27 września br. odbyło się 27. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium omówiło sprawę zorganizowania 20 października br. w budynku EKOENERGOCENTRUM w Warszawie wyjazdowego posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej. Organizacja tego posiedzenia nie obciąża kosztami budżetu Kancelarii Senatu. Zgoda została udzielona, ale pod warunkiem wyjaśnienia przez przewodniczącego komisji takiej lokalizacji posiedzenia oraz udzielenia informacji na temat firmy goszczącej uczestników spotkania.

Rozpatrzono wniosek Komisji Zdrowia i wyrażono zgodę na zorganizowanie posiedzenia wyjazdowego w Kielcach w dniach 16-17 października br. Tematem posiedzenia będzie "Profilaktyka i leczenie chorób nowotworowych w województwie świętokrzyskim". Zaakceptowano przedstawiony kosztorys.

Rozpatrzono wniosek Komisji Kultury i Środków Przekazu i wyrażono zgodę na zorganizowanie 24 października br. konferencji naukowej "Vir vere humanus czyli o przymiotach człowiekowi prawdziwie naturę swą pielęgnującemu i dobru całej społeczności ludzkiej służącemu przysługujących". Konferencja ma być próbą odczytania humanistycznych treści utworów literackich powstałych w różnym czasie i nawiązujących do różnorodnych wzorców "prawdziwego człowieczeństwa". Zaakceptowano przedstawiony kosztorys.

Prezydium zapoznało się z opinią prawną biura legislacyjnego w sprawie zasadności odwołania senatora Andrzeja Kaweckiego od decyzji marszałka Senatu pozbawiającej senatora dodatku za członkostwo w Komisji Spraw Unii Europejskiej. Stwierdzono, że biorąc pod uwagę aktualny stan prawny, odwołanie senatora nie znajduje uzasadnienia ani pod względem formalnym (brak trybu odwoławczego), ani merytorycznym.

Prezydium po raz kolejny powróciło do sprawy projektu ustawy o opiece Senatu nad Polonią i Polakami za granicą. Stwierdzono, że wstępne prace nad przygotowaniem projektu są zakończone i należałoby wystąpić z inicjatywą ustawodawczą. Zgodnie z art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu postępowanie w sprawie inicjatywy ustawodawczej Izba podejmuje na wniosek komisji lub co najmniej 10 senatorów. Właściwą do zainicjowania prac nad tym projektem ustawy jest Komisja Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Przewodniczący komisji senator Ryszard Bender zostanie poproszony o zainicjowanie prac nad projektem. Marszałek Bogdan Borusewicz zwrócił się do wicemarszałka Krzysztofa Putry o sprawowanie opieki nadzorującej pracę nad tą ustawą i poprosił wicemarszałków Macieja Płażyńskiego i Marka Ziółkowskiego o pomoc komisji w pracy ustawodawczej.

Prezydium podjęło uchwałę zmieniającą uchwałę Prezydium Senatu z 1 lipca br. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu otrzymywania przez senatorów dzienników urzędowych, druków senackich i sejmowych oraz kopert do korespondencji związanej z wykonywanym mandatem. W tej sprawie zostanie skierowane pismo do wszystkich senatorów.

Prezydium zapoznało się z prośbą Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego im. św. Maximiliana Kolbego w Warszawie i wyraziło zgodę na zorganizowanie w Senacie wystawy fotograficznej poświęconej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Otwarcie wystawy może nastąpić 17 października br., patronat nad nią przyjął wicemarszałek K. Putra. Koszty związane z wystawą zobowiązuje się pokryć stowarzyszenie.

Przedyskutowano sprawę lokalizacji przyszłorocznych Polonijnych Igrzysk Olimpijskich. Prace przygotowawcze do tej imprezy podjęło Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". O prawo organizacji igrzysk w 2007 r ubiegają się cztery miasta: Jarocin, Olsztyn, Słupsk i Toruń; ich władze przedstawiły oferty określające warunki organizacji igrzysk. Stwierdzono, że najbardziej porównywalnymi ofertami dysponują Słupsk i Toruń. W wyniku głosowania prezydium wybrało większością głosów Słupsk jako miejsce przyszłorocznych Polonijnych Igrzysk Olimpijskich.