6. posiedzenie Senatu RP, spis treści , poprzednia część stenogramu , następna część stenogramu


(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 05)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Bogdan Borusewicz oraz wicemarszałek Maciej Płażyński)

Do spisu treści

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam posiedzenie.

Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Przypominam, że w przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam też, że dyskusja nad rozpatrywaną ustawą została zamknięta i obecnie, zgodnie z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, mogą zabrać głos jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Proszę sprawozdawcę Komisji Kultury i Środków Przekazu senatora Piotra Boronia o zabranie głosu i przedstawienie uzgodnionych na posiedzeniu wniosków.

Do spisu treści

Senator Piotr Boroń:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, na którym członkowie komisji odnieśli się do poprawek zgłoszonych do końca trwania dyskusji.

Rozpatrywano poprawkę senatora Andrzejewskiego, dziewięciu członków komisji jednomyślnie głosowało przeciw niej. W przypadku poprawki pana senatora Laseckiego osiem osób było przeciw, jedna wstrzymała się od głosu, nikt nie był za. Wszystkich dziewięciu członków komisji jednomyślnie głosowało za poprawką senatorów Krystyny Bochenek i Piotra Boronia. I oczywiście dwie poprawki Komisji Kultury i Środków Przekazu zostały podtrzymane przez komisję, to są poprawki czwarta i piąta. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

(Senator Jarosław Lasecki: Tak.)

Proszę bardzo, pan senator Lasecki.

Do spisu treści

Senator Jarosław Lasecki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ponieważ wczoraj w trakcie dyskusji nad poprawką zgłoszoną przeze mnie pan minister mówił o kwestiach dotyczących sfinansowania ewentualnych kosztów związanych z pracami archeologicznymi i zostały poruszone również inne kwestie, które wymagają dogłębnej analizy, zgłaszam niniejszym wniosek o wycofanie mojej poprawki. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Pan senator Lasecki wycofuje poprawkę drugą.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać tę poprawkę? Nie widzę chętnych. W takim razie nad tą poprawką nie głosujemy.

Czy pan minister chce zabrać głos?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasz Merta: Dziękuję.)

Dziękuję bardzo. Pan minister może w każdej chwili poprosić o głos.

Przystępujemy do głosowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Przypominam, że w tej sprawie w toku debaty komisja oraz senatorowie wnioskodawcy przedstawili wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Informuję, że zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu za chwilę zostaną przeprowadzone kolejne głosowania nad przedstawionymi poprawkami według kolejności przepisów ustawy.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza przywraca dotychczasową treść art. 10 ust. 2 ustawy. W porównaniu do zaproponowanego przez Sejm brzmienia przepisu poprawka pozbawia wojewódzkiego konserwatora zabytków kompetencji do wydawania z urzędu decyzji o wpisie zabytku ruchomego do rejestru, jeżeli zachodzi obawa wywiezienia za granicę zabytku o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej lub naukowej. Jest to poprawka senatora Andrzejewskiego.

(Senator Piotr Andrzejewski: Przepraszam bardzo...)

Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Piotr Andrzejewski:

Wycofuję tę poprawkę.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Aha...

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Nie można wycofać.)

Panie Senatorze, spóźnił się pan, przepraszam bardzo. Rozpoczęliśmy głosowanie.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

(Rozmowy na sali)

Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw?

(Głosy z sali: Nie działa.)

Kto jest przeciw?

(Głos z sali: Nie działa normalnie.)

Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

(Rozmowy na sali)

Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Działa?

(Rozmowy na sali)

Proszę o wyniki.

No to źle państwo...

(Głosy z sali: Działa.)

Na 92 obecnych senatorów 26 głosowało za poprawką, 61 - przeciw, 4 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował.

Do spisu treści

(Głosowanie nr 1)

(Rozmowy na sali)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka druga została wycofana.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką trzecią. Poprawka trzecia ma na celu umożliwienie adresatowi decyzji o wstrzymaniu prac prowadzonych przy zabytku bez pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków skutecznego ubiegania się o pozwolenie na podstawie wstrzymanych prac... - przepraszam - ...skutecznego ubiegania się o pozwolenie na podjęcie wstrzymanych prac. Poprawka wskazuje, że wniosek o wydanie pozwolenia na podjęcie prac należy złożyć w terminie nie dłuższym niż siedem dni od doręczenia decyzji o wstrzymaniu prac przy zabytku, a wojewódzki konserwator obowiązany jest podjąć decyzję w przedmiocie pozwolenia w ciągu trzydziestu dni od złożenia wniosku. To jest poprawka senatorów Bochenek i Boronia, poparta przez komisję.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o wyniki.

Na 93 obecnych senatorów 92 było za, nikt nie głosował przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu i wszyscy głosowali. (Głosowanie nr 2)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką czwartą. Jest to poprawka komisji, poparta przez komisję. Poprawka czwarta ma charakter doprecyzowujący.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

(Senator Piotr Andrzejewski: Prosiłbym o wyjaśnienie, co doprecyzowuje.)

Już, dobrze...

(Senator Piotr Andrzejewski: Sprawozdawcę, oczywiście, bo regulamin mówi o sprawozdawcy.)

Ale ja przeczytam, co doprecyzowuje.

(Senator Piotr Andrzejewski: Bardzo dziękuję.)

(Rozmowy na sali)

W art. 1 w pkcie 9 w lit. a w pkcie 3 wyrazy...

(Rozmowy na sali)

Przepraszam, tutaj, tak? Nie, to jest poprawka czwarta.

W pkcie 3 wyrazy "wykonanych ręcznie dzieł malarstwa, nieobjętych kategoriami wskazanymi w pkt 4 i 5, wykonanych dowolną techniką i na dowolnym materiale" zastępuje się wyrazami "wykonanych ręcznie dowolną techniką i na dowolnym materiale dzieł malarstwa, nieobjętych kategoriami wskazanymi w pkt 4 i 5". I lit. b: w pkcie 4 wyrazy "wykonanych ręcznie akwareli, gwaszy i pasteli wykonanych na dowolnym materiale" zastępuje się wyrazami "wykonanych ręcznie na dowolnym materiale akwareli, gwaszy i pasteli".

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o wyniki.

