3 kwietnia 2007 r. odbyło się 42. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium przedyskutowało sprawę zorganizowania uroczystego zgromadzenia senatorów i posłów RP oraz posiedzenia Seimasu Republiki Litewskiej w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

W tym samym czasie, 2 maja br., przewidziane są uroczyste posiedzenia w Warszawie i Wilnie. W Warszawie spotkanie odbędzie się w sali obrad Senatu RP. Weźmie w nim udział 30 senatorów i 70 posłów (członkowie prezydiów Sejmu i Senatu oraz prezydiów komisji). Ustalono, że Kancelaria Sejmu i Kancelaria Senatu sporządzą imienne listy parlamentarzystów uczestniczących w tym wydarzeniu. Ustalono ponadto, że w wypadku niemożności uczestnictwa parlamentarzysta jest zobligowany osobiście do wskazania zastępującej go osoby.

W Warszawie przewidziany jest udział przewodniczących parlamentów: Europejskiego, Senatu Republiki Czeskiej, Republiki Łotewskiej, Zgromadzenia Narodowego Węgier, przedstawiciela Ukrainy, Białorusi, przewodniczącego i ich zastępców Polsko-Litewskiego Zgromadzenia Parlamentarnego i Litewsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej, prezesów trybunałów konstytucyjnych Polski i Litwy oraz ambasadorów: Czech, Węgier, Łotwy, Ukrainy, Litwy oraz szefa Przedstawicielstwa KE.

Koszty - w proporcji 8 do 3 - pokrywane będą przez Kancelarie Sejmu i Senatu. Przybliżony koszt obciążający Kancelarię Senatu wyniesie około 30 tys. zł.

Prezydium przyjęło zaproponowany tekst wspólnej deklaracji, planowanej do przyjęcia najpierw przez Sejm i Senat na posiedzeniach, a następnie 2 maja br. przez Seimas w Wilnie, i uroczystego odczytania przez marszałka Senatu w Warszawie (tekst wymaga jeszcze uzgodnienia ze stroną litewską).

Po przedyskutowaniu problemów związanych z realizacją niżej wymienionych zadań przez Fundację "Semper Polonia" Prezydium Senatu wprowadziło następujące zmiany: