawa do dodatku z tytułu urodzenia dziecka, wprowadza korzystniejszy wskaźnik, którym jest przyjęcie 1 ha przeliczeniowego w relacji do ustawy o podatku rolnym. W ten sposób dodatek z tytułu urodzenia dziecka będzie przysługiwał szerszym kręgom podmiotów i będzie ustalany korzystniej niż w przypadku świadczeń z pomocy społecznej. Jednocześnie, mając świadomość, że niniejsza nowelizacja stanowi realizację orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, kwestionującego nadmierne uprzywilejowanie dzieci wychowywanych samotnie, Senat zdecydował o wprowadzeniu pewnego ograniczenia kręgu uprawnionych do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka (poprawka nr 4). Poprawka ta ma uniemożliwić kreowanie w aktach stanu cywilnego dziecka sytuacji nie odpowiadającej prawdzie i powodującej nadużywanie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania.

Senat uznał za potrzebne ze względów społecznych uchylenie art. 25a, którego zastosowanie w niedalekiej przyszłości może spowodować poważne utrudnienie realizacji prawa do świadczeń rodzinnych bardzo wielu uprawnionym do świadczeń rodzinnych i natłok pracy w organach właściwych do realizowania świadczeń, tym samym rezygnacja z takiej regulacji pomoże usprawnić korzystanie z prawa do świadczeń (poprawka nr 5).