Na 93 obecnych senatorów 92 głosowało za, nikt nie głosował przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu, wszyscy głosowali. (Głosowanie nr 3)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka piąta ma charakter legislacyjny. Dodaje się art. 1a w brzmieniu: "do postępowań administracyjnych w sprawach określonych przepisami niniejszej ustawy, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust. 2". I w ust. 2: "do postępowań administracyjnych w sprawach określonych w art. 1 pkt 3, 6, 8 i 9 niniejszej ustawy, wszczętych i niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie, stosuje się przepisy ustawy, o których mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą". Poprawka komisji, poparta przez komisję.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o wyniki.

Na 93 obecnych senatorów 92 głosowało za, nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu, nie głosowała 1 osoba. (Głosowanie nr 4)

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Na 93 obecnych senatorów 93 głosowało za, nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu, wszyscy głosowali. (Głosowanie nr 5)

(Głosy z sali: Ooo!)

(Senator Mieczysław Augustyn: Tak stabilizacyjnie...)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Przypominam, że w przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam, że dyskusja nad rozpatrywaną ustawą została zamknięta i obecnie, zgodnie z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu, mogą zabrać głos jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska senatora Jerzego Chróścikowskiego o zabranie głosu i przedstawienie uzgodnionych na posiedzeniu wniosków.

Do spisu treści

Senator Jerzy Chróścikowski:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Pragnę złożyć sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Komisja po posiedzeniu w dniu 15 lutego i rozpatrzeniu wniosku zgłoszonego w toku debaty w dniu 15 lutego nad ustawą o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko. Prosiłbym, aby Senat przyjął poprawki: pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą i dziewiątą. Poprawki od pierwszej do szóstej są poprawkami komisji rolnictwa, popartymi przez komisję rolnictwa, poprawka siódma jest poprawką pana senatora Michalaka, popartą przez komisję rolnictwa, poprawka ósma jest poprawką mniejszości i nie uzyskała poparcia komisji, a poprawka dziewiąta jest poprawką senatora Chróścikowskiego i uzyskała poparcie komisji rolnictwa. Ta ostatnia poprawka jest poprawką tylko legislacyjną. Dziękuję bardzo.

Do spisu treści

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy senatorowie wnioskodawcy lub drugi senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos? Nie.

Przystępujemy zatem do głosowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Przypominam, że w tej sprawie w toku debaty komisja, mniejszość komisji oraz senatorowie wnioskodawcy przedstawili wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Informuję, że zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu za chwilę zostaną przeprowadzone kolejne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, według kolejności przepisów ustawy.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Poprawka Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, poparta przez komisję, czyli poprawka pierwsza, wprowadza konieczne następstwa przyjętych przez Sejm rozwiązań prawnych w zakresie sposobu rozliczania zaliczek na poczet opłaty wyrównawczej. Likwiduje ona zbędny obowiązek podmiotów skupujących wobec Agencji Rynku Rolnego, polegający na przekazywaniu na rachunek bankowy właściwego oddziału Agencji Rynku Rolnego zaliczek na poczet opłaty wyrównawczej.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto wstrzymał się od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o wyniki.

Na 91 obecnych senatorów 91 głosowało za, nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu, wszyscy głosowali. (Głosowanie nr 6)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka druga jest poprawką Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, popartą przez tę komisję. Koryguje ona niewłaściwe odesłanie.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o wyniki.

Na 94 obecnych senatorów 93 głosowało za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, 1 senator nie głosował. (Głosowanie nr 7)

Poprawka została przyjęta.

Przechodzimy do głosowania nad poprawką trzecią, zgłoszoną przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska i popartą przez tę komisję. Ta poprawka usuwa regulację zbędną z punktu widzenia postępowania administracyjnego.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o wyniki.

Na 94 obecnych senatorów 94 głosowało za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, wszyscy głosowali. (Głosowanie nr 8)

Poprawka została przyjęta.

Przechodzimy do głosowania nad poprawką czwartą, też zgłoszoną przez komisję. Poprawka czwarta doprecyzowuje przepis stanowiący podstawę wydania przez dyrektora oddziału terenowego agencji decyzji określającej wysokość należności dostawcy hurtowego z tytułu wykorzystania indywidualnej ilości referencyjnej i związanej z tym opłaty wyrównawczej.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o wyniki.

Na 94 obecnych senatorów 94 głosowało za, nikt nie głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, wszyscy głosowali. (Głosowanie nr 9)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka piąta doprecyzowuje przepis stanowiący podstawę rozliczeń skupującego z Agencją Rynku Rolnego z tytułu opłaty wyrównawczej. Również ona została zgłoszona przez komisję.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosowania? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o wyniki.

Na 94 obecnych senatorów 92 głosowało za, 1 senator wstrzymał się od głosu i 1 nie głosował. (Głosowanie nr 10)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką szóstą. Poprawka szósta zastępuje wyrażenia potoczne pojęciem ustawowym.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o wyniki.

Na 94 obecnych senatorów 94 głosowało za. (Głosowanie nr 11)

Poprawka została przyjęta.

Przechodzimy do głosowania nad poprawką siódmą, zgłoszoną przez senatora Michalaka i popartą przez komisję. Poprawka siódma zmierza do objęcia prawem pierwszeństwa do korzystania z rezerwy restrukturyzacyjnej dostawców hurtowych, którzy w roku kwotowym 2005/2006 byli właścicielami indywidualnej ilości referencyjnej w wysokości nieprzekraczającej 500 tysięcy kg mleka.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o wyniki.

Na 94 obecnych senatorów 11 głosowało za, 79 - przeciw, 4 wstrzymało się od głosu, wszyscy głosowali. (Głosowanie nr 12)

Poprawka nie została przyjęta.

Przechodzimy do poprawki ósmej. Jest to poprawka mniejszości komisji. Ma ona na celu objęcie prawem pierwszeństwa do korzystania z rezerwy restrukturyzacyjnej dostawców hurtowych będących właścicielami bądź posiadaczami stad poddawanych ocenie wartości użytkowej i biorących udział w realizacji krajowych programów genetycznego doskonalenia bydła.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto wstrzymał się od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o wyniki.

