U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie ustawy o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2005 r. ustawy o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 6 w pkt 6, w art. 35a w ust. 2 wyrazy "ust. 1 - 3" zastępuje się wyrazami "ust. 1 lub 2";

2)

w art. 6 w pkt 6, w art. 35a w ust. 3 wyrazy "o udzielenie koncesji na kolejny okres" zastępuje się wyrazami ", o którym mowa w ust. 1," oraz po wyrazach "i 36" dodaje się wyrazy "ust. 1 i 2";

3)

w art. 6 w pkt 8 w lit. a, w ust. 3a po wyrazach "Prawo telekomunikacyjne" dodaje się wyrazy "oraz nie stosuje się przepisów art. 116 tej ustawy";

4)

w art. 6 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) art. 47 otrzymuje brzmienie:

"Art. 47. Do rozprowadzania programów w sposób bezprzewodowy, który nie wymaga rezerwacji częstotliwości, stosuje się odpowiednio przepisy o udzielaniu koncesji na rozpowszechnianie programów.".";

5)

w art. 13 w pkt 6 wyrazy "w art. 16 ust. 1" zastępuje się wyrazami "art. 16", przed ust. 1 dodaje się oznaczenie art. 16 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. O ile Prezes UKE nie ustali dłuższego terminu, postępowanie konsultacyjne trwa 30 dni od dnia ogłoszenia rozpoczęcia tego postępowania. Wyniki tego postępowania, a także niezastrzeżone stanowiska uczestników postępowania konsultacyjnego ogłaszane są w siedzibie, w biuletynie i na stronie internetowej UKE.";

6)

w art. 13 w pkt 11 po wyrazach "192 w ust. 3 w zdaniu drugim," dodaje się wyrazy "w art. 193 w ust. 1 - 3,";

7)

art. 13 w pkt 16 dodaje się lit. e - g w brzmieniu:

"e) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Prezes UKE, w drodze decyzji, unieważnia postępowanie przetargowe albo konkurs, jeżeli zostały rażąco naruszone przepisy prawa lub interesy uczestników postępowania przetargowego albo konkursu.",

f) w ust. 9 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Prezes UKE uznaje, w drodze decyzji, postępowanie przetargowe albo konkurs za nierozstrzygnięty, jeżeli:",

g) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Wyniki przetargu i konkursu ogłasza się w siedzibie i na stronach internetowych UKE.";";

8)

w art. 13 w pkt 20 przed lit. a dodaje się lit. ... w brzmieniu:

"...) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"Rezerwacja częstotliwości może zostać zmieniona lub cofnięta, w drodze decyzji Prezesa UKE, w przypadku:",";

9)

w art. 16 w ust. 1 i 2 wyrazy "Prezesa Urzędu Telekomunikacji i Poczty" zastępuje się wyrazami "Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ


UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu ustawy o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji, Senat wprowadził do niej 9 poprawek.

W poprawce nr 1 Senat proponuje w art. 35a ust. 2 dodanym do ustawy o radiofonii i telewizji ograniczenie odesłania do ust. 1 i 2 art. 38, ponieważ w ust. 3 tego przepisu nie ma mowy o okolicznościach stanowiących podstawę cofnięcia koncesji.

Skutkiem poprawki nr 2 jest stosowanie w przypadku rekoncesji art. 36 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji, określającego długość okresu, na który jest udzielana koncesja na rozpowszechnianie programów. Senat uznał za zasadne wyeliminowanie wątpliwości co do długości tego okresu, jakie zaistniałyby w przypadku wyłączenia stosowania całego art. 36 w postępowaniu o ponowne udzielenie koncesji.

Poprawka nr 3 polega na dodaniu wyraźnego zastrzeżenia, iż w przypadku udzielenia nadawcy koncesji Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonuje na rzecz tego nadawcy rezerwacji częstotliwości bez przeprowadzania procedury konkursowej.

Poprawka nr 4 ma na celu wyeliminowanie wątpliwości co do relacji pomiędzy art. 47 ustawy o radiofonii i telewizji a art. 116 ustawy - Prawo telekomunikacyjne. Ustawa o radiofonii i telewizji w art. 34 i 36 przewiduje swoiste postępowanie konkursowe poprzedzające nadanie koncesji, z kolei ustawa - Prawo telekomunikacyjne - procedurę rezerwacji częstotliwości. Zgodnie z przepisem, którego dotyczy poprawka nr 4, w obowiązującym brzmieniu do rozprowadzania programów w sposób bezprzewodowy stosuje się przepisy o koncesji na rozpowszechnianie programów. Dotyczy to również operatorów multipleksu. Wynika z tego, że operator multipleksu powinien mieć zarówno koncesję na rozprowadzanie programu udzieloną przez Przewodniczącego KRRiT jak i rezerwację częstotliwości dokonaną przez Prezesa UKE, mogłoby się jednak okazać, że innemu podmiotowi przypadnie koncesja, a innemu rezerwacja częstotliwości. Intencją poprawki jest utrzymanie dotychczasowego stanu prawnego w odniesieniu do rozprowadzania programów w sposób bezprzewodowy, który nie wymaga rezerwacji częstotliwości (satelitarny), w przypadku zaś rozprowadzania bezprzewodowego wymagającego rezerwacji częstotliwości nie będzie wymagana koncesja, lecz uzyskanie rezerwacji częstotliwości w drodze konkursu.

Poprawki nr 5, 7 i 8 mają na celu uwzględnienie sytuacji, iż w zakresie ustawy - Prawo telekomunikacyjne jedynym organem właściwym będzie Prezes UKE, stąd należy wyraźnie wskazać jego kompetencje w miejsce dotychczasowego sformułowania - "organ właściwy".

Poprawka nr 6 uzupełnia katalog zmian polegających na zmianie nazwy Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, natomiast ostatnia z poprawek Senatu usuwa błąd w nazwie tego Urzędu.