23 sierpnia 2006 r. odbyło się 25. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium zaakceptowało wniosek przygotowany przez Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu dotyczący wystawy poświęconej zmarłym członkom KOR-u, organizowanej z okazji obchodów 30-lecia powstania komitetu. Wystawa planowana jest na I piętrze Senatu RP, składać się ma z plansz zawierających zdjęcia zmarłych i ich biogramy. Przyjęto przedstawiony kosztorys.

Rozpatrzono prośbę Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej i wyrażono zgodę na zorganizowanie 22 września br., w sali 217, konferencji "Polskie regiony na rzecz rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego kraju". Wzięto pod uwagę tradycję współpracy Senatu z przedstawicielami samorządów. W konferencji mają wziąć udział przedstawiciele rządu i parlamentu, korporacji samorządowych oraz specjaliści zajmujący się polityką i współpracą regionalną.

Rozpatrzono prośbę Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska i wyrażono zgodę na zorganizowanie 3 października br. w godzinach 11.00-15.00 w sali 217 konferencji na temat: "Przyszłość rolno-spożywczych rynków hurtowych i giełd w Polsce", a także wystawy "Polskie jarmarki". Współorganizatorem tych przedsięwzięć jest Praska Giełda Spożywcza. Zaakceptowano projekt programu oraz kosztorys.

Rozpatrzono prośbę Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą i wyrażono zgodę na zorganizowanie 20 października br. w sali 217 w godz. 9.00-17.30 konferencji na temat: "Migracja zarobkowa z Polski do krajów Unii Europejskiej - wyzwaniem dla państwa". Celem konferencji jest spotkanie gremiów, w których kręgu zainteresowań leży problem migracji oraz zapoczątkowanie prac nad wypracowaniem strategii państwa polskiego wobec tego narastającego zjawiska. Zaakceptowano projekt programu oraz kosztorys.

Prezydium przyjęło do wiadomości informację dyrektora generalnego Biura Naczelnictwa ZHR o niemożności, z przyczyn od ZHR niezależnych, zrealizowania przyjętego zadania polegającego na organizacji latem br. kolonii dla najuboższych dzieci pochodzenia polskiego mieszkających na Ukrainie i Białorusi. W związku z tą informacją Prezydium Senatu podjęło uchwałę uchylającą uchwałę z 22 czerwca br. w sprawie zlecenia Związkowi Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2006 r.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski poinformował o wystosowaniu, zgodnie z ustaleniem przyjętym na poprzednim posiedzeniu prezydium, pisma do senatorów, przypominającego o zasadach usprawiedliwiania nieobecności senatorów, a także o możliwości skorzystania z urlopu.