Na 94 obecnych senatorów 37 głosowało za, 51 - przeciw, 6 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 13)

Poprawka nie została przyjęta.

Przechodzimy do poprawki dziewiątej, poprawki senatora Chróścikowskiego, popartej przez komisję. Poprawka dziewiąta koryguje niewłaściwe odesłanie.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Na 93 obecnych senatorów 93 głosowało za. (Głosowanie nr 14)

Poprawka została przyjęta.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciwko? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Na 94 obecnych senatorów 92 głosowało za, 0 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 15)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe.

Przypominam, że debata nad rozpatrywaną ustawą została zakończona i obecnie możemy przystąpić do głosowania w sprawie tej ustawy.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe.

Przypominam, że Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy, druk senacki nr 58A.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu za chwilę przeprowadzimy głosowanie nad przedstawioną poprawką, a następnie nad przyjęciem uchwały w całości, ze zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska poprawką. Poprawka ta ma na celu ujednolicenie terminologii ustawy.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem przedstawionego wniosku? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Na 94 obecnych senatorów 92 głosowało za, nikt nie głosował przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu, wszyscy głosowali. (Głosowanie nr 16)

Poprawka została przyjęta.

Do spisu treści

Przystępujemy zatem do głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe w całości, ze zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciwko? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o podanie wyników.

Na 94 obecnych senatorów 94 senatorów głosowało za. (Głosowanie nr 17)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe.

Powracamy do rozpatrywania...

Proszę bardzo, Panie Senatorze. W jakim trybie?

Do spisu treści

Senator Andrzej Mazurkiewicz:

Panie Marszałku, w imieniu klubu senatorskiego "Prawo i Sprawiedliwość" chcę prosić o półgodzinną przerwę, gdyż musimy jeszcze ustalić, jak będziemy głosować w dwóch głosowaniach.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Ogłaszam przerwę do godziny 10.10.

(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 34 do godziny 10 minut 12)

Do spisu treści

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, że w przerwie obrad odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, która stosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie.

Przypominam, że dyskusja nad rozpatrywaną ustawą została zamknięta i obecnie zgodnie z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu mogą zabrać głos jedynie sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, senatora Michała Wojtczaka, o zabranie głosu i przedstawienie uzgodnionych na posiedzeniu wniosków.

Do spisu treści

Senator Michał Wojtczak:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Na wczorajszym posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska rozpatrzyła cztery poprawki zgłoszone podczas debaty nad omawianą ustawą.

Pierwsza poprawka, złożona przez pana senatora Mieczysława Augustyna, zmierza do tego, by rząd był zobowiązany do wydania rozporządzenia w sprawie poziomu uciążliwych dla środowiska zapachów, krótko mówiąc.

Trzy następne poprawki, które należy rozpatrywać łącznie, dotyczące tego samego problemu, zostały złożone przez pana senatora Putrę. One zmierzają do tego, aby organem wyższego szczebla, podobnie jak w innych przypadkach, także wobec marszałka województwa był minister środowiska. Obie te poprawki zyskały poparcie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Proszę bardzo, pan senator Augustyn.

Do spisu treści

Senator Mieczysław Augustyn:

Korzystam ze sposobności, żeby jeszcze raz przypomnieć istotę tej poprawki.

Chodzi nie tylko o komfort życia kilkudziesięciu tysięcy ludzi w okolicach Piły. Takich miejsc jest i może być więcej, o czym, przypomnę, wspominał pan senator Chróścikowski w trakcie dyskusji nad poprzednią ustawą. Chodzi o rozwój tych regionów. Smród chociaż nie boli, może być nie do zniesienia.

Dlatego bardzo państwa proszę, abyśmy dopomogli ministerstwu w ten sposób, że będziemy je mobilizować do jak najszybszego wydania rozporządzenia. Dziękuję bardzo.

Do spisu treści

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.

Przedstawiciel ministerstwa oczywiście też może zabrać głos.

Przystępujemy do głosowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Przypominam, że w tej sprawie w toku debaty komisja oraz senatorowie wnioskodawcy przedstawili wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Informuję, że zgodnie z art. 54 ust. 1 Regulaminu Senatu za chwilę zostaną przeprowadzone kolejne głosowania nad przedstawionymi poprawkami według kolejności przepisów ustawy.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Poprawka pierwsza dokonuje korekty odesłania. Jest to poprawka komisji.

Przystępujemy do głosowania.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o wyniki.

Na 94 obecnych senatorów 94 głosowało za. (Głosowanie nr 18)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka druga ma charakter technicznolegislacyjny. Modyfikuje odesłanie do ustawy - Prawo geologiczne i górnicze. Jest to poprawka komisji.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Na 93 obecnych senatorów 93 głosowało za. (Głosowanie nr 19)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzecia jest poprawką komisji. Doprecyzowuje ona przepis określający przesłanki, w których zmiana decyzji budowlanej nie będzie wymagać wcześniejszego uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przewidując, że przepis ma zastosowanie do przedsięwzięć, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, a zmiana decyzji budowlanej nie wpłynie na zmianę warunków określonych w tej decyzji.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o wyniki.

Na 94 obecnych senatorów 94 głosowało za. (Głosowanie nr 20)

Poprawka została przyjęta.

Nad poprawkami czwartą i ósmą będziemy głosować łącznie. Są to poprawki zgłoszone przez komisję.

Poprawki czwarta i ósma zmierzają do przywrócenia dwuletniego, zamiast wprowadzonego przez Sejm trzyletniego, terminu do występowania z roszczeniami z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na skutek wydania rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o wyniki.

Na 94 obecnych senatorów 94 głosowało za. (Głosowanie nr 21)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką piątą. Jest to poprawka zgłoszonej przez pana senatora Augustyna i poparta przez komisję.

Poprawka piąta zmierza do przywrócenia obowiązku wydania rozporządzenia określającego wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metody oceny zapachowej jakości powietrza.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Na 94 obecnych senatorów 94 głosowało za. (Głosowanie nr 22) (Oklaski)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka szósta ma charakter technicznolegislacyjny. Modyfikuje odesłanie do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jest to poprawka komisji.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o wyniki.

Na 94 obecnych senatorów 94 głosowało za. (Głosowanie nr 23)

Poprawka została przyjęta.

