Spis oświadczeń


Panie Marszałku! Szanowna Izbo!

Moje oświadczenie kieruję do minister rozwoju regionalnego, pani Grażyny Gęsickiej.

Zwracam się o objęcie obszaru Żuław specjalnym programem rządowo-samorządowym umożliwiającym pozyskanie środków finansowych służących do kompleksowego rozwoju tego regionu w latach 2007-2013.

Żuławy to obszar o powierzchni 2 tysięcy km2, położony na północy Polski, w 2/3 w obrębie województwa pomorskiego i w 1/3 w obrębie województwa warmińsko-mazurskiego. W sumie jest to dziesięć powiatów - w tym Gdańsk, Elbląg jako miasta na prawach powiatu - szesnaście gmin żuławskich, dwadzieścia gmin okołożuławskich, w tym Braniewo, Kwidzyn, Malbork, Sztum, Tczew, Pruszcz Gdański oraz Nowy Dwór Gdański, i około dwustu wsi sołeckich. Około dwudziestu pięciu procent powierzchni to obszar depresyjny o najwyższym zagrożeniu powodziowym. Dwieście pięćdziesiąt tysięcy ludzi mieszka na Żuławach, z czego sto tysięcy stanowi ludność wiejska. Siedem tysięcy gospodarstw o średniej powierzchni 25 ha prowadzi swoją działalność na Żuławach. Rafineria Gdańska, Grupa Lotos, Gdańskie Zakłady Fosforowe, Port Gdański, stocznie, elektrownie, oczyszczalnie ścieków oraz główne ujęcia wody to niektóre zakłady o bardzo dużym znaczeniu gospodarczym i społecznym, funkcjonujące na obszarze Żuław. Obiekty zabytkowe głównego miasta Gdańska, starego miasta Elbląga i Malborka to również obszar Żuław. Najlepsze gleby w Polsce, pozwalające uzyskiwać najwięcej żywności o wysokiej jakości - pszenicy, rzepaku, buraków cukrowych - znajdują się na Żuławach. Jest to obszar cenny także pod względem przyrodniczym, albowiem na tym terenie znajduje się jedenaście rezerwatów przyrody, siedem obszarów chronionego krajobrazu. Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana to także Żuławy. Sieć "Natura 2000" na tym obszarze jest bardzo gęsta ze względu na cenne siedliska oraz licznie występujące tam gatunki fauny, w tym ptaków. Dziedzictwo kulturowe na Żuławach to unikatowe obiekty i obszary, między innymi takie jak panorama zamku krzyżackiego w Malborku, tereny osadnictwa oleckiego i lokalnego.

Jedną z bolączek Żuław jest bezrobocie, które jest najwyższe w Polsce - w powiecie nowodworskim dochodzi do 40% - ponadto w 1/4 dotyka ono ludzi do dwudziestego piątego roku życia.

Zagrożenie powodziowe występujące na Żuławach jest najwyższe w Polsce. Powodzie na tym obszarze różnią się od wszystkich innych tym, że woda po przerwaniu wału nie wraca do koryta rzeki, ale po przejściu fali powodziowej powstają tak zwane topiele. Część wody może odpłynąć grawitacyjnie do Zatoki Gdańskiej lub Zalewu Wiślanego, a pozostała część zostaje na obszarze depresyjnym i musi być z polderów wypompowywana.

Wobec pojawienia się realnych możliwości kompleksowego rozwiązania problemów obszaru Żuław i Zalewu Wiślanego zwracam się do pani minister o poparcie tego programu i otoczenie go szczególną troską. Dziękuję.


Spis oświadczeń