8 maja 2007 r. odbyło się 44. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek marszałka Bogdana Borusewicza o wyrażenie zgody na zorganizowanie konferencji na temat działalności Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" w 25. rocznicę jej utworzenia. Wicedyrektor Gabinetu Marszałka Senatu Zdzisław Iwanicki przedstawił szczegóły dotyczące konferencji. Konferencja z udziałem około 300 osób ma odbyć się 23 maja br. w Zamku Królewskim w Warszawie. Patronat nad obchodami objął prezydent Lech Kaczyński. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji oraz pokrycie kosztów związanych z jej przygotowaniem, zgodnie z przedstawionym kosztorysem.

Prezydium rozpatrzyło prośbę wicemarszałka Marka Ziółkowskiego o wyrażenie zgody na zorganizowanie wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej konferencji "Samorząd terytorialny po 17 latach". Konferencję z udziałem około 100 osób zaplanowano na 23 maja br., w budynku Senatu. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji oraz zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Prezydium rozpatrzyło prośbę Polskiego Związku Koszykówki o wyrażenie zgody na zorganizowanie w budynku Senatu konferencji "Sportowcy na rynku pracy". Konferencję z udziałem około 100 osób zaplanowano na 22 czerwca br. Marszałek B. Borusewicz zwrócił uwagę, że z inicjatywą organizacji takiej konferencji powinna wystąpić Komisja Nauki, Edukacji i Sportu we współpracy ze związkiem. Zaproponował, aby senator Roman Ludwiczuk, reprezentujący Polski Związek Koszykówki, zwrócił się w tej sprawie do komisji. Prezydium postanowiło odłożyć decyzję w sprawie organizacji konferencji.

Prezydium rozpatrzyło wniosek senator Janiny Fetlińskiej o wyrażenie zgody na przedstawienie na terenie Senatu RP wystawy "Stanisław Konopka (1896-1964). Dzieło życia". Senator przedstawiła sylwetkę S. Konopki i omówiła bogate zbiory Głównej Biblioteki Lekarskiej. Wystawę zaplanowano na 19 września br. Prezydium wyraziło zgodę na przygotowanie wystawy.

Prezydium Senatu rozpatrzyło wniosek Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o wyrażenie zgody na zorganizowanie 25 maja br., w budynku Senatu, warsztatów "Rozpowszechnianie wiedzy o własności intelektualnej na wyższych uczelniach". Dyrektor Biura Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu Andrzej Dziubecki zwrócił uwagę, że planowany termin warsztatów będzie kolidować z przygotowaniami do mającej się odbyć 28 maja br. międzynarodowej konferencji na temat zagrożeń ekologicznych Morza Bałtyckiego. Prezydium Senatu po przedyskutowaniu problemu wyraziło zgodę na zorganizowanie warsztatów, gdyż ich temat mieści się w zakresie prac Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów i "Gazety Sołeckiej" o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie - 11 maja br. - konferencji "Propozycje zmian legislacyjnych a wzmocnienie roli sołectw i sołtysów" oraz finału konkursu "Sołtys Roku". Stowarzyszenie zwróciło się do Prezydium Senatu o wyrażenie zgody na organizowanie tych uroczystości w październiku ubiegłego roku. Marszałek B. Borusewicz przypomniał, że zgoda była wyrażona jedynie na objęcie konferencji jego patronatem. Zaznaczył, że wskazane byłoby zaangażowanie się Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w omawiane inicjatywy. Zaproponowano, aby przewodniczący tej komisji lub przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska wzięli udział w planowanym spotkaniu. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji pod wyżej wymienionymi warunkami.

Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym
i inwestycyjnym oraz przyznanie dotacji na ich wykonanie:

Wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie (zadania nowo rozpoczynane)

 • Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów): Odbudowa polskiego klasztoru w Bołszowcach. Wnioskowana dotacja na rok 2007 - 60 000 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 60 000 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu odłożyło decyzję do czasu powrotu wicemarszałka Ryszarda Legutko ze Lwowa i wyjaśnienia kwestii sporu dotyczącego własności gruntów pod budowę klasztoru.
 • Oddział Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców: Remont Internatu Kolegium św. St. Kostki KSW dla młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu. Koszt zadania w 2007 roku - 252 000 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje odrzucenie wniosku. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą postanowiła zarekomendować prezydium odłożenie rozpatrzenia wniosku. Prezydium Senatu w drodze wyjątku przyznało wnioskowaną dotację w wysokości 252 000 zł.

Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

 • Stowarzyszenie Integracji ZORZA w Poddębicach: Zorganizowanie warsztatów oraz tournee zespołów polonijnych z Krasławy (Łotwa), Belgradu (Serbia) i Zagrzebia (Chorwacja). Całkowity koszt realizacji zadania - 30 950 zł, wnioskowana kwota dotacji - 24 600 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 24 600 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.
 • Stowarzyszenie Integracji ZORZA w Poddębicach: Wymiana dzieci i młodzieży pomiędzy regionami partnerskimi miasta Krasławy na Łotwie, Belgradu w Serbii, Zagrzebia na Chorwacji oraz miasta Chmielnik na Ukrainie. Całkowity koszt realizacji zadania - 107 315 zł, wnioskowana kwota dotacji - 83 370 zł. Zespół Finansów Polonijnych ZFP proponuje przyznać 45 430 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.
 • Zarząd Oddziału Warszawskiego Związku Sybiraków: Organizacja pomocy socjalnej i przeprowadzenie szkolenia patriotyczno-wychowawczego dla młodzieży z polskich rodzin na Ukrainie. Całkowity koszt realizacji zadania - 34 000 zł, wnioskowana kwota dotacji - 10 000 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje odrzucenie wniosku. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu odrzuciło wniosek.
 • Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna": "Mówimy po polsku". Całkowity koszt realizacji zadania - 71 925 zł, wnioskowana kwota dotacji - 64 700 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 52 200 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję. Przyznano koszty pośrednie do kwoty 350 zł.
 • Towarzystwo Edukacyjne "Wiedza Powszechna": Poznajemy Trójmiasto i Kaszuby. Pobyt edukacyjny dzieci i młodzieży ze szkoły przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. T. Kościuszki w Łucku. Całkowity koszt realizacji zadania - 155 700 zł, wnioskowana kwota dotacji - 140 100 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje odrzucenie wniosku. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu odrzuciło wniosek.
 • Stowarzyszenie na rzecz Osób Potrzebujących "Pogodne życie": Wiosenne Spotkania Rodaków "Puławy - Kijów". Całkowity koszt realizacji zadania - 33 800 zł, wnioskowana kwota dotacji - 33 800 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 21 000 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.
 • Stowarzyszenie na rzecz Osób Potrzebujących "Pogodne życie": Kolonie Polonijne dla dzieci z Ukrainy Góry Świętokrzyskie 2007. Całkowity koszt realizacji zadania - 255 500 zł, wnioskowana kwota dotacji - 168 900 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 84 450 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.
 • Fundacja "O Uśmiech Dziecka": Bożonarodzeniowy pobyt dzieci z Polskiego Domu Dziecka w Podbrodziu u rodzin w pow. makowskim. Całkowity koszt realizacji zadania - 19 100 zł, wnioskowana kwota dotacji - 3800 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 3800 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.
 • Fundacja "O Uśmiech Dziecka": Wakacyjny pobyt dzieci z Polskiego Domu Dziecka w Podbrodziu u rodzin w pow. makowskim. Całkowity koszt realizacji zadania - 19 100 zł, wnioskowana kwota dotacji - 3800 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 3800 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.
 • Unia Katolickich Stowarzyszeń Rodzin Archidiecezji Warszawskiej: Obozy szkoleniowo-wypoczynkowe dla rodzin polskich zamieszkałych na Ukrainie: Lwów, Mościska, Połupanówka, Żytomierz, Kijów. Całkowity koszt realizacji zadania - 49 600 zł, wnioskowana kwota dotacji - 39 400 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 39 400 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.
 • Towarzystwo im. Marii Konopnickiej, Zarząd Główny w Warszawie: XVI Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej. Całkowity koszt realizacji zadania - 235 700 zł, wnioskowana kwota dotacji - 150 000 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 115 000 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.
 • Związek Harcerstwa Polskiego, Główna Kwatera w Warszawie: Spotkania artystyczne z polską muzyką, tańcem i folklorem. Całkowity koszt realizacji zadania - 231 400 zł, wnioskowana kwota dotacji - 196 400 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje odrzucenie wniosku. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu odrzuciło wniosek.
 • Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera w Warszawie: Z piosenką, poezją i wierszem na ustach. Całkowity koszt realizacji zadania - 41 564 zł, wnioskowana kwota dotacji - 33 900 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 31 552 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję. Przyznano koszty pośrednie do kwoty 300 zł.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: Pomoc stypendialna dla studentów polskiego pochodzenia na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 630 000 zł, wnioskowana kwota dotacji - 630 000 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje odrzucenie wniosku. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu odrzuciło wniosek.
 • Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce "Czeremosz": XII Międzynarodowy Festiwal Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Mniejszości Narodowych. Całkowity koszt realizacji zadania - 127 600 zł, wnioskowana kwota dotacji - 43 800 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje odrzucenie wniosku. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu odrzuciło wniosek.
 • Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce "Czeremosz": Międzynarodowe Integracyjne Warsztaty Taneczne. Całkowity koszt realizacji zadania - 61 150 zł, wnioskowana kwota dotacji - 27 610 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje odrzucenie wniosku. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu odrzuciło wniosek.