Nad poprawkami: siódmą, dziewiątą i jedenastą, będziemy głosować łącznie. Są to poprawki senatora Putry poparte przez komisję.

Poprawki: siódma, dziewiąta i jedenasta, przewidują, że z dniem ogłoszenia niniejszej ustawy organem wyższego stopnia w stosunku do marszałka województwa w postępowaniach administracyjnych, prowadzonych na podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, będzie właściwy minister do spraw środowiska zamiast samorządowego kolegium odwoławczego. Zmiana organu ma mieć również zastosowanie do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto wstrzymał się od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Na 93 obecnych senatorów 90 głosowało za, nikt nie głosował przeciw, 3 wstrzymało się od głosu, głosowali wszyscy. (Głosowanie nr 24)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka ósma została już przegłosowana łącznie z poprawką czwartą.

Poprawka dziewiąta została już przegłosowana łącznie z poprawkami siódmą i jedenastą.

Poprawka dziesiąta precyzuje podstawy prawne do wydawania rozporządzeń w przepisie przejściowym. Jest to poprawka komisji.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o wyniki.

Na 94 obecnych senatorów 93 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 25)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka jedenasta została już przegłosowana łącznie z poprawkami siódmą i dziewiątą.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad uchwałą w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa senatorów jest za podjęciem uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciwko? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto wstrzymał się od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Na 94 obecnych senatorów 93 głosowało za, nikt nie głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 26)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przypominam, że debata nad rozpatrywaną ustawą została zakończona i obecnie możemy przystąpić do głosowania w sprawie tej ustawy.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przypominam, że Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto wstrzymał się od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Do spisu treści

Na 92 obecnych senatorów 92 głosowało za. (Głosowanie nr 27)

Uchwała została podjęta.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisanej w Montrealu dnia 1 marca1991 r.

Przypominam, że debata nad rozpatrywaną ustawą została zakończona i obecnie możemy przystąpić do głosowania w sprawie tej ustawy.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisanej w Montrealu dnia 1 marca 1991 r.

Przypominam, że Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Przystępujemy zatem do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisanej w Montrealu dnia 1 marca 1991 r.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto wstrzymał się od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Do spisu treści

Na 92 obecnych senatorów 92 głosowało za. (Głosowanie nr 28)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie znakowania plastycznych materiałów wybuchowych w celu ich wykrywania, podpisanej w Montrealu dnia 1 marca 1991 r.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej, sporządzonej w Bratysławie dnia 30 maja 2005 r.

Przypominam, że debata nad rozpatrywaną ustawą została zakończona i obecnie możemy przystąpić do głosowania w sprawie tej ustawy.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej, sporządzonej w Bratysławie dnia 30 maja 2005 r.

Przypominam, że Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja Obrony Narodowej przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej, sporządzonej w Bratysławie dnia 30 maja 2005 r.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Do spisu treści

Na 92 obecnych senatorów 92 głosowało za. (Głosowanie nr 29)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Republiką Czeską, Rzecząpospolitą Polską i Republiką Słowacką w sprawie rozwiązania Brygady Wielonarodowej, sporządzonej w Bratysławie dnia 30 maja 2005 r.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, podpisanego dnia 17 grudnia 2004 r. w Genewie.

Przypominam, że debata nad rozpatrywaną ustawą została zakończona i obecnie możemy przystąpić do głosowania w sprawie tej ustawy.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania  w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, podpisanego dnia 17 grudnia 2004 r. w Genewie.

Przypominam, że Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, podpisanego dnia 17 grudnia 2004 r. w Genewie.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Do spisu treści

Na 92 obecnych senatorów 92 głosowało za. (Głosowanie nr 30)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, podpisanego dnia 17 grudnia 2004 r. w Genewie.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Brukseli dnia 5 kwietnia 1973 r.

Przypominam, że debata nad tą rozpatrywaną ustawą została zakończona i obecnie możemy przystąpić do głosowania w sprawie tej ustawy.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Brukseli dnia 5 kwietnia 1973 r.

Przypominam, że Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Do spisu treści

Na 92 obecnych senatorów 92 głosowało za. (Głosowanie nr 31)

Wobec wyniku głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Brukseli dnia 5 kwietnia 1973 r.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: stanowisko Senatu  w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Porozumienia między Republiką Austrii, Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Finlandii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Portugalską, Królestwem Hiszpanii, Królestwem Szwecji, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 22 września 1998 r.

Przypominam, że debata nad rozpatrywaną ustawą została zakończona i obecnie możemy przystąpić do głosowania w sprawie tej ustawy.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania  w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Porozumienia między Republiką Austrii, Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Finlandii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Portugalską, Królestwem Hiszpanii, Królestwem Szwecji, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 22 września 1998 r.

Przypominam, że Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Do spisu treści

Na 91 obecnych senatorów 91 głosowało za. (Głosowanie nr 32)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Porozumienia między Republiką Austrii, Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Finlandii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Portugalską, Królestwem Hiszpanii, Królestwem Szwecji, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Międzynarodową Agencją Energii Atomowej dotyczącego wprowadzenia w życie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisanego w Wiedniu dnia 22 września 1998 r.

Informuję, że porządek obrad szóstego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza obrządkiem obrad.

Przypominam, że zgodnie z art. 49 ust. 2 Regulaminu Senatu oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż pięć minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Nad oświadczeniami senatorskimi nie przeprowadza się dyskusji.

(Głos z sali: Jeżeli pan marszałek pozwoli, to może teraz komunikaty...)

Komunikaty? Proszę bardzo.

Senator Sekretarz
Urszula Gacek:

Proszę państwa, uprzejmie informujemy, iż marszałek Senatu zwołuje posiedzenie Prezydium Senatu. Będzie ono dziś, 16 lutego 2006 r., bezpośrednio po zakończeniu obrad Senatu.

I jeszcze dwa komunikaty dotyczące komisji.

Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej odbędzie się dziś, o godzinie 11.00 w sali nr 182.

I ostatni komunikat. Na podstawie art. 80 ust. 1 Regulaminu Senatu uprzejmie informujemy, że wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu odbędzie się w dniu 14 marca 2006 r., we wtorek, o godzinie 17.00, w sali nr 182. Posiedzenie będzie dotyczyć pierwszego czytania zgłoszonego przez Komisję Kultury i Środków Przekazu projektu uchwały o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - druk senacki nr 67. Dziękuję za uwagę.

