1 czerwca 2007 r. odbyło się 47. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek senatora Pawła Michalaka o wyrażenie zgody na zaprezentowanie w Senacie wystawy fotograficznej poświęconej działalności ojca Mariana Żelazka w Purii, w Indiach. Marszałek Senatu zaznaczył, że planowana wystawa jest nawiązaniem do podjętej przez Senat uchwały w sprawie uznania ojca Mariana Żelazka SVD za wzór Polaka przełamującego bariery między ludźmi w duchu chrześcijańskiego ekumenizmu i uniwersalizmu. Senator P. Michalak zapowiedział wydanie specjalnej broszury poświęconej życiu i misji o. Żelazka, opatrzonej wstępem marszałka B. Borusewicza. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na zorganizowanie wystawy w terminie 15-30 czerwca br. Zaakceptowano także zapewnienie dyrektora Biura Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu Andrzeja Dziubeckiego, że koszty organizacyjne nie przekroczą 3000 zł.

Prezydium rozpatrzyło wniosek wicemarszałka Marka Ziółkowskiego o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie wystawy karykatur i portretów senatorów Tytusa Byczkowskiego. Wicemarszałek M. Ziółkowski przedstawił sylwetkę portrecisty i jego dotychczasowe dokonania. Marszałek Senatu zastrzegł, iż od każdego senatora należy uzyskać indywidualną zgodę na wykonanie i wystawienie jego portretu. Dyrektor BID A. Dziubecki podkreślił, że z uwagi na dużą liczbę wystaw planowanych w Senacie w drugiej połowie roku wystawa ta może zostać zaprezentowana dopiero w grudniu. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie wystawy.

Prezydium rozpatrzyło ponownie uzupełniony wniosek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji "Sportowcy na rynku pracy". Prezydium zaakceptowało propozycję zorganizowania konferencji 22 czerwca br. w sali 217.

Prezydium rozpatrzyło wniosek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o wyrażenie zgody na zorganizowanie konferencji "Odrodzić ojcostwo". Konferencję z udziałem około 150 osób zaplanowano na 22 czerwca br. w Sali Kolumnowej Sejmu. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji. W drodze wyjątku zaakceptowano przedstawiony kosztorys.

Prezydium rozpatrzyło wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie, 17 lipca br., konferencji "Grupy producentów rolnych szansą rozwoju polskiego rolnictwa". Prezydium Senatu wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji. Przedstawiony kosztorys zaakceptowano pod warunkiem obniżenia kosztów podróży.

Prezydium zapoznało się z wnioskiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o wyrażenie zgody na zorganizowanie posiedzenia wyjazdowego
w Poznaniu i Gorzowie w dniach 14-15 czerwca br. Prezydium podtrzymało swoje stanowisko, iż prawidłowa obsługa posiedzeń komisji możliwa jest jedynie w gmachu Parlamentu, dlatego też posiedzenia wyjazdowe należy organizować jedynie w wyjątkowych wypadkach. Biorąc pod uwagę, iż celem planowanego wyjazdu ma być zapoznanie się z funkcjonowaniem administracji rządowej w terenie, prezydium zaproponowało, aby zamiast posiedzenia wyjazdowego senatorowie - członkowie komisji odbyli wyjazd o charakterze studyjnym.

Prezydium rozpatrzyło ponownie wniosek Komisji Obrony Narodowej o wyrażenie zgody na wyjazd stażowy do USA trzech senatorów - członków komisji w okresie od 25 czerwca do 3 lipca br. Prezydium wyraziło zgodę na wyjazd senatorów i zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Prezydium zapoznało się z wnioskiem posła Wojciecha Wierzejskiego o uznanie wypowiedzi senatora Kazimierza Kutza za naruszającą zasady etyki senatorskiej. Prezydium nie uznało tego wniosku za zasadny, ponieważ incydent nie miał miejsca w czasie obrad ani nawet w gmachu Parlamentu. Z tego powodu nie skierowano wniosku do rozpatrzenia przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich.

Zgodnie z art. 21 ust. 7 Regulaminu Senatu dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu Piotr Świątecki poinformował Prezydium Senatu o powstaniu Senackiego Zespołu Transportu. Przekazał również prośbę członków nowo powstałego zespołu, aby jego obsługę techniczno-organizacyjną prowadziło Biuro Spraw Senatorskich. Prezydium wyraziło zgodę na prowadzenie obsługi techniczno-organizacyjnej przez Biuro Spraw Senatorskich w 2007 r. Podjęto również decyzję o rozważeniu wprowadzenia do budżetu na kolejne lata środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie obsługi powoływanych zespołów.

