14 września br. odbyło się z posiedzenia 51. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium zapoznało się z propozycją kierunków działania oraz priorytetów finansowania zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą
w roku 2008. Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski omówił szczegółowo przedstawioną koncepcję. W wyniku dyskusji prezydium zdecydowało o rezygnacji z priorytetu wspierającego promowanie kultury Polonii i Polaków za granicą w Polsce.

Prezydium podjęło uchwałę w sprawie określenia kierunków działań oraz priorytetów finansowania zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą
w 2008 r.

Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym oraz przyznanie dotacji na ich wykonanie:

  1. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie:

  • Stowarzyszenie na rzecz Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie: Koncerty dla Polonii w Argentynie oraz udział Chóru Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Światowym Festiwalu Chórów Buenos Aires 2007. Całkowity koszt realizacji zadania - 102 500 zł, wnioskowana kwota dotacji - 30 000 zł. Prezydium przyznało jednogłośnie dotację w kwocie 30 000 zł.
  • Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.: Gniazdo Orła Białego - Lekcje Patriotyzmu na Wakacjach. Program Kolonii Letnich dla Dzieci Polaków z Ukrainy. Gorzów Wlkp. - Długie 2007 (refundacja). Całkowity koszt realizacji zadania - 27 000 zł, wnioskowana kwota dotacji - 22 960 zł. Wnioskodawca wycofał wniosek.
  • Światowa Rada Badań nad Polonią: Ogólnoświatowy Portal internetowy Światowej Rady Badań nad Polonią - Towarzystwo Naukowe. Całkowity koszt realizacji zadania - 26 361 zł, wnioskowana kwota dotacji - 26 361 zł. Prezydium odrzuciło wniosek.

  1. Wnioski odłożone przez Prezydium Senatu:

Prezydium powróciło do rozpatrzenia odłożonego wniosku Polskiego Stowarzyszenia Morskiego w Gdyni.

  • Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni: XI Forum Polonijne. Całkowity koszt realizacji zadania - 101 580 zł, wnioskowana kwota dotacji - 48 180 zł. Prezydium odrzuciło wniosek jako niezgodny z polityką zagraniczną prowadzoną przez Polskę.

  1. Sprawy różne:

  1. Prezydium uchyliło uchwałę Prezydium Senatu z 10 maja br. w sprawie zlecenia zadania Fundacji "Ocalmy od zapomnienia" w Warszawie w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2007 r., kwota dotacji - 65 698 zł.

Podczas posiedzenia Prezydium Senatu zapoznało się z przedstawionym przez szefa Kancelarii Senatu minister Ewę Polkowską projektem budżetu Kancelarii Senatu na 2008 r.

Budżet Kancelarii Senatu na rok 2008 przewiduje wzrost wydatków związanych
z zapewnieniem właściwej obsługi posiedzeń Senatu i jego organów w stosunku do budżetu na rok 2007. Prezydium Senatu uznało, iż należy podjąć działania zmierzające do podwyższenia wynagrodzeń dla specjalistów pracujących w Kancelarii Senatu w celu zmniejszenia różnic porównywalnych wynagrodzeń pracowników Kancelarii Senatu i Kancelarii Sejmu.

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą na temat projektu budżetu Kancelarii Senatu na rok 2008 prezydium pozytywnie zaopiniowało projekt budżetu.

Prezydium Senatu wysłuchało informacji o prawno-organizacyjnych uwarunkowaniach związanych ze zmianą kadencji. Szef Kancelarii Senatu minister E. Polkowska zapoznała zebranych ze szczegółami Zarządzenia nr 8 Marszałka Senatu z 11 września br. w sprawie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z zakończeniem VI i rozpoczęciem VII kadencji Senatu. Zaznaczyła, iż w terminie 30 dni od dnia zakończenia VI kadencji jej senatorowie zobligowani są do złożenia w Kancelarii Senatu rozliczenia środków finansowych otrzymywanych na prowadzenie biur senatorskich.

Wicedyrektor Biura Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu Anna Pomianowska-Bąk przedstawiła informację na temat wystaw i konferencji przygotowywanych i planowanych w Senacie w IV kwartale br. i w 2008 r. Prezydium podjęło decyzję, że nie zmieni się terminarz wystaw i konferencji, które są przygotowywane i planowane do 4 listopada br. Prezydium zadecydowało również o wycofaniu wcześniej wyrażonej zgody na zorganizowanie wystaw i konferencji, które planowano przygotować po 4 listopada br.

Prezydium Senatu zapoznało się z informacją o powstaniu Senackiego Zespołu ds. Wychowania Młodego Pokolenia i przyjęło ją do wiadomości.