(Senator Antoni Szymański: Panie Marszałku, czy mogę? Bo to dotyczy mojej komisji...)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Maciej Płażyński)

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Proszę bardzo.

(Senator Urszula Gacek: Pan chce skorzystać... Nie ma tego komunikatu?)

Proszę bardzo, komunikat pana senatora.

Senator Antoni Szymański:

Panie Marszałku, chciałbym przypomnieć członkom Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, że komisja zbiera się pół godziny po zakończeniu obrad, ma spotkanie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Przystępujemy do wygłaszania oświadczeń.

Pan senator Zbigniew Rau, proszę bardzo.

(Rozmowy na sali)

Może poczekamy minutę, Panie Senatorze, żeby się sala uspokoiła.

(Senator Zbigniew Rau: Ale czas liczymy dopiero po tej minucie?)

Tak, tak, oczywiście.

(Rozmowy na sali)

Panowie Senatorowie, proszę zajmować miejsca albo przenieść się do kuluarów.

Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Zbigniew Rau:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Moje oświadczenie kieruję do minister finansów, wicepremier, pani profesor Zyty Gilowskiej.

W celu zwiększenia przychodów budżetu państwa oraz uaktywnienia podmiotów gospodarczych proszę panią premier o rozważenie propozycji wprowadzenia pomocy publicznej w formie restrukturyzacji zadłużenia podatkowego.

Zgodnie z najnowszymi dostępnymi danymi resortu finansów zaległości podatkowe podmiotów gospodarczych na koniec czerwca 2005 r. wynosiły 16 miliardów 800 milionów zł. Jest to przede wszystkim rezultat rosnącego systematycznie zadłużenia podmiotów wobec Skarbu Państwa, gdyż ponad 83% tej sumy, a więc 14 miliardów stanowiły zobowiązania podatkowe przeterminowane, których od wielu już lat nie udało się wyegzekwować działom egzekucyjnym urzędów skarbowych. W porównaniu do roku 2004 był to wzrost o 1 miliard 600 milionów zł, gdyż wtedy podatki przeterminowane wynosiły 12 miliardów 400 milionów zł.

Na wzrost zaległości podatkowych niewątpliwie znaczny wpływ ma niski stopień ich egzekucji. Efektywność tej ostatniej maleje wraz ze wzrostem zadłużenia; przykładowo złotówka wydana w 2004 r. na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w komórkach windykacyjnych urzędów skarbowych przynosiła 7 zł 60 gr wyegzekwowanych zaległości podatkowych, podczas gdy w roku 2003 było to 8 zł 60 gr. W poprzednich latach kwota ta przekraczała 10 zł. W izbach celnych złotówka wydana na pensję pracowników zatrudnionych w komórkach windykacyjnych przyniosła w 2004 r. tylko 3 zł 20 gr wpływów do kasy państwa.

W tej sytuacji zasadne będzie rozważenie wprowadzenia rozwiązań prawnych opartych na konstrukcji wymaganej przez art. 88 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz na tych elementach restrukturyzacji zadłużenia podatkowego, które resort finansów wprowadził w roku 1994, a które obecnie są jeszcze możliwe do zastosowania. Uprawnionymi do skorzystania z pomocy publicznej w formie restrukturyzacji zadłużenia podatkowego będą wszystkie podmioty gospodarcze, bez względu na formę prowadzenia działalności, u których występują zaległości podatkowe.

Korzyści wynikające z takiego rozwiązania będą miały dwojaki charakter.

Po pierwsze, będą dodatkowe wpływy do budżetu państwa, przykładowo wynoszące 15% od wspomnianych 16 miliardów 800 milionów zł, co daje kwotę 2 miliardów 52 milionów. Jest to symulacja bardzo ostrożna, zważywszy na to, że postępowanie restrukturyzacyjne w roku 1994 doprowadziło do pozyskania dla budżetu państwa 27% kwoty istniejących wówczas zaległości podatkowych.

Po drugie, oznaczać to będzie umożliwienie znacznie większej liczbie podmiotów gospodarczych skorzystania z kredytów bankowych, niedostępnych obecnie dla tych podmiotów, które nie mogą uzyskać w urzędach skarbowych zaświadczeń o braku zaległości podatkowych.

Wspominając rozwiązania przyjęte w roku 1994, należy nadmienić, że z możliwości restrukturyzacji zadłużenia skorzystało wówczas prawie trzynaście tysięcy podmiotów gospodarczych.

Dla zapewnienia szerokiego uczestnictwa podmiotów gospodarczych w programie pomocy publicznej w formie restrukturyzacji zadłużenia podatkowego niezbędne będzie podjęcie przez organy podatkowe działań propagujących ten program w sposób przystępny i komunikatywny, a także załatwienie bez zbędnej zwłoki wniosków podatników. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Czesław Ryszka.

Do spisu treści

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Mam trzy oświadczenia, dwa z nich wygłoszę, a trzecie przekażę do protokołu.

Pierwsze oświadczenie kieruję do ministra skarbu.

Dotyczy ono dyskryminacji i pozaprawnych ograniczeń podjętych przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa "Ruch" SA, mających na celu eliminację z rynku producentów zapałek Częstochowskich Zakładów Przemysłu Zapałczanego, będących od 1997 r. spółką pracowniczą.

Otóż zarząd firmy "Ruch" SA rozesłał do swoich oddziałów w terenie informację, że jedynymi dostawcami zapałek dla firmy "Ruch" SA są dwa przedsiębiorstwa państwowe - w Sianowie i Czechowicach. W piśmie tym zabrania się zakupu zapałek z Częstochowy i eliminuje tym samym z rynku częstochowską spółkę.

Działanie to nosi cechy nieuczciwości, jest rodzajem działań monopolistycznych, preferujących producentów państwowych. Skazuje się tu jednocześnie na likwidację częstochowską spółkę pracowniczą, która posiada studwudziestopięcioletnią tradycję oraz historię i od wielu lat jest równoprawnym dostawcą zapałek do sieci firmy "Ruch" SA. Wielkość dostaw częstochowskiej spółki w żaden sposób nie została zwiększona, a wspomaganie państwowych producentów przez zamykanie dostępu do rynku spółce pracowniczej, utworzonej wysiłkiem pracowników byłego przedsiębiorstwa państwowego, jest nieuczciwe i krzywdzące.

