U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2005 r. ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 6 w ust. 1 po wyrazach "art. 5 ust. 1" dodaje się wyrazy "albo 2";

2)

art. 19 otrzymuje brzmienie:

"Art. 19. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 31 grudnia 2005 r.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ


UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm w dniu 16 grudnia 2005 r. ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", Senat proponuje wprowadzenie do jej tekstu 2 poprawek.

Poprawka nr 1 zmierza do zapewnienia spójności pomiędzy rozwiązaniami ustawowymi. Ustawa przyznaje gminie prawo zarówno do zwiększenia kręgu osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania poprzez podwyższenie przez radę gminy kryterium dochodowego, jak również do udzielania pomocy odpłatnej. Przepis art. 6 ust. 1, określając przesłanki udzielania pomocy odpłatnej przez gminę odsyła jednak wyłącznie do ustawowego kryterium dochodowego, nie uwzględniając sytuacji, gdy kryterium to zostanie podwyższone uchwałą rady gminy. Poprawka Senatu zmierza do tego, aby osoby objęte nieodpłatną pomocą w zakresie dożywiania na podstawie uchwały rady gminy o podwyższeniu kryterium dochodowego, nie były jednocześnie objęte pomocą odpłatną, jeżeli gmina podejmie uchwałę o przyznawaniu takiej pomocy w oparciu przywołany powyżej przepis.

Poprawka nr 2 ma charakter legislacyjny - przesuwa termin wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2006 r. na 31 grudnia 2005 r. w celu uzyskania jej spójności z obecnie obowiązującą i nową (wchodzącą w życie 1 stycznia 2006 r.) ustawą o finansach publicznych.

Omawiając ustawę zwrócono uwagę na niespójność, jaka powstanie w systemie prawa w związku z przewidywanym terminem wejścia w życie w tym samym dniu - 1 stycznia 2006 r. - dwóch ustaw: ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz uchwalonej w poprzedniej kadencji ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Zgodnie z nową regulacją finansów publicznych, programy wieloletnie nie muszą być uchwalane w drodze ustawy, lecz są ustanawiane przez Radę Ministrów w celu realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz innych strategii przyjętych przez Radę Ministrów (art. 117 ust. 2). Wymóg ustawowego ustanawiania programu wieloletniego istnieje w obecnie obowiązującej ustawie o finansach publicznych (ustawa z dnia 26 listopada 1998 r.). Należy zauważyć, iż w zamyśle projektodawcy program ustanawiany przedmiotową ustawą ma być właśnie programem wieloletnim w rozumieniu art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, na co wskazuje art. 1 ust. 2 tej ustawy. W przekonaniu Izby, biorąc pod uwagę wolę autorów projektu ustawy oraz rozwiązania prawne wynikające z przywołanych ustaw o finansach publicznych, ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" powinna wejść w życie przed 1 stycznia 2006 r. Senat zdecydował, iż będzie to 31 grudnia 2005 r. W ten sposób, po pierwsze - ustawa ta będzie skorelowana z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, a jednocześnie będzie objęta przepisem przejściowym do ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, który przewiduje stosowanie dotychczasowych przepisów do programów wieloletnich ustanowionych przed dniem jej wejścia w życie, a więc przed dniem 1 stycznia 2006 r. (art. 240 ust. 1).

Po drugie - art. 17 ustawy, nowelizujący ustawę ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, wywoła spodziewane skutki prawne tj. poszerzy o zadania dotyczące pomocy społecznej katalog zadań, dla których - w oparciu o art. 80 ust. 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych - może być ustanowiony program wieloletni. Przepis ten nie wywołałby skutków prawnych wchodząc w życie z dniem 1 stycznia 2006 r., gdyż z tym dniem ustawa nowelizowana traci moc na podstawie art. 244 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.