14 listopada 2006 r. odbyło się 30. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wnioski senatorów o przyznanie uposażeń uzupełniających, wyrównujących różnicę między pełnym uposażeniem senatorskim a dochodami uzyskiwanymi z działalności zawodowej. Prezydium wyraziło zgodę na przyznanie uzupełniających uposażeń od 1 stycznia 2007 r. Wysokość tych uposażeń będzie korygowana co kwartał po przedstawieniu informacji o przychodach senatorów.

Prezydium rozpatrzyło wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony środowiska o wyrażenie zgody na zorganizowanie konferencji w gmachu Senatu 28 listopada br. na temat: "Gospodarka odpadami - stan obecny i zagrożenia". Prezydium zaakceptowało temat i koszty konferencji w wysokości 3180,00 zł.

Rozpatrzono wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Kancelarii Senatu 2 grudnia br. konferencji na temat: "25 lat działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych <<Solidarność>> - i co dalej?". Zaakceptowano termin i koszt zorganizowania konferencji w wysokości 2792,00 zł.

Prezydium rozpatrzyło wniosek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Zdrowia o wyrażenie zgody na zorganizowanie w sali Kolumnowej Sejmu 1 grudnia br. konferencji pt. "Spójny system wyrównywania szans i wspierania aktywności osób niepełnosprawnych". Prezydium wyraziło zgodę na organizację tej konferencji i zaakceptowało koszty jej zorganizowania w wysokości 5455,00 zł.

Senator Ewa Tomaszewska zwróciła się o wyrażenie zgody na zaprezentowanie w gmachu Senatu wystawy "Bez barier". Prezydium poprosiło o wniosek uzupełniający w tej sprawie.

Rozpatrzono wniosek Biura Informacji Rady Europy o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie w listopadzie br. wystawy pt. "Warszawa w Europie". Wystawa, autorstwa Andrzeja Kunerta, zostałaby przeniesiona z Uniwersytetu Warszawskiego do Senatu. Koszt związany z jej adaptacją w Senacie to 5000 zł. Wyrażono zgodę na zorganizowanie tej wystawy w Senacie i związane z tym koszty. Postanowiono, że wystawę otworzy wicemarszałek Marek Ziółkowski, a na otwarcie zostaną zaproszeni dyplomaci.

Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą i przyznanie na ich wykonanie dotacji z budżetu z Kancelarii Senatu przedłożone przez Zespół Finansów Polonijnych i zaopiniowane przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą:

Prezydium Senatu uchyliło uchwały z 4 sierpnia br. w sprawie zlecenia Polskiemu Towarzystwu Walki z Kalectwem w Warszawie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, co pozwoli na ponowne wykorzystanie kwoty 52 000 złotych.

  1. Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

Prezydium, po zapoznaniu się z pismami Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie, zaakceptowało w całości zaproponowane przez Stowarzyszenie zmiany dotyczące:

  1. Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

Prezydium uchyliło uchwałę z 22 czerwca 2006 roku w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie zadania inwestycyjnego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, co pozwoli na ponowne wykorzystanie kwoty 45 350 złotych.

Prezydium zapoznało się z pismem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" informującym o niemożności wykonania części zadań inwestycyjnych w bieżącym roku. Stowarzyszenie proponuje odstąpienie w bieżącym roku od realizacji zadania: "Rozbudowa polskiej szkoły podstawowej w Jekabpilsie na Łotwie" (zmniejszenie kwoty o 292 376 zł), proponuje ograniczenie wykonania zadań "Remont polskiej szkoły w Mickunach na Litwie" (o kwotę dotacji 234 428 zł) oraz "Budowa polskiej szkoły z polskim językiem nauczania w Szaróweczce - Maćkowcach na Ukrainie" (o kwotę dotacji 192 450 zł). Prezydium zaakceptowało proponowane zmiany i zdecydowało, iż w tej sytuacji upoważnia szefa Kancelarii Senatu do wystąpienia z wnioskiem do ministra finansów o dokonanie stosownych zmian w budżecie Kancelarii Senatu przeznaczonym na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą.

Prezydium zapoznało się z informacją Biura Polonijnego o stanie prac nad koncepcją działań organów Senatu w sprawach opieki nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2007 i omówiło tryb prac nad tym dokumentem. Postanowiono, że najpierw rozpatrzy go Prezydium, następnie Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, potem ewentualnie odbędzie się debata polonijna. Marszałek podkreślił, że ten dokument powinien trafić do Prezydium na początku grudnia br.

Prezydium wysłuchało informacji szefa Kancelarii Senatu minister Ewy Polkowskiej na temat prac nad przyszłorocznym budżetem Kancelarii Senatu. Minister poinformowała, że sejmowa Komisja Regulaminowa zaproponowała cięcia w tym budżecie - zmniejszenie wydatków na wyjazdy zagraniczne senatorów o 19%, redukcję planowanych 12 etatów w Biurze Polonijnym do 6 etatów, zmniejszenie kwoty przeznaczonej dla senatorów na wynajem mieszkania w Warszawie. W sumie zaproponowano zmniejszenie wydatków Kancelarii Senatu o 951 tys. zł. Na razie tych pieniędzy komisja nie przeznaczyła na inny cel. W opinii minister, należy starać się o przywrócenie tych pieniędzy, zwłaszcza że Senat oszczędza na podróżach zagranicznych - senatorowie podróżują klasą ekonomiczną.

Szef Kancelarii Senatu minister E. Polkowska zaproponowała spotkanie Prezydium z przewodniczącymi senackich komisji i podsumowanie pracy komisji. Dodała, że przewiduje to regulamin Senatu. Prezydium zgodziło się na takie spotkanie 22 listopada br.