10 maja 2007 r. odbyło się 45. posiedzenie Prezydium Senatu.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska senator Jerzy Chróścikowski przypomniał, że w 2006 r. prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji "Zagrożenia ekologiczne Morza Bałtyckiego". Ze względów organizacyjnych pierwotny termin konferencji nie został dotrzymany. Dyrektor Biura Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu Andrzej Dziubecki poinformował o stanie przygotowań. Konferencja odbędzie się w Senacie 28 maja br. Udział w niej wezmą m.in. przedstawiciele parlamentów państw bałtyckich, w tym polscy parlamentarzyści oraz przedstawiciele organizacji ekologicznych. Prezydium zatwierdziło zaktualizowany plan finansowy konferencji.

Prezydium rozpatrzyło prośby Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" dotyczące ustalenia wysokości kosztów, które stowarzyszenie musi ponieść, aby prawidłowo wykonać zadanie (koszty pośrednie). Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski przedstawił szczegóły dotyczące tej sprawy. Przypomniał, że prezydium, na posiedzeniach w dniach 9 i 15 marca br., podjęło decyzje określające maksymalne wysokości kosztów pośrednich zadania programowego "Pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2007 roku" na poziomie 11,3% wykorzystanej dotacji. W konsekwencji Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" odmówiło podpisania umów na przedstawionych warunkach i zaproponowało przywrócenie 13% kosztów pośrednich w kilku obszarach geograficznych. Po przedyskutowaniu problemu członkowie prezydium wyrazili gotowość do przychylenia się do prośby stowarzyszenia o przywrócenie 13% kosztów pośrednich w następujących obszarach geograficznych: Ameryka Południowa oraz wybrane kraje powstałe w wyniku rozpadu ZSRR. W wypadku tych obszarów uzasadnieniem zwiększenia kosztów pośrednich są odległości, znacząco podnoszące koszty wyjazdów oraz koszty połączeń telefonicznych i przesyłek pocztowych. Jednak przed podjęciem decyzji prezydium chciałoby poznać opinię Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Marszałek zwrócił się do przewodniczącego komisji senatora Ryszarda Bendera o zwołanie - w trybie nadzwyczajnym - posiedzenia komisji 10 maja br. i wypracowanie stanowiska w tej sprawie. Na posiedzenie komisji zostanie zaproszony przewodniczący Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" prof. Andrzej Stelmachowski.

Prezydium rozpatrzyło wniosek Lubelskiego Klubu Polonijnego o zlecenie zadania o charakterze programowym pod nazwą "Kontynuacja w 2007 r. utworzonego w 1995 r. dwumiesięcznika "Forum Polonijne", adresowanego do środowisk polonijnych na świecie oraz do organizacji i placówek zajmujących się w kraju Polonią oraz Polakami przebywającymi za granicą.

Na podstawie opinii Zakładu Systemów Medialnych Instytutu Dziennikarstwa UW Prezydium Senatu odniosło się do zawartości merytorycznej czasopisma oraz sposobu jego redagowania. Z uwagi na dynamikę zmian zachodzących w społecznościach polonijnych i polskich na świecie uznano zasadność zdefiniowania na nowo docelowej grupy odbiorców pisma. Prezydium wskazało również na potrzebę uatrakcyjnienia pisma przez wydawcę zarówno jego warstwy merytorycznej (m.in. poprzez wyważenie funkcji informacyjnej i kulturotwórczej, zróżnicowanie gatunków dziennikarskich), jak i szaty graficznej, tak aby przekaz stał się żywszy i bardziej czytelny. Działania te winny skutkować poszerzeniem kręgu odbiorców, a tym samym rozwinięciem formuły dialogu kraju z Polonią i Polakami za granicą. Prezydium zaakceptowało przyznanie czasopismu dotacji w wysokości 154 380 zł, wraz z kosztami pośrednimi do kwoty 17 100 zł.

Podczas posiedzenia Prezydium Senatu rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie.

Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

 • Fundacja "Archiwum Fotograficzne Tułaczy" w Warszawie: Powielenie w formie CD 2 albumów wydanych przez fundację: "Tułacze dzieci" oraz "Polska szkoła na tułaczych szlakach". Całkowity koszt realizacji zadania - 43 450 zł, wnioskowana kwota dotacji - 24 000 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 24 000 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję oraz zaproponowało wpisanie tego przedsięwzięcia do programu obchodów Roku Generała Andersa.
 • Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie: Polonijna integracyjna gwiazdka na sportowo. Całkowity koszt realizacji zadania - 60 000 zł, wnioskowana kwota dotacji - 30 000 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać kwotę 20 000 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.
 • Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział w Bytomiu: Poznajemy dzieje i tradycje naszych polskich przodków - integracyjny obóz letni dla młodzieży polskiej z Ukrainy i ze Śląska. Całkowity koszt realizacji - 61 299 zł, wnioskowana kwota dotacji - 19 740 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 19 740 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.
 • Fundacja "Ocalmy od zapomnienia" w Warszawie: Wernisaż "Ocalić od zapomnienia" z okazji obchodów Dnia Polonii w Warszawie. Całkowity koszt realizacji zadania - 268 375 zł, wnioskowana kwota dotacji - 141 250 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje odrzucenie wniosku. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu odrzuciło wniosek.
 • Fundacja "Ocalmy od zapomnienia" w Warszawie: Druk albumu "Ocalić od zapomnienia", album 200 stron, format 30x40, nakład 5000 egz. Całkowity koszt realizacji zadania - 201 374 zł, wnioskowana kwota dotacji - 165 636 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje odrzucenie wniosku. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu odrzuciło wniosek.
 • Fundacja "Ocalmy od zapomnienia" w Warszawie: Wernisaże "Ocalić od zapomnienia", które odbędą się w 7 miastach Europy. Całkowity koszt realizacji zadania - 468 938 zł, wnioskowana kwota dotacji - 283 336 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje odrzucenie wniosku. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu odrzuciło wniosek.
 • Fundacja "Ocalmy od zapomnienia" w Warszawie: Publikacja książki "Bawarskie lwy, polski orzeł - polskimi śladami po Monachium i okolicy". Całkowity koszt realizacji zadania - 208 917 zł, wnioskowana kwota dotacji - 143 219 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 143 219 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą proponuje zarekomendować Prezydium Senatu odrzucenie wniosku. Prezydium przyznało dotację w wysokości 65 698 zł. Przyznano koszty pośrednie do kwoty 4298 zł.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: Dofinansowanie spektakli wyjazdowych w sezonie 2007 "Salonu Muzyki i Poezji" Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Muzycznego z Toronto. Całkowity koszt realizacji zadania - 54 500 zł, wnioskowana kwota dotacji - 54 500 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 54 500 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję. Przyznano koszty pośrednie do kwoty 4500 zł.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: Dofinansowanie organizacji Festiwalu "Kwiaty polskie" w 2007 roku. Całkowity koszt realizacji zadania - 166 500 zł, wnioskowana kwota dotacji - 166 500 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 42 600 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję. Przyznano koszty pośrednie do kwoty 1919 zł.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: Organizacja obozu - konferencji "Wartości narodowe w kulturze młodzieżowej Polaków na Litwie". Całkowity koszt realizacji zadania - 49 720 zł, wnioskowana kwota dotacji - 49 720 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 49 720 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję. Przyznano koszty pośrednie do kwoty 3000 zł.
 • Fundacja Młodej Polonii Polska - Europa - Świat w Warszawie: Międzynarodowe Konkursy Artystyczne dla Młodej Polonii 2007. Całkowity koszt realizacji zadania - 60 420 zł, wnioskowana kwota dotacji - 18 500 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 13 000 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.
 • Fundacja Młodej Polonii Polska - Europa - Świat w Warszawie: Stypendia dla laureatów Międzynarodowych Konkursów Artystycznych Młodej Polonii studiujących w Polsce. Całkowity koszt realizacji zadania - 39 600 zł, wnioskowana kwota dotacji - 36 000 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje odrzucenie wniosku. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu odrzuciło wniosek.
 • Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Letnie i zimowe szkoły języka polskiego w Mołdawii i na Ukrainie. Całkowity koszt realizacji zadania - 48 200 zł, wnioskowana kwota dotacji - 17 100 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 17 100 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.