Fakt sprywatyzowania państwowej częstochowskiej firmy przez jej pracowników nie może stanowić podstawy do eliminacji jej z rynku metodami z minionej epoki, czego przykładem jest właśnie postawa firmy "Ruch" SA.

Proszę o interwencję w tej sprawie w imieniu byłych pracowników państwowej firmy, będących aktualnie akcjonariuszami spółki pracowniczej, którzy stworzyli sobie miejsce pracy i zainwestowali w to własne środki. Nie może być tak, że za przedsiębiorczość i uczciwość spotka ich kara.

Dziękuję za zajęcie się tą sprawą.

Drugie oświadczenie kieruję do ministra środowiska Jana Szyszki.

Dotyczy ono zwolnionych wicedyrektorów parków narodowych, którzy wzięli udział w konkursach na stanowiska dyrektorów parków narodowych. Te konkursy odbyły się na początku 2005 r. Konkursy nie spełniły pokładanych w nich nadziei na poprawę zarządzania parkami i lepszą ochronę ich substancji przyrodniczej, wręcz przeciwnie - umocniły na stanowiskach dotychczasowych dyrektorów, o często kontrowersyjnym podejściu do ochrony przyrody i zarządzania. Problem został zresztą zauważony przez Państwową Radę Ochrony Przyrody.

W wyniku działań odwetowych podjętych po konkursie przez mianowanych dyrektorów, wielu z protestujących, którzy stanęli do konkursu, musiało zrezygnować z pracy, której poświęcili najlepsze lata życia.

W pięciu polskich parkach narodowych, w związku z podjętymi przez dyrektorów decyzjami personalnymi, doszło do poważnego naruszenia prawa, czego dowodzą wygrane i toczące się procesy sądowe, a także naruszenia dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego. Wypowiedzenie umów o pracę zastępcom dyrektorów i innym pracownikom, byłym kontrkandydatom w konkursie, oraz ich najbliższych współpracownikom, nie miało nic wspólnego z zastrzeżeniami merytorycznymi co do ich pracy. Była to normalna zemsta za wzięcie udziału w konkursie.

Miało to miejsce w następujących parkach narodowych: babiogórskim, białowieskim, drawieńskim, Gór Stołowych, karkonoskim. Również w wielu innych parkach narodowych dyrektorzy podjęli nie tak drastyczne, ale dające się odczuć ruchy kadrowe, mające na celu zniechęcenie ewentualnych kontrkandydatów do startowania w kolejnych konkursach.

Bardzo niepokojące są poszlaki wskazujące na to, że akcje te nie były działaniem spontanicznym, lecz zorganizowanym zastraszeniem pracowników parków narodowych w skali całego kraju. W parkach narodowych: babiogórskim, drawieńskim, karkonoskim i Gór Stołowych, nominowani dyrektorzy zmienili regulamin organizacyjny parku, likwidując stanowiska niewygodnych i niepokornych pracowników, w tym stanowisko zastępcy dyrektora. Schematy organizacyjne oraz struktura zatrudnienia nie są ustalane w celu lepszego wypełniania statutowych funkcji parku, lecz służą do realizacji rozgrywek personalnych z niepokornymi pracownikami. Tego zjawiska nie można uznać za normalne. Na pewno nie taka ma być przyszłość i standard zarządzania polskimi obszarami chronionymi.

Polskie parki narodowe rzeczywiście potrzebują jak najszybszej reorganizacji, która zapewniłaby skuteczną ochronę przyrody przy skromnych środkach finansowych będących do dyspozycji resortu. Takie działania będą możliwe tylko wtedy, gdy w parkach będą pracować kompetentni pracownicy, pasjonaci, a nie karierowicze. Posunięcia kadrowe dokonane w ostatnich miesiącach przez dyrektorów parków narodowych dowodzą ich poczucia absolutnego samowładztwa oraz prowadzą do osłabienia ochrony przyrody i jednocześnie wzrostu jej kosztów.

Panie Ministrze, otrzymałem list od tych osób zwolnionych, byłych wicedyrektorów, osób, które wzięły udział w konkursach w dobrej wierze, traktując je jako szansę na poprawienie funkcjonowania naszych parków narodowych oraz skuteczniejszą ochronę przyrody w naszym kraju. Ich kompetencje zostały bardzo wysoko ocenione przez ministerialne komisje konkursowe, nie ma więc żadnej podstawy, oprócz chęci usunięcia z otoczenia pracownika, który kompetencjami okazał się równy dyrektorowi lub go przewyższył, do tego, żeby podejmować w stosunku do nich tak drastyczne kroki. Proszę o podjęcie zdecydowanych działań, zgodnych z deklaracjami dotyczącymi budowy państwa prawa i sprawiedliwości składanymi przez obecny polski rząd. Bardzo smutny i wiele mówiący jest fakt, że niektórzy z sygnatariuszy listu są właśnie ofiarami rozgrywek politycznych i ponoszą konsekwencje swoich prawicowych poglądów.

List do mnie podpisali: magister inżynier Małgorzata Gruca, były zastępca dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego, magister inżynier Roman Jankowski, były nadleśniczy Babiogórskiego Parku Narodowego, doktor inżynier Bogdan Jaroszewicz, były zastępca dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego, doktor inżynier Andrzej Raj, były zastępca dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dziękuję panu ministrowi za zajęcie się tą sprawą. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Dziękuję bardzo.

Pani senator Fetlińska.

Do spisu treści

Senator Janina Fetlińska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Swoje oświadczenie kieruję do ministra zdrowia, profesora Zbigniewa Religi, oraz ministra edukacji i nauki, profesora Michała Seweryńskiego.

Panie Marszałku!

W latach dziewięćdziesiątych rozpoczęto w Polsce kształcenie ratowników medycznych w ramach dwuletniego toku kształcenia w medycznych studiach zawodowych. Zgodnie z ustawą o ratownictwie medycznym, tą uchwaloną, ale jeszcze niewdrożoną, a także projektami nowej ustawy zawód ratownika medycznego ma mieć status zawodu z wyższym wykształceniem medycznym na poziomie licencjatu.

