UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2005 r. ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, wprowadza do jej tekstu następującą poprawkę:

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ


UZASADNIENIE

Senat, rozpatrując ustawę o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, postanowił wprowadzić do jej tekstu jedną poprawkę.

Senat podjął decyzję o skreśleniu w art. 1 pkt 1, ponieważ uznał za konieczne utrzymanie obowiązującego stanu prawnego, w którym Marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy, jeżeli liczba zmian w ustawie jest znaczna lub gdy ustawa była uprzednio wielokrotnie nowelizowana i posługiwanie się tekstem ustawy może być istotnie utrudnione.

W przekonaniu Senatu, realizacja nałożonego na Marszałka Sejmu obowiązku ogłoszenia, po każdej nowelizacji, tekstu jednolitego w ciągu 2 tygodni od dnia wejścia w życie ustawy byłaby w praktyce bardzo utrudniona. Źródłem tych trudności może być specyfika polskiego systemu tworzenia prawa. Izba zwróciła uwagę, iż w ciągu ostatnich kilku lat ok. 65% wszystkich uchwalanych ustaw stanowiły nowelizacje ustaw obowiązujących, a nie nowe ustawy. Z tych względów wzrosłaby znacznie liczba Dzienników Ustaw, co byłoby związane z dodatkowymi nakładami finansowymi.

W trakcie procesu legislacyjnego, w odniesieniu do art. 1 pkt 1, podnoszono także zarzuty związane z nieprawidłową redakcją tego przepisu. Niejasne jest użyte w nim sformułowanie "dokonana nowelizacja". Ponadto brzmienie przepisu nie oddaje intencji ustawodawcy, ponieważ odnosi się do dnia wejścia w życie ustawy nowelizowanej, a nie nowelizującej.