 • Fundacja Młodej Polonii Polska - Europa - Świat: Pobyt zdrowotny dla dzieci i młodzieży polonijnej "RYTRO '07". Całkowity koszt realizacji zadania - 36 560 zł, wnioskowana kwota dotacji - 15 000 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 15 000 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.
 • Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie: WIĘŹ 2007. Całkowity koszt realizacji zadania - 38 650 zł, wnioskowana kwota dotacji - 29 000 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 20 600 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.
 • Fundacja "Na obcej ziemi": Wakacyjny przegląd teatrów dziecięcych z zagranicy "Włocławek 2007", etap II. Całkowity koszt realizacji zadania - 143 800 zł, wnioskowana kwota dotacji - 72 800 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje odrzucenie wniosku. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu odrzuciło wniosek.
 • Fundacja "Młoda Europa" w Bydgoszczy: Pobyt wakacyjny dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego z Ukrainy. Całkowity koszt realizacji zadania - 138 550 zł, wnioskowana kwota dotacji - 100 235 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać na - 30 uczestników - 34 117 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.
 • Związek Harcerstwa Polskiego, Główna Kwatera w Warszawie: Polscy harcerze spoza granic kraju na Zlocie ZHP "Jeden świat - jedno przyrzeczenie" - Kielce 2007. Całkowity koszt realizacji zadania - 116 100 zł, wnioskowana kwota dotacji - 91 600 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 30 000 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.
 • Związek Harcerstwa Polskiego, Główna Kwatera w Warszawie: Harcerska więź pokoleń. Całkowity koszt realizacji zadania - 28 000 zł, wnioskowana kwota dotacji - 20 000 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje odrzucenie wniosku. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu odrzuciło wniosek.
 • Fundacja Centrum Twórczości Narodowej: Abecadło unijne. Całkowity koszt realizacji zadania - 62 000 zł, wnioskowana kwota dotacji - 57 500 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 9500 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję. Przyznano koszty pośrednie do kwoty 1235 zł.
 • Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Caritas": Powrót do Ojczyzny naszych przodków. Całkowity koszt realizacji zadania - 35 599 zł, wnioskowana kwota dotacji - 20 000 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje odłożyć rozpatrywanie wniosku do czasu uzyskania informacji o sposobie rekrutacji uczestników. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu odłożyło rozpatrzenie wniosku.
 • Kujawsko-Pomorska Chorągiew ZHP, Komenda Hufca ZHP Solec Kujawski: Wspólne lato 2007. Całkowity koszt realizacji zadania - 101 480 zł, wnioskowana kwota dotacji - 57 000 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje odrzucenie wniosku. Komisja przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu odrzuciło wniosek.
 • Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych "Pro-Akademia" w Łodzi: Letnia Szkoła Języka Polskiego i Przedsiębiorczości, połączona z praktykami zawodowymi dla młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu. Całkowity koszt realizacji zadania - 164 094 zł, wnioskowana kwota dotacji - 154 809 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 127 323 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.
 • Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnychi Obecnych "Ojcowizna" w Węgorzewie: Dofinansowanie udziału polskich twórców i zespołów folklorystycznych ze Wschodu w XXX Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie. Całkowity koszt realizacji zadania - 241 100 zł, wnioskowana kwota dotacji - 33 750 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 33 750 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.
 • Wielkopolska Fundacja im. Ignacego Paderewskiego: Konferencja "Losy emigracji politycznej lat 80-tych - Polonia solidarnościowa". Całkowity koszt realizacji zadania - 215 250 zł, wnioskowana kwota dotacji - 189 250 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje odłożyć rozpatrzenie wniosku. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu odłożyło wniosek.
 • Towarzystwo Inicjatyw Wychowawczych: "Barwy lata" - warsztaty tematyczne dla młodzieży polskiej mieszkającej w Europie Wschodniej. Całkowity koszt realizacji zadania - 152 400 zł, wnioskowana kwota dotacji - 79 900 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje odrzucenie wniosku. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu odrzuciło wniosek.
 • Fundacja "Ave Arte": VIII Polish Film Festival Los Angeles. Całkowity koszt realizacji - 400 000 zł, wnioskowana kwota dotacji - 50 000 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 23 165 zł. Komisja przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję. Przyznano koszty pośrednie w wysokości 2665 zł.
 • Związek Sybiraków, Zarząd Główny: Udział delegacji zagranicznych w VII Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku. Całkowity koszt realizacji zadania - 48 000 zł, wnioskowana kwota dotacji - 41 000 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 41 000 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą": Program bezpłatnej prenumeraty prasy dla środowisk polskich na Wschodzie. Całkowity koszt realizacji zadania - 255 695 zł, wnioskowana kwota dotacji - 165 695 zł. Zespół Finansów Polonijnych proponuje przyznać 165 695 zł. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przychyliła się do opinii zespołu. Prezydium Senatu przyznało dotację w wysokości zaproponowanej przez zespół i komisję. Przyznano koszty pośrednie do kwoty 14 000 zł.