Aktualnie dostępne są trzyletnie studia licencjackie w akademiach medycznych, a także w wyższych szkołach zawodowych i absolwenci dwuletnich szkół medycznych, którzy mają już tytuł ratownika medycznego, często po prostu dla zapewnienia sobie przyszłości chcą ukończyć studia wyższe. Ale okazuje się, że mimo posiadania zawodu ratownika medycznego muszą odbywać trzyletnie licencjackie wyższe studia zawodowe.

Moje pytanie jest takie: czy jest szansa na uruchomienie studiów pomostowych, dwu-, trzysemestralnych, dających możliwość uzupełnienia wykształcenia przez absolwentów medycznych studiów zawodowych ratowników medycznych w celu uzyskania przez nich dyplomu licencjata ratownika medycznego?

I drugie pytanie: czy ze względu na dostęp do wyższych studiów zawodowych w licznych uczelniach medycznych i wyższych szkołach zawodowych zlikwidowano już dostęp do kształcenia w medycznych studiach zawodowych w dwuletnim cyklu kształcenia? Wprowadzono bowiem taką wydłużoną ścieżkę kształcenia prowadzącą do studiów wyższych, ostatecznie do pięcioletniego systemu kształcenia. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Ciecierski.

Do spisu treści

Senator Ryszard Ciecierski:

Panie Marszałku! Państwo Senatorowie!

W moim oświadczeniu, wygłoszonym w swoim imieniu i w imieniu senatora Piotra Wacha, chciałbym zwrócić uwagę pana ministra rolnictwa na problem polityki rolnej prowadzonej w województwie, szczególnie na rozwiązania kompetencyjne.

Niezrozumiała jest bowiem sytuacja, w której wszystkie zadania związane z prowadzeniem polityki rolnej przekazano samorządowi województwa, a narzędzia do prowadzenia tej polityki pozostały w dalszym ciągu u wojewody. Mam na myśli ośrodki doradztwa rolniczego, które pozostały w zarządzie wojewody.

W tej sytuacji obawiam się braku koordynacji prac wojewody i marszałka w zakresie prowadzenia polityki rolnej, choć całe obciążenie związane z prowadzeniem tej polityki spoczywa na marszałku.

Obawiam się również o prawidłowe funkcjonowanie ośrodków doradztwa rolniczego, dlatego że zmieniono zasady finansowania, ograniczając finanse do 50% środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tych ośrodków.

Po tych zmianach kompetencyjnych niekorzystna jest prognoza dla prowadzenia polityki rolnej w województwie.

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Dziękuję bardzo.

Pani Ewa Tomaszewska.

Do spisu treści

Senator Ewa Tomaszewska:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Oświadczenie w sprawie zagrożeń wynikających z pomysłu obniżania składki na ubezpieczenia rentowe kieruję do ministra pracy i polityki społecznej, a także do minister finansów.

Celem wprowadzanej reformy systemu ubezpieczeń społecznych była w szczególności racjonalizacja wydatków publicznych poprzez wyodrębnienie w FUS funduszy ubezpieczeniowych ze względu na rodzaj ryzyk: funduszu chorobowego, rentowego, wypadkowego i emerytalnego. Do dzisiaj udało się uzyskać dodatnie salda w funduszu chorobowym i w funduszu wypadkowym. Oznacza to, że mamy w nich nadwyżkę wpływów ze składek nad wypłatami świadczeń.

Udało się także zmniejszyć różnicę między kwotą zebranych składek a kwotą wypłacanych świadczeń w funduszu rentowym. Nadal jednak fundusz rentowy jest deficytowy, choć w coraz mniejszym stopniu. Obniżenie składki na fundusz rentowy o 3 punkty procentowe zaburzy logikę wprowadzanej od 1997 r. reformy systemu rentowego. Jednocześnie spowoduje konieczność znacznego, bo o 6-9 miliardów zł, zwiększenia dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rentowych. Będzie to obciążało wszystkich podatników. Jest możliwe zbilansowanie tego funduszu w przyszłości. Dziś można oszacować, że do jego zbilansowania brakuje dwóch maksimum trzech lat. Tak wydaje się na podstawie analizy tego, co się dzieje we wpływach ze składek i wypłatach na świadczenia. A więc po tym okresie możliwe będzie sukcesywne, solidarne obniżanie składki na fundusz rentowy, zarówno po stronie pracodawców, jak i pracowników. Do uzyskania tego stanu konieczny jest niewielki wzrost nakładów na prewencję i rehabilitację oraz pozostawienie systemu jednoosobowej odpowiedzialności lekarza orzecznika za każde wydane orzeczenie o niezdolności do pracy.

Pomysł obniżenia składki ubezpieczeniowej, skierowany tylko do pracodawców, zmierzający do tego, żeby obniżyć ich obciążenie, może być potraktowany jako wspieranie podmiotów gospodarczych ze środków publicznych, co może nas narazić na wysokie kary w ramach Unii Europejskiej, w tym wypadku uzasadnione.

Fundusz emerytalny nadal ma głęboki deficyt. Większość dotacji z budżetu państwa uzupełnia właśnie jego niedobory. Na jego krytyczny stan przez wiele lat będzie miała wpływ pogarszająca się sytuacja demograficzna. Niemniej te trzy pozostałe fundusze mogłyby być już zrestrukturyzowane, działać normalnie i dawać szansę obniżania w sposób racjonalny kosztów pracy.

Zwracam się do obu ministrów, do pana ministra pracy i do pani minister finansów, by poprzez pochopne, gwałtowne dokonywanie zmian w systemie ubezpieczeń rentowych nie zaprzepaścić efektów wieloletnich działań naprawczych i zarazem nie narażać budżetu państwa na zbyteczne wielomiliardowe wydatki. Dziękuję.

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Dziękuję.

Pan senator Adamczyk.