 • Fundacja "Na obcej ziemi" w Długiej Szlacheckiej: Wakacyjny przegląd teatrów dziecięcych z zagranicy "Włocławek 2007", etap III. Całkowity koszt realizacji zadania - 25 900 zł, wnioskowana kwota dotacji - 12 900 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje odrzucenie wniosku. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu odrzuciło wniosek.
 • Fundacja "Na obcej ziemi" w Długiej Szlacheckiej: Wspólne dziedzictwo - etap III. Całkowity koszt realizacji zadania - 25 200 zł, wnioskowana kwota dotacji - 7300 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 7300 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.
 • Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Udział osób polskiego pochodzenia w letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej oraz w warsztatach polonistycznych dla nauczycieli z zagranicznych szkół z polskim językiem nauczania. Całkowity koszt realizacji zadania - 300 940 zł, wnioskowana kwota dotacji - 70 636 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 45 136 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.
 • Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych "Pro-Akademia" w Łodzi: Utrwalanie polskości w środowiskach polonijnych na Wschodzie poprzez aktywizowanie organizacji polonijnych. Całkowity koszt realizacji zadania - 134 945 zł, wnioskowana kwota dotacji - 118 844 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje odłożyć rozpatrzenie wniosku. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu odłożyło wniosek.
 • Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych "Pro-Akademia" w Łodzi: Pomoc dla studentów Polskiego Wydziału Technicznego Politechniki Donieckiej w budowaniu kariery zawodowej związanej z Polską. Całkowity koszt realizacji zadania - 64 710 zł, wnioskowana kwota dotacji - 51 361 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje odłożyć rozpatrzenie wniosku. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium odłożyło wniosek.
 • Stowarzyszenie PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie: Uczestnictwo Rodaków ze Wschodu w Finałach XIX Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży w Warszawie w dniach 7-15 lipca br. Całkowity koszt realizacji zadania - 573 750 zł, wnioskowana kwota dotacji - 401 625 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 220 000 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.
 • Stowarzyszenie PARAFIADA im. Św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie: Szkolenie liderów i animatorów grup dzieci i młodzieży ze środowisk polskich i polonijnych na Wschodzie. Całkowity koszt realizacji - 116 100 zł, wnioskowana kwota dotacji - 92 880 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje odrzucenie wniosku. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu odrzuciło wniosek.
 • Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie: I Polonijny Kongres Kadry Menadżerskiej i Gospodarczej. Całkowity koszt realizacji zadania - 180 670 zł, wnioskowana kwota dotacji - 49 020 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 35 020 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję. Przyznano koszty pośrednie do kwoty 2570 zł.
 • Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego: XI Forum Polonijne. Całkowity koszt realizacji - 101 580 zł, wnioskowana kwota dotacji - 48 180 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 31 180 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium odłożyło wniosek.
 • Społeczny Komitet "Pamięć i Trwanie" w Warszawie: Tablica memoratywna ku czci kobiet polskich walczących o niepodległość Ojczyzny z nazistowskim i komunistycznym totalitaryzmem, straconych, więzionych, prześladowanych w latach 1939-1956. Całkowity koszt realizacji zadania - 21 500 zł, wnioskowana kwota dotacji - 15 500 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 15 500 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.
 • Polski Komitet Olimpijski w Warszawie: XIX Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski - Ustka, 22-27 lipca br. Całkowity koszt realizacji zadania - 207 500 zł, wnioskowana kwota dotacji - 133 100 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 50 000 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Promyk" w Puławach: Kolonie Polonijne z Ukrainy - Puławy 2007. Całkowity koszt realizacji zadania - 229 800 zł, wnioskowana kwota dotacji - 141 000 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponował odłożyć rozpatrzenie wniosku. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą po wizycie senator Anny Kurskiej na Ukrainie zaopiniowała wniosek pozytywnie. Prezydium Senatu przyznało wnioskowaną dotację.

Inne

 • Prezydium zapoznało się z informacją Biura Polonijnego Kancelarii Senatu o wycofaniu się Stowarzyszenia Osób Potrzebujących "Pogodne Życie" w Puławach z wykonania zadania "Wiosenne spotkania Rodaków Puławy - Kijów". Prezydium podjęło uchwałę o uchyleniu uchwały zlecającej zadanie do realizacji.