Spis oświadczeń


Senator Anna Kurska:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Moje oświadczenie kieruję do ministra ochrony środowiska, pana Jana Szyszki.

Szanowny Panie Ministrze!

Rada Miasta Kościerzyna w województwie pomorskim zwróciła się do mnie o podjęcie interwencji w bulwersującej mieszkańców tego miasta sprawie. Chodzi o planowaną budowę żwirowni i wydobywanie kopalin w miejscowości Rybaki, położonej w tej gminie.

Decyzją marszałka województwa pomorskiego z 4 kwietnia 2007 r. Gdańska Grupa Konsultingowa "System" spółka z o.o. w Rybakach uzyskała koncesję na wydobywanie kruszywa naturalnego na powierzchni 1070554 m2 znajdującej się w odległości zaledwie 800 m. od zachodnich granic miasta.

Uważamy, iż tak bliskie usytuowanie planowanej żwirowni spowoduje bezpowrotną utratę walorów turystycznych i wypoczynkowych tego terenu, jak również likwidację istniejącego drzewostanu obejmującego blisko 107 ha. Będzie to cios w środowisko naturalne Szarlockiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Rezerwatu Przyrody Strzelnica. Realizacja tych planów spowoduje nieodwracalne zmiany w środowisku naturalnym, a tym samym uniemożliwi realizację projektu pod nazwą "Kościerzyna uzdrowiskiem" oraz rozwój turystyki na naszym terenie.

Najdotkliwsze skutki budowy żwirowni odczuje szpital specjalistyczny w Kościerzynie. Lokalizacja inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala ewidentnie pogorszy stan leczenia w tym szpitalu, co spowoduje, że konkurencyjność jego usług zostanie zniweczona. Wydobywanie kruszywa z głębokości około 30 m. spowoduje trwałą zmianę w stosunkach wodnych na bardzo dużym obszarze, co spowoduje pogorszenie lub trwałe uniemożliwienie korzystania z niezależnego ujęcia wody pitnej szpitala i dalszą degradację środowiska naturalnego w okolicy.

Inwestycja spowoduje emisję pyłów, które będą nawiewane od strony zachodniej na szpital i całe miasto. Spowoduje ponadto wzrost poziomu hałasu z powodu pracy ciężkiego sprzętu i środków transportu.

Wspomnieć należy o konieczności wywozu ogromnych ilości urobku, który to wywóz będzie się odbywał przez miasto Kościerzyna i miejscowości przyległe, z nim sąsiadujące. Spowoduje to zanieczyszczenie powietrza, szczególnie na terenie miasta.

W świetle przytoczonych faktów proszę pana ministra o podjęcie działań sprawdzających w celu zapobieżenia szkodliwym skutkom przedmiotowej decyzji.

Z wyrazami szacunku, Anna Kurska.


Spis oświadczeń