Inne

 • Po rozpatrzeniu wniosków o przyznanie dotacji Prezydium Senatu przedyskutowało sprawę współpracy z Komisją Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Marszałek B. Borusewicz poinformował, że w celu wypracowania modelu aktywniejszej współpracy zaprosił członków prezydium tej komisji. Zaproponował również powołanie w ramach Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą dwóch podkomisji: ds. nowej emigracji oraz ds. Polaków w Rosji. W dyskusji podkreślono konieczność bliskiej współpracy komisji z sejmową Komisją Łączności z Polakami za Granicą.
 • Wicemarszałek Maciej Płażyński zaproponował, aby organizacje ubiegające się o dotacje na pobyt dzieci i młodzieży w Polsce przy rozliczaniu tych zadań przedstawiały sprawozdania zawierające wykaz osób przyjeżdżających do naszego kraju. Pozwoli to stworzyć bazę danych dzieci korzystających z dotacji Senatu.
 • Prezydium zapoznało się z informacją Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" wyjaśniającą kwestię własności gruntu pod budowę szkoły w Pojana Mikuli, w Rumunii. Prezydium wyraziło zgodę na warunki dotyczące własności nieruchomości.
 • Prezydium podjęło decyzję o odłożeniu do następnego posiedzenia prośby Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" dotyczącej wysokości kosztów, które stowarzyszenie musi ponieść, aby prawidłowo wykonać zadanie (koszty pośrednie) oraz opinii Zakładu Systemów Medialnych Instytutu Dziennikarstwa UW na temat czasopisma "Forum Polonijne" Prezydium Senatu.

Następnie, z inicjatywy marszałka B. Borusewicza, Prezydium Senatu spotkało się
z prezydium Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. W spotkaniu ze strony komisji udział wzięli: przewodniczący - senator Ryszard Bender oraz zastępcy przewodniczącego senatorowie: Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Bronisław Korfanty i Tadeusz Maćkała.

Podczas spotkania omówiono sprawę przyznania dotacji dla Fundacji Pomocy Wzajemnej "Barka" w kontekście nowego wyzwania stojącego przed Senatem - opieki nad "nową Polonią".

Marszałek B. Borusewicz podkreślił znaczenie istnienia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Powiedział, że potrzebna jest większa aktywność komisji i zaproponował powołanie w jej ramach dwóch podkomisji: ds. nowej emigracji oraz ds. Polaków i Polonii w Rosji.

Prezydium Senatu zaproponowało, aby Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą na swoim posiedzeniu, 8 maja br., wyłoniła podkomisje i wybrała senatorów, którzy zajmą się wyżej wymienionymi sprawami. Prezydium oczekuje na rezultaty pracy komisji w tym zakresie do końca maja br.