U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 grudnia 2005 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2005 r. ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 1 oraz w pkt 2 wyrazy "Prezes URTiP, a w zakresie określonym w art. 10 ust. 3 - Przewodniczący KRRiT," zastępuje się wyrazami "Prezes UKE";

2)

w art. 1 w pkt 7 dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do zapewnienia dostępu do budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej stosuje się przepisy art. 27-30, art. 31 ust. 1, art. 33, art. 36-40, art. 42 ust. 1-3 oraz art. 43-45, z zastrzeżeniem ust. 1-2.";";

3)

w art. 1 w pkt 8, w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Obowiązek uważa się za wykonany w przypadku gdy zaprzestający działalności operator publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przekaże do przechowywania dane transmisyjne innemu operatorowi publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.";

4)

w art. 1 w pkt 8, w ust. 1 zdanie czwarte otrzymuje brzmienie:

"Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej lub dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przechowujący dane transmisyjne jest obowiązany dołożyć szczególnej staranności w celu ochrony bezpieczeństwa i poufności tych danych oraz interesów osób, których dane dotyczą.";

5)

w art. 1 w pkt 9 w lit. d wyrazy "Prezesem URTiP, a w zakresie określonym w art. 10 ust. 3 - Przewodniczącym KRRiT" zastępuje się wyrazami "Prezesem UKE".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ


Uzasadnienie

Poprawki nr 1 i 5 mają na celu ujednolicenie nazewnictwa oraz kompetencji właściwego organu regulacyjnego ze zmianami Prawa telekomunikacyjnego wynikającymi z ustawy o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji. Pomimo faktu, że wymieniona ustawa nie jest jeszcze elementem porządku prawnego to takie równoległe zmiany do Prawa Telekomunikacyjnego pozwolą uniknąć chaosu w nazewnictwie i kompetencjach organu regulacyjnego.

Poprawka nr 2 ma charakter porządkowy i ma na celu uaktualnienie odesłania.

Poprawka nr 3 precyzyjnie wskazuje obowiązek, zaprzestającego działalności operatora lub dostawcy usług, przekazania danych transmisyjnych do przechowywania innemu operatorowi lub dostawcy usług.

Poprawka nr 4 powoduje zastąpienie upoważnienia dla ministra do wydania rozporządzenia klauzulą nakazującą przechowującemu dane transmisyjne dołożenie szczególnej staranności przy przechowywaniu tych danych, tak aby zapewnić ich bezpieczeństwo, poufność oraz ochronę interesów osób, których dane dotyczą. Zdaniem Senatu, regulowanie zasad przechowywania danych transmisyjnych w formie aktu wykonawczego jest zbędne, ponieważ dane te są objęte tajemnicą telekomunikacyjną, nie mniej jednak, ze względu na znaczenie tych danych, Senat proponuje nałożenie na operatorów obowiązku dochowania szczególnej staranności.