22 czerwca br. odbyło się 48. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej senatora Antoniego Szymańskiego o wyrażenie zgody na zorganizowanie jednodniowej wystawy pt. "Ojciec i syn" towarzyszącej konferencji "Odrodzić ojcostwo", którą zaplanowano na 22 czerwca br. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie wystawy oraz zaakceptowało podany koszt wynajęcia paneli wystawowych.

Prezydium zapoznało się z projektem uchwały prezydiów Sejmu i Senatu w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wypłaty należności posłów i senatorów delegowanych przez Sejm i Senat poza granice kraju. Prezydium zaakceptowało projekt uchwały jako materiał wyjściowy do dyskusji na posiedzeniu obu prezydiów.

Rozpatrzono wniosek marszałka Bogdana Borusewicza o zmianę Regulaminu Senatu. Projekt ma na celu stworzenie podstaw prawnych oraz wewnętrznych procedur do podejmowania przez Senat czynności zmierzających do wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności przepisu ustawy z Konstytucją RP.

Szef Kancelarii Senatu minister Ewa Polkowska wyjaśniła, że obowiązujące przepisy Regulaminu Senatu zawierają tylko ogólne regulacje, nie uwzględniające specyfiki procedowania z projektami mającymi na celu wykonanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Potrzeba wprowadzenia proponowanej zmiany regulaminu jest związana z koniecznością uregulowania procedur, w szczególności do jasnego określenia uprawnień marszałka Senatu oraz zadań Komisji Ustawodawczej.

Marszałek B. Borusewicz podkreślił, że wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego jest bardzo ważnym zadaniem Senatu. Uregulowanie stosunków z Komisją Ustawodawczą uznał za bardzo istotne.

Wicemarszałek Krzysztof Putra poprosił o przygotowanie dodatkowych ekspertyz prawnych w tej sprawie. Zaproponował również, aby rozpatrzyć ten punkt na kolejnym posiedzeniu prezydium, po zapoznaniu się z opiniami ekspertów, w obecności przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.

Prezydium przychyliło się do tych propozycji. Minister E. Polkowska zobowiązała się dostarczyć ekspertyzy prawne przygotowane przez konstytucjonalistów.

Prezydium zapoznało się z wnioskiem marszałka B. Borusewicza o skierowanie wypowiedzi senatora Ryszarda Bendera do rozpatrzenia przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich. Prezydium uznało wniosek marszałka za zasadny, zwłaszcza że incydent miał miejsce podczas obrad Senatu, i zgodnie z art. 25 ust. 1 Regulaminu Senatu podjęło decyzję o przekazaniu go do rozpatrzenia przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich.

Prezydium przedyskutowało sprawę powołania Zespołu ekspertów ds. migracji zarobkowej Polaków do krajów Unii Europejskiej. Dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski przedstawił sylwetki sześciu kandydatów - naukowców i działaczy polonijnych.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski zaproponował rozważenie dodatkowo kandydatury prof. dr. hab. Marka Okólskiego.

Zdecydowano, że liczba członków zespołu może zostać w razie potrzeby zwiększona, ale nie więcej niż do 10 osób. Prezydium podjęło uchwałę o powołaniu Zespołu ekspertów ds. migracji zarobkowej Polaków do krajów Unii Europejskiej.

Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym
i inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą oraz przyznanie dotacji na ich wykonanie z budżetu Kancelarii Senatu przedłożone przez Zespół Finansów Polonijnych i zaopiniowane przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności
z Polakami za Granicą.

Wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

I. Wnioski Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

 • Remont Polskiego Ośrodka Młodzieżowego w Burzaco, w Argentynie (zadanie kontynuowane z lat ubiegłych). Nakłady na zadanie według umowy z 29 marca br. 160 176 zł, zwiększenie kwoty dotacji 113 789 zł, łączna kwota dotacji w 2007 roku 273 965 zł. Prezydium postanowiło wniosek odłożyć.

Nowe wnioski

 • Remont Szkoły Średniej w Mickunach, na Litwie (zadanie kontynuowane z lat ubiegłych 2005-2007), wnioskowana kwota dotacji: 206 075 zł. Prezydium przyznało dotację w wysokości 206 075 zł.
 • Remont kościoła w Bielastoku k. Tomska, w Rosji (zadanie kontynuowane z lat ubiegłych 2006-2007), wnioskowana kwota dotacji 24 064 zł. Prezydium przyznało dotację w wysokości 24 064 zł.
 • Remont siedziby Kulturalno-Oświatowego Związku Polaków w Winnicy, na Ukrainie (zadanie nowo rozpoczynane), wnioskowana kwota dotacji na rok 2007 51 500 zł. Prezydium przyznało dotację w wysokości 51 500 zł.
 • Remont obiektu na Przedszkole i Szkołę Muzyczną w Rudominie, na Litwie (zadanie nowo rozpoczynane), wnioskowana kwota dotacji na 2007 rok 1 335 309 zł. Prezydium przyznało dotację w wysokości 1 335 309 zł.
 • Roboty wykończeniowe pomieszczenia przeznaczone dla Towarzystwa Kultury Polskiej Donbasu w Doniecku, na Ukrainie, wnioskowana kwota dotacji na 2007 rok 20 000 zł. Prezydium przyznało dotację w wysokości 20 000 zł.
 • Remont Kościoła w Strzałkowicach, na Ukrainie, wnioskowana kwota dotacji na 2007 rok 17 000 zł. Prezydium przyznało dotację w wysokości 17 000 zł.
 • Wymiana okien w Polskiej Szkole Średniej nr 10 we Lwowie, na Ukrainie, wnioskowana kwota dotacji na 2007 rok 131 000 zł. Prezydium przyznało dotację w wysokości 131 000 zł.
 • Adaptacja pomieszczeń na siłownię w Polskiej Szkole Średniej nr 24 we Lwowie, na Ukrainie, wnioskowana wota dotacji na 2007 rok 71 000 zł. Prezydium przyznało dotację w wysokości 71 000 zł.
 • Remont dachu w Kościele w Glinianach, na Ukrainie, wnioskowana kwota dotacji na 2007 rok 30 000 zł. Prezydium przyznało dotację w wysokości 30 000 zł.

