15 września br. odbyło się 26. posiedzenie Prezydium Senatu.

Rozpatrzono wniosek Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą i wyrażono zgodę na zorganizowanie 26 września br. posiedzenia wyjazdowego w Domu Polonii w Pułtusku. Tematem spotkania ma być: "Informacja Stowarzyszenia <<Wspólnota Polska>> na temat głównych kierunków działalności tej organizacji" oraz zapoznanie członków komisji z obiektem stowarzyszenia, w którym odbywa się wiele znaczących imprez polonijnych. Zaakceptowano przedstawiony kosztorys.

Rozpatrzono wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska i wyrażono zgodę na zorganizowanie posiedzenia wyjazdowego do Krakowa i Szaflar w dniach 26 i 27 października br. Celem posiedzenia jest zapoznanie się z zagadnieniem produkcji, wykorzystania i eksploatacji różnych rodzajów energii w sposób przyjazny dla środowiska. Zaakceptowano przedstawiony kosztorys z zastrzeżeniem odnośnie do finansowania kosztów obiadu przez Kancelarię Senatu.

Rozpatrzono wniosek Komisji Spraw Unii Europejskiej i wyrażono zgodę na zorganizowanie w Senacie 15 listopada br. konferencji: "Blaski i cienie wejścia Polski do strefy euro". Celem konferencji ma być włączenie Senatu do publicznej dyskusji nad datą i strategią wejścia Polski do strefy euro. Zaakceptowano przedstawiony program, założenia merytoryczne oraz kosztorys. Marszałek Bogdan Borusewicz przyjął patronat honorowy nad konferencją.

Prezydium przedyskutowało prośbę Fundacji im. Roberta Schumana o umożliwienie przeprowadzenia symulacji obrad Senatu 21 października br. Organizatorzy przewidują udział około 180 osób (młodzież, nauczyciele, przedstawiciele organizacji pozarządowych). Wyrażono zgodę na termin, udostępnienie sali obrad plenarnych Senatu oraz wszystkich sal konferencyjnych. Organizacja tego spotkania będzie wymagać od Kancelarii Senatu zaangażowania co najmniej kilkunastu osób ze służb techniczno-porządkowych i merytorycznych (Biuro Legislacyjne, Biuro Prac Senackich) w dniu wolnym od pracy (sobota).

Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze programowym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą i przyznanie na ich wykonanie dotacji z budżetu Kancelarii Senatu, przedłożone przez Zespół Finansów Polonijnych i zaopiniowane przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą:

Wnioski o zlecenie zadań państwowych o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

Prezydium uchyliło trzy uchwały zlecające Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" zadania państwowe, o których jest mowa w piśmie nr F-KW/SN-241/06 z 31 sierpnia br.

Prezydium wysłuchało informacji na temat sytuacji prawnej Biblioteki Polskiej w Paryżu. Przyjęto, że do czasu rozstrzygnięcia kwestii formalnych akceptacja wniosków o dofinansowanie jest znacznie ograniczona.

Ponieważ dotychczas nie wpłynął żaden wniosek o zlecenie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2007, Biuro Polonijne poinformuje organizacje polonijne o obowiązującym terminie składania wniosków.