Do spisu treści

Senator Franciszek Adamczyk:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Moje oświadczenie ma na celu zwrócenie uwagi na problem, który ostatnio został nagłośniony w mediach - chodzi o odmrożenia, jakie zaistniały w wojskach lądowych. Problem ten, wbrew pozorom, jest bardzo poważny. Nie zawsze możemy bowiem konkurować, jeżeli chodzi o uzbrojenie, z innymi armiami i z innymi krajami, ale na pewno nasz przemysł obuwniczy jest w stanie wyprodukować dobre buty dla wojska.

Niech te przypadki pobudzą wyobraźnię tych, którzy bezpośrednio odpowiadają za zaopatrzenie wojska w mundury i obuwie, jak również naszą wyobraźnię, parlamentarzystów, kiedy dyskutujemy nad budżetem armii. Ten problem również powinien być brany pod uwagę, bo nie tylko najnowsze uzbrojenie, ale również to, co dotyczy zdrowia i życia żołnierza w warunkach pokoju, w warunkach normalnej służby, jest bardzo ważne. Jak się okazało, dobre obuwie jest niezmiernie ważne.

Skoro używane w wojsku gumofilce nie zdają egzaminu na dwudziesto-, trzydziestostopniowym mrozie, może warto zastanowić się nad specjalnym obuwiem zimowym? Niech to nie będzie obuwie całoroczne, tylko niech to będzie obuwie na takie ekstremalne warunki. Niech również ono będzie w magazynach, niech będzie przydzielane żołnierzom, gdy warunki stają się ekstremalne.

Poza tym, organizując przetargi na obuwie, należałoby wzorem innych krajów myśleć o obuwiu nie najtańszym, tylko najlepszym, dostosowanym do warunków służby. Nie bez powodu istnieje stwierdzenie, że dla żołnierza najważniejsze, oprócz karabinu, są buty.

Jeśli więc mówię o pobudzeniu również naszej wyobraźni, parlamentarzystów, to dlatego, żebyśmy planując następny budżet, wzięli pod uwagę ten problem, bo takie przypadki nie powinny mieć miejsca. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maciej Płażyński:

Dziękuję bardzo.

Odczytam teraz listę senatorów, którzy złożyli swoje oświadczenia do protokołu: Czesław Ryszka, Stanisław Kogut, Mariusz Witczak, Andrzej Mazurkiewicz, Bogdan Lisiecki, Rafał Ślusarz, Andrzej Jaroch wspólnie z Mieczysławem Szyszką, Tadeuszem Lewandowskim i Rafałem Ślusarzem, Adam Biela, Janusz Kubiak, Jarosław Lasecki, Andrzej Person, Robert Smoktunowicz, Józef Łyczak, Piotr Zientarski, Władysław Sidorowicz wspólnie z Marią Pańczyk, Władysław Sidorowicz, Paweł Michalak, Kosma Złotowski, Władysław Ortyl, Waldemar Kraska, Stanisław Karczewski i Antoni Motyczka.

Informuję, że protokół szóstego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji, zgodnie z art. 39 ust. 3 Regulaminu Senatu, zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich w pokoju nr 255.

Do spisu treści

Zamykam szóste posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

Dziękuję bardzo.

 

Do spisu treści

Oświadczenie złożone
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego RP Zbigniewa Ziobry oraz do ministra spraw wewnętrznych i administracji Ludwika Dorna

Do mojego biura senatorskiego zgłosił się pan Sławomir Garbacz, zamieszkały w Łochyni, gmina Mykanów koło Częstochowy, który został oskarżony przez policjantów z Włoszczowej o wręczenie łapówki w wysokości 20 zł. Sprawa ma charakter precedensowy, ponieważ nie była to łapówka, a jedynie suma wymuszona za zaśmiecenie targowiska. Jak twierdzi Sławomir Garbacz, w dniu 28 października 2005 r. został on zatrzymany przez patrol policji we Włoszczowej zaraz po tym, jak wyrzucił na ulicę papier po hot dogu. Został wylegitymowany i obciążony mandatem w wysokości 50 zł. Ponieważ nie miał przy sobie tej sumy, zapytano go: a ile ma? Odpowiedział: 20 zł. Wyjął 20 zł i wręczył policjantom. Ci uznali to za próbę wręczenia łapówki. Zabrano go na Komendę Policji we Włoszczowej, przekazano pracownikom służby kryminalnej, którzy przesłuchiwali go przez kilka godzin. Po przesłuchaniu pan Sławomir Garbacz złożył skargę do komendanta wojewódzkiego na postępowanie policji we Włoszczowej.

12 grudnia Sławomir Garbacz został wezwany na policję do nadkomisarza Dariusza Gaja w celu wyjaśnienia sprawy. Został potraktowany jak potencjalny przestępca - zdjęto mu odciski palców i zrobiono zdjęcie. Poinformowano go, że grozi mu kara pozbawienia wolności od roku do dziesięciu lat. Sporządzono akt oskarżenia i sprawę oddano do sądu. Rozprawa odbędzie się we Włoszczowej 17 marca o godzinie 12.00.

Panowie Ministrowie, całe to zajście przypomina jako żywo historię z powieści Orwella czy z lat PRL, kiedy mówiono: pokażcie człowieka, a paragraf się znajdzie. Odnoszę wrażenie, że w tym wypadku nie chodzi o wymuszenie wręczenia policji korzyści majątkowej, ale o to, że policjanci chcą wymusić na swoich władzach nagrodę za sprawne wykrycie przestępcy.

Proszę zainteresować się tą sprawą, bo - jeśli prawdą jest to, co mi przedstawił w opisie tego wydarzenia pan Sławomir Garbacz - można to potraktować również jako próbę zdyskredytowania proponowanego przez pana ministra sprawiedliwości projektu ustawy o dwudziestoczterogodzinnych sądach na chuliganach.

Z poważaniem
senator Czesław Ryszka

PS. W razie potrzeby służę dossier sprawy.

Do spisu treści

Oświadczenie złożone
przez senatora Stanisława Koguta

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza

W związku z trwającymi pracami nad zmianą ustawy - Prawo zamówień publicznych chciałbym przedstawić postulowane przez Zarząd Metra Warszawskiego Spółka z o.o. poprawki z uprzejmą prośbą o ich uwzględnienie.

Stanisław Kogut
senator RP


6. posiedzenie Senatu RP, spis treści , poprzednia część stenogramu , następna część stenogramu