II. Wniosek Fundacji Opieki nad Osobami Potrzebującymi Pomocy "Ognisko Domowe"

 • Budowa Domu Spokojnej Starości w Przerośli, pow. Suwałki (zadanie nowo rozpoczynane, lata 1997-2009), wnioskowana kwota dotacji na 2007 rok 2 000 000 zł, Prezydium odrzuciło wniosek.

Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

 • Towarzystwo im. Marii Konopnickiej Zarząd Główny: IX Międzynarodowe Sympozja Turystyczno - Przyrodnicze Całkowity koszt realizacji zadania 58 150 zł, wnioskowana kwota dotacji 38 000 zł. Prezydium odrzuciło wniosek.
 • Fundacja Młodej Polonii: Polska - Europa - Świat: Pobyt zdrowotno-wypoczynkowy i edukacyjny w Piwnicznej dla dzieci ze Wschodu zagrożonych chorobami popromiennymi (kontynuacja). Całkowity koszt realizacji zadania 42 590 zł, wnioskowana kwota dotacji 15 300 zł. Prezydium przyznało dotację w wysokości 15 300 zł.
 • Fundacja Młodej Polonii: Polska - Europa - Świat: Międzynarodowe konkursy Artystyczne dla młodej Polonii 2007 (kontynuacja). Całkowity koszt realizacji zadania 64 360 zł, wnioskowana kwota dotacji 20 000 zł. Prezydium przyznało dotację w wysokości 20 000 zł.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą": Dofinansowanie "Polonijnych spotkań z historią najnowszą", kursu organizowanego przez IPN. Całkowity koszt realizacji zadania 161 480 zł, wnioskowana kwota dotacji 77 000 zł. Prezydium przyznało dotację w wysokości 48 700 zł.
 • Stowarzyszenie "Raciechowice 2005": Poprzez naukę wracamy do korzeni. Całkowity koszt realizacji zadania 73 168 zł, wnioskowana kwota dotacji 55 000 zł, Prezydium przyznało dotację w wysokości 55 000 zł.
 • Fundacja Dzieci Wrzesińskich: Wymiana międzynarodowa - III integracyjny obóz dla młodzieży polskiego pochodzenia z Kazachstanu i młodzieży z Polski. Całkowity koszt realizacji zadania 77 950 zł, wnioskowana kwota dotacji 50 000 zł. Prezydium przyznało dotację w wysokości 46 000 zł.
 • Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Oświacie: Wspieranie języka i kultury polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim, całkowity koszt realizacji zadania: 232 525 zł, wnioskowana kwota dotacji 200 640 zł. Prezydium przyznało dotację w wysokości 44 828 zł.
 • Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Oświacie: Moje miasto i jego najbliższe otoczenie - poznawanie własnego miasta i najbliższego regionu. Całkowity koszt realizacji zadania: 72 070 zł, wnioskowana kwota dotacji 53 576 zł. Prezydium przyznało dotację w wysokości 46 660 zł.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": Pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2007 roku (zwiększenie dotacji). Całkowity koszt realizacji zadania 9 494 300 zł, wnioskowana kwota dotacji 1 305 938 zł. Prezydium przyznało dotację w wysokości 933 749 zł.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": Pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2007 roku (nowe przedsięwzięcia). Całkowity koszt realizacji zadania 4 323 638 zł, wnioskowana kwota dotacji 2 039 876 zł. Prezydium przyznało dotację w wysokości 1 408 504 zł.

Prezydium uchyliło uchwałę w sprawie zlecenia Fundacji Centrum Twórczości Narodowej zadania pod nazwą "Abecadło unijne" oraz opracowanie "Elementarza unijnego" dla młodzieży polonijnej z Serbii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry i Macedonii. Wnioskodawca odstąpił od realizacji tego zadania.

Dyrektor Biura Polonijnego przedstawił szacunkowe plany wydatków na realizację zadań o charakterze programowym i inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w przyszłym roku. Prezydium przedyskutowało tę propozycję i wstępnie zaakceptowano budżet polonijny na 2008 rok w zaproponowanej wysokości.

Minister E. Polkowska, szef Kancelarii Senatu, przypomniała, że na posiedzeniu 1 czerwca br. prezydium wysłuchało przedstawionej przez nią informacji w sprawie ustanowienia Stałego Przedstawicielstwa Komisji Spraw Unii Europejskich w Brukseli.

Prezydium zwróciło się wtedy o przedstawienie szacunkowych kosztów powołania takiego przedstawicielstwa. Minister E. Polkowska poinformowała, że wyniesie to około 260 000 zł rocznie. Podkreśliła, że powołanie stałego przedstawiciela przyniesie także oszczędności (około 60 000 zł), wynikające z ograniczenia liczebności składów delegacji Senatu RP. Poinformowała również, że pracownikami przedstawicielstw będą wymieniani co pół roku pracownicy Kancelarii Senatu. Prezydium wyraziło zgodę na przygotowanie projektu.