Podczas posiedzenia Prezydium Senatu rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i inwestycyjnym oraz przyznanie dotacji na ich wykonanie:

 1. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

 • Prowincja św. Antoniego i błogosławionego Jakuba strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Krakowie: Odbudowa polskiego klasztoru w Bołszowcach, na Ukrainie. Wnioskowana dotacja na rok 2007 - 60 000 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 60 000 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.

 1. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym
  i przyznanie dotacji na ich wykonanie

 • Fundacja "Ocalmy od Zapomnienia": Rozszerzenie zbioru fotografii - portretów oraz zakończenie filmu dokumentalnego "Ocalić od zapomnienia. Siła i honor". Całkowity koszt realizacji zadania - 334 582 zł, wnioskowana kwota dotacji - 290 286 zł. Zespół Finansów Polonijnych ZFP proponuje nie przyznawać dotacji. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu odrzuciło wniosek.
 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Naczelnictwo: Wsparcie metodyczne harcerstwa polskiego na Wschodzie. Całkowity koszt realizacji zadania - 35 000 zł, wnioskowana kwota dotacji - 31 500 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 31 500. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.
 • Fundacja "Solidarność - Wschód": Organizacja i prowadzenie konferencji przedsiębiorców Polaków z krajów wschodnich zamieszkałych w Polsce w zakresie prawa oraz konferencji młodych ekonomistów - absolwentów polskich uczelni z polskich rodzin z krajów wschodnich; prowadzenie stałego świadczenia usług w zakresie bezpłatnej pomocy prawnej i doradztwa, pomoc Polakom z krajów wschodnich w przygotowaniu szczególnie trudnych wniosków i innych dokumentów. Całkowity koszt realizacji zadania - 62 900 zł, wnioskowana kwota dotacji - 55 000 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje nie przyznawać dotacji. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu odrzuciło wniosek.
 • Fundacja Centrum Twórczości Narodowej: DOM MARZEŃ czyli SZTUKA NIEJEDNO MA IMIĘ - artystyczny integracyjny obóz letni. Całkowity koszt realizacji zadania - 153 000 zł, wnioskowana kwota dotacji - 142 000 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 64 600 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.
 • Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego: Konkurs Wiedzy o Uniwersytetach. Całkowity koszt realizacji zadania - 110 430 zł, wnioskowana kwota dotacji - 47 780 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje nie przyznawać dotacji. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu odłożyło wniosek.
 • Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Oświacie: Wspieranie języka i kultury polskiej w obwodzie kaliningradzkim. Całkowity koszt realizacji zadania - 232 525 zł, wnioskowana kwota dotacji - 200 640 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje odłożyć rozpatrzenie wniosku. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu odłożyło wniosek.
 • Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych "Pro-Akademia": Paczki z darami świątecznymi (żywność, książki, kalendarze, odzież, leki, artykuły higieniczne i gospodarcze w tym artykuły gospodarstwa domowego) dla polskich kombatantów żyjących na Syberii, Wschodniej Ukrainie i w Republice Mołdawii. Całkowity koszt realizacji zadania - 60 230 zł, wnioskowana kwota dotacji - 57 778 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 32 586 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.
 • Instytut Studiów Strategicznych: Bliżej Polski, bliżej Europy. Całkowity koszt realizacji zadania - 273 560 zł, wnioskowana kwota dotacji - 242 560 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 162 860 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję, wraz z kosztami pośrednimi do kwoty 8820 zł.
 • Gdańska Fundacja Dobroczynności: Warsztaty teatralno-plastyczne i dziennikarskie dla młodzieży studiującej z polskich rodzin. Całkowity koszt realizacji zadania - 87 650 zł, wnioskowana kwota dotacji - 64 500 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 56 300 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję wraz z kosztami pośrednimi do kwoty 500 zł.
 • Fundacja Świętego Wojciecha: VII Zjazd Gnieźnieński "Człowiek drogą Europy" - udział Polonii ze Wschodu w kongresie. Całkowity koszt realizacji zadania - 1 141 820 zł, wnioskowana kwota dotacji - 96 500 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 96 500 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję wraz z kosztami pośrednimi do kwoty 12 545 zł.
 • Stowarzyszenie na rzecz Jakości w Oświacie: Moje miasto i jego najbliższe otoczenie - poznawanie własnego miasta i najbliższego regionu. Całkowity koszt realizacji zadania - 72 070 zł, wnioskowana kwota dotacji - 53 576 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje odłożyć rozpatrzenie wniosku. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu odłożyło wniosek.
 • Stowarzyszenie PARAFIADA im. św. Józefa Kalasancjusza: Integracja środowisk polskich i polonijnych na świecie poprzez prowadzenie strony internetowej www.sport.polonijny.pl. Całkowity koszt realizacji zadania - 37 919 zł, wnioskowana kwota dotacji - 34 472 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje odrzucenie wniosku. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium odrzuciło wniosek.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą": Dofinansowanie działalności i wyposażenia szkół polskich i organizacji polonijnych w Trypolisie, Benghazii i Dernie (Libia). Całkowity koszt realizacji zadania - 38 700 zł, wnioskowana kwota dotacji - 38 700 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 32 700 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję wraz z kosztami pośrednimi do kwoty 2700 zł.
 • Komenda Hufca ZHP Ząbkowice Śl.: Muzyka i taniec nie zna granic. Całkowity koszt realizacji zadania - 70 000 zł, wnioskowana kwota dotacji - 49 000 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje odrzucenie wniosku. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą postanowiła zarekomendować Prezydium Senatu przychylenie się do wniosku. Prezydium przyznało dotację w wysokości 49 000 zł wraz z kosztami pośrednimi do kwoty 1000 zł.
 • Autorskie Towarzystwo Edukacyjne: Polsko-ukraińska wymiana młodzieży (młodzież polonijna). Całkowity koszt realizacji zadania - 44 845 zł, wnioskowana kwota dotacji - 12 300 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 12 300 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.
 • Fundacja Kresowa "Semper Fidelis": Plener Malarski Lwów - Karpacz 2007. Całkowity koszt realizacji zadania - 24 500 zł, wnioskowana kwota dotacji - 16 500 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 16 500 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.
 • Towarzystwo Promocji Kultury Polskiej w Warszawie: Wydanie albumu Witolda Kaczanowskiego pt. "Witold - K". Całkowity koszt realizacji zadania - 109 000 zł, wnioskowana kwota dotacji - 64 000 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje nie przyznawać dotacji. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu odrzuciło wniosek.
 • Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział Miłośników Kołomyi "Pokucie" we Wrocławiu: Kolonia letnia dla dzieci polskich z Kołomyi (Ukraina). Całkowity koszt realizacji zadania - 30 670 zł, wnioskowana kwota dotacji - 20 000 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 20 000 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.
 • Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne: II Wakacyjny Festiwal Teatrów Dziecięcych z zagranicy 2007. Całkowity koszt realizacji zadania - 156 000 zł, wnioskowana kwota dotacji - 90 000 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 90 000 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.
 • Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: Studium Folklorystyczne dla Instruktorów Zespołów Polonijnych w Lublinie. Całkowity koszt realizacji zadania - 389 695 zł, wnioskowana kwota dotacji - 341 695 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 270 990 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję wraz z kosztami pośrednimi do kwoty 8000 zł.
 • Gdańska Fundacja Dobroczynności: Kolonia letnia dla dzieci i młodzieży. Całkowity koszt realizacji zadania - 37 160 zł, wnioskowana kwota dotacji - 24 500 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 24 500 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję wraz z kosztami pośrednimi do kwoty 500 zł.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: VII Polonijne Igrzyska Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły w Łomży. Całkowity koszt realizacji zadania - 310 115 zł, wnioskowana kwota dotacji - 152 198 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 152 198 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję wraz z kosztami pośrednimi do kwoty 17 198 zł.
 • Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych "Pro-Akademia": Utrwalanie polskości w środowiskach polonijnych na Wschodzie poprzez aktywizowanie organizacji polonijnych. Całkowity koszt realizacji zadania - 134 945 zł, wnioskowana kwota dotacji - 118 844 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 72 624 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję wraz z kosztami pośrednimi do kwoty 9441 zł.
 • Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych "Pro-Akademia": Pomoc dla Polskiego Wydziału Technicznego Politechniki Donieckiej w budowaniu kariery zawodowej związanej z Polską. Całkowity koszt realizacji zadania - 64 710 zł, wnioskowana kwota dotacji - 51 361 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 35 266 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję wraz z kosztami pośrednimi do kwoty 2300 zł.

Ponowne rozpatrzenie wniosku Fundacji Pomocy Wzajemnej "Barka" o zlecenie zadania państwowego o charakterze programowym i przyznanie dotacji na jego wykonanie (wniosek po autokorekcie fundacji).

 • Prezydium powróciło do rozpatrzenia wniosku Fundacji Pomocy Wzajemnej "Barka"
  o zlecenie zadania państwowego o charakterze programowym i przyznanie dotacji na jego wykonanie oraz stanowiskiem Zespołu Finansów Polonijnych i Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w tej sprawie. Przedstawiciel Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Piotr Zientarski zaznaczył, że główne zastrzeżenia komisji dotyczą celów zadania. Następnie Prezydium Senatu wysłuchało dyrektora Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artura Kozłowskiego, który przedstawił nową koncepcję podziału kwoty dotacji. Koncepcja ta uwzględnia częściowo KSEŁPG oraz oczekiwania fundacji. Całkowity koszt realizacji zadania - 1 925 973 zł, wnioskowana kwota dotacji - 1 025 973 zł. Prezydium Senatu zdecydowało jednogłośnie o przyznaniu dotacji w kwocie 886 337 zł wraz z kosztami pośrednimi do kwoty 97 497 zł. Przyznana kwota zostanie przeznaczona na następujące pozycje:

 1. podróże służbowe (zmniejszono dofinansowanie proporcjonalnie do 7 miesięcy):
  Londyn - 51 770 zł, Dublin - 51 770 zł,
 2. wyżywienie (zmniejszono środki proporcjonalnie do 7 miesięcy, zmniejszono stawkę dzienną o 5 zł, Londyn - 35 osób x 147 dni x 30 zł, Dublin - 25 osób x 147 dni x 30 zł): Londyn -154 350 zł, Dublin -110 250 zł,
 3. sprzęt komputerowy: Londyn -16 000 zł, Dublin - 9600 zł,
 4. materiały szkoleniowe: Londyn - 21 000 zł, Dublin - 21 000 zł,
 5. usługi szkoleniowe (zmniejszono dofinansowanie proporcjonalnie do 7 miesięcy): Londyn - 87 500 zł, Dublin - 70 000 zł,
 6. porady prawne: Londyn - 90 000 zł, Dublin - 60 000 zł,
 7. wynajem pomieszczeń: Londyn - 16 800 zł, Dublin -16 800 zł,
 8. promocja: Londyn - 6 000 zł, Dublin - 6000 zł.

Wnioski złożone po terminie

Od 1 kwietnia do 31 maja 2007 r. do Kancelarii Senatu wpłynęło 20 wniosków
o zlecenie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą bez zachowania terminu określonego przez Prezydium Senatu (tj. 30 listopada 2006 r.), w tym 11 wniosków o zlecenie zadań inwestycyjnych przedstawionych przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". Prezydium Senatu wyraziło zgodę na poddanie tych wniosków obowiązującej procedurze rozpatrzenia.

Podczas posiedzenia prezydium zastępca szefa Kancelarii Senatu Romuald Łanczkowski poinformował o spotkaniu z przewodniczącym sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą posłem Stanisławem Zadorą. Podczas spotkania ustalono, że należy zacieśnić współpracę między komisjami Sejmu i Senatu zajmującymi się sprawami Polonii i Polaków za Granicą. Przewodniczący S. Zadora zaprosił przedstawicieli senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą na posiedzenie sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą. R. Łanczkowski poinformował również, że Biuro Polonijne Kancelarii Senatu przygotowało i rozdało członkom sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą materiały informujące o działalności Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za Granicą.

Szef Kancelarii Senatu minister Ewa Polkowska przedstawiła szczegóły prośby przewodniczącego Komisji Spraw Unii Europejskiej senatora Edmunda Wittbrodta
o ustanowienie stałego przedstawicielstwa przy Unii Europejskiej. Minister przypomniała, że Kancelaria Sejmu już trzy lata temu ustanowiła swoje przedstawicielstwo i do tej pory delegacje Senatu musiały korzystać z uprzejmości Sejmu. Podkreśliła, że posiadanie w Brukseli swojego pracownika, który uczestniczyłby w pracach Parlamentu Europejskiego, byłoby bardzo dużą korzyścią dla Komisji Spraw Unii Europejskiej. Osoba ta zajmowałaby się również obsługą delegacji z Senatu. Ma to szczególne znaczenie w obliczu zbliżającej się daty objęcia przez Polskę półrocznej prezydencji w Unii Europejskiej. Marszałek Senatu poprosił szefa Kancelarii Senatu o przygotowanie szacunkowych kosztów powołania takiego przedstawicielstwa. Prezydium przychylnie odniosło się do tej propozycji.

Prezydium rozpatrzyło prośbę senatorów Janiny Fetlińskiej, Margarety Budner oraz Sławomira Sadowskiego o udzielenie pomocy finansowej Szkole Podstawowej nr 3 im. Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Braniewie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kancelaria Senatu, jako jednostka budżetowa, nie ma możliwości prawnych przekazywania środków finansowych na inwestycje budowlane i remonty dla instytucji oświatowych finansowanych z budżetu samorządu terytorialnego. Prezydium Senatu sugeruje jednak, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby senatorowie przekazywali indywidualnie darowizny na rzecz szkoły.