U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2005 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w art. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka.",

b) skreśla się pkt 2,

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) po art. 15a dodaje się art. 15b w brzmieniu:

"Art. 15b. 1. Gmina może przyznać jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka.

2. O jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka może ubiegać się na pisemny wniosek matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka na każde urodzone dziecko, jeżeli dziecko urodziło się żywe.";",

d) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) po art. 22 dodaje się art. 22a w brzmieniu:

"Art. 22a. 1. Przyznawanie i wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka jest zadaniem własnym gminy i jest finansowane ze środków własnych gminy.

2. Do postępowania w sprawie ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka nie mają zastosowania przepisy rozdziału 6, z wyjątkiem przepisów art. 27-32, które stosuje się odpowiednio.

3. Rada gminy może określić w drodze uchwały wysokość jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, warunki, zasady, sposób i tryb postępowania w sprawie przyznania tego świadczenia, mając na uwadze potrzebę pomocy rodzinom w ponoszeniu wydatków związanych z urodzeniem dziecka oraz zapewnienie sprawnego postępowania w sprawie.";",

e) skreśla się pkt 5;

2)

skreśla się art. 2.

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ


Uzasadnienie

Senat wniósł poprawki do przyjętej przez Sejm w dniu 16 grudnia 2005 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, stanowiącej projekt poselski, po wnikliwym przeanalizowaniu wprowadzonych uregulowań. Nie negując celowości opiekuńczej funkcji państwa oraz potrzeby wspierania przez nie rodzin, Senat uznał za konieczne uwzględnienie konsekwencji finansowych przyjmowanych uregulowań. Potrzeba ochrony interesu społecznego w jak najszerszym pojęciu kierowała Senatem podczas analizowania przyjętej przez Sejm nowelizacji, także w kontekście skutków dla budżetu państwa. Zważywszy na dokonaną tego samego dnia nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, podwyższającą do kwoty 1000 zł dodatek do zasiłku rodzinnego, jakim jest dodatek z tytułu urodzenia dziecka, Senat zadecydował o wprowadzeniu poprawek zawężających zakres zmian. Przedmiot nowelizacji został ograniczony jedynie do wprowadzenia postawy prawnej dla rad gmin, do przyznawania przez nie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka. W ramach swobody działania gminy i w zakresie posiadanych przez nie możliwości finansowych, rady gmin będą mogły podejmować uchwały, bez narażania się na zarzut ich nieważności (poprawka nr 1).

Poprawka nr 2 skreśla przepis dotyczący uchwał rad gmin, który jest zbędny pod względem zarówno prawnym, jak i legislacyjnym, a ponadto nie zawiera treści normatywnej. Jego materia jest regulowana w przepisach ustaw samorządowych, dotyczących wykonywania nadzoru i dokonywania rozstrzygnięć nadzorczych. Oczywista jest, wobec uchwalenia podstawy prawnej dla rad gmin, możliwość podejmowania przez nie uchwał, natomiast określenie w nich kręgu uprawnionych do świadczenia pozostaje w gestii gminy. Niniejsza ustawa nie może ograniczać samodzielności gmin, którą gwarantuje im Konstytucja RP oraz inne ustawy, będące częścią